Infekcijų kontrolė ir atliekų tvarkymas

Dokumentai, reglamentuojantys infekcijų kontrolę odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigose:

 

1.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47–1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 124-6241). 

2.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. V-715 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 74:2011 „Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos: bendrieji įrengimo reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 97-4569). 

3.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žinios, 2013-07-25, Nr. 80-4034). 

4.      Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimas Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 41-1294; 2002, Nr. 73-3127).  

5.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin., 2000, Nr. 47-1365).  

6.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 407 „Dėl epidemiologinio režimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiant medicinos pagalbą sergantiems tuberkulioze ir išskiriantiems tuberkuliozės mikobakterijas asmenims, tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 60-1796). 

7.      Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. V-716 „Dėl Darbuotojų, kurie skiepijami darbdavio lėšomis, profesijų ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 155-5664). 

8.      Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr.  D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 57-2720). 

9.      Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. A1-331 „Dėl Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 123-5055).

10.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-632 „Dėl leidimų – higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 86-4573). 

11.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. V-338 „Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“ (Žin.,  2008, Nr. 53–1992). 

12.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. V-401 “Dėl Privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių sąrašo ir jų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 55–2703). 

13.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-69 „Dėl privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 14-490). 

14.  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 80/353 „Dėl Darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbe nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 56-1999).

15.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-445 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 79-3606). 

16.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 673 „Dėl Privalomojo epidemiologinio registravimo, privalomojo informacijos apie epidemiologinio registravimo objektus turinio ir informacijos privalomojo perdavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 12-444). 

17.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. V-719 „Dėl būtinųjų asmens apsaugos priemonių, skirtų apsisaugoti nuo kvėpavimo takų virusinių infekcijų, sąrašo patvirtinimo“(Žin., 2008, Nr. 91-3655

 
 
INFEKCIJŲ KONTROLĖS ODONTOLOGIJOS PRAKTIKOJE REIKALAVIMAI
 
Infekcijų kontrolės procedūrų vadovas
 
 
2012 m. spalio 19 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V–946 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 47–1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ (Žin., 2012, Nr. 124–6241).
Higienos normoje nurodoma prievolė aprašyti procesus, kurių metu galima infekcijų perdavimo rizika.

Reikalavimai taikomi visoms asmens sveikatos priežiūros (pagalbos) įstaigoms, taip pat ir toms, kurios turi odontologinės pagalbos (priežiūros) teikimo licencijas. Infekcijų kontrolės reikalavimai galioja ir dantų technikų laboratorijoms.

 
 
Kiekvienoje sveikatos priežiūros įstaigoje turi būti parengtas infekcijų kontrolės procedūrų vadovas, kuriame turi būti aprašyta:
 
1. Rankų higienos procedūra (reikalavimai nurodyti Lietuvos higienos normos HN 47–1:2012, IX skyriuje, taip pat 3 priede).
2. Pacientų izoliavimo tvarka (reikalavimai nurodyti Lietuvos higienos normos HN 47–1:2012, V-VI skyriuje, taip pat 1, 2 prieduose).
3. Medicinos priemonių (prietaisų) ir kitų gaminių apdorojimo / naudojimo tvarka (reikalavimai nurodyti Lietuvos higienos normos HN 47–1:2012, X-XVII skyriuose).
4. Medicininių atliekų tvarkymo procedūra (reikalavimai nurodyti Lietuvos higienos normoje HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“).
5. Skalbinių tvarkymo procedūra (reikalavimai nurodyti Lietuvos higienos normos HN 47–1:2012, 12 priede)
6. Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių higienos planas ir valymo, dezinfekcijos procedūra. (reikalavimai nurodyti Lietuvos higienos normos HN 47–1:2012, XVIII-XX skyriuose).
7. Darbuotojų biologinės saugos ir ekspozicijos profilaktikos aprašymas (reikalavimai nurodyti Lietuvos higienos normos HN 47–1:2012, VII-VIII skyriuose).
8. Odontologinių antgalių priežiūros procedūra. 
Pastaba: Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigoms rekomenduojama aprašyti odontologinių antgalių priežiūros procedūrą, kuri rengiama vadovaujantis prietaiso gamintojo instrukcijomis. Jei gamintojas nieko nenurodo, vadovaujamasi Lietuvos higienos norma HN 47–1:2012 ir 10 priedu.
9. Dantų technikos laboratorijų infekcijos kontrolės reikalavimai (įstaigoms, vykdančioms dantų technikos laboratorijos veiklą, būtina aprašyti infekcijų kontrolės procedūras. Reikalavimai nurodyti Lietuvos higienos normoje HN 47–1:2012 ir 11 priede).
10. Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo procedūra (reikalavimai nurodyti Lietuvos higienos normos HN 47–1:2012, IV skyriuje).
 
