Palangos g. 2, Vilnius LT-01117
(8 5) 212 2510

Teisinė informacija

Paslaugų organizavimo tvarka 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2020 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-706 pakeitė Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašą ir  išdėstė jį nauja redakcija.
Paskelbimas apie prastovą 
Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius 2020 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. EV-92 patvirtino Pranešimų apie paskelbtas prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašą, nustatant, kad  darbdaviai turi pranešti Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - VDI) informaciją dėl darbuotojui ar darbuotojų grupei paskelbtos prastovos, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbia ekstremaliąją situaciją ir karantiną, ir darbdavys dėl to negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo, nes dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu, arba darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo.
 
Tokiu atveju, darbdaviai,  skelbiantys darbuotojui ar jų grupei prastovą, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo paskelbimo turi pranešti VDI apie šios prastovos paskelbimą, užpildant VDI interneto svetainėje patalpintą formą, kuri skelbiama skiltyje „Formos“.
 
Įmonių, kuriose darbuotojui ar jų grupei paskelbta prastova, sąrašas viešai skelbiamas VDI interneto svetainėje.
 
Sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2020 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-676 pakeitė Sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašą.
 
Dėl nedarbingumo pažymėjimų 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darboministras 2020 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-660/A1-282 pakeitė 2020 m. vasario 27 d. įsakymą Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 
Viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams paslaugų teikimo tvarkos aprašas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2020 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-677 Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams teikimo tvarkos aprašą.
 
Paslaugų organizavimo tvarka
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2020 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-659 pakeitė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymą Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir išdėstė jį nauja redakcija.
 
Tepinėlių paėmimas 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2020 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-675 pakeitė įsakymą „Dėl tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir išdėstė jį nauja redakcija.
 
Karantinas 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. balandžio 1 d. pakeitė 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, nustatant, kad įstaigų darbuotojams skelbiama tik išnaudojus visas įmanomas darbo organizavimo formas bei būdus, įskaitant ir kvalifikacijos tobulinimą nuotoliniu būdu, jeigu, Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną, darbdavys negali duoti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo ir nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu arba darbuotojas nesutinka dirbti kito pasiūlyto darbo.
 
Dėl įmokų 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2020 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-634 pakeitė 2020 m. sausio 10 d. įsakymą Nr. V-40 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokų į sąskaitą, kurioje kaupiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokos žalai, atsiradusiai dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginti, mokėjimo, sąskaitos administravimo ir sąskaitos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 
Įsakymas nustato, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, 2020 m. iki nustatyto termino nesumokėjusioms pirmosios ir (ar) antrosios įmokos į sąskaitą, išskyrus šeimos medicinos paslaugas teikiančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas bei asmens sveikatos priežiūros įstaigas, kurioms už paslaugas karantino metu apmokama kiekvieną mėnesį po 1/12 mokėjimo metu galiojančioje sutartyje, sudarytoje su teritorine ligonių kasa, nurodytos metinės sutartinės sumos, delspinigius skaičiuoja nuo kitos dienos, kai praeina 1 mėnuo nuo Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino pabaigos.
 
Apie asmens sveikatos priežiūros įstaigas, 2020 m. iki nustatyto termino nesumokėjusias pirmosios ir (ar) antrosios įmokos dalies, išskyrus apmokėjimą karantino metu gaunančias įstaigas, informuoja Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dienos, kai praeina 1 mėnuo nuo Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino pabaigos.
 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2020 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-655 pakeitė Suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašą.
Paslaugų organizavimo tvarka 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2020 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-577 pakeitė Sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašą.
 
