Palangos g. 2, Vilnius LT-01117
(8 5) 212 2510

Dėmesio! Primename

Dėl minimalių paslaugų kokybės reikalavimų
              Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2019 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-1296 pakeitė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. V-338 „Dėl Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“ ir išdėstė jį nauja redakcija.
              Patvirtintas Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) yra privalomas visoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – Įstaiga), nepriklausomai nuo jų nuosavybės bei teisinės formos, pavaldumo, teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų rūšies, lygio ir apimties. Už asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės valdymo, gerinimo veiklą bei paciento teisių užtikrinimą, įskaitant ir vidaus medicininio audito veiklą, atsako įstaigos vadovas.
 
              Aprašas reglamentuoja, kad Įstaigos vidaus dokumentuose turi būti nustatyta paciento (jo atstovo) teisių ir pareigų įgyvendinimo tvarka, informacijos pacientui teikimo ir informacijos apie pacientą teikimo kitiems asmenims ir institucijoms tvarkos, įskaitant formos Nr. 094-1/a „Medicininė pažyma dėl neatvykimo į ikiteisminio tyrimo įstaigą, prokuratūrą ar teismą“ bei formos Nr. 094/a „Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar ugdymo instituciją“ išdavimo tvarkos,pacientų skundų nagrinėjimo, būtinosios medicinos pagalbos teikimo, asmens duomenų tvarkymo tvarkos.
 
              Įstaiga savo patalpose pacientams prieinamose vietose ir viešoje erdvėje skelbia informaciją apie pacientų teises, pareigas, priimtų įstaigos sprendimų pacientų atžvilgiu apskundimo tvarkos aktualią redakciją.
              Vadovaujantis Aprašu, Įstaigos vadovas:
              - nustato įstaigos asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politiką bei jos įgyvendinimo priemones, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politiką ir su jomis supažindina darbuotojus;
              - formuoja pacientų ir darbuotojų saugos kultūrą įstaigoje, t. y. individualių ir grupinių vertybių, požiūrių, suvokimo, gebėjimų ir elgesio modelių visumą;
              - nustato papildomus nei nustatyti LR Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu bei LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymais įstaigos organizacinius ir klinikinius, įskaitant slaugos, kokybės rodiklius pagal įstaigos prioritetus, teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apimtis ir rūšis, veiklas, reikalingas sveikatos priežiūros paslaugų ir su jomis susijusių procesų rezultatams vertinti, gerinti, rizikoms valdyti;
              - užtikrina asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės rodiklių stebėseną, analizę, vertinimą;
              - nustato darbo vietų aprūpinimo informacinių technologijų (toliau – IT) priemonėmis poreikį, užtikrina jų tinkamą aprūpinimą IT priemonėmis ir organizuoja darbo vietų aprūpinimo IT priemonėmis bei jų funkcionavimo kontrolę;
              - pasirašo sutartį su Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS) pagrindiniu tvarkytoju dėl duomenų teikimo į ESPBI IS ir užtikrina privalomų duomenų teikimą į ESPBI IS;
              - užtikrina, kad įstaigoje, atsižvelgiant į įstaigoje teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų rūšis, nesant šalies mastu parengtų ir patvirtintų atitinkamos srities diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašų ar parengtų diagnostikos ir gydymo metodikų, būtų parengti, patvirtinti ir taikomi rizikingiausių pacientų saugai atliekamų tyrimų, taikomų diagnostikos ir gydymo bei slaugos metodų protokolai.
              Atkreipiame dėmesį, kad Įstaigos vadovas tvirtina struktūrinių padalinių darbo organizavimo, medicinos dokumentų pildymo, mirčių atvejų nagrinėjimo bei  mokamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkas.
              Aprašas nustato, kad Įstaiga organizuoja vidaus medicininį auditą įstaigos veiklai ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybei vertinti ir gerinti, įskaitant organizacinius procesus, tiesiogiai susijusius su klinikinių procesų vykdymu ir darančius jiems tiesioginę įtaką. Jei Įstaigoje dirba iki 50 asmens sveikatos priežiūros specialistų, vidaus medicininio audito veiklą vykdo įstaigos vadovo įgaliotas asmuo arba ji vykdoma pagal sutartį su fiziniu arba juridiniu asmeniu, tačiau jei dirba daugiau kaip 50 asmens sveikatos priežiūros specialistų, turi būti steigiamas vidaus medicininio audito padalinys.
              Įsakymas įsigaliojo 2020 m. gegužės 1 d.
 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad ateityje visa informacija bus teikiama tik Rūmų nariams, įvykdžiusiems prievoles.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.