2006 04 07

2006 m. balandžio 7 d. tarybos posėdžio apžvalga
 
Norime pasidžiaugti, jog Rūmai gavo Sveikatos apsaugos ministro pritarimą dėl odontologų atstovo privalomojo sveikatos draudimo taryboje. Iki šiol odontologija, nors ir specifinė sveikatos priežiūros dalis, kuriai Europos sąjungos valstybėse taikomas atskiras teisinis reglamentavimas, o kokybiškam ir tinkamam tokių paslaugų teikimui skiriama nemažai dėmesio, nebuvo atstovaujama šioje taryboje. Taryba pritarė odontologų atstovo – tarybos pirmininko kandidatūrai Privalomojo sveikatos draudimo taryboje. Sveikatos apsaugos ministras taip pat patenkino Rūmų prašymą peržiūrėti Sveikatos apsaugos ministerijos kolegijos sudėtį bei skirti Rūmų, kaip odontologų bendruomenę atstovaujančios organizacijos, atstovą į kolegiją. Rūmai rekomendavo į Sveikatos apsaugos ministerijos kolegijos sudėtį įtraukti Rūmų tarybos pirmininkę A. Tutkuvienę.
 
Vykdant praėjusio posėdžio pavedimą, taryba buvo supažindinta su 2006 m. kovo 29 d. raštu Valstybinei ligonių kasai Dėl skatinamųjų odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų siūlant skatinamųjų paslaugų sąrašą papildyti šiomis odontologinės priežiūros (pagalbos) skatinamosiomis paslaugomis: 1. Ankstyvosios piktybinių navikų diagnostikos paslauga;
2. Neįgaliųjų sveikatos priežiūros namuose paslauga;
3. Būtinosios odontologinės pagalbos gyventojams, neįrašytiems į odontologinės sveikatos priežiūros įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašą.
 
Kadangi neformaliojo švietimo komisijai, vertinant profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginius, iškyla klausimų sprendžiant dėl lektorių kvalifikacijos, patirties vadovauti seminarams, skaityti paskaitas, Taryba sprendė, kokie reikalavimai turėtų būti taikomi lektoriams. Nutarta papildyti Gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimo tvarkos ir mastų 6.2.3. punktą dokumentų, įrodančius lektoriaus kompetenciją, sąrašu. Nuo šiol registruojant renginius bus privaloma pateikti:
1. Lektoriaus gyvenimo aprašymą;
2. Pranešimo tezes;
3. Dokumentus patvirtinančius, jog lektorius atitinka bent vieną iš lektoriams keliamų reikalavimų: a) turi pedagoginio darbo patirties; b) yra publikavęs straipsnių recenzuojamuose mokslo žurnaluose; c) turi mokslinį laipsnį; d) yra gydytojas odontologas specialistas, turintis ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį; e) yra gydytojas odontologas, turintis ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį ir gavęs atitinkamos specialybinės draugijos rekomendaciją.
 
Tarybos 2004 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 11 patvirtintoje Gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimo tvarkoje ir mastuose buvo numatytas reikalavimas gyd. odontologams specialistams išklausyti 50 proc. specialybinių tobulinimosi valandų. Kadangi šis reikalavimas buvo sunkiai įgyvendinamas praktiškai, Taryba nutarė panaikinti tvarkos 16 punktą: „Gydytojams odontologams specialistams bendrųjų ir specialybės žinių tobulinimo valandų santykis turi būti 50/50 procentų“. Nuo šiol gyd. odontologai specialistai, kaip ir gyd. odontologai, profesinės kvalifikacijos tobulinimo valandas rinks bendra tvarka.
 
Nors nuotolinis tobulinimas yra prieinamas ir patogus daugumai odontologų, vadovaujantis tarptautine patirtimi taryba nutarė, jog ši tobulinimosi forma negali būti lygiaverte tiesiogiai vykdomoms paskaitoms ar seminarams, todėl taryba nutarė tvarką papildyti nauju, 18 punktu, nustatant, jog nuotolinio tobulinimo formos negali sudaryti daugiau negu 10 proc. privalomo profesinės kvalifikacijos tobulinimo trukmės. Skaitykite visą dokumentą
 
Vykdydamas praėjusio tarybos posėdžio nutarimą parengti stažuočių organizavimo reglamentą bei siekiant, jog stažuotės būtų prieinamos Rūmų nariams, šios darbo grupės vadovas R. Abunevičius pristatė parengtus dokumentus. Taryba patvirtino stažuočių vykdymo reglamentą, paraiškos formą stažuotės bazei patvirtinti, stažuotės sutartį. Sekančiame posėdyje bus svarstomi gyd. odontologų, gyd. odontologo padėjėjų, burnos higienistų, dantų technikų profesinių kvalifikacijų stažuočių programų projektai. Prašome skaityti dokumentus: reglamentas, paraiškos forma, sutartis.
 
