Pareiškimų nagrinėjimo tvarka

 
 
 
 
Vadovaujantis 2004 m. lapkričio 26 d. tarybos nutarimu Nr. 42 patvirtinta Prašymų ir skundų nagrinėjimo Lietuvos Respublikos odontologų rūmuose tvarka, Rūmai nagrinėja pacientų pareiškimus, vertindami profesinę etiką. Atkreipiame dėmesį, jog Rūmai nėra kompetentinga institucija konstatuoti asmens sveikatai padarytos žalos mastą, pobūdį ar įvertinti tai materialia išraiška bei spręsti ginčus dėl pacientams padarytos žalos atlyginimo. Dėl pacientams padarytos žalos atlyginimo prašome kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją https://sam.lrv.lt/lt/darbo-grupes/pacientu-sveikatai-padarytos-zalos-nustatymo-komisija
 
 
Jeigu Jūs esate įsitikinę, jog buvo pažeistos Jūsų kaip paciento teisės į kokybišką ir kvalifikuotą odontologinės sveikatos priežiūrą, odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos specialistai su Jumis elgėsi neetiškai ar įvyko Jūsų ir odontologų konfliktas, galite savo nepasitenkinimą išsakyti Rūmams. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Rūmai nenagrinėja pacientų pareiškimų/prašymų dėl odontologinių paslaugų kokybės. 
 
Norėdami pateikti pareiškimą ar prašymą, tai turėtumėte padaryti raštu. Vadovaujantis 2004 m. lapkričio 26 d. tarybos nutarimu Nr. 42 patvirtinta Prašymų ir skundų nagrinėjimo Lietuvos Respublikos odontologų rūmuose tvarka, Rūmuose nagrinėjami tokie rašytiniai pareiškimai, kurie tvarkingai ir įskaitomai parašyti valstybine (lietuvių) kalba, nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė ir tikslus adresas, kuriuo jis pageidautų gauti atsakymą, taip pat elektroninio pašto adresas ir telefonas (jeigu pareiškėjas juos turi). Neįskaitomi, nesuprantamai išdėstyti prašymai ir skundai grąžinami pareiškėjui, nurodant grąžinimo priežastį. Pareiškimai, kuriuose nenurodytas pareiškėjo vardas ir pavardė, adresas (t.y. anoniminiai) atsakingo darbuotojo sprendimu paliekami nenagrinėti.
 
Asmenų pareiškimai Rūmuose nagrinėjami, jeigu prašyme ar skunde keliami klausimai priskirtini Rūmų kompetencijai pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.
 
Pagal Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo (Žin., 2009, Nr. 145-6425) 23 straipsnį, manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip paciento, teisės, pacientas raštu turi kreiptis į sveikatos įstaigos vadovą, kuris ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų privalo išnagrinėti kreipimąsi ir raštu pranešti pacientui apie nagrinėjimo rezultatus. Remiantis šiuo įstatymu ir Rūmų 2004 m. lapkričio 26 d. Tarybos nutarimu Nr. 42 patvirtintos Prašymų ir skundų nagrinėjimo Lietuvos Respublikos odontologų rūmuose tvarkos bendrųjų reikalavimų 6 punktu, „...Rūmai nagrinėja tik tuos pareiškimus, prie kurių yra pridėtas sveikatos priežiūros įstaigos vadovo atsakymas raštu dėl pareiškime išdėstytų faktų.“
 
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 23 straipsniu, pacientas pareiškime privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 
Pareiškime turėtumėte išdėstyti iškilusią problemą, aprašyti gydymo eigą, įvardinti konkrečius faktus, kurie galėjo turėti įtakos Jums suteiktų paslaugų kokybei, taip pat nurodyti konkrečią odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigą bei gydytoją odontologą ar burnos priežiūros specialistą, kurio darbu likote nepatenkintas.
 
Pareiškimas išnagrinėjamas ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų, išskyrus tuos atvejus, kai įstatymų nustatyta kitaip arba prašymui ar pareiškimui nagrinėti reikia sudaryti komisiją, sušaukti posėdį ar imtis kitų priemonių, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užsitęsti ilgiau.
 
Pakartotiniai pareiškimai nenagrinėjami, jeigu juose nenurodoma naujų aplinkybių, sudarančių prašymo pagrindą, ir nėra įtikinamų argumentų, kad Rūmų sprendimas dėl ankstesnio pareiškimo yra neteisingas. Tuo atveju per 5 darbo dienas nuo pakartotinio pareiškimo gavimo datos pareiškėjui pranešama, kad jo pareiškimas nebus nagrinėjamas, nurodomos priežastys ir apskundimo tvarka.
 

Jei pareiškėjas pareiškimo nagrinėjimo posėdžio metu nepateikia nurodytų būtinųjų dokumentų, pareiškimas gali būti paliktas nenagrinėtas arba nagrinėjamas tik ta apimtimi, kiek tai įmanoma neesant nurodytų dokumentų.

 

 
 
 
 
 

 
 

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.