2016 m. balandžio 29 d. Tarybos posėdžio apžvalga

 
Paskutinįjį 2012-2016 m. Lietuvos Respublikos odontologų rūmų (toliau - Rūmai) Tarybos posėdį Tarybos pirmininkas A. Šeikus pradėjo nuoširdžia padėka Tarybos nariams, Rūmų teritorinių skyrių vadovams, Komisijoms, Rūmų nariams, kurie per keturis kadencijos metus intensyviai ir produktyviai dirbo pacientų, odontologų savivaldos labui.
 
Tarybos pirmininkas posėdžio dalyvius dar syki supažindino su š.m. balandžio 5 d. Lietuvos Respublikos Seime vykusiame posėdyje priimtais sprendimais. Posėdžio metu buvo nepritarta Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkės D. Mikutienės siūlimams gydytojų odontologų, burnos priežiūros specialistų, odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo funkcijas perleisti Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos taip pat nepritarta privalomos narystės Lietuvos Respublikos odontologų rūmuose naikinimui. Rūmų Tarybos posėdžio metu buvo peržiūrėtas Seimo posėdžio vaizdo įrašas taip pat pristatyta Rūmų vykdoma Rūmų narių apklausa. Apklausos metu siekiama surinkti informaciją apie Rūmų narių poreikius ir įžvalgas, kad Rūmai dar geriau galėtų vykdyti savo funkcijas ir atstovauti Lietuvos odontologų benduomenę.
 
Organizacinio komiteto pirmininkė A. Tutkuvienė pristatė klausimą dėl Rūmų narių įgaliotinių konferencijos ir Tarptautinio kongreso „Burnos sveikatos ir gyvenimo kokybės dermė“ parengiamųjų darbų. Posėdžio metu buvo patvirtintas 2016 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos odontologų rūmų narių įgaliotinių susirinkimo (konferencijos) reglamentas. Posėdžio metu patvirtinta2016 m. Rūmų narių įgaliotinių susirinkimo (konferencijos) Mandatų komisijos sudėtis:Pirmininkas – gydytojas odontologas J. Vyšniauskas.Nariai:gydytoja odontologė I. Mickuvienė ir burnos higienistė M. Juškaitė.
 
 
Taryba patvirtino 2016 m. Rūmų narių įgaliotinių susirinkimo (konferencijos) Ginčų komisijos sudėtį. Pirmininke paskirta gydytoja odontologė R. Kiaunienė. Nariais tapo: gydytojas burnos chirurgas V. Bosas ir gydytojas odontologas, gydytojas burnos chirurgas R. Abunevičius. Patvirtinti Ginčų komisijos darbo nuostatai. Taryba patvirtino Tarybos pirmininko ir jo pavaduotojų rinkimų aprašą taip pat 2016 m. Rūmų narių įgaliotinių susirinkimo (konferencijos) Sekretoriato sudėtį. Pirmininke išrinkta gydytoja odontologė V. Raslanienė. Nariais tapo: gydytoja odontologė L. Sakalauskienė ir gydytoja odontologė N. Krukonienė.
 
Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Odontologų licencijavimo komisijos pirmininkė doc. dr. A. Tutkuvienė pristatė 2015 metų (I-XII mėn.) ątaskaitą apie išduotas, neišduotas, sustabdytas bei panaikintas odontologams ir burnos priežiūros specialistams licencijas. Per 2015 metus įvyko 14 posėdžių (3 iš jų buvo neeiliniai, skirti 2015 m. absolventams). Odontologų licencijavimo komisija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo mėn. 6 d. įsakymu Nr. V-624 patvirtintų Odontologijos praktikos licencijavimo taisyklių 55.3 punktu, nutarė sustabdyti 101 gydytojų odontologų ir 20 gydytojų odontologų specialistų odontologijos praktikos licencijų galiojimą vieneriems metams. Akcentuota, kad odontologijos praktikos licencijos galiojimo sustabdymo pagrindinės priežastys yra odontologų ir burnos priežiūros specialistų  5-ių metų tobulinimosi ir profesinės praktikos deklaracijų nepateikimas; Rūmų nario prievolių nevykdymas; Leidimo gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje pratęsimo nepateikimas; Odontologų licencijavimo komisijos reikalavimų neįvykdymas.
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo mėn. 6 d. įsakymu Nr. V-624 patvirtintų Odontologijos praktikos licencijavimo taisyklių 67 punktu, panaikintas odontologijos praktikos licencijos galiojimo sustabdymas 36 gydytojų odontologų ir 6 gydytojų odontologų specialistų (panaikintos licencijų galiojimo sustabdymo priežastys).
 