Infekcijų kontrolės procedūrų vadovas turi būti parengtas, tikslinamas, papildomas, atsižvelgiant į sveikatos priežiūros įstaigoje teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, atliekamas procedūras, turimas (naudojamas) medicinos priemones (prietaisus) bei valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos priemones ir įrangą, taip pat pasikeitus teisės aktams.
 
Rengiant kiekvienos procedūros aprašą, svarbu nurodyti:
 
1.      Procedūros pavadinimą.
2.      Procedūros paskirtį, t.y. nurodyti tikslą
3.      Dokumentus, susijusius su procedūros aprašymu.
4.      Apibrėžti atsakomybę:
4.1. kas privalo laikytis šios procedūros;
4.2. kas atsako už produktą /procesą;
4.3. kas vykdo kontrolę;
4.4. kas atsakingas už aprūpinimą priemonėmis, reikalingomis procedūrai atlikti.
5.      Procedūros veiksmų seką.
6.      Dokumento atnaujinimo ir priežiūros vykdymą (nurodomas asmuo, kuris prižiūri ir atnaujina dokumentus).
 
 
Kiekvienos procedūros aprašas turi būti patvirtintas įstaigos vadovo. Galima visus procedūrų aprašus patvirtinti vienu įsakymu.

Siekiant užtikrinti infekcijų kontrolę odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigoje, rengiant procedūras, turi būti aprašyti šie procesai ir parengti dokumentai

I. RANKŲ HIGIENOS PROCEDŪRA

Įstaigos vadovo įsakymai

Proceso aprašas

Pildomi dokumentai

Įsakymas, patvirtinantis rankų higienosprocedūrą

 • Rankų higienos procedūra

Dokumentai dėl priemonių atitikties darbui sveikatos priežiūros (pagalbos) įstaigoje.

II. PACIENTŲ IZOLIAVIMO TVARKA

Įstaigos vadovo įsakymai

Proceso aprašas

Pildomi dokumentai

Įsakymas, patvirtinantis pacientų izoliavimo tvarką

 • Pacientų izoliavimo tvarka

Įrašai asmens sveikatos istorijoje dėl izoliavimo priežasties. Dokumentai dėl apsaugos priemonių atitikties sveikatos priežiūros (pagalbos) įstaigoje.

III. MEDICINOS PRIEMONIŲ (PRIETAISŲ) IR KITŲ GAMINIŲ APDOROJIMO / NAUDOJIMO TVARKA

Įstaigos vadovo įsakymai

Proceso aprašas, jo dalys

Pildomi dokumentai

Įsakymas, patvirtinantis medicinos priemonių (prietaisų) ir kitų gaminių apdorojimo / naudojimo tvarkos procedūrą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Medicinos priemonių (prietaisų) priėmimo, žymėjimo, laikymo, šalinimo tvarka
Medicinos priemonių (prietaisų) identifikavimo kortelė.
 • Personalo aprūpinimo asmeninės apsaugos bei techninėmis darbo saugos priemonėmis tvarka

Darbuotojo aprūpinimo asmeninės apsaugos priemonėmis kortelė.

