J. Jasinskio g. 16-201, Vilnius 03163
(8 5) 212 2510

Infekcijų kontrolė ir atliekų tvarkymas

Dokumentai, reglamentuojantys infekcijų kontrolę odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigose:

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47–1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 124-6241). 

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. V-715 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 74:2011 „Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos: bendrieji įrengimo reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 97-4569). 

3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žinios, 2013-07-25, Nr. 80-4034). 

4.      Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimas Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 41-1294; 2002, Nr. 73-3127).  

5.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin., 2000, Nr. 47-1365).  

6.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 407 „Dėl epidemiologinio režimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiant medicinos pagalbą sergantiems tuberkulioze ir išskiriantiems tuberkuliozės mikobakterijas asmenims, tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 60-1796). 

7.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. V-716 „Dėl Darbuotojų, kurie skiepijami darbdavio lėšomis, profesijų ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 155-5664). 

8.      Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr.  D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 57-2720). 

9.      Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. A1-331 „Dėl Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 123-5055).

10.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-632 „Dėl leidimų – higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 86-4573). 

11.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. V-338 „Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“ (Žin.,  2008, Nr. 53–1992). 

12.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. V-401 “Dėl Privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių sąrašo ir jų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 55–2703). 

13.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-69 „Dėl privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 14-490). 

14.  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 80/353 „Dėl Darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbe nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 56-1999).

15.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-445 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 79-3606). 

16.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 673 „Dėl Privalomojo epidemiologinio registravimo, privalomojo informacijos apie epidemiologinio registravimo objektus turinio ir informacijos privalomojo perdavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 12-444). 

17.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. V-719 „Dėl būtinųjų asmens apsaugos priemonių, skirtų apsisaugoti nuo kvėpavimo takų virusinių infekcijų, sąrašo patvirtinimo“(Žin., 2008, Nr. 91-3655

 
 
INFEKCIJŲ KONTROLĖS ODONTOLOGIJOS PRAKTIKOJE REIKALAVIMAI
 
Infekcijų kontrolės procedūrų vadovas
 
 
2012 m. spalio 19 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V–946 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 47–1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ (Žin., 2012, Nr. 124–6241).
Higienos normoje nurodoma prievolė aprašyti procesus, kurių metu galima infekcijų perdavimo rizika.

Reikalavimai taikomi visoms asmens sveikatos priežiūros (pagalbos) įstaigoms, taip pat ir toms, kurios turi odontologinės pagalbos (priežiūros) teikimo licencijas. Infekcijų kontrolės reikalavimai galioja ir dantų technikų laboratorijoms.

 
 
Kiekvienoje sveikatos priežiūros įstaigoje turi būti parengtas infekcijų kontrolės procedūrų vadovas, kuriame turi būti aprašyta:
 
1. Rankų higienos procedūra (reikalavimai nurodyti Lietuvos higienos normos HN 47–1:2012, IX skyriuje, taip pat 3 priede).
2. Pacientų izoliavimo tvarka (reikalavimai nurodyti Lietuvos higienos normos HN 47–1:2012, V-VI skyriuje, taip pat 1, 2 prieduose).
3. Medicinos priemonių (prietaisų) ir kitų gaminių apdorojimo / naudojimo tvarka (reikalavimai nurodyti Lietuvos higienos normos HN 47–1:2012, X-XVII skyriuose).
4. Medicininių atliekų tvarkymo procedūra (reikalavimai nurodyti Lietuvos higienos normoje HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“).
5. Skalbinių tvarkymo procedūra (reikalavimai nurodyti Lietuvos higienos normos HN 47–1:2012, 12 priede)
6. Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių higienos planas ir valymo, dezinfekcijos procedūra. (reikalavimai nurodyti Lietuvos higienos normos HN 47–1:2012, XVIII-XX skyriuose).
7. Darbuotojų biologinės saugos ir ekspozicijos profilaktikos aprašymas (reikalavimai nurodyti Lietuvos higienos normos HN 47–1:2012, VII-VIII skyriuose).
8. Odontologinių antgalių priežiūros procedūra. 
Pastaba: Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigoms rekomenduojama aprašyti odontologinių antgalių priežiūros procedūrą, kuri rengiama vadovaujantis prietaiso gamintojo instrukcijomis. Jei gamintojas nieko nenurodo, vadovaujamasi Lietuvos higienos norma HN 47–1:2012 ir 10 priedu.
9. Dantų technikos laboratorijų infekcijos kontrolės reikalavimai (įstaigoms, vykdančioms dantų technikos laboratorijos veiklą, būtina aprašyti infekcijų kontrolės procedūras. Reikalavimai nurodyti Lietuvos higienos normoje HN 47–1:2012 ir 11 priede).
10. Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo procedūra (reikalavimai nurodyti Lietuvos higienos normos HN 47–1:2012, IV skyriuje).
 