Odontologų licencijavimo komisija panaikino 146 odontologijos praktikos licencijų, verstis odontologijos praktika pagal gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją ir 37odontologijos praktikos licencijas verstis odontologijos praktika pagal gydytojo odontologo specialisto profesinę kvalifikaciją. Licencijų turėtojai per komisijos nustatytą terminą nepateikė licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimą įrodančių dokumentų (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo mėn. 6 d. įsakymu Nr. V-624 patvirtintų Odontologijos praktikos licencijavimo taisyklių 57.2 punktas). 2015 m. gauti 72 prašymai patvirtinti pažymėjimus, suteikiančius teisę atlikti reglamentuojamas procedūras.
 
Odontologų licencijavimo komisija, vadovaujantisLietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-700 patvirtintų Burnos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo taisyklių 54 punktu, nutarė sustabdyti licencijos galiojimą vieneriems metams 37 burnos higienistams, 64dantų technikams bei 79 gydytojo odontologo padėjėjams. Burnos priežiūros specialistų praktikos licencijų galiojimo sustabdymo priežastys yra tokios pat, kaip ir odontologijos praktikos licencijų.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-700 patvirtintų Burnos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo taisyklių 68 punktu, panaikintas burnos priežiūros specialistų praktikos licencijos galiojimo sustabdymas 11 burnos higienistų, 26 dantų technikams, 19 gydytojų odontologų padėjėjų (licencijos turėtojai panaikino licencijos galiojimo sustabdymo priežastis).
 
Odontologų licencijavimo komisija panaikino 125burnos priežiūros specialistų praktikos licencijas. Licencijų turėtojai per komisijos nustatytą terminą nepateikė licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimą įrodančių dokumentų (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-700 patvirtintų Burnos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo taisyklių 58.2 punktu. Taryba patvirtino ataskaitą.
 
          Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisijos pirmininkas P. Ralys posėdžio dalyviams pristatė 2015 metų (I-XII mėn.) ataiskaitą apie išduotas, neišduotas, patikslintas, sustabdytas bei panaikintas odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijas. 2015 m. (I-XII mėn.) įvyko 11 posėdžių. Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisija panaikino 13 odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijų galiojimą. Sprendimo pagrindas -  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo mėn. 30 d. įsakymu Nr. V-694 patvirtintų Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo taisyklių 49.1 bei 49.2 punktais (licencijos turėtojas pateikė prašymą panaikinti licenciją bei gautas oficialus pranešimas apie įstaigos likvidavimą). Taryba patvirtino ataskaitą.
 
