2016 m. kovo 4 d. Tarybos posėdžio apžvalga

 
  Lietuvos Respublikos odontologų rūmų (toliau - Rūmai) Tarybos posėdį Tarybos pirmininkas A. Šeikus pradėjo primindamas Tarybos nariams, kad tai priešpaskutinis posėdis iki kitos Tarybos kadencijos, ir palinkėdamas visiems darbingų ir produktyvių sprendimų.
 
Organizacinio komiteto pirmininkė doc. dr. A. Tutkuvienė pristatė klausimą dėl Rūmų narių įgaliotinių ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo ir Tarptautinio kongreso „Burnos sveikatos ir gyvenimo kokybės dermė“ parengiamųjų darbų. Akcentuota, kad baigta derinti kongreso mokslinė programa, kuri viešai skelbiama Rūmų internetinėje svetainėje. Atkreiptas dėmesys, kad tai bus ketvirtasis Rūmų narių įgaliotinių ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas, kurio metu bus renkama Nauja Taryba, Garbės teismas ir Revizijos komisija.
 
Darbo grupės pirmininkas R. Abunevičius nagrinėjo klausimą dėl profesinės kvalifikacijos tobulinimo programų, skirtų Kursanto teoriniam ir praktiniam pasirengimui atlikti Reglamentuojamas procedūras, pataisų. Darbo grupė parengė gydytojų odontologų profesinio tobulinimo reglamentuojamoms procedūroms atlikti kursų tipines programas: Žandikaulių alveolinės ataugos osteoplastika; Burnos minkštųjų audinių plastika; Viršutinio žandikaulio ančio dugno uždaras pakėlimas, reikalingas dantų implantavimui. Taryba pritarė naujai programų redakcijai.  
 
Skyriaus vadovė V. Bučienė pristatė Rūmų Vilniaus teritorinio skyriaus veiklos už 2015 m. ataskaitą. Akcentuota, kad per metus buvo suorganizuotos dvi skyriaus konferencijos. Jose paskaitas skaitė kompetetingi dėstytojai šiomis temomis: nuskausminimas periodontologijoje; skubi endodontinė pagalba klinikinėje praktikoje; naujos ir atgimstančios užkrečiamųjųligų grėsmės; cirkonio keramika ant implantų; padidėjęs dantų jautrumas po plombavimo ir kt. Rūmų Vilniaus teritorinis skyrius nagrinėjo 15 pacientų nusiskundimų. Taryba pritarė Rūmų Vilniaus teritorinio skyriaus ataskaitai.
 
Tarybos narė S. Miežinienė nagrinėjo klausimą dėl gydytojo ortodonto konsultacijos teikimo organizavimo ir apmokėjimo už ją tvarkos. Taryba, siekdama užtikrinti efektyvesnį gydytojo ortodonto paslaugų prieinamumą pacientams bei tinkamą gydytojo ortodonto konsultacijos teikimo organizavimo ir apmokėjimo už ją tvarką, nutarė kreiptis į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją su siūlymu peržiūrėti ir atnaujinti teisės aktus, susijusius su ortodontinių paslaugų teikimu bei apmokėjimo už jas tvarką.
 
 
Tarybos pirmininkas A. Šeikus ir Tarybos narė S. Miežinienė su Taryba diskutavo dėl radiologinių diagnostinių tyrimų indikacijų odontologijoje nustatymo.Rūmai, siekdami vengti perteklinės jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos visuomenės nariams, tame tarpe ir odontologams bei jų komandai, būdami susirūpinę dėl tam tikrų spragų vykdant (atliekant) radiologinius tyrimus pacientams, betarpiškai susijusius su sparčiai besivystančia odontologija, parengė radiologinių tyrimų indikacijų odontologijoje pirminį projektą (toliau - Projektas), kurį, pateiks LR Sveikatos apsaugos ministerijai.Pasak Rūmų Tarybos, Projektas turi būti suderintas su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Odontologijos srities vyriausiuoju respublikos specialistu  bei kraštų specialistais, taip pat su Lietuvos sveikatos mokslų bei Vilniaus universitetų atstovais, radiologijos specialistais.
 
Komisijos pirmininkas R. Pletkus pristatė Profesinės praktikos apibendrinimo komisijos veiklos už 2015 m. ataskaitą. Per ataskaitinį laikotarpį komisija nagrinėjo ar dalyvavo sprendžiant šiuos klausimus:
1. Suformuluojant vieningą, pagrįstą mokslo ir praktikos įrodymais metodą bedančių apatinių žandikaulių likusio kaulo aukščio matavimui, kad Odontologų rūmai galėtų teikti LR Sveikatos apsaugos ministerijai ją patvirtinti kompensacijos už dantų protezavimą tvarkoje.
2. Surenkant mokslinius ir klinikinius įrodomus bedančių apatinių žandikaulių protezavimo prognozei numatyti ir tuo remiantis siūlyti keisti likusio apatinio žandikaulio kaulo aukščio limitą kompensacijos už dantų protezavimą dydžiui įvertinti nuo 12 mm iki 15 mm, kad Odontologų rūmai galėtų teikti LR Sveikatos apsaugos ministerijai tai patvirtinti kompensacijos už dantų protezavimą tvarkoje.
3. Odontologinių įmonių savanoriškos akreditacijos, optimizuojant burnos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vadybą,  tvarkos sukūrimo patirties analizė ir tokios tvarkos sukūrimas.
Taryba pritarė Profesinės praktikos apibendrinimo komisijos veiklos už 2015 m. ataskaitai.
 