Infekcijų kontrolės procedūrų vadovas turi būti parengtas, tikslinamas, papildomas, atsižvelgiant į sveikatos priežiūros įstaigoje teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, atliekamas procedūras, turimas (naudojamas) medicinos priemones (prietaisus) bei valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos priemones ir įrangą, taip pat pasikeitus teisės aktams.
 
Rengiant kiekvienos procedūros aprašą, svarbu nurodyti:
 
1.      Procedūros pavadinimą.
2.      Procedūros paskirtį, t.y. nurodyti tikslą
3.      Dokumentus, susijusius su procedūros aprašymu.
4.      Apibrėžti atsakomybę:
4.1. kas privalo laikytis šios procedūros;
4.2. kas atsako už produktą /procesą;
4.3. kas vykdo kontrolę;
4.4. kas atsakingas už aprūpinimą priemonėmis, reikalingomis procedūrai atlikti.
5.      Procedūros veiksmų seką.
6.      Dokumento atnaujinimo ir priežiūros vykdymą (nurodomas asmuo, kuris prižiūri ir atnaujina dokumentus).
 
 
Kiekvienos procedūros aprašas turi būti patvirtintas įstaigos vadovo. Galima visus procedūrų aprašus patvirtinti vienu įsakymu.

Siekiant užtikrinti infekcijų kontrolę odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigoje, rengiant procedūras, turi būti aprašyti šie procesai ir parengti dokumentai

I. RANKŲ HIGIENOS PROCEDŪRA

Įstaigos vadovo įsakymai

Proceso aprašas

Pildomi dokumentai

Įsakymas, patvirtinantis rankų higienosprocedūrą

 • Rankų higienos procedūra

Dokumentai dėl priemonių atitikties darbui sveikatos priežiūros (pagalbos) įstaigoje.

II. PACIENTŲ IZOLIAVIMO TVARKA

Įstaigos vadovo įsakymai

Proceso aprašas

Pildomi dokumentai

Įsakymas, patvirtinantis pacientų izoliavimo tvarką

 • Pacientų izoliavimo tvarka

Įrašai asmens sveikatos istorijoje dėl izoliavimo priežasties. Dokumentai dėl apsaugos priemonių atitikties sveikatos priežiūros (pagalbos) įstaigoje.

III. MEDICINOS PRIEMONIŲ (PRIETAISŲ) IR KITŲ GAMINIŲ APDOROJIMO / NAUDOJIMO TVARKA

Įstaigos vadovo įsakymai

Proceso aprašas, jo dalys

Pildomi dokumentai

Įsakymas, patvirtinantis medicinos priemonių (prietaisų) ir kitų gaminių apdorojimo / naudojimo tvarkos procedūrą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Medicinos priemonių (prietaisų) priėmimo, žymėjimo, laikymo, šalinimo tvarka
Medicinos priemonių (prietaisų) identifikavimo kortelė.
 • Personalo aprūpinimo asmeninės apsaugos bei techninėmis darbo saugos priemonėmis tvarka

Darbuotojo aprūpinimo asmeninės apsaugos priemonėmis kortelė.