 • Panaudotų medicinos priemonių (prietaisų) gabenimo valymui ir dezinfekcijai tvarka

 

 • Panaudotų medicinos priemonių (prietaisų)valymo ir dezinfekcijos tvarka

Medicinos prietaisų valymo kokybės tikrinimo (baltymų, kraujo likučių) registravimo dokumentas. Jei mechanizuotas procesas – šiam procesui skirtas kokybės registracijos dokumentas.

 • Sterilizuotinų medicinos priemonių (prietaisų) paketų formavimo, žymėjimo ir atsekamumo tvarka

Kodų sąrašai ir aprašai. Sterilizuojamų medicinos prietaisų, gaminių atsekamumo registravimo žurnalas.

 • Sterilizuotinų medicinos prietaisų, gaminių pakavimo priemonių (maišelių) užlydymo proceso parametrų (temperatūros, slėgio) tikrinimo (pagal siūlėtuvo gamintojo rekomendacijas) ir tikrinimo rezultatų registravimo procedūra (taikoma, jei naudojamas siūlėtuvas)

Siūlėtuvų užlydymo proceso parametrų (temperatūros, slėgio, siūlės) tikrinimo rezultatų registravimo dokumentas.

Įsakymas dėl darbo su garo sterilizatoriais
 • Sterilizacijos proceso kontrolės tvarka
Krovinio registracijos kortelė.
Įsakymas dėl nesterilių gaminių atšaukimo
 • Galimai nesterilių gaminių atšaukimo tvarka
Nesterilių gaminių atšaukimo pranešimas
Įsakymas dėl sterilizuotų medicinos priemonių (prietaisų) ir jų paketų laikymo tvarkos
 • Sterilizuotų medicinos priemonių (prietaisų) laikymo ir naudojimo tvarka
 
Įsakymas dėl nuolatinės sterilizacijos kontrolės dokumentų saugojimo
 • Nuolatinės sterilizacijos kontrolės dokumentų saugojimo tvarka
 
 
IV. MEDICININIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PROCEDŪRA
 

Įstaigos vadovo įsakymai

Proceso aprašas

Pildomi dokumentai

Įsakymas, patvirtinantis medicininių atliekų tvarkymo procedūrą

 

 • Medicininių atliekų tvarkymo ir šalinimo procedūra

Sutartis su medicininių atliekų vežėju. Pirminės atliekų apskaitos žurnalas. Jei įstaigoje dirba daugiau nei 10 darbuotojų – metinė ataskaita RAAD (Regiono aplinkos apsaugos departamentui).

 
V. SKALBINIŲ TVARKYMO PROCEDŪRA
 

Įstaigos vadovo įsakymai

Proceso aprašas

Pildomi dokumentai

Įsakymas, patvirtinantis skalbinių tvarkymo procedūrą

 • Skalbinių tvarkymo procedūra

Sutartis su paslaugos teikėju, jei paslauga perkama.

 
VI. APLINKOS (PATALPŲ, DAIKTŲ, ĮRENGINIŲ) PAVIRŠIŲ HIGIENOS PLANAS IR VALYMO, DEZINFEKCIJOS PROCEDŪRA
 

Įstaigos vadovo įsakymai

Proceso aprašas

Pildomi dokumentai

Įsakymas, patvirtinantis aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių higienos planas ir valymo, dezinfekcijos procedūrą

 • Patalpų, įrenginių, inventoriaus valymo ir dezinfekcijos tvarka

Atlikto proceso registracijos dokumentai.

Įsakymas, patvirtinantisodontologijos kabineto valymo ir dezinfekcijos planą

 • Odontologijos kabineto valymo ir dezinfekcijos planas

Peržiūrimas pagal poreikį, įsigijus naujus medicinos prietaisus (priemones).

