Palangos g. 2, Vilnius LT-01117
(8 5) 212 2510

PAREIŠKIMAS (REZOLIUCIJA)

        DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ODONTOLOGIJOS PRAKTIKOS ĮSTATYMO NR. I-1246 PAKEITIMO
Priimta 2019 m. gegužės 24 d.
            Lietuvos Respublikos odontologų rūmų narių įgaliotinių susirinkime(konferencijoje) 
 
Lietuvos Respublikos odontologų rūmai (toliau – Rūmai, Odontologų rūmai) yra pirmoji medikų savireguliacijos bei profesinės savivaldos principu veikianti asociacija Lietuvoje, vienijanti gydytojus odontologus ir burnos priežiūros specialistus.
Įstatymo leidėjas Rūmams patikėjo įgyvendinti odontologų savivaldą ir koordinuoti odontologų veiklą, vykdyti sveikatos sistemos strateginius uždavinius odontologinės priežiūros srityje, rūpintis odontologinės veiklos Lietuvos Respublikoje plėtra, pacientų sauga ir švietimu, odontologų profesiniu mokymu ir kvalifikacijos kėlimu, medicinine kultūra. Odontologų rūmams pavesta kontroliuoti, kad Rūmų nariai tinkamai atliktų savo profesines pareigas, teiktų visuomenės nariams saugią, kokybišką, mokslu pagrįstą odontologinę priežiūrą ir pagalbą, laikytųsi Odontologų profesinės etikos kodekso, kas ir užtikrina tinkamas, efektyvias, kokybiškas pacientams teikiamas paslaugas.
Valstybė, pasilikdama sau kontrolės funkcijas, pavedė Rūmams viešojo administravimo funkcijas - išduoti odontologijos praktikos licencijas, burnos priežiūros specialisto praktikos bei odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijas, sustabdyti ir panaikinti šių licencijų galiojimą.
Rūmai, vykdydami skaidrią, objektyvią, atvirą Rūmų nariams bei visuomenei savivaldos principais grįstą veiklą,rūpinasi pacientų saugumu, organizuoja išvažiuojamuosius Tarybos posėdžius regionuose, susitinka su Rūmų nariais, valstybinių institucijų atstovais bei pacientais. Kasmetinių Rūmų narių visuotinių susirinkimų, Rūmų Teritorinių skyrių konferencijų metu vyksta atviras dialogas su odontologų bendruomene. Odontologų rūmai teisės aktų numatyta tvarka kiekvienais metais pateikia Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai ataskaitas apie Rūmams valstybės deleguotas funkcijas, t.y. odontologų licencijavimo, odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisijų darbą. Į minėtų komisijų sudėtį bei Rūmų Garbės teismą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras deleguoja savo atstovus. Siekdami supažindinti visuomenę ir savo narius su įvairiomis aktualijomis ir bendromis pastangomis nuveiktais darbais, Rūmai nuolatos skleidžia informaciją internetinėje svetainėje www.odontologurumai.lt, Rūmų leidžiamame periodiniame žurnale „Odontologų rūmų žinios“.
 
2019 m. gegužės 28 d. Lietuvos Respublikos Seimo posėdyje bus svarstomas Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo projektas                       Nr. XIIP-3955(3), kuris reglamentuoja, kad gydytojams odontologams, gydytojams odontologams specialistams, burnos priežiūros specialistams licencijas išduos Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Šio įstatymo projektas nenustato pareigos būti Lietuvos Respublikos odontologų rūmų nariu.
Kartu su Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo projektu einantis, kaip lydimasis įstatymo projektas, Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymo Nr. IX-1929 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1049(2) (toliau – Įstatymo projektas) numato Rūmų, kaip asociacijos, vidaus veiklos reguliavimą, nustatant Rūmų valdymo organų struktūrą, jų kompetencijos apimtis.
Rūmų narių įgaliotinių susirinkimo (konferencijos) dalyvių nuomone, siūlomos Įstatymo projekto pataisos prieštarauja Tarptautinei Konvencijai Nr. 87 „Dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo“ (ratifikuota 1994 m birželio 23 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. I-507) (toliau – Konvencija), Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatoms, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymui.
Minėtos Konvencijos 3 straipsnis numato, kad „Darbuotojų ir darbdavių organizacijos turi teisę parengti savo įstatus ir taisykles, visiškai laisvai rinkti savo atstovus, organizuoti valdymą ir veiklą bei rengti savo programas, o valstybinės valdžios institucijos turi susilaikyti nuo bet kokio kišimosi, galinčio apriboti šią teisę arba suvaržyti naudojimąsi ja“. Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 14 straipsnio imperatyvia nuostata nurodoma, kad „Valstybės ir savivaldybių institucijoms ir pareigūnams įstatymų nenustatytais atvejais ir tvarka, politinėms partijoms ir politinėms organizacijoms, kitoms organizacijoms ir asmenims draudžiama kištis į asociacijos veiklą ir į jos vidaus reikalus".
Rūmų narių įgaliotinių susirinkimo (konferencijos) nuomone, pateiktu Įstatymo projektu Rūmams, kaip asociacijai, nustatomi diskriminaciniai reikalavimai, taikomi administraciniai metodai, pažeidžiant Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.76 str., 2.80 str. įtvirtintas nuostatas.
Rūmų narių įgaliotinių susirinkimas (konferencija) pažymi, jog pateiktame Įstatymo projekte taip pat numatoma nepagrįstai perimti iš Rūmų valstybės deleguotas funkcijas, t.y. jau 15 metų Rūmų kokybiškai vykdomą odontologinės praktikos, burnos priežiūros praktikos, odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimą perduoti vykdyti Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymas buvo priimtas, siekiant įgyvendinti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas, kurios numatė perduoti dalį Sveikatos apsaugos ministerijos funkcijų medikų ir farmacininkų savivaldai. Svarbu pabrėžti, jog Europos odontologų taryba (angl. Council of European Dentists) taip pat pasisako už savivaldos, kaip administravimo formos, plėtrą. 2018 m. lapkričio 28 d. raštu, skirtu aukščiausiems Lietuvos vadovams, visos Europos odontologams atstovaujanti Europos odontologų taryba išreiškė susirūpinimą, jog savivaldos griovimas gali pabloginti odontologijos paslaugų kokybę, neigiamai paveikti visuomenės sveikatos interesus.
Odontologų rūmų nuomone, pateiktas Įstatymo projektas Rūmams, kaip asociacijai, yra nepriimtinas, pažeidžiantis savireguliacijos ir savivaldos principus, keliantis grėsmę odontologinių paslaugų kokybei ir pacientų saugumui, prieštaraujantis ir nesuderintas su tarptautiniais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
Lietuvos Respublikos odontologų rūmų narių įgaliotinių susirinkimas (konferencija) nepritaria Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo projektui ir Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. IX-1929 projektui.
 
Tarybos pirmininkas                                                 Alvydas Šeikus
         

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.