 • Panaudotų medicinos priemonių (prietaisų) gabenimo valymui ir dezinfekcijai tvarka

 

 • Panaudotų medicinos priemonių (prietaisų)valymo ir dezinfekcijos tvarka

Medicinos prietaisų valymo kokybės tikrinimo (baltymų, kraujo likučių) registravimo dokumentas. Jei mechanizuotas procesas – šiam procesui skirtas kokybės registracijos dokumentas.

 • Sterilizuotinų medicinos priemonių (prietaisų) paketų formavimo, žymėjimo ir atsekamumo tvarka

Kodų sąrašai ir aprašai. Sterilizuojamų medicinos prietaisų, gaminių atsekamumo registravimo žurnalas.

 • Sterilizuotinų medicinos prietaisų, gaminių pakavimo priemonių (maišelių) užlydymo proceso parametrų (temperatūros, slėgio) tikrinimo (pagal siūlėtuvo gamintojo rekomendacijas) ir tikrinimo rezultatų registravimo procedūra (taikoma, jei naudojamas siūlėtuvas)

Siūlėtuvų užlydymo proceso parametrų (temperatūros, slėgio, siūlės) tikrinimo rezultatų registravimo dokumentas.

Įsakymas dėl darbo su garo sterilizatoriais
 • Sterilizacijos proceso kontrolės tvarka
Krovinio registracijos kortelė.
Įsakymas dėl nesterilių gaminių atšaukimo
 • Galimai nesterilių gaminių atšaukimo tvarka
Nesterilių gaminių atšaukimo pranešimas
Įsakymas dėl sterilizuotų medicinos priemonių (prietaisų) ir jų paketų laikymo tvarkos
 • Sterilizuotų medicinos priemonių (prietaisų) laikymo ir naudojimo tvarka
 
Įsakymas dėl nuolatinės sterilizacijos kontrolės dokumentų saugojimo
 • Nuolatinės sterilizacijos kontrolės dokumentų saugojimo tvarka
 
 
IV. MEDICININIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PROCEDŪRA
 

Įstaigos vadovo įsakymai

Proceso aprašas

Pildomi dokumentai

Įsakymas, patvirtinantis medicininių atliekų tvarkymo procedūrą

 

 • Medicininių atliekų tvarkymo ir šalinimo procedūra

Sutartis su medicininių atliekų vežėju. Pirminės atliekų apskaitos žurnalas. Jei įstaigoje dirba daugiau nei 10 darbuotojų – metinė ataskaita RAAD (Regiono aplinkos apsaugos departamentui).

 
V. SKALBINIŲ TVARKYMO PROCEDŪRA
 

Įstaigos vadovo įsakymai

Proceso aprašas

Pildomi dokumentai

Įsakymas, patvirtinantis skalbinių tvarkymo procedūrą

 • Skalbinių tvarkymo procedūra

Sutartis su paslaugos teikėju, jei paslauga perkama.

 
VI. APLINKOS (PATALPŲ, DAIKTŲ, ĮRENGINIŲ) PAVIRŠIŲ HIGIENOS PLANAS IR VALYMO, DEZINFEKCIJOS PROCEDŪRA
 

Įstaigos vadovo įsakymai

Proceso aprašas

Pildomi dokumentai

Įsakymas, patvirtinantis aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių higienos planas ir valymo, dezinfekcijos procedūrą

 • Patalpų, įrenginių, inventoriaus valymo ir dezinfekcijos tvarka

Atlikto proceso registracijos dokumentai.

Įsakymas, patvirtinantisodontologijos kabineto valymo ir dezinfekcijos planą

 • Odontologijos kabineto valymo ir dezinfekcijos planas

Peržiūrimas pagal poreikį, įsigijus naujus medicinos prietaisus (priemones).