Rūmuose intensyviai svarstomos burnos priežiūros specialistų problemos, nes bemaž pusė Rūmų narių yra būtent šios profesinės kvalifikacijos atstovai. Jau antrą kartą 2006 m. kovo 24 d. Rūmų atstovai susitiko su kolegijų dekanais Vilniuje. Susitikimo metu kolegijų bei Rūmų atstovai (A. Tutkuvienė, A. Survila, R. Abunevičius, T. Ravickienė, A. Šeikus, R. Žvykaitė) pasikeitė nuomonėmis apie burnos priežiūros specialistų rengimo problemas bei perspektyvas. Susitikimo metu apsvarstyti pasiūlymai gyd. odontologo padėjėjo normos naujos redakcijos projektui, akcentuota būtinybė padidinti praktikinių mokymo valandų skaičių rengiant dantų technikus, o formuojant gydytojų odontologų padėjėjų programas skirti didesnį dėmesį būtinosios medicinos pagalbos dalyko mokymui.
 
Kadangi Rūmus pasiekė signalai dėl nepakankamai užtikrinamos būtinosios odontologinės pagalbos atskiruose Lietuvos regionuose bei vis dar neišspendžamo apmokėjimo už būtinąją odontologinę pagalbą, Rūmai kreipėsi į SAM, prašydami pateikti oficialią nuomonę minėtaisiais klausimais. 2006 m. kovo d. įvykusiame SAM atstovų ir Rūmų susitikime dalyvavo A. Tutkuvienė, P. Ralys bei G. Janužis, G. Šlepikas, I. Balčiūnienė, D. Šapalienė bei R. Žvykaitė. SAM atstovai pabrėžė, jog būtinoji odontologinė pagalba turi būti vykdoma, remiantis 2004 m. balandžio 8 d. patvirtintu SAM įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto“ (Žin., 2004, Nr. 55-195), kuris parengtas vadovaujantis ES teisės aktais. Šiame įsakyme būtinosios odontologinės paslaugos nėra išskirtos ir turi būti teikiamos, vadovaujantis bendraisiais būtinosios pagalbos teikimo principais. SAM atstovų nuomone, būtinąją odontologinę pagalbą po darbo valandų , poilsio ir švenčių dienomis privalo užtikrinti pirminės sveikatos centrai, kuriuose yra prirašyti gyventojai ir kuriems skiriamas VLK finansavimas.
 
Kadangi šiuo metu galiojančios ir privalomos ambulatorinės kortelės formoje trūksta įrašų apie pacientą,E. Kameneckienei buvo pavesta apibendrinti gautus pasiūlymus ir parengti būtinųjų įrašų ambulatorinėje kortelėje sąrašą. Ji pateikė Tarybai siūlymą į ambulatorinę kortelę įdėti lapą, kuriame būtų paciento anketa. E. Kameneckienės siūlymu anketą galėtų pildyti pacientas, o duomenų tikrumą patvirtintų parašu. Tarybos nariai šiam siūlymui pritarė. Laukiame Rūmų narių nuomonės.
 
Vykdant Rūmų įstatyme bei statute numatytas prievoles, A. Tutkuvienė pristatė Rūmų praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą bei šių metų sąmatą, kurios bus pateiktos Rūmų narių įgaliotinių konferencijoje 2006 m. gegužės 5 d. Vilniuje. Taryba šiems dokumentams pritarė.
 
2006 m. kovo 16 d. Rūmuose gautas Vilniaus teritorinio skyriaus vadovo S. Drukteinio prašymas dėl didelio užimtumo darbovietėje nutraukti jo, kaip skyriaus vadovo, įgaliojimus. Taryba patenkino S. Drukteinio prašymą ir pavedė jam eiti Vilniaus teritorinio skyriaus vadovo pareigas iki naujo teritorinio skyriaus vadovo išrinkimo šio skyriaus susirinkime 2006 m. balandžio 29 d.
 
Kaip žinote, siekiant Jus supažindinti su Rūmų veikla, nuo 2005 m. vidurio „Odontologų rūmų žiniose“ savo veiklą pristato Rūmų komisijos. Taryba nutarė, jog Rūmų leidinyje „Odontologų rūmų žinios“ nuo sekančio numerio savo veiklą pristatys ne tik Rūmų komisijos, bet ir teritoriniai skyriai. Kitame leidinio numeryje prisistatys Socialinių reikalų ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo priežiūros komisija (pirm. G. Gumbelevičius) bei Šiaulių teritorinis skyrius (vad. E. Kameneckienė).
 
Siekdami organizuoti daugiau profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginių teritoriniame skyriuje bei užtikrinti aukštą renginių kokybę Rūmų nariams, Klaipėdos teritorinio skyriaus atstovai kreipėsi į Rūmus prašydami leisti įsigyti projektorių. Atsižvelgdami į tai, kad šis skyrius yra labiausiai nutolęs nuo teritorinių skyrių, kuriuose yra tokia įranga, taryba patenkino skyriaus prašymą.
 
Siekiant paskatinti jaunuosius odontologus aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime, taryba patenkino KMU Odontologijos fakulteto V kurso studentų prašymą paremti „Šypsenos šventę“, kuri įvyks 2006 m. balandžio 20 d. Primename, jog Rūmai šį studentų renginį rėmė ir 2005 metais.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.