Palangos g. 2, Vilnius LT-01117
(8 5) 212 2510

Dėmesio!

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 19 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko Odon­to­lo­gi­jos prak­ti­kos įsta­ty­mo Nr. I-1246 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIP-3955(4) ir lydinčiųjų teisės aktų svarstymas.
 
Pridedame 2019 m. lapkričio 19 d.  Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos, rytinio posėdžio Nr. 349 stenogramą (šaltinis:Lietuvos Respublikos Seimas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/8485df310ad111eaa727fba41f42a7e9)
 
11.53 val.
Odon­to­lo­gi­jos prak­ti­kos įsta­ty­mo Nr. I-1246 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-3955(4), Odon­to­lo­gų rū­mų įsta­ty­mo Nr. IX-1929 pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1049(3), Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1367 1 ir 2 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1050(3), Nar­ko­ti­nių ir psichotro­pi­nių me­džia­gų kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. VII-602 12 straips­nio pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3335(2), Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo Nr. IX-709 8 straips­nio įstaty­mo projek­tas Nr. XIIIP-3336(2) (svars­ty­mas)
 
Dar­bo­tvarkės 1-19 klau­si­mas – Odon­to­lo­gi­jos prak­ti­kos įsta­ty­mo pro­jek­tas. Kvie­čiu A. Ku­bi­lie­nę. Svars­ty­mas. In­for­muo­ju Sei­mo na­rius, kad svars­ty­tu­me šį tei­sės ak­tą, įtrauk­tu­me į dar­bo­tvarkę, pa­pil­do­mai bu­vo su­rink­ti 47 Sei­mo na­rių pa­ra­šai. Pra­šom.
A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, svars­tė šį pro­jek­tą ir iš­va­da yra pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai. Ko­le­gos, at­krei­piu dė­me­sį – ben­dru su­ta­ri­mu. Ir ly­di­muo­sius?
PIRMININKĖ. Taip. Ar, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti, kad kar­tu svars­to­me ir ly­di­muo­sius ir iš­klau­so­me iš­va­dą? Taip. Ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke, pra­šo­me pri­sta­ty­ti ir dėl ly­di­mų­jų – Odon­to­lo­gi­jos rū­mų įsta­ty­mo, Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų, Nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų kon­tro­lės įsta­ty­mo ir Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo – jū­sų ko­mi­te­to iš­va­das po svars­ty­mo.
A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Pir­mi­nin­ke, ko­kį pir­mą nu­me­rį gal ga­lė­tu­mė­te…
PIRMININKĖ. Nr. XIIIP-1049.
A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Nr. XIIIP-1049. Taip.
PIRMININKĖ. Odon­to­lo­gi­jos rū­mų.
A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas – pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas. Spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai. Vėl­gi at­krei­piu dė­me­sį – ben­dru su­ta­ri­mu.
PIRMININKĖ. Svei­ka­tos prie­žiū­ros – Nr. XIIIP-1050.
A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Nr. XIIIP-1050. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas – pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas. Spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai, ir vėl ben­dru su­ta­ri­mu.
PIRMININKĖ. Nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų kon­tro­lės įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3335.
A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas – pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas. Yra spren­di­mas pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai, ir vėl ben­dru su­tari­mu.
PIRMININKĖ. Ir ly­di­ma­sis – Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo 8 straips­nio įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3336(2).
A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas – pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas. Yra spren­di­mas pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai, ir vėl ben­dru su­tari­mu.
Vi­sas pa­ke­tas pri­im­tas ben­dru su­ta­ri­mu.
PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­si­ja. E. Gent­vi­las. Ma­lo­niai pra­šo­me.
E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tik­rai ne­daug iš­ma­nau apie pa­čią odon­to­lo­gų prak­ti­ką, ne­bent kaip pa­cien­tas, ta­čiau iš­ma­nau apie pi­lie­ti­nę vi­suo­me­nę, ku­rios atri­bu­tas yra in­te­re­sų gru­pės, jiems at­sto­vau­jan­čios aso­cia­ci­jos, pro­fe­si­nės or­ga­ni­za­ci­jos ir taip to­liau. Mes tik­rai tai lai­ko­me de­mo­kra­tijos plėt­ros atri­bu­tu ir ma­no­me, kad įvai­rios pro­fe­si­nės or­ga­ni­za­ci­jos yra tas in­stru­men­tas, ku­ris ska­ti­na pi­lie­ti­nę vi­suo­me­nę, ku­ris už­tik­ri­na pro­fe­sio­na­lų in­te­re­sų at­sto­va­vi­mą ir ska­ti­na so­cia­li­nį dia­lo­gą tarp val­džios ins­ti­tu­ci­jų ir vi­suo­me­nės.
