2016 m. spalio 27 d. Tarybos posėdžio apžvalga

 
2016 m. spalio 27 d. Lietuvos Respublikos odontologų rūmuose vyko Tarybos posėdis. Į posėdį pakviestas Medicinos ir farmacijos teisės ekspertas A. Rudanovas pristatė naujoves ir pasikeitimus Seimui priėmus naująjį Darbo kodeksą.
     Akcentuota, kad Darbo kodeksas pasikeitė apie 80 proc. Pasak A. Rudanovo, atnaujintu darbo kodeksu siekiama lanksčiau reguliuoti darbo santykius, keičiant iki šiol galiojantį reguliavimą tokiais būdais: supaprastinant darbo sutarčių sudarymą, jų keitimą, nutraukimą; supaprastinant darbuotojų informavimą; įtvirtinant daugiau darbo sutarčių rūšių; galimybę lanksčiai nustatyti darbo laiko režimą (remiantis Direktyva 2003/88/EB) nepažeidžiant darbo valandų normos; keičiant kasmetinių atostogų skaičiavimą; patobulinant tikslinių atostogų institutą. Naujajame Darbo kodekse tobulinamas arba keičiamas šiuo metu galiojantis reguliavimas: darbdaviu nebegali būti Lietuvos Respublikos juridinio asmens filialas arba atstovybė; darbo ginčų instituto tobulinimas;  kolektyvinių sutarčių taikymo tik profesinių sąjungų nariams galimybė, siekiant paskatinti jungtis į profesines sąjungas; galimybės darbuotojų atstovams dalyvauti darbdaviui priimant sprendimus įtvirtinimas;Darbo kodekso DK sureguliuojamo vadovaujančių darbuotojų darbo santykių ypatumai.
 
          Į posėdį atvykęs UADBB BaltoLink Verslo klientų departamento direktorius Alius Lepeška pristatė informaciją apie draudiminius įvykius, privalomojo civilinės atsakomybės draudimo galimybes.
 
Tarybos pirmininko pavaduotoja doc. dr. V. Brukienė pristatė Rūmų komisijų veiklą. Akcentuota, kaip komisijos vykdo suplanuotus darbus, kas buvo nuveikta spalio mėnesį. Tarybos pirmininko pavaduotoja R. Adomaitienė pristatė Rūmų teritorinių skyrių veiklos ataskaitas už spalio mėnesį. Taryba, siekdama užtikrinti Rūmų Teritorinių skyrių darbo efektyvumą bei jo viešinimą, nutarė įpareigoti Teritorinių skyrių vadovus likus ne mažiau kaip 1 savaitei iki kiekvieno Tarybos posėdžio atsiųsti informaciją apie nuveiktus Teritorinių skyrių darbus, planuojamą atlikti veiklą Tarybos pirmininko pavaduotojai R. Adomaitienei.
 
     Tarybos narys P. Ralys pristatė klausimą dėl Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ pakeitimo projekto. Akcentuota, kurias sąvokas siūloma įtraukti į Normą, o kurias išbraukti.
 
        Rūmų Vilniaus teritorinio skyriaus vadovė V. Bučienė posėdžio dalyvius informavo, kad 2016 m. spalio 21 d. visuotiniame Vilniaus teritorinio skyriaus narių susirinkime buvo išrinkta nauja valdybos narė.
      Taryba, atsižvelgusi į 2016 m. liepos 1 d. Tarybos nutarimą Nr. 16/TN-55 „Dėl Rūmų teritorinių skyrių vadovų, valdybų ir etikos komisijų sudėčių tvirtinimo“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Statuto 5 str. ir atsižvelgusi į Rūmų teritorinių skyrių nuostatų 12 punktą, nutarė patvirtinti Vitą Starytę Vilniaus teritorinio skyriaus valdybos nare, išrinkta 2016 m. spalio 21 d. visuotiniame Vilniaus teritorinio skyriaus narių susirinkime.
 
      Rūmų Panevėžio teritorinio skyriaus vadovas V. Bosas informavo, kad 2016 m. spalio 15 d. visuotiniame Panevėžio teritorinio skyriaus narių susirinkime išrinkta nauja Panevėžio teritorinio skyriaus Etikos komisijos narė.
     Taryba, atsižvelgusi į 2016 m. liepos 1 d. Tarybos nutarimą Nr. 16/TN-55 „Dėl Rūmų teritorinių skyrių vadovų, valdybų ir etikos komisijų sudėčių tvirtinimo“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Statuto 5 str. ir atsižvelgusi į Rūmų teritorinių skyrių nuostatų 12 punktą, nutarė patvirtinti Daivą Urbelienę Panevėžio teritorinio skyriaus Etikos komisijos nare, išrinkta 2016 m. spalio 15 d. visuotiniame Panevėžio teritorinio skyriaus narių susirinkime.
 