Komisijos pirmininkė prof. habil. dr. I. Balčiūnienė pristatė Rūmų Etikos ir procedūrų komisijos veiklos už 2015 m. ataskaitą. Etikos ir procedūrų komisija padeda Odontologų rūmams ir jų nariams ugdyti profesinę kultūrą, derinti įvairius požiūrius, siekti humaniškų tarpusavio santykių ir tokių pat santykių su pacientais. Akcentuota, kad Etikos ir procedūrų komisija per 2015 metus išnagrinėjo 5 skundus. Skunduose pateikta medžiaga dalinai pasitvirtino, nagrinėti gydytojai odontologai pažeidė kelius Odontologų profesinės etikos kodekso punktus. Pagrinde konstatuotas gydytojo odontologo nepagarbus elgesys su pacientu, nesugebėjimas abipusio dialogo būdu išspręsti iškilusių problemų, svarstyti gydytojai odontologai pažeidė vieną ar kitą Lietuvos Respublikoje priimtą įstatymą. Vieno iš svarstytų gydytojų profesinės veiklos vertinimas perduotas Rūmų Garbės teismui. Komisijos pirmininkė prof. habil. dr. I. Balčiūnienė pasidžiaugė, kad daug gydytojų odontologų dėmesio susilaukė 2015 m. balandžio 17 d. Vilniaus universiteto Teatro salėje organizuota konferencija „Etika, teisinis reglamentavimas bei atsakomybė medicinoje ir odontologijoje“. Paskaitas skaitė žinomi Lietuvoje etikos, moralinio ugdymo ir teisės specialistai. Rūmų Taryba pritarė Etikos ir procedūrų komisijos veiklos už 2015 m. ataskaitai.
 
Rūmų Klaipėdos teritorinio skyriaus vadovas R. Abunevičius pasidžiaugė gražiu Tarptautinės odontologų dienos minėjimu, kuris vyko Klaipėdoje. Aptarti renginio privalumai ir trūkumai, tobulintini aspektai.
 
Komisijos pirmininkas J. Ravickas posėdžio dalyvius supažindino su Aprobavimo komisijos veiklos už 2015 m. ataskaita. Komisija visus metus stebėjo ar nepablogėjo aprobuotų produktų kokybė, ar nenaudojami reklamoje aprobacijos sutartyje nenumatyti savavališki tekstai, ar firmos nenaudoja Rūmų logotipo ir tekstus pasibaigus aprobacijos sutarties galiojimo laikui. Komisija pažeidimų neužfiksavo, tačiau televizijoje buvo pastebėtos piratinės reklamos, kuriose būdavo nelegaliai reklamuojami  įvairūs  neaprobuoti  burnos higieninės priežiūros  produktai. Taryba pritarė ataskaitai.
 
Rūmų Socialinių reikalų ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo priežiūros komisijos pirmininkė R. Kiaunienė Tarybai pristatė Rūmų narių prašymus paramai gauti. Kadangi prašymai buvo motyvuoti ir pagrįsti, taryba nusprendė juos tenkinti.
 
Tarybos narė E. Guzaitienė pateikė informaciją dėl gyvsidabrio atliekų šalinimo. Rūmai, gavę LR aplinkos ministerijos raštą Nr. (10-1)-D8-951 „Dėl pozicijos gyvsidabrio reglamentavimui įgyvendinant Minamatos konvenciją“, susipažino su medžiaga ir, išnagrinėję Pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl gyvsidabrio, informuoja, kad Rūmai pritaria Pasiūlymo 10 str. 1 d., t.y. nuo 2019 m. sausio 1 d. naudoti dantų amalgamą tik kapsulėse. Akcentuota, kad Lietuvoje amalgamos plombos nėra populiarios ir gydytojų odontologų, dirbančių su amalgamos plombomis, yra labai nedaug. Reikalavimas visose odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigose įrengti amalgamos separatorius, siekiant išlaikyti ir surinkti amalgamos likučius, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, būtų perteklinis, sąlygojantis neproporcingai didelę tiek finansinę (separatoriaus įsigijimo ir priežiūros), tiek administracinę naštą mažosioms odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigoms. Atsižvelgiant į tai, Rūmai Pasiūlymo 10 str. 2 d. pritaria tik iš dalies, t.y. tokie reikalavimai gali būti nustatyti tik toms odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigoms, kurios savo veikloje naudoja dantų amalgamą, turinčią gyvsidabrio.Tokią pačią poziciją LR Vyriausybė pateikė ir Europos komisijai. 
 
Taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos odontologų rūmų statuto 8 str. 8 ir 9 d., nustatė šią Lietuvos Respublikos odontologų rūmų nario pažymėjimo (toliau – Pažymėjimas) išdavimo bei jo keitimo tvarką.
I. Pažymėjimo išdavimas:
1. Odontologas, ketinantis tapti Rūmų nariu, pateikia:
1.1 nustatytos formos prašymą;
1.2 2 dokumentines nuotraukas 3x4 (popieriniame arba elektroniniame formate).
2. Ne