      Tai­gi mes tu­ri­me dau­gy­bę Lie­tu­vo­je to­kių pro­fe­si­nių or­ga­ni­za­ci­jų, gi­nan­čių sa­vo na­rių in­te­re­sus, pa­vyz­džiui, Ad­vo­ka­tų rū­mai, tie pa­tys Že­mės ūkio rū­mai, „Li­na­va“ trans­por­ti­nin­kų sri­ty­je, Ar­chi­tek­tų rū­mai ir taip to­liau, ir taip to­liau. Gai­la, svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mo­je nė­ra daug to­kių or­ga­ni­za­ci­jų ir štai Odon­to­lo­gų rū­mai yra vie­nin­te­lė iš­im­tis Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos re­gu­lia­vi­mo sri­ty­je, kur pro­fe­si­nė or­ga­ni­za­ci­ja pa­ti už­tik­ri­na sa­vo na­rių mo­ky­mą, švie­ti­mą, li­cen­ci­ja­vi­mą, li­cen­ci­jų at­ėmi­mą, su­stab­dy­mą ir taip to­liau. Mi­nist­ras A. Ve­ry­ga nu­spren­dė, kad ne­rei­kia tu­rė­ti to­kios pi­lie­tiš­kos iš­im­ties Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos re­gu­lia­vi­mo sri­ty­je, nes vi­sur ki­tur at­seit Vals­ty­bi­nė ak­re­di­ta­vi­mo tar­ny­ba už­tik­ri­na li­cen­ci­ja­vi­mą, Odon­to­lo­gų rū­mai yra ne­ti­ku­si iš­im­tis ir šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu at­ima tei­sę Odon­to­lo­gų rū­mams at­lik­ti ši­tas funk­ci­jas.
      Ma­no ma­ny­mu, kaip tik rei­kė­tų ska­tin­ti, kad plės­tų­si to­kios pro­fe­si­nės or­ga­ni­za­ci­jos, ku­rios už­tik­rin­tų sa­vo na­rių at­sto­va­vi­mą, švie­ti­mą, li­cen­ci­ja­vi­mą, o ne val­džios ran­ko­se vis­ką ban­dy­ti su­telk­ti. Aš ne­no­riu kal­bė­ti apie tai, kad at­si­ras pa­pil­do­mų eta­tų po­rei­kis Vals­ty­bi­nė­je ak­re­di­ta­vi­mo tar­ny­bo­je, kad val­džia da­rys įta­ką spren­di­mų pri­ėmi­mui, nors tai ga­lė­tų pa­da­ry­ti ne­vy­riau­sy­bi­nis pro­fe­siš­kai orien­tuo­tų žmo­nių sek­to­rius. La­bai daug vals­tie­čiai kal­bė­jo prieš rin­ki­mus ir po rin­ki­mų, ypač T. To­mi­li­nas mėgs­ta kal­bė­ti apie so­cia­li­nį dia­lo­gą tarp val­džios ir in­te­re­sų gru­pių, ku­rios su­kū­rė aso­cia­ci­jas ir ku­rios už­tik­ri­na sa­vo na­rių at­sto­va­vi­mą. Šiuo at­ve­ju to­kia aso­cia­ci­ja kaip Odon­to­lo­gų rū­mai yra nu­stu­mia­ma į ša­lį ir pa­sa­ko­ma, kad už jus vis­ką ge­riau at­liks val­džios ins­ti­tu­ci­ja, ne­pai­sant iš­lai­dų, ku­rias tu­rės pa­tir­ti iš biu­dže­to, ne­pai­sant to, kad tai ne­bū­ti­nai bus aukš­čiau­sios pra­bos odon­to­lo­gai, ku­rie ga­lės įver­tin­ti me­di­kų odon­to­lo­gų po­rei­kius, bet, kaip sa­ko­ma, vis­ką ge­ro­ji te­tu­lė val­džia iš­ma­no ge­riau, ne­gu rin­ko­je šiuo at­ve­ju dir­ban­tys odon­to­lo­gai gy­dy­to­jai. To­kiu ke­liu nu­ė­jo Šiau­rės Ko­rė­ja, kur ne­vy­riau­sy­bi­nio sek­to­riaus ap­skri­tai nė­ra. Lie­ka tik­tai re­li­gi­nės ben­dri­jos ten, o dau­giau – val­džia. Tai ar mes ei­na­me į tą pu­sę, ar ei­na­me į ki­tą pu­sę, kai ple­čia­me