 
VII. DARBUOTOJŲ BIOLOGINĖS SAUGOS IR EKSPOZICIJOS PROFILAKTIKOS APRAŠYMAS
 

Įstaigos vadovo įsakymai

Proceso aprašas

Pildomi dokumentai

Įsakymas patvirtinantisdarbuotojų biologinės saugos ir ekspozicijos profilaktikos procedūrą
 • Darbuotojų ekspozicijos krauju ir (ar) kūno skysčiais incidentų pranešimo, registravimo ir poveikio sveikatai stebėjimo bei profilaktikos priemonių taikymo tvarka 
Darbuotojų, kurių darbas susijęs su ekspozicija krauju ir kitais biologiniais skysčiais, sąrašas.
Pranešimas apie darbuotojo mikrotraumą.
Pranešimas apie darbuotojo gleivinių ir pažeistos odos sąlytį su krauju ir (ar) kūno skysčiais. Darbuotojo po ekspozicijos sveikatos stebėjimo duomenys. Darbuotojų ekspozicijos  incidentų registracijos žurnalas.
 • Darbuotojų skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų tvarka

Įstaigos dokumentai, kuriuose registruojama darbuotojų skiepijimai (pasai/kortelės/ lapai, atsisakymas skiepytis virusinio hepatito B vakcina ir kt.).

 • Darbuotojų profilaktinių sveikatos tikrinimų tvarka

Asmens medicininė knygelė (sveikatos pasas) F 048/a.

 • Darbuotojų, pradedančių dirbti, sveikatos tikrinimų tvarka

Darbdavys pildo formos F 048/a titulinį puslapį ir 2 skyrių, nurodo rizikos faktorius (kenksmingi faktoriai).

 
VIII. ODONTOLOGINIŲ ANTGALIŲ PRIEŽIŪROS PROCEDŪRA
 

Įstaigos vadovo įsakymai

Proceso aprašas

Pildomi dokumentai

Įsakymas, patvirtinantis odontologinių antgalių priežiūros procedūrą

 • Odontologinių antgalių priežiūros procedūra
 

Kodų sąrašai ir aprašai. Sterilizuojamų me  dicinos prietaisų, gaminių atsekamumo registravimo žurnalas.

 
IX. DANTŲ TECHNIKOS LABORATORIJŲ INFEKCIJOS KONTROLĖS REIKALAVIMAI
 

Įstaigos vadovo įsakymai

Proceso aprašas

Pildomi dokumentai

Įsakymas, patvirtinantis dantų technikos laboratorijos infekcijų kontrolės tvarką

 • Darbuotojų profilaktinių sveikatos tikrinimų tvarka

Asmens medicininė knygelė (sveikatos pasas) F 048/a.

 • Darbuotojų, pradedančių dirbti, sveikatos tikrinimų tvarka

Darbdavys pildo formos F 048/a titulinį puslapį ir 2 skyrių, nurodo rizikos faktorius (kenksmingi faktoriai).

 • Rankų higienos procedūra

Dokumentai dėl priemonių atitikties darbui sveikatos priežiūros (pagalbos) įstaigoje.

 • Medicinos priemonių (prietaisų) ir kitų gaminių valymo ir dezinfekcijos tvarka

 

 • Patalpų, daiktų, įrenginių valymo ir dezinfekcijos tvarka

Atlikto proceso registracijos dokumentai.

 • Dantų technikos laboratorijoshigienos  planas

Peržiūrimas pagal poreikį, įsigijus naujus medicinos prietaisus (priemones).

 
X. HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS IR VALDYMO PROCEDŪRA
 

Įstaigos vadovo įsakymai

Proceso aprašas

Pildomi dokumentai

Įsakymas, patvirtinantis hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo tvarką

 

 • Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo tvarka

Asmens sveikatos istorija.

Kiti dokumentai pildomi pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymąNr. V-1110 „Dėl hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo“.

 
Pastabos:
1. Aprašai gali būti tvirtinami vienu vadovo įsakymu.
2. Procesų metu naudojamos medicinos priemonės turi atitikti infekcijų kontrolės reikalavimus. Įstaigoje privalo būti dokumentai, įrodantys šią atitiktį. 
 