 
VII. DARBUOTOJŲ BIOLOGINĖS SAUGOS IR EKSPOZICIJOS PROFILAKTIKOS APRAŠYMAS
 

Įstaigos vadovo įsakymai

Proceso aprašas

Pildomi dokumentai

Įsakymas patvirtinantisdarbuotojų biologinės saugos ir ekspozicijos profilaktikos procedūrą
 • Darbuotojų ekspozicijos krauju ir (ar) kūno skysčiais incidentų pranešimo, registravimo ir poveikio sveikatai stebėjimo bei profilaktikos priemonių taikymo tvarka 
Darbuotojų, kurių darbas susijęs su ekspozicija krauju ir kitais biologiniais skysčiais, sąrašas.
Pranešimas apie darbuotojo mikrotraumą.
Pranešimas apie darbuotojo gleivinių ir pažeistos odos sąlytį su krauju ir (ar) kūno skysčiais. Darbuotojo po ekspozicijos sveikatos stebėjimo duomenys. Darbuotojų ekspozicijos  incidentų registracijos žurnalas.
 • Darbuotojų skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų tvarka

Įstaigos dokumentai, kuriuose registruojama darbuotojų skiepijimai (pasai/kortelės/ lapai, atsisakymas skiepytis virusinio hepatito B vakcina ir kt.).

 • Darbuotojų profilaktinių sveikatos tikrinimų tvarka

Asmens medicininė knygelė (sveikatos pasas) F 048/a.

 • Darbuotojų, pradedančių dirbti, sveikatos tikrinimų tvarka

Darbdavys pildo formos F 048/a titulinį puslapį ir 2 skyrių, nurodo rizikos faktorius (kenksmingi faktoriai).

 
VIII. ODONTOLOGINIŲ ANTGALIŲ PRIEŽIŪROS PROCEDŪRA
 

Įstaigos vadovo įsakymai

Proceso aprašas

Pildomi dokumentai

Įsakymas, patvirtinantis odontologinių antgalių priežiūros procedūrą

 • Odontologinių antgalių priežiūros procedūra
 

Kodų sąrašai ir aprašai. Sterilizuojamų me  dicinos prietaisų, gaminių atsekamumo registravimo žurnalas.

 
IX. DANTŲ TECHNIKOS LABORATORIJŲ INFEKCIJOS KONTROLĖS REIKALAVIMAI
 

Įstaigos vadovo įsakymai

Proceso aprašas

Pildomi dokumentai

Įsakymas, patvirtinantis dantų technikos laboratorijos infekcijų kontrolės tvarką

 • Darbuotojų profilaktinių sveikatos tikrinimų tvarka

Asmens medicininė knygelė (sveikatos pasas) F 048/a.

 • Darbuotojų, pradedančių dirbti, sveikatos tikrinimų tvarka

Darbdavys pildo formos F 048/a titulinį puslapį ir 2 skyrių, nurodo rizikos faktorius (kenksmingi faktoriai).

 • Rankų higienos procedūra

Dokumentai dėl priemonių atitikties darbui sveikatos priežiūros (pagalbos) įstaigoje.

 • Medicinos priemonių (prietaisų) ir kitų gaminių valymo ir dezinfekcijos tvarka

 

 • Patalpų, daiktų, įrenginių valymo ir dezinfekcijos tvarka

Atlikto proceso registracijos dokumentai.

 • Dantų technikos laboratorijoshigienos  planas

Peržiūrimas pagal poreikį, įsigijus naujus medicinos prietaisus (priemones).

 
X. HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS IR VALDYMO PROCEDŪRA
 

Įstaigos vadovo įsakymai

Proceso aprašas

Pildomi dokumentai

Įsakymas, patvirtinantis hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo tvarką

 

 • Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo tvarka

Asmens sveikatos istorija.

Kiti dokumentai pildomi pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymąNr. V-1110 „Dėl hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo“.

 
Pastabos:
1. Aprašai gali būti tvirtinami vienu vadovo įsakymu.
2. Procesų metu naudojamos medicinos priemonės turi atitikti infekcijų kontrolės reikalavimus. Įstaigoje privalo būti dokumentai, įrodantys šią atitiktį. 
 
 
 
Rengiant ar peržiūrint infekcijos kontrolės procedūrų aprašymus siūlome naudotis Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro parengtomis rekomendacijomis:
 
Taip pat kviečiame susipažinti ir su kita informacija, kurią parengė Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro specialistai: 
 

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.