Privatumo politika

Lietuvos Respublikos odontologų rūmams (toliau – Rūmai) yra svarbi Jūsų – Mūsų svetainės lankytojų bei kitų duomenų subjektų asmens duomenų apsauga. Todėl esame įsipareigoję gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.
Šioje Privatumo politikoje yra pateikiama esminė informacija apie Rūmų vykdomą asmens duomenų tvarkymą, šių duomenų saugojimą ir duomenų subjektų teises.
 
I. Pagrindinės sąvokos
 
 1. Asmens duomenys– bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma, pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių, arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
 2. Specialiųjų kategorijų duomenys– asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, taip pat duomenys atskleidžiantys sveikatos duomenis, duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir/ar lytinę orientaciją.
 3. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis (elektroninėmis priemonėmis) arba neautomatizuotomis (popieriniu būdu) priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
 4. Duomenų valdytojas– fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri viena ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šios Privatumo politikos apimtyje Duomenų valdytojas – Lietuvos Respublikos odontologų rūmai, juridinio asmens kodas: 300038139, buveinės adresas: J. Jasinskio g. 16, LT-03163 Vilnius, kontaktiniai duomenys: el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., tel. nr.: (8 5) 212 2510.
 5. Duomenų tvarkytojas– fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri padeda Duomenų valdytojui, pagal jo suteiktus įgaliojimus, įgyvendinti nustatytus tikslus.
 6. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis, ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių.
 7. Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu Duomenų valdytojo ar Duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis.
 8. Duomenų subjektas– fizinis asmuo, svetainės lankytojas, kurio asmens duomenis tvarko Rūmai.
 9.  Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba abejonės nekeliančiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
 10. Priežiūros institucija– Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.
 11. Duomenų apsaugos pareigūnas – Duomenų valdytojo paskirtas asmuo, kuris padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymui, kt. asmens duomenų apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams, dalyvauja visuose klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.
 
II. Asmens duomenys
 
1. Teisėti asmens duomenų tvarkymo kriterijai
 
Rūmairenka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamiesi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:
 • Jūsų sutikimu, siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus;
 • siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti sutartį/susitarimą su partneriais ir (ar) teikėjais;
 • siekiant vykdyti teisės aktų teisėtus reikalavimus.
 
2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai
 
Rūmai,kaip Duomenų valdytojas, tvarko duomenis Rūmų nario pažymėjimų išdavimo, užklausų administravimo, profesinės kvalifikacijos tobulinimo, visuomenės informavimo, konsultavimo, tiesioginės rinkodaros tikslais.
 
3. Tvarkomi asmens duomenys
 
Rūmai tvarko šiuos duomenis:
 • Jūsų sutikimu, asmens duomenis, kuriuos pateikiate, svetainėje www.odontologurumai.lt įdiegtoje užklausos formoje;
 • asmens duomenis, gaunamus sudarant verslo (bendradarbiavimo) sutartį (partneriai ir (ar) teikėjai);
 • kitus duomenis, kurie yra renkami vadovaujantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo;
 • duomenis, kurių rinkimą nurodo teisės aktai, siekiant teisėtai vykdyti Rūmų veiklą.
 
4. Slapukai
 
Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis Rūmų svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti sklandų svetainės veikimą, Jūsų galimybę naršyti patogiau bei mums daugiau sužinoti apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek Rūmų teikiamas paslaugas.
Slapukų duomenys nėra perduodami trečiosioms šalims.
Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.
 
Mūsų svetainėje naudojami slapukai:
 
Nr.
Slapuko pavadinimas
Paskirtis
Galiojimo laikas
1
_gid
Leidžia atskirti naudotojus
24 val.
2
_ga
Leidžia atskirti naudotojus
2 metus
3
b661d5ed1ccc3e74aaf78c2343ae794b
Nustatoma vartotojo kalba
1 metus
4
_gat
Apriboja užklausųdažnumą
1 min
 
 
 
5. Asmens duomenų saugojimo terminas
 
Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.
Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.
 
6. Asmens duomenų teikimas
 
Rūmaiteikia Jūsų duomenis:
 • Jums sutikus, aiškiai apibrėžtiems duomenų gavėjams bei tvarkytojams;
 • Įstaigoms ar organizacijoms pagal teisės aktų reikalavimus;
 • Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.
 
III. Rūmų naudojamos asmens duomenų saugumo priemonės
 
Rūmų veikla internete atitinka visus atitinkamai veiklai keliamus tarptautinių, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
 
1. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)
 
IV. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka
 
Jūs turite teisę:
 • kreiptis į Rūmus su prašymu suteikti informaciją apie Rūmų tvarkomus Jūsų asmens duomenis („teisė žinoti“ ir „teisė susipažinti“);
 • kreiptis į Rūmus su prašymu ištaisyti ar sunaikinti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs („teisė ištaisyti ir sunaikinti“);
 • kreiptis į Rūmus su prašymu sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai („teisė sustabdyti“);
 • kreiptis į Rūmus su prašymu nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys („teisė nesutikti“);
 • kreiptis į Rūmus su prašymu apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas („teisė apriboti“);
 • kreiptis į Rūmus su prašymu ištrinti Jūsų duomenis, kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi, ar nėra teisinio pagrindo, įpareigojančio tęsti duomenų tvarkymo veiksmus („teisė būti pamirštam“);
 • kreiptis į Rūmussu prašymu suteikti informaciją apie Rūmųtvarkomus asmens duomenis ir gauti duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu („teisė į duomenų perkeliamumą“).
 
Įgyvendinant BDAR reikalavimus Rūmai sudarė sutartį dėl duomenų apsaugos pareigūno paslaugų teikimo su MB „Legitima“. Duomenų subjektai ir kiti suinteresuoti asmenys visais asmens duomenų apsaugos klausimais gali kreiptis į Rūmų  duomenų apsaugos pareigūną šiais kontaktais:
El. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.;
Telefonu: +370 607 97014;
Paštu: Perkūnkiemio g. 5, LT-12129, Vilnius.
 
Nepavykus išspręsti klausimo su Rūmais ir, jeigu Jums kelia susirūpinimą Rūmų veikimas /neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šios Privatumo politikos arba teisės aktų reikalavimų, turite teisę kreiptis į Priežiūrą atliekančią instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.
 

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.