Apmokėjimas TLK 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2020 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-615 pakeitė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. V-1113 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nustatant, kad mokama už Apraše nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas nuo 2020  m. kovo 1 d. iki mėnesio, kurį bus atšauktas karantinas paskutinės dienos, įstaigoms kiekvieną mėnesį mokama 1/12 mokėjimo metu galiojančioje sutartyje, sudarytoje su teritorine ligonių kasa, nurodytos metinės sutartinės sumos, numatytos Apraše nurodytoms paslaugoms. Jei asmens sveikatos priežiūros įstaiga nurodytu laikotarpiu paslaugų, nurodytų Apraše, suteikia už didesnę sumą nei 1/12 metinės sutartinės sumos, tai mokama už faktiškai suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
 
Mokant už paslaugas, suteiktas iki 2020 kovo 1 d. ir nuo kito mėnesio, einančio po karantino atšaukimo mėnesio, pirmosios dienos, Aprašo nuostatos taikomos asmens sveikatos priežiūros įstaigos metinės sutartinės sumos, neįskaitant karantino laikotarpiu sumokėtos sumos, daliai.
 
Medicinos prietaisai 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2020 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-566 pakeitė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymą Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 
Izoliavimo namuose taisyklės 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2020 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-583 pakeitė   Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisykles.
 
Prisirašymo prie ASPI tvarka 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2020 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. V-554 pakeitė  Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 583 „Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“.
 
Izoliavimo namuose taisyklės 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2020 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. V-550 pakeitė  Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisykles ir išdėstė jas nauja redakcija.
 
Karantinas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 25 d. pakeitė 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, nustatant Karantino režimo trukmę – nuo 2020 m. kovo 16 d. 00 val. iki balandžio 13 d. 24 val.
Laboratoriniai tyrimai
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2020 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 520 patvirtino COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratorinių tyrimų atlikimo ne asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijose karantino laikotarpiu tvarkos aprašą.
 
Covid gydymo aprašas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2020 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V-523 pakeitė Suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašą.
 
Mobilūs punktai 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-493 pakeitė Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-390 „Dėl Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 
Espbi aprašas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-486 pakeitė įsakymą „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 
Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-488 pakeitė įsakymą  „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-506 Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams teikimo tvarkos aprašą.
 
Ligų sąrašas 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 patvirtino Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašą.
 
Paslaugos dėl COVID
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2020 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V-428 pakeitė Sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašą.
 
Dėl nedarbingumo pažymėjimų
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darboministras 2020 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-445/A1-241 pakeitė 2020 m. vasario 27 d. įsakymą Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir išdėstė jį nauja redakcija.
 
Žmonių užkrečiamųjų ligų įstatymas 
Lietuvos Respublikos Seimas 2020 m. kovo 17 d. priėmė Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 aštuntojo skirsnio pakeitimo įstatymą, kuris įsigalios 2020 m. kovo 20 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/097c3040692d11eabee4a336e7e6fdab
 
Darbo kodeksas 
Lietuvos Respublikos Seimas 2020 m. kovo 17 d. priėmė Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymą.
 
Užimtumo įstatymas 
Lietuvos Respublikos Seimas 2020 m. kovo 17 d. priėmė Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 papildymo 51 straipsniu ir 24, 25, 35, 37, 41, 42, 44 straipsnių pakeitimo įstatymą. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/edc55260693011eabee4a336e7e6fdab
 
Garantijų įstatymas
Lietuvos Respublikos Seimas 2020 m. kovo 17 d. priėmė Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam irilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 1, 5, 6 straipsnių, II skyriaus pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 31 straipsniu įstatymą. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3598c5e0693111eabee4a336e7e6fdab
 
Ligos ir motinystės įstatymas
Lietuvos Respublikos Seimas 2020 m. kovo 17 d. priėmė Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 papildymo 111 straipsniu įstatymą.
 
Karantinas 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 18 d. pakeitė nutarimą „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo.
 
COVID gydymo aprašas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2020 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-414 pakeitė Suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašą. 
 
Karantino kontrolė 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2020 m. kovo 16 d. priėmė įsakymą Nr. V-400 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje režimo kontrolės vykdymo“ ir pavedė Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos vykdyti karantino režimo kontrolę.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.