 
 
Rengiant ar peržiūrint infekcijos kontrolės procedūrų aprašymus siūlome naudotis Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro parengtomis rekomendacijomis:
 
Taip pat kviečiame susipažinti ir su kita informacija, kurią parengė Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro specialistai: 
 

Narystė Rūmuose

Kas yra narystė Rūmuose?
 
Narystė Rūmuose – tai kiekvieno odontologo geros profesinės praktikos būtinasis elementas. Kiekvienas odontologas, kuris verčiasi gydytojo odontologo ar burnos priežiūros specialisto profesine praktika, nuo 2004 m. liepos mėnesio privalo tapti Rūmų nariu. Odontologo narystė Rūmuose – viena iš būtinųjų licencijuojamos veiklos laikymosi sąlygų, užtikrinanti, jog reglamentuojamos profesijos atstovas, t.y. odontologas tinkamai vykdo savo veiklą, laikosi teisės aktų reikalavimų, reikiamai tobulina profesinę kvalifikaciją. Privaloma narystės arba registracijos profesinėse asociacijose (sąjungose, draugijose ir kitos teisinės formos vienetuose) praktika jau daugelį metų taikoma visose Europos Sąjungos bei kitose Vakarų valstybėse. Tai padeda užtikrinti reglamentuojamų profesijų atstovų interesų gynimą, kartu koordinuojant jų bendrus veiksmus bei prižiūrint profesinę veiklą.
 
Kaip tampama Rūmų nariu?
 
Odontologas, turintis galiojančią odontologijos ar burnos priežiūros specialisto praktikos licenciją, Rūmų nariu tampa Rūmams ar Rūmų teritorinių skyrių vadovams pateikęs visus tam reikalingus dokumentus ir Rūmų tarybai priėmus sprendimą įrašyti šį asmenį į Rūmų narių sąrašą.
 
Nario pažymėjimo išdavimo bei jo dokumentų keitimo tvarka:
 
I.     Pažymėjimo išdavimas:
1. Odontologas, ketinantis tapti Rūmų nariu, pateikia:
1.1 nustatytos formos prašymą; (prašymas įrašyti į Rūmų narius) 
1.2 2 dokumentines nuotraukas 3x4 cm (popieriniame arba elektroniniame formate);
1. 3 sutikimą tvarkyti asmens duomenis (sutikimas)
 
Elektroninio formato nuotraukos reikalavimai:
 • baltas fonas;
 • dydis 3x4 cm;
 • rezoliucija ne mažesnė kaip 300 ppi;
 • JPG formatas
2. Ne vėliau kaip per 30 dienų nuo 1 punkte išvardintų dokumentų pateikimo, Taryba priima sprendimą dėl odontologo įrašymo į Rūmų narių sąrašą.
3. Tarybai priėmus sprendimą dėl odontologo įrašymo į Rūmų narių sąrašą, pažymėjimas išduodamas per 10 darbo dienų.
 
II.  Pažymėjimo duomenų keitimas:
4. Rūmų narys privalo per 10 dienų pranešti Rūmams apie duomenų, nurodytų prašymo tapti Rūmų nariu formoje, pasikeitimą.
5. Jei Rūmų narys keičia savo vardą, pavardę ar profesiją, jis privalo pateikti prašymą pakeisti jo pažymėjimo duomenis.
6. Pažymėjimas gali būti keičiamas ir Rūmų nario prašymu, jei Rūmų narys pažymėjime nori pakeisti savo kontaktinius duomenis ar nuotrauką.
 
III.   Prarasto ar sugadinto pažymėjimo keitimas nauju:
7. Praradus ar sugadinus pažymėjimą, naujas pažymėjimas išduodamas per 10 darbo dienų.
8. Rūmų narys privalo pateikti:
        8.1. prašymą pagaminti naują pažymėjimą;
     8.2. 1 dokumentinę nuotrauką 3x4 cm (popieriniame arba elektroniniame formate)
    8.3. Dokumentą, patvirtinantį apmokėjimą už pažymėjimo keitimą (galioja tik Rūmų nario naujo pavyzdžio pažymėjimams, išduotiems nuo 2015 m. gruodžio 22 d.).
 