            Taryba, atsižvelgusi į „Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros. Odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimosi ir profesinės praktikos kontrolės tvarkos“, patvirtintos  2004 m. rugsėjo 3 d. Tarybos nutarimu Nr. 12, (toliau - Tvarka) 3.3. punkto praktinius taikymo aspektus bei išklausiusi Odontologų licencijavimo komisijos pirmininkės doc. dr. A. Tutkuvienės pasiūlymą, nutarėpatvirtinti tokią gydytojų odontologų, gydytojų odontologų specialistų, turinčių Rūmų patvirtintus pažymėjimus Reglamentuojamoms procedūroms atlikti, papildomo profesinio tobulinimo šioje srityje tvarką:
  • Nuo 2017 m. sausio 1 d. gydytojai odontologai, gydytojai odontologai specialistai, turintys Rūmų patvirtintus pažymėjimus Reglamentuojamoms procedūroms atlikti ir teikiantys deklaraciją bei būtinus dokumentus licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrai, privalės pateikti papildomą 6 valandų profesinį tobulinimą šioje srityje.
  • Nuo 2018 m. sausio 1 d. gydytojai odontologai, gydytojai odontologai specialistai, turintys Rūmų patvirtintus pažymėjimus Reglamentuojamoms procedūroms atlikti ir teikiantys deklaraciją bei būtinus dokumentus licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrai, privalės pateikti papildomą 12 valandų profesinį tobulinimą šioje srityje.
  • Nuo 2019 m. sausio 1 d. gydytojai odontologai, gydytojai odontologai specialistai, turintys Rūmų patvirtintus pažymėjimus Reglamentuojamoms procedūroms atlikti ir teikiantys deklaraciją bei būtinus dokumentus licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrai, privalės pateikti papildomą 18 valandų profesinį tobulinimą šioje srityje.
  • Nuo 2020 m. sausio 1 d. gydytojai odontologai, gydytojai odontologai specialistai, turintys Rūmų patvirtintus pažymėjimus Reglamentuojamoms procedūroms atlikti ir teikiantys deklaraciją bei būtinus dokumentus licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrai, privalės pateikti papildomą 24 valandų profesinį tobulinimą šioje srityje.
  • Nuo 2021 m. sausio 1 d. gydytojai odontologai, gydytojai odontologai specialistai, turintys Rūmų patvirtintus pažymėjimus Reglamentuojamoms procedūroms atlikti ir teikiantys deklaraciją bei būtinus dokumentus licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrai, privalės pateikti papildomą 30 valandų profesinį tobulinimą šioje srityje.
 
 Aktyviai svarstytas darbo grupės pirmininko P. Ralio pristatytas klausimas dėl Lietuvos medicinos normos MN 46:2016 „Dantų technikas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ projekto. Po ilgų diskusijų, nutarta Normos projektą dar koreguoti, tobulinti ir ir pristatyti jį artimiausiame Tarybos posėdyje.
 
Darbo grupės pirmininkė V. Gailienė pristatė klausimą dėl Lietuvos medicinos normos MN 24:2016 „Gydytojo odontologo padėjėjas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ projekto. Pristatytos komisijos narių pastabos, pataisymai. Taryba įpareigojo Medicinos normos darbo grupę pakoreguoti Medicinos normos projektą pagal Tarybos posėdyje išdėstytas pastabas ir pristatyti jį artimiausiame Tarybos posėdyje.
 
Rūmų Tarybos pirmininkas A. Šeikus posėdžio dalyviams pristatė klausimą dėl metinės Rūmų finansinės veiklos patikros už 2015 metus ir 2015 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimo. Akcentuota, kad Rūmai dirbo stabiliai. Buvo organizuota žymiai daugiau konferencijų Rūmų nariams. Pasidžiaugta, kad Rūmai baigė mokėti kreditą už patalpų, esančių J.Jasinskio  g. 16, Vilniuje, pirkimą. Taryba, susipažinusi su konsultacinės įmonės atlikta Rūmų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės patikrinimo ataskaita ir Tarybos pirmininko pristatyta Rūmų veiklos metine finansine ataskaita už 2015 m., įtraukė 2015 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimą į 2016 m. Rūmų narių įgaliotinių susirinkimo (konferencijos) darbotvarkę.
 
 Taryba, susipažinusi su Tarybos pirmininko pristatytu 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmatos projektu nutarė pritarti pateiktam projektui ir teikti jį š.m. gegužės 27 d vyksiančiam Rūmų narių įgaliotinių susirinkimui (konferencijai) tvirtinti. Šie finansiniai dokumentai bus viešai prieinami Rūmų internetiniame puslapyje www.odontologurumai.lt (Finansinė atskaitomybė).
 
