Palangos g. 2, Vilnius LT-01117
(8 5) 212 2510

Misija ir vizija

LIETUVOS RESPUBLIKOS ODONTOLOGŲ RŪMŲ MISIJA, VIZIJA, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Lietuvos Respublikos odontologų rūmai (toliau – Rūmai) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris vienija gydytojus odontologus ir burnos priežiūros specialistus bei įgyvendina jų savivaldą. Rūmų funkcijas, valdymo, veiklos ypatumus apibrėžia ir nustato Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gruodžio 18 d. priimtas Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymas Nr. IX-1929 (Žin., 2004, Nr. 4-35).

MISIJA – vienyti ir atstovauti Rūmų nariams vietiniu, regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, rūpintis odontologinės veiklos plėtra ir pažanga.

VIZIJA – tapti lygiaverčiu partneriu valstybės institucijoms ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigoms, sprendžiant odontologinės veiklos organizavimo ir reglamentavimo klausimus, formuojant nacionalinę politiką šioje srityje. Savo veikla įgyti analogiškų organizacijų Europoje turimas kompetencijas.

Uždaviniai ir funkcijos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymu, svarbiausi Rūmų uždaviniai, funkcijos ir teisės yra šie:

RŪMŲ UŽDAVINIAI:

 • įgyvendinti odontologų savivaldą ir koordinuoti jos veiklą;
 • vykdyti strateginius sveikatos sistemos odontologinės priežiūros (pagalbos) uždavinius;
 • rūpintis odontologinės veiklos Lietuvos Respublikoje plėtra, pacientų švietimu, odontologų profesiniu mokymu ir kvalifikacijos kėlimu, medicinos kultūra;
 • rengti teisės aktų projektus gydytojų odontologų, gydytojų odontologų specialistų ir burnos priežiūros specialistų veiklos ir odontologinės priežiūros (pagalbos) klausimais ir teikti juos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai;

RŪMŲ FUNKCIJOS:

 • prižiūrėti, kad Rūmų nariai tinkamai atliktų savo profesines pareigas, laikytųsi Odontologų profesinės etikos kodekso ir Rūmų statuto;
 • teisės aktų nustatyta tvarka išduoti odontologijos praktikos licencijas, burnos priežiūros specialisto praktikos licencijas, sustabdyti ir panaikinti šių licencijų galiojimą, panaikinti licencijų galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos galiojimą, išduoti licencijos dublikatą, patikslinti licencijos rekvizitų duomenis;
 • teisės aktų nustatyta tvarka registruoti informaciją apie Europos Sąjungos valstybės narės piliečių laikinųjų odontologijos praktikos paslaugų teikimą Lietuvoje;
 • teisės aktų nustatyta tvarka išduoti licencijas odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigoms ir šias įstaigas akredituoti;
 • teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro duomenų bazės dalį, skirtą odontologijos ir burnos priežiūros praktikos licencijoms registruoti; kartu su universitetais spręsti odontologų formalaus švietimo klausimus;
 • kartu su kolegijomis spręsti burnos priežiūros specialistų formalaus švietimo klausimus;
 • spręsti odontologų ir burnos priežiūros specialistų neformalaus švietimo klausimus;
 • organizuoti savo narių profesinės kvalifikacijos tobulinimą, nustatyti kvalifikacijos tobulinimo tvarką ir kontroliuoti jos laikymąsi;
 • atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Rūmų statute numatytas funkcijas.
 

RŪMAI TURI TEISĘ:

 • teisės aktų nustatyta tvarka rinkti, kaupti ir apibendrinti informaciją apie gydytojų odontologų praktiką;
 • gauti iš savo narių informaciją, susijusią su jų, kaip odontologų ar burnos priežiūros specialistų, praktika;
 • atstovauti savo narių interesams valstybės bei savivaldybių institucijose sprendžiant odontologinės veiklos organizavimo, finansavimo, kainodaros ir kitus klausimus;
 • organizuoti kursus, seminarus ir kitus odontologų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo renginius;
 • plėtoti ir remti prioritetines odontologijos mokslo kryptis, tirti gydytojų odontologų paklausą, dalyvauti rengiant švietimo įstaigų odontologų studijų programas;
 • kitas teisės aktų ir Rūmų statuto nustatytas teises.
LIETUVOS RESPUBLIKOS ODONTOLOGŲ RŪMAI VYKDO VALSTYBĖS DELEGUOTAS FUNKCIJAS
 
TIKSLAS:
Saugoti žmogaus gyvybę ir sveikatą, žmogaus (paciento) teises bei užtikrinti, kad būtų laikomasi Odontologų profesinės etikos kodekso reikalavimų vykdant sveikatos sistemos strateginius uždavinius odontologinės priežiūros (pagalbos) srityje bei prižiūrint kaip laikomasi odontologinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.
 
UŽDAVINYS:
Apsaugoti žmogaus gyvybę ir sveikatą, žmogaus (paciento) teises bei įgyvendinti Odontologų profesinės etikos kodekso reikalavimus, užtikrinant, kad ūkio subjektai tinkamai laikytųsi odontologinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
 
PLANAI:

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.