     Taryba, išnagrinėjusi Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro raštą dėl burnos higienistų mokymo, suteikiant jiems teisę dirbti gydytojo odontologo padėjėjais, ir susipažinusi su Burnos priežiūros specialistų komisijos pirmininkės V. Gailienės pristatyta Komisijos nuomone, nutarė pritarti pozicijai sudaryti galimybę burnos higienistams mokytis pagal mokymo programą, kuri suteiktų jiems teisę dirbti gydytojo odontologo padėjėjais.
     Taryba įpareigojo Burnos priežiūros specialistų komisiją artimiausiu metu sulyginti kolegijų Burnos higienos studijų programas su Odontologinės priežiūros studijų programomis, taip pat šių burnos priežiūros specialistų kompetencijas pagal atitinkamas Lietuvos medicinos normas.
 
            Tarybos narė, Odontologų licencijavimo komisijos pirmininkė doc. dr. A. Tutkuvienė pateikė pasiūlymus, kaip reikėtų papildyti Gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimo tvarkos ir mastų 21¹ ir 21² punktus, atsižvelgiant į teisės akto taikymo praktinius aspektus. Taryba, išklausiusi Odontologų licencijavimo komisijos pirmininkės pasiūlymą ir įvertinusi Gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimo tvarkos ir mastų, patvirtintų 2004 m. rugsėjo 3 d. Tarybos nutarimu Nr. 11 (nauja redakcija 2006 m. spalio 6 d. Tarybos nutarimu Nr. 06/TN-63) (toliau – Tvarka ir mastai), taikymo praktinius aspektus, nutarė papildyti Tvarką ir mastus 21¹ ir 21² punktais ir išdėstyti juos taip:
„21¹. Užskaitomas gydytojo odontologo, gydytojo odontologo specialisto ir burnos priežiūros specialisto profesinės kvalifikacijos tobulinimas, atliktas Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos ar valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės susitarimą, universitete ar universiteto klinikoje, ligoninėje, specialybinių draugijų organizuotame renginyje arba jei atliktas tobulinimas tos šalies kompetentingos institucijos yra užskaitomas kaip profesinės kvalifikacijos tęstinis profesinis mokymas.
21². Įskaitomas gydytojo odontologo, gydytojo odontologo specialisto ir burnos priežiūros specialisto profesinės kvalifikacijos tobulinimas, atliktas ne Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos ar valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės susitarimą, formaliojo švietimo institucijose, rengiančiose atitinkamus specialistus, arba švietimo institucijose, atliekančiose šių specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimą.“
 
       Posėdžio metu Organizacinio komiteto pirmininkė doc. dr. V. Brukienė pristatė klausimą dėl 2017 m. Visuotinio odontologų rūmų narių susirinkimo ir Tarptautinio kongreso parengiamųjų darbų. Posėdžio dalyviai buvo supažindinti su Kongreso mokslinės programos gairėmis. Akcentuota, kad Kongrese paskaitas skaitys lektoriai iš Kanados, Jungtinės karalystės, Švedijos, Estijos ir kitų valstybių. Pasidžiaugta, kad savo paskaita Odontologų rūmų bendruomenę Kongrese pagerbs Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas, LSMU Medicinos akademijos Anatomijos instituto vadovas prof. dr.  Dainius Haroldas Pauža.Posėdžio metu svarstytas Kongreso dalyvių mokesčio klausimas, registracijos į kongresą tvarka, renkamas kongreso sertifikato vaizdas, aptarti vakaronės klausimai, Rūmų rėmimo galimybės.
     Organizacinio komiteto pirmininkas A. Šeikus posėdžio dalyvius informavo apie 2017 m. rengiamą renginį „Baltijos jūros regiono šalių odontologų dienos (Baltic Dental Days)“. Akcentuota, kad buvo gauta sutartis iš Lietuvos parodų ir kongresų centro „LITEXPO“. Pristatytos sutarties sąlygos, Rūmų įsipareigojimai renginio metu. Tarybos pirmininkas posėdžio dalyviams pristatė renginio koncepciją, svarstyta renginio metu planuojama apvaliojo stalo diskusija ir jos pavadinimas.
 
       Tarybos pirmininkas A. Šeikus posėdžio metu pasidžiaugė, kad profesinės kvalifikacijos tobulinimo privalomomis valandomis konferencija „4x2 – tai svarbu!” praėjo sklandžiai ir susilaukė didelio Rūmų narių susidomėjimo.
 
        Tarybos narė, Rūmų Profilaktikos programų koordinavimo komisijos pirmininkė dr. R. Račienė pristatė planuojamą knygelę Lietuvos piliečiams apie cukrų, jo per didelio kiekio vartojimą ir žalą burnos sveikatai. Svarstytas knygelės turinys ir galimas knygelių tiražas.
 
Kitas Tarybos posėdis vyks 2016 m. gruodžio 9 d.
 

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.