in­te­re­sų gru­pių at­sto­va­vi­mą jų pa­čių ran­ko­mis, jų pa­čių pro­tais ir jų pa­čių lė­šo­mis? Čia­gi ši­tuo pro­jek­tu pa­siū­ly­ta al­ter­na­ty­va, kad vis­ką val­džia už mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus pa­da­rys. Žiū­riu į D. Ke­pe­nį ir gal­vo­ju, na, jei­gu ne­lik­tų svei­ka­ti­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų kaip vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, o at­ei­tų mi­nist­ras A. Ve­ry­ga ir pa­sa­ky­tų: mes, mi­nis­te­ri­ja, vis­ką už­tik­rin­si­me dėl svei­ka­ti­ni­mo, ger­bia­mas Ke­pe­ni, vi­sos jū­sų ini­cia­ty­vos yra ne­rei­ka­lin­gos. Sa­ky­tu­mė­te, ką tas A. Ve­ry­ga šne­ka? Ko­dėl jūs šiuo at­ve­ju lai­mi­na­te A. Ve­ry­gą. To­dėl, kad tai jū­sų ne­pa­lie­čia, o man at­ro­do, kad tai yra prin­ci­pi­nis po­žiū­rius į pi­lie­ti­nę vi­suo­me­nę ir į de­mo­kra­tiją, at­imant tas tei­ses, ga­li­my­bes, ir sau, kaip val­džiai, val­džios ins­ti­tu­ci­jai, pa­si­i­mant vi­sas tas tei­ses ir ga­li­my­bes, ir įta­ką į val­džios ran­kas.
    Pa­gal­vo­ki­me kiek­vie­nas apie sa­vo in­te­re­sų sfe­rą, kur mes tu­ri­me mums at­sto­vau­jan­čius ar tai Ad­vo­ka­tų rū­mus, ar Že­mės ūkio rū­mus, ir kaip mes pa­si­jus­tu­me, jei­gu vis­ką pa­im­tų mi­nis­te­ri­jos ir val­džia. Nu­steb­tu­me. O čia ne­nu­stem­ba­me. Keis­ta.
PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­tuo­ti kvie­čiu A. Ve­ry­gą. Jums pen­kios mi­nu­tės.
A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų, pa­klau­sius to­kios įkve­pian­čios kal­bos apie ne­vy­riau­sy­bi­nin­kus, no­ri­si šiek tiek ir re­a­guo­ti. Pa­čiam te­ko tuo ne­vy­riau­sy­bi­nin­ku bū­ti, tai aš gal iš pra­džių re­a­guo­siu į tuos ar­gu­men­tus apie Šiau­rės Ko­rė­ją ir apie tai, kas kur kam ir kaip pri­va­lė­tų pri­klau­sy­ti ar ne.
Tai aš gal­vo­ju, kad kaip tik Šiau­rės Ko­rė­jo­je, ma­tyt, yra prie­vo­lė pri­klau­sy­ti vie­nai par­ti­jai, vie­nai or­ga­ni­za­ci­jai. Lie­tu­vo­je odon­to­lo­gai ne­tu­ri jo­kio pa­si­rin­ki­mo, jie pri­va­lo pri­klau­sy­ti šiai aso­cia­ci­jai pa­gal įsta­ty­mą, jei­gu no­ri prak­ti­kuo­ti. Man tai ir kve­pia Šiau­rės Ko­rė­ja, kai tu ne­tu­ri jo­kio pa­si­rin­ki­mo ir ta­vęs net ne­klau­sia – pri­va­lai pri­klau­sy­ti vie­nin­te­lei aso­cia­ci­jai. Tai, man at­ro­do, ši tik­rų­jų yra ne­nor­ma­lu.
     Ir jei­gu, kaip jūs ma­no ko­le­gą D. Ke­pe­nį pa­mi­nė­jo­te, ar ge­rai bū­tų, jei­gu A. Ve­ry­ga ką nors pa­sa­ky­tų. O ar ge­rai bū­tų, jei­gu kas nors nu­sta­ty­tų, kad jei­gu no­ri­te svei­kai gy­ven­ti, pri­va­lo­te pri­klau­sy­ti svei­kuo­lių aso­cia­ci­jai, ir tai nu­sta­ty­tų įsta­ty­mu. Aš ma­nau, kad bū­tų tie­siog ne­nor­ma­lu ir ne­su­vo­kia­ma de­mo­kra­tinėje vals­ty­bė­je.