 
Darbo grupės pirmininkė R. Adomaitienė posėdžio dalyvius supažindino su leidinio „Infekcijų kontrolė odontologijos praktikoje“ leidimo eiga. Akcentuota, kad darbas vyksta trimis etapais:
 
1.Parengti ir atlikti gyd. odontologų ir burnos priežiūros specialistų elektroninę apklausą infekcijų kontrolės klausimais iki 2016 sausio 20 d.
2. Paklausti Visuomenės sveikatos centrų specialistų dėl dažniausiai nustatomų pažeidimų odontologinės priežiūros įstaigose iki 2016 sausio 20 d.
3. Parengti rekomendacijas, procedūrų aprašymų pavyzdžius pagal galiojančią HN 47-1:2012 Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai iki 2016 vasario 5 d. 
R. Adomaitienė pristatė apklausos rezultatus.
 
Tarybos posėdžio metu Taryba nutarė į 2016 m. Rūmų narių įgaliotinių susirinkimo, vyksiančio 2016 m. gegužės 27 d. Druskininkuose, darbotvarkę įtraukti klausimą dėl Lietuvos Respublikos odontologų rūmų statuto pataisų. Kadangi vadovaujantis Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 61 str. „licencijas išduodančios institucijos privalo teikti informaciją Europos Sąjungos valstybėms narėms apie asmenis, kuriems apribota (visiškai ar iš dalies) teisė verstis atitinkama profesine veikla” ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ projektą bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kanceliarijos departamento išvadą, jog, siekiant tinkamai vykdyti Įstatymu numatytą prievolę (teikti duomenis Europos Sąjungos valstybėms narėms), turėtų būti pakeistas Lietuvos Respublikos odontologų rūmų statutas (toliau – Statutas), Taryba siūlo Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Statuto ketvirto skirsnio 15 straipsnį išdėstyti taip:
15 straipsnis. Rūmų teisės
Rūmai turi teisę:
   1) teisės aktų nustatyta tvarka rinkti, kaupti ir  apibendrinti informaciją apie gydytojų odontologų, gydytojų odontologų specialistų, burnos priežiūros specialistų praktiką;
 2) teisės aktų nustatyta tvarka teikti informaciją apie gydytojų odontologų, burnos priežiūros specialistų praktiką Lietuvos Respublikos kompetetingoms institucijoms bei Europos Sąjungos valstybėms narėms, Europos ekonominės erdvės valstybėms ir Šveicarijos Konfederacijai;
3) gauti  iš  savo narių informaciją, susijusią su  jų, kaip odontologų ar burnos priežiūros specialistų, praktika;
4) teikti paslaugas Rūmų statuto nustatyta tvarka;
5) ginti savo narių teises, teikti jiems visokeriopą   pagalbą sprendžiant  odontologų profesinius, socialinius, ekonominius  ir kitus klausimus;
 6) atstovauti savo narių interesams valstybės bei  savivaldybių institucijose  sprendžiant  odontologinės veiklos   organizavimo, finansavimo, kainodaros ir kitus klausimus;
7) organizuoti kursus, seminarus ir kitus odontologų mokymo  ir kvalifikacijos kėlimo renginius;
8) plėtoti ir remti prioritetines odontologijos mokslo kryptis, tirti  gydytojų odontologų paklausą, dalyvauti rengiant  švietimo įstaigų odontologų studijų programas;
9) teisės aktų nustatyta tvarka gauti paramą;
10) aprobuoti odontologinę įrangą, instrumentus, medžiagas ar burnos priežiūros higieninius produktus pagal Rūmų tarybos patvirtintas Aprobacijos taisykles;
11) kitas teisės aktų nustatytas teises.
 
