VISUOTINIS ODONTOLOGŲ RŪMŲ SUSIRINKIMAS

1. Visuotinis odontologų Rūmų narių susirinkimas (toliau – visuotinis narių susirinkimas) yra aukščiausiasis Rūmų organas, šaukiamas Rūmų tarybos ne rečiau kaip kartą per ketverius metus. Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė paskutiniame visuotiniame susirinkime dalyvavusių narių, išskyrus pakartotinio susirinkimo atveju.
2. Susirinkimui pirmininkauja Rūmų tarybos pirmininkas arba jo pavedimu kitas Tarybos narys. Sprendimai, išskyrus sprendimą dėl Rūmų reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra susirinkimo  pirmininko balsas.
3. Rūmų tarybos sprendimu gali būti šaukiamas ir neeilinis susirinkimas.
4. Rūmų taryba visuotinius narių susirinkimus šaukia, raštu pranešdama Rūmų teritoriniams skyriams apie visuotinio narių susirinkimo ar neeilinio susirinkimo datą ir pateikia susirinkimo dienotvarkę raštu (ar kitais teisės aktuose numatytais būdais, atitinkančiais rašytinę formą) ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki susirinkimo dienos.
5. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, Rūmų taryba ne vėliau kaip po vieno mėnesio sušaukia pakartotinį susirinkimą. Pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimus, išskyrus sprendimą dėl Rūmų reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo, nepaisydamas dalyvaujančių narių skaičiaus.
6. Rūmų nariai privalo dalyvauti visuotiniame narių susirinkime.

18 straipsnis. Visuotinio odontologų Rūmų narių susirinkimo įgaliotiniai ir jų susirinkimo (konferencijos) sušaukimo tvarka

1. Vietoje visuotinio odontologų Rūmų narių susirinkimo gali būti šaukiamas narių įgaliotinių susirinkimas (konferencija), kuris vykdo Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymo ir šios statuto visuotiniam odontologų Rūmų narių susirinkimui nustatytas funkcijas, išskyrus sprendimą dėl Rūmų reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo.
2. Odontologų ir burnos priežiūros specialistų įgaliotinius renka teritoriniai Rūmų skyriai, remdamiesi Rūmų tarybos  nustatytomis atstovavimo normomis.
3. Į konferenciją, turintys teisę balsuoti, be rinkimų kviečiami Rūmų tarybos pirmininkas, Rūmų tarybos pirmininko pavaduotojai, Rūmų tarybos nariai, Garbės teismo nariai, Revizijos komisijos nariai. Prireikus, į konferenciją, turintys teisę balsuoti, be rinkimų gali būti kviečiami šio statuto 45 straipsnio 6 dalies 1-9 punktuose nurodytų komisijų pirmininkai ir/ar nariai.

19 straipsnis. Visuotinio odontologų Rūmų narių susirinkimo kompetencija

1. Visuotinis narių susirinkimas:
1) priima, keičia Rūmų statutą;
2) slaptu balsavimu renka ir atšaukia Rūmų tarybą ar jos narį;
3) renka ir atšaukia revizijos komisiją ir odontologų garbės teismo 6 narius, tvirtina jų nuostatus;
4) Rūmų tarybai pasiūlius, renka Rūmų garbės narius;
5) nustato Rūmų nario mokesčio ir kitų tikslinių įnašų dydį;
6) tvirtina Rūmų biudžetą;
7) priima, keičia Odontologų profesinės etikos kodeksą;
8) priima sprendimą dėl Rūmų reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo;
9) svarsto Rūmų revizijos komisijos pateiktą Rūmų finansinės veiklos ataskaitos išvadą;
10) sprendžia kitus šiame statute ir Rūmų įstatyme numatytus klausimus.
2. Į susirinkimo dienotvarkės projektą turi būti įtraukti Rūmų renkamų organų siūlomi klausimai, taip pat klausimai, kuriuos siūlo įrašyti ne mažiau kaip pusė į gydytojų odontologų, gydytojų odontologų specialistų sąrašą arba ne mažiau kaip pusė į burnos priežiūros specialistų sąrašą įtrauktų specialistų ar pusė susirinkimo dalyvių. Patvirtinus dienotvarkę, papildomas klausimas į ją gali būti įtrauktas ne mažiau kaip pusės susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma.

20 straipsnis. Visuotinio odontologų Rūmų narių susirinkimo protokolas

Visuotiniai odontologų Rūmų narių susirinkimai yra protokoluojami. Protokolą pasirašo Visuotinio odontologų Rūmų narių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

21 straipsnis. Visuotinio odontologų Rūmų narių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarka

1. Visuotinio odontologų Rūmų narių susirinkimo nutarimai priimami paprastąja balsų dauguma, išskyrus šiame statute ir kituose teisės aktuose numatytas išimtis. Nutarimai priimami atviru balsavimu. Slaptas balsavimas gali vykti, jeigu prašo ne mažiau kaip 1/3 Visuotinio odontologų Rūmų narių susirinkime dalyvaujančių narių.
2. Balsams skaičiuoti Visuotinio odontologų Rūmų narių susirinkimas išrenka balsų skaičiavimo komisiją.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.