Aš ma­nau, svar­bu pa­mi­nė­ti, kad ša­lis, ap­si­spren­du­si tu­rė­ti tam tik­rą sis­te­mą, tu­rė­tų lai­ky­tis sis­te­mi­nio po­žiū­rio. Yra ša­lių, to­kių kaip Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė, pa­si­rin­ku­sių ki­to­kį mo­de­lį. Jos yra nu­ė­ju­sios prie aso­cia­ci­jų mo­de­lio, kur vis­kas fak­tiš­kai per jas yra re­a­li­zuo­ja­ma. Lie­tu­va yra pa­si­rin­ku­si ki­to­kį spren­di­mo va­rian­tą, ir mes tu­ri­me Ak­re­di­ta­vi­mo tar­ny­bą, ku­ri li­cen­ci­juo­ja ir pri­žiū­ri tų spe­cia­lis­tų kva­li­fi­ka­ci­ją, kom­pe­ten­ci­ją, iš­duo­da li­cen­ci­jas. Aš ma­nau, iš­skir­ti odon­to­lo­gus kaip vie­nin­te­lę pro­fe­si­ją iš vi­sos sis­te­mos ir­gi nė­ra ko­kios nors la­bai di­de­lės lo­gi­kos. Ir jei­gu jau mes juos lai­ko­me svei­ka­tos sis­te­mos prie­žiū­ros da­li­mi, ma­nau, lo­giš­ka yra, kad ir jų li­cen­ci­ja­vi­mu už­si­im­tų ta ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri vyk­do ir ki­tų spe­cia­lis­tų li­cen­ci­ja­vi­mą.
     Da­bar apie tai, ką yra la­bai svar­bu pa­mi­nė­ti. Mes ne­siū­lo­me nai­kin­ti Odon­to­lo­gų rū­mų, nie­kas jų ne­si­ruo­šia ap­skri­tai pa­nai­kin­ti ir at­im­ti iš jų ga­li­my­bę at­sto­vau­ti sa­vo ben­druo­me­nei kaip in­te­re­sų gru­pei. Jie kaip bu­vo rū­mai, taip ir liks rū­mais, ir ga­li ei­ti to­liau ben­drau­ti su Sei­mo na­riais, teik­ti sa­vo siū­ly­mus, rū­pin­tis sa­vo ben­druo­me­nės na­rių kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mu, eti­ka – kuo tik­tai no­ri. Vie­nin­te­lė funk­ci­ja, ku­ri yra iš jų pa­ima­ma, yra li­cen­ci­ja­vi­mo funk­ci­ja, tai yra vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo funk­ci­ja. Aš ir­gi ne­ma­tau lo­gi­kos ati­duo­ti ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms vyk­dy­ti vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo funk­ci­jas, šiuo at­ve­ju iš­duo­ti li­cen­ci­jas.
    Dar dau­giau, mes su­si­du­ria­me su in­te­re­sų kon­flik­tais. Jei­gu bū­na skun­das dėl odon­to­lo­gų dar­bo, ir mes pa­pra­šo­me tam skun­dui tir­ti de­le­guo­ti kva­li­fi­kuo­tą odon­to­lo­gą, nes, tur­būt su­tik­si­te, ki­ti kar­dio­lo­gai ar dar kas nors ne­ga­li tin­ka­mai įver­tin­ti odon­to­lo­gų dar­bo. Kas mums yra de­le­guo­ja­ma kaip eks­per­tas? Tai yra tų pa­čių rū­mų na­rys, va­di­na­si, rū­mų na­riai ti­ria rū­mų na­rių pa­da­ry­tus pa­žei­di­mus, ir, mū­sų su­pra­ti­mu, tai yra tie­siog tam tik­ras in­te­re­sų kon­flik­tas. Net ne­įsi­vaiz­duo­ju, kaip to­kiu bū­du ga­lė­tų bū­ti jis iš­ven­gia­mas. Aš ma­nau, kad ta pri­va­lo­ma na­rys­tė yra ydin­ga, ly­giai taip, kaip ir li­cen­ci­ja­vi­mo eli­mi­na­vi­mas iš mū­sų ben­dros svei­ka­tos sis­te­mos ir pa­li­ki­mas vie­nai iš aso­cia­ci­jų. Tai aš tik­rai ne­su­tin­ku su ko­le­gos E. Gent­vi­lo pa­ste­bė­ji­mais, kad mes kaž­ko­kiu bū­du sten­gia­mės taip eli­mi­nuo­ti aso­cia­ci­jas. Kaip ir sa­kiau, mes ne­nai­ki­na­me rū­mų, ne­at­ima­me iš jų ga­li­my­bės vie­ny­ti ir at­sto­vau­ti ben­druo­me­nei, bet ma­no­me, kad vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo funk­ci­jos tu­rė­tų bū­ti vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų ran­ko­se. Tai tiek. Ir kvies­čiau pa­lai­ky­ti šiuos įsta­ty­mų pro­jek­tus.
PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kvie­čiu J. Sa­ba­taus­ką. Dis­ku­si­ja.
J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų įdo­mius vi­ra­žus čia pa­de­monst­ra­vo ger­bia­mas svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras A. Ve­ry­ga sa­ky­da­mas, kad ne­nai­ki­nu aš Odon­to­lo­gų rū­mų, tai yra ne­siū­lau nai­kin­ti, o tik no­riu at­im­ti iš jų vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo funk­ci­ją – li­cen­ci­jų iš­da­vi­mą. Be­klau­sant man iš­ki­lo to­kia min­tis, tiks­liau, pri­si­mi­niau vie­ną Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo by­lą – Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo 2008 m. sau­sio 7 d. nu­ta­ri­mas bu­vo dėl Ant­sto­lių rū­mų na­rys­tės pri­va­lo­mu­mo. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pa­sa­kė, kad toks vie­šą­jį in­te­re­są už­tik­ri­nan­čių funk­ci­jų vyk­dy­mas, kai tai da­ro sa­va­ran­kiš­ka pro­fe­si­ne pri­va­čia veik­la be­si­ver­čian­tys as­me­nys, ir jiems šias funk­ci­jas vyk­dy­ti per­da­vu­si vals­ty­bė tu­ri kon­tro­liuo­ti, kaip jos vyk­do­mos, to­kios vals­ty­bės kon­tro­liuo­ja­mos pro­fe­si­jos su­po­nuo­ja ati­tin­ka­mos pro­fe­si­jos sa­vi­re­gu­lia­ci­ją ir ati­tin­ka­mą sa­vi­val­dos sis­te­mą, ku­ri ap­ima vi­są šią pro­fe­si­ją. Tai­gi tai, kad vi­suo­me­nės at­sto­vams, su­si­bū­ru­siems į aso­cia­ci­ją, vals­ty­bė per­duo­da da­lį funk­ci­jų, yra bū­tent pats ge­riau­sias de­mo­kra­tinės vals­ty­bės po­žy­mis. Ne Šiau­rės Ko­rė­jos, ger­bia­mas mi­nist­re. At­virkš­čiai. Tai yra per­da­vi­mas bū­tent vi­suo­me­ni­nėms or­ga­ni­za­ci­joms, vie­nos pro­fe­si­jos at­sto­vams, su­si­bū­ru­siems į sa­vo or­ga­ni­za­ci­ją, pa­tiems su­re­gu­liuo­ti jų veik­lą, o taip pat, at­lie­kant vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo funk­ci­ją, iš­duo­ti li­cen­ci­jas, kon­tro­liuo­ti, rū­pin­tis jų mo­ky­mu. Jei­gu to­je aso­cia­ci­jo­je yra pro­ble­mų, tai rei­kia pa­ska­tin­ti tas pro­ble­mas spręs­ti, ir kad tos aso­cia­ci­jos na­riai bū­tų prin­ci­pin­ges­ni, kad la­biau aso­cia­ci­jos iš­rink­ti jų va­do­vai rū­pin­tų­si jais, jų tei­sė­mis ir jų dar­bo są­ly­go­mis, o tai yra kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mu, or­ga­ni­zuo­tų kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo įvai­rius mo­ky­mus. Ta­čiau nu­ša­li­nant vie­ną ar ki­tą vi­suo­me­nės gru­pę nuo sa­vi­re­gu­lia­ci­jos ir at­imant iš jų tai, kas vals­ty­bės bu­vo duo­ta, tai yra vyk­dy­ti vie­šą­jį ad­mi­nist­ra­vi­mą, šiuo at­ve­ju teik­ti li­cen­ci­jas, kad jie ga­lė­tų už­si­im­ti ta veik­la.