 
Taryba, išklausiusi Odontologų licencijavimo komisijos pirmininkės doc. dr. A. Tutkuvienės bei Neformaliojo švietimo komisijos pirmininko G. Janužio siūlymus ir įvertinusi Gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimo tvarkos ir mastų, patvirtintų 2004 m. rugsėjo 3 d. Tarybos nutarimu Nr. 11, taikymo praktinius aspektus, nutarėpapildyti Tvarką ir mastus 1.9 punktu ir išdėstyti jį taip:
 
„1.9. Papildomas tobulinimasis reglamentuojamoms procedūroms atlikti – tai papildomas profesinės kvalifikacijos tobulinimas gydytojams odontologams, gydytojams odontologams specialistams, turintiems Rūmų patvirtintus pažymėjimus reglamentuojamoms procedūroms atlikti.“;
Taip pat nutarta pakeisti Tvarkos ir mastų 6.4.1. punktą ir išdėsrant jį taip: 6.4.1. gyvenimo aprašymą (lietuvių arba anglų k.), kuriame privalo nurodyti šią informaciją:“; ir papildyti Tvarkos ir mastų 6.4.4. e) punktą pastaba ir išdėstyti ją taip:
„e) yra burnos priežiūros specialistas, turintis ne mažesnę kaip 5 metų burnos priežiūros specialisto darbo patirtį ir gavęs atitinkamos specialistų draugijos rekomendaciją;
PASTABA. burnos priežiūros specialistas gali tobulinti gydytojus odontologus, gydytojus odontologus specialistus, jei jo skaitoma tema atitinka lektoriaus profesinę kvalifikaciją.“
 
     Atkreipiame dėmesį, kad Taryba, įvertinusi „Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros. Odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimosi ir profesinės praktikos kontrolės tvarkos“, patvirtintos 2004 m. rugsėjo 3 d. Tarybos nutarimu Nr. 12, (toliau - Tvarka) praktinius taikymo aspektus bei išklausiusi Odontologų licencijavimo komisijos pirmininkės doc. dr. A. Tutkuvienės pasiūlymą, nutarė:
1) papildyti Tvarką 3.2.5. punktu, o buvusį 3.2.5. punktą atitinkamai laikyti 3.2.6. punktu, t.y. išdėstyti punktus taip:
3.2.5. gydytojai odontologai, gydytojai odontologai specialistai, turintys Rūmų patvirtintus pažymėjimus Reglamentuojamoms procedūroms atlikti, pateikia dokumentus įrodančius papildomą profesinį tobulinimąsi šioje srityje.
3.2.6.lentelės pabaigoje nurodomas bendras tobulinimo valandų skaičius.“;
                2) pakeisti Tvarkos 3.3. punktą ir išdėstyti jį taip:
3.3. Odontologas ar burnos priežiūros specialistas turi įrodyti privalomą profesinį tobulinimą kas penkerius metus: gydytojams odontologams ir gydytojams odontologams specialistams – 120 valandų, dantų technikams ir burnos higienistams – 60 valandų, gydytojų odontologų padėjėjams – 50 valandų, iš jų odontologams ar burnos priežiūros specialistams po 2 valandas būtinosios pagalbos, infekcijų kontrolės, profesinės etikos ir burnos ligų profilaktikos privalomų temų. Gydytojai odontologai, gydytojai odontologai specialistai, turintys Rūmų patvirtintus pažymėjimus reglamentuojamoms procedūroms atlikti, kas penkerius metus privalo įrodyti papildomą 30 valandų profesinį tobulinimąsi šiose srityse. Odontologas ar burnos priežiūros specialistas privalo įrodyti ne mažesnę kaip 3 metų klinikinę praktiką kas penkerius metus.“.
 
Tarybos posėdžio metu Rūmų Tarybos pirmininkas dar kartą padėkojo Tarybos nariams, Rūmų teritorinių skyrių vadovams, Komisijoms, Rūmų nariams, negailėjusiems pastangų, laiko ir energijos darbams bei palinkėjo jiems sėkmės tolimesnėje profesinėje ir visuomeninėje veikloje.
 
 
 

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.