IV.   Bendrosios pažymėjimo išdavimo sąlygos:
 9. Dokumentai, susiję su pažymėjimo keitimu, pateikiami Rūmams tiesiogiai arba juos siunčiant paštu ar per kurjerio tarnybas.
10. Jei dokumentai pateikiami Rūmams ne asmeniškai, o per įgaliotus atstovus, jie turi pateikti asmens tapatybę ir tinkamą atstovavimą patvirtinančius dokumentus.
11. Visais atvejais, kai pažymėjimo duomenys yra keičiami ir išduodamas naujas pažymėjimas, nario numeris, kuris kartu yra ir pažymėjimo numeris, išlieka tas pats, išskyrus tuos atvejus, kai pažymėjimo duomenys keičiami Rūmų nariui įgijus kitą profesinę kvalifikaciją.
12. Pažymėjimo išdavimo ir keitimo mokesčius nustato Taryba.
 
DĖMESIO! Pagaminti Rūmų nario pažymėjimi yra perduodami Rūmų teritoriniams skyriams Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose (kontaktai). 
Gyvenantiems Vilniuje Rūmų nario pažymėjimai yra išduodami centrinėje Rūmų būstinėje (J. Jasinskio g. 16, Vilnius).
 
Taryba nustato 5,00 eurų (5 Eur 00 ct) mokestį už prarasto ar sugadinto Rūmų nario pažymėjimo išdavimą arba už pažymėjimo keitimą nauju dėl kontaktinių duomenų ar nuotraukos keitimo (galioja tik Rūmų nario naujo pavyzdžio pažymėjimams išduotiems nuo 2015 m. gruodžio 22 d.). Naujiems Rūmų nariams pažymėjimas išduodamas nemokamai. Keičiant seno tipo pažymėjimą nauju, taip pat Rūmų nariui keičiant vardą, pavardę ar profesinę kvalifikaciją, pažymėjimas keičiamas nemokamai.
 

Nario mokestis

Nario mokestis – tai Rūmų visuotinio susirinkimo nustatyto dydžio įmoka, skirta Rūmų funkcijų įgyvendinimui.
Rūmų narių įgaliotinių susirinkimas 2016 m. gegužės 27 d. patvirtino Rūmų nario mokesčio dydžius, galiojančius nuo 2017 m. sausio 1d.
 
NARIO MOKESTIS
 
 
Eur
 
 
Gydytojas odontologas
58,00
Dantų technikas
43,00
Burnos higienistas
17,00
Gydytojo odontologo padėjėjas
14,00

Pirmųjų metų Rūmų nario mokestis absolventams, tais pačiais einamaisiais metais baigusiems studijas ir pateikusiems prašymą tapti Rūmų nariais.
 
Absolvento nario mokestis
 
Gydytojas odontologas
29,00
Dantų technikas
22,00
Burnos higienistas
9,00
Gydytojo odontologo padėjėjas
7,00
 
Nario mokestis mokamas kiekvienais metai iki kovo 31 dienos. Tai reiškia, jog nario mokestį už einamuosius metus turite sumokėti ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 31 dienos.
 
Vadovaujantis Rūmų statuto 50 straipsniu, studijas baigę asmenys, pirmąją nario mokesčio įmoką sumoka, atsiimdami odontologijos ar burnos priežiūros specialisto praktikos licencijas.
 
Odontologai, kurie verčiasi odontologo ar burnos priežiūros specialisto praktika nuo 2004 m. liepos, tačiau iki šiol nėra pateikę prašymo tapti Rūmų nariais, tai privalo kuo skubiau padaryti. Šie asmenys privalo sumokėti visų metų, kuriais vertėsi atitinkama praktika, skaičiuojant nuo 2004 metų, nario mokestį.
 