Ką tai reikš mums, vi­sai vals­ty­bei? Tai reikš, kad mes tu­rė­si­me skir­ti iš vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų vi­soms toms funk­ci­joms vyk­dy­ti, pri­ski­riant tas funk­ci­jas vie­nai iš vals­ty­bės įstai­gų ar­ba įstei­giant nau­ją vals­ty­bės įstai­gą, ku­ri tu­rės bū­ti vi­siš­kai iš­lai­ko­ma iš biu­dže­to. Šian­dien vals­ty­bei tai nie­ko ne­kai­nuo­ja. Tai da­ro pa­tys odon­to­lo­gai. Tai da­ro pa­tys ad­vo­ka­tai. Tai da­ro pa­tys no­ta­rai. Tai da­ro pa­tys ar­chi­tek­tai. Pra­ei­to­je ka­den­ci­jo­je. Pa­mir­šo­te? Tie, ku­rie dir­bo­te pra­ei­to­je ka­den­ci­jo­je. Bū­tent pra­ei­to­je ka­den­ci­jo­je bu­vo su­teik­ta tei­sė ar­chi­tek­tams taip pat su­teik­ti tei­sę, li­cen­ci­ją vers­tis ta veik­la ir kon­tro­liuo­ti, kaip jie tą da­ro. Šiuo at­ve­ju ši­taip mes iš­plė­tę, aš jau ne­kal­bu apie Že­mės rū­mus, pa­ga­liau „Li­na­va“ iš­duo­da TIR Car­net kny­ge­les. Tai reiš­kia, kad mes nuo de­mo­kra­tijos trauk­si­mės at­gal į vals­ty­bės vi­są re­gu­lia­vi­mą, o tam tik­ra pras­me link to, kur mes bu­vo­me prieš 30 me­tų. At­virkš­čiai, ma­nau, kad to da­ry­ti ne­rei­kia. Jei­gu jūs ser­ga­te nos­tal­gi­ja so­vie­ti­nei sis­te­mai, tai ne­reiš­kia, kad ją rei­kia re­a­ni­muo­ti.
PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­si­ją bai­gė­me. Pa­siū­ly­mų, ko­le­gos, ne­bu­vo gau­ta. Mo­ty­vai dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me. (Bal­sai sa­lė­je) At­si­ra­do, yra. E. Gent­vi­las. Pra­šom, ko­le­ga. Mo­ty­vai prieš. Yra ir dau­giau no­rin­čių. Pra­šom. E. Gent­vi­las. Pra­šom. Jūs pir­ma­sis už­si­re­gist­ra­vo­te.
E. GENTVILAS (LSF). Ge­rai, ačiū, pa­ga­liau įjun­gė­te.
PIRMININKĖ. Pa­ga­liau apa­ra­tū­ra su­vei­kė.
E. GENTVILAS (LSF). Tik­rai daug pa­kar­to­jo ir pa­puo­šė pa­vyz­džiais J. Sa­ba­taus­kas. Aš tik dar kar­tą pa­sa­ky­čiau taip. Kiek­vie­no­je sri­ty­je, kur mes su­si­du­ria­me su ne­vy­riau­sy­bi­niu sek­to­riu­mi, pro­fe­si­nė­mis sa­vi­val­do­mis, pro­fe­si­nė­mis aso­cia­ci­jo­mis, pa­gal­vo­ki­me, kaip mes re­a­guo­tu­me, jei­gu at­ei­tų tos sri­ties mi­nist­ras ir sa­ky­tų: at­ima­me iš Ad­vo­ka­tų rū­mų tei­sę su­teik­ti ad­vo­ka­to kva­li­fi­ka­ci­ją ad­vo­ka­tams, vi­są tą funk­ci­ją da­bar vyk­dys Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja. Kaip jūs žiū­rė­tu­mė­te, ar ne­pa­jus­tu­mė­te pa­vo­jaus, kad Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja, žiū­rėk, ko­kiam nors gi­mi­nai­čiui, prieš me­tus bai­gu­siam tei­sės stu­di­jas, ko­kia nors iš­im­ties tvar­ka ir su­teiks ad­vo­ka­to kva­li­fi­ka­ci­ją? No­ta­rų rū­mai. At­eis ap­lin­kos mi­nist­ras ir pa­sa­kys: nuo šiol mes, mi­nis­te­ri­ja, no­ri­me su­teik­ti ar­chi­tek­to kva­li­fi­ka­ci­jas.
Po­nas A. Ve­ry­ga gud­riai šyp­so­si, bet jū­sų siū­ly­mas, ma­no aki­mis ver­ti­nant, yra vi­siš­kai ne­gud­rus, jis yra so­cia­lis­ti­nis, no­ras vis­ką kon­tro­liuo­ti, vis­ką tu­rė­ti sa­vo ran­ko­se. Tai ne­kve­pia li­be­ra­liz­mu, vie­nas da­ly­kas, bet aš tik­rai ne­no­riu, kad vi­si žmo­nės bū­tų li­be­ra­lai, čia pa­sau­lė­žiū­ros skir­tu­mai, ba­la ne­ma­tė. Bet štai, kai no­ri­ma vis­ką uzur­puo­ti į val­džios ran­kas, at­imant ga­li­my­bę pro­fe­si­nėms sa­vi­val­doms vyk­dy­ti jų jau se­niai ir sėk­min­gai vyk­do­mas funk­ci­jas, tai, at­leis­ki­te, čia yra nau­jo vals­ty­bės mo­de­lio kū­ri­mas ir su pa­sau­lė­žiū­ra – li­be­ra­las, kon­ser­va­to­rius, so­cial­de­mok­ra­tas ar ža­lia­sis – tai ne­tu­ri nie­ko ben­dro. Tai yra vals­ty­bės pa­ma­tų kei­ti­mas nuo sa­vi­val­dos, nuo pi­lie­čių ini­cia­ty­vos vis­ką per­ke­liant į val­džios ran­kas.
PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai už – P. Urb­šys.
P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, iš tik­rų­jų mes gir­di­me apie tas aso­cia­ci­jas – ar­chi­tek­tų, ad­vo­ka­tų, ku­rios tu­ri su­teik­tas tam tik­ras vals­ty­bės li­cen­ci­ja­vi­mo tei­ses, bet mes šiuo at­ve­ju kal­ba­me apie svei­ka­tos ap­sau­gą. Svei­ka­tos ap­sau­gai vals­ty­bė tu­ri tu­rė­ti iš­skir­ti­nį dė­me­sį. Jei­gu mes kal­ba­me apie svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mą ir kad at­si­ran­da iš­skir­ti­niai Odon­to­lo­gų rū­mai, ku­rie tu­ri mo­no­po­li­nę tei­sę iš­duo­ti li­cen­ci­jas, tai mes ne­ju­čio­mis pri­si­de­da­me prie to, kad me­di­ci­na tam­pa ver­slu, o žmo­gus tam­pa ne svei­ka­tos ap­sau­gos tiks­las, o prie­mo­nė di­din­ti to ver­slo pel­nus. Jei­gu mes ta lo­gi­ka va­do­vau­si­mės, ko­dėl ta­da ne­tu­rė­tų at­si­ras­ti Psi­cho­lo­gų rū­mai, ku­rie iš­duo­da li­cen­ci­jas, chi­rur­gų, trau­ma­to­lo­gų. Taip ga­li­ma var­din­ti vi­sas svei­ka­tos ap­sau­gos sri­tis. Man at­ro­do, tik­rai rei­kė­tų svei­kin­ti, kad ga­lų ga­le Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja mi­nist­ro as­me­ny­je ra­do tam tik­ros jė­gos at­sto­vau­ti ki­tai po­zi­ci­jai, ne­su­ko­mer­cin­ti svei­ka­tos ap­sau­gos, o ei­ti bū­tent tuo ke­liu, kad bū­tų žiū­ri­mi ne aso­cia­ci­jos in­te­re­sai, o žmo­nių svei­ka­tos in­te­re­sai.
PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ka­dan­gi yra ly­di­mų­jų tei­sės ak­tų ir mū­sų sis­te­ma šiek tiek su­kly­do, tai aš, at­si­pra­šy­da­ma M. Ma­jaus­ko, jis bu­vo už­si­ra­šęs pats pir­ma­sis, su­tei­kiu žo­dį jam.
M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, aš pra­dė­čiau nuo to, kad ne­rei­kia tai­sy­ti to, kas ne­su­lū­žo. Tik­rai ne­gul­čiau kry­žiu­mi dėl Odon­to­lo­gų rū­mų, kaip ir ne­gul­čiau dėl bet ku­rios ki­tos or­ga­ni­za­ci­jos. Sten­gia­si, dir­ba, klys­ta, to­bu­lė­ja, vys­to­si. Tai, ką pra­dė­jo­me prieš daug me­tų, ko­dėl da­bar stai­ga rei­kia im­ti ir su­griau­ti? Sa­ky­čiau, at­virkš­čiai – ska­tin­ki­me sa­vi­val­dą, nes taip, kaip ši­ta val­dan­čio­ji dau­gu­ma tvar­ko­si su vie­šuo­ju sek­to­riu­mi, mes ma­to­me ir me­di­kų pro­tes­tais, ir švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­tes­tais. Ko­dėl da­bar rei­kia grą­žin­ti odon­to­lo­gus į tą pa­tį vie­šą­jį sek­to­rių, su ku­riuo mes ne vi­suo­met tik­rai ge­rai su­si­tvar­ko­me?
Ant­ras da­ly­kas. At­kreip­siu dė­me­sį, kad jie pi­ni­gų ne­pra­šo. Jie pa­tys iš­si­lai­ko. Jie su­ren­ka pi­ni­gus iš sa­vo na­rių ir to­kiu pa­grin­du dir­ba. Ko­dėl da­bar vals­ty­bė, vie­ša­sis sek­to­rius, mo­kes­čių mo­kė­to­jai tu­rė­tų iš­lai­ky­ti tą li­cen­ci­ja­vi­mą, nes pri­ėmus to­kį spren­di­mą biu­ro­kratija di­dė­tų?
     Tre­čias da­ly­kas. Mes ži­no­me, kad šian­dien Lie­tu­vo­je odon­to­lo­gų kie­kis yra dau­giau nei pa­kan­ka­mas. Per 15 me­tų nė­ra gau­ta nė vie­no skun­do dėl li­cen­ci­ja­vi­mo. Ko­kią mes iš tie­sų pro­ble­mą ban­do­me čia tai­sy­ti ir spręs­ti?
      Grį­šiu prie to, nuo ko pra­dė­jau. Jei­gu kas nors vei­kia, nors ir ne­to­bu­lai, bet vei­kia, sten­gia­si, ku­ria ir dir­ba, kam griau­ti tai, kas nė­ra su­ge­dę?
PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kaip su­ta­rė­me, du – už, du – prieš. Už – A. Ku­bi­lie­nė.
A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų, ko­le­gos, šian­dien mes la­bai daž­nai gir­di­me – be­dan­tė Lie­tu­va. Tai tik­rai yra sti­mu­las ką nors keis­ti ši­to­je sis­te­mo­je.
Pa­sa­ky­siu ke­tu­ris pa­grin­di­nius da­ly­kus, kas, ma­no gal­va, yra svar­biau­sia.
Pir­miau­sia ši­to įsta­ty­mo pa­tai­sos leis su­da­ry­ti vie­no­das są­ly­gas me­di­kams ir me­di­kai bus pri­ly­gi­na­mi ne ar­chi­tek­tams, ne ant­sto­liams, o iš tik­rų­jų kar­dio­lo­gai, chi­rur­gai, te­ra­peu­tai ir vi­si tu­rės vie­no­das są­ly­gas, jiems bus iš­duo­da­mos vie­no­dos li­cen­ci­jos. Jas iš­duos Ak­re­di­ta­vi­mo tar­ny­ba.
Ant­ras da­ly­kas – su­ma­žės ad­mi­nist­ra­ci­nė naš­ta. Ne­ži­nau, ko­dėl šiuo me­tu ant li­cen­ci­jos, ku­rią gau­na odon­to­lo­gai, yra du pa­ra­šai – tai Odon­to­lo­gų rū­mų ir Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos. O vi­si ki­ti: chi­rur­gai, te­ra­peu­tai, nef­ro­lo­gai ir vi­si ki­ti, gau­na tik vie­ną pa­ra­šą.
Ki­tas da­ly­kas. Pa­ge­rės pa­slau­gų ko­ky­bė ir pa­cien­tų sau­ga, nes Ak­re­di­ta­vi­mo tar­ny­ba vyk­dys ne­pri­klau­so­mą, vi­sa­pu­siš­ką kom­plek­si­nę pa­slau­gų prie­žiū­rą.
Dar vie­nas da­ly­kas yra tas, kad pro­fe­si­nė or­ga­ni­za­ci­ja – Odon­to­lo­gų rū­mai – nė­ra nai­ki­na­ma, ta­čiau tai bus sa­va­no­riš­ka or­ga­ni­za­ci­ja, į ku­rią no­riu – sto­ju, ne­no­riu – ne­sto­ju, kaip yra ir ki­to­se or­ga­ni­za­ci­jo­se. Mes ži­no­me Kar­dio­lo­gų aso­cia­ci­ją, Transp­lan­to­lo­gų aso­cia­ci­ją. O šiuo me­tu tai yra prie­var­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja.
Rei­kia pa­sa­ky­ti, kad Odon­to­lo­gų rū­mams, vyk­dant li­cen­ci­ja­vi­mą ir prie­žiū­rą, nuo­lat ky­la ga­li­mas in­te­re­sų kon­flik­tas. To­dėl kvie­čiu bal­suo­ti už. Mes ko­mi­te­te pa­si­sa­kė­me vien­bal­siai už po vi­sų klau­sy­mų ir dis­ku­si­jų. Ačiū.
PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, bal­suo­ja­me po svars­ty­mo dėl Odon­to­lo­gi­jos prak­ti­kos įsta­ty­mo ir ly­di­mų­jų įsta­ty­mų, dėl šių pa­mi­nė­tų įsta­ty­mų pro­jek­tų: Nr. XIIIP-3955, Nr. XIIIP-1049, Nr. XIIIP-1050, Nr. XIIIP-3335 ir Nr. XIIIP-3336.
Bal­sa­vo 84 Sei­mo na­riai: už – 50, prieš – 20, su­si­lai­kė 14. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.