Nario mokestį galite mokėti mokėjimo pavedimu banke.
Mokėdami banke ar elektroniniu bankiniu pavedimu skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ nurodykite asmens, už kurį mokate, vardą bei pavardę, Rūmų nario pažymėjimo numerį (Nauji nariai privalo nurodyti asmens kodą), taip pat ir metus, už kuriuos yra mokamas nario mokestis. Skiltyje „Gavėjas“ nurodykite:
Lietuvos Respublikos odontologų rūmai
kodas 300038139
Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT09 7044 0600 0428 5396
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
 
Nario mokestį nuo 2019 m. sausio 1 d. galite sumokėti tik pavedimu. 
 
Rūmų narys privalo per 10 dienų pranešti Rūmams apie duomenų, nurodytų prašymo formoje, pasikeitimą.
 
Tuo atveju, jei keičiasi Rūmų nario vardas, pavardė ar profesinė kvalifikacija, teikdamas Odontologų licencijavimo komisijai prašymą tikslinti licencijos duomenis, kartu pateikia turimą Lietuvos Respublikos odontologų rūmų nario pažymėjimą ir vieną 3x4 cm. dokumentinę nuotrauką, reikalingus Lietuvos Respublikos odontologų rūmų nario pažymėjimo duomenų patikslinimui ir atnaujinto Rūmų nario pažymėjimo išdavimui.
 
 

Dėl nario mokesčio

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992) 29 straipsnio nuostatomis iš pajamų atskaitoma stojamųjų narių įnašų suma ir narių mokesčių suma, ne didesnė kaip 0,2 procento pajamų, bei tikslinių nario įmokų suma, ne didesnė kaip 0,2 procento pajamų, jei šie įnašai, mokesčiai ir tikslinės įmokos sumokami vienetams, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams ir (arba) dalininkams, ir (arba) nariams.
 
Šio straipsnio nuostatos taikomos tik vienetams, kurie patys yra pelno nesiekiančio vieneto nariai (kai pati įmonė yra narė).
 
Tuo atveju, kai už savo darbuotoją, kuris yra pelno nesiekiančio vieneto narys, nario mokestį sumoka įmonė, tai iki 2009-12-31 d. sumokėtos nario mokesčio sumos leidžiamiems atskaitymams nepriskiriamos.
 
Nuo 2010-01-01 d., kai už savo darbuotoją nario mokestį sumoka įmonė, šis mokestis yra laikytinas gyventojo natūra gautomis pajamomis ir apmokestinamas visais mokesčiais (pajamų mokestis, privalomojo sveikatos draudimo mokestis, socialinio draudimo mokestis). Leidžiamais atskaitymais bus pripažįstami – sumokėtas nario mokestis ir priskaičiuotas socialinio draudimo mokestis.
 
Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymo 2001 m. gruodžio 20 d. Nr. IX-675 (aktuali redakcija 2010-12-31) 29 straipsnio “Narių mokesčiai, įnašai ir įmokos” komentaras:
 
„Renkant narių stojamuosius įnašus ar narių mokesčius specialūs apskaitos dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros) neišrašomi. Sumokėti stojamieji įnašai, nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai atitinkamoms programoms vykdyti ar renginiams organizuoti narių leidžiamiems atskaitymams (neviršijant šiame straipsnyje nustatytų dydžių) pripažįstami remiantis jų sumokėjimą patvirtinančiais dokumentais.“

Tobulinimasis

Viena iš pagrindinių Rūmų funkcijų - derinant su švietimo institucijomis, organizuoti gydytojų odontologų, gydytojų odontologų specialistų, gydytojo odontologo padėjėjų, burnos higienistų bei dantų technikų profesinės kvalifikacijos tobulinimą.

Šią funkciją įgyvendinti yra patikėta Neformaliojo švietimo komisijai.

Todėl prašome Rūmų narius pareikšti atsiliepimus apie tobulinimo renginius, taip pat atsiusti pageidavimus kokių temų tobulinimo kursų ar stažuočių, kada ir kokiose mokymo įstaigose, o gal ir pas konkretų dėstytoją norėtumėte.

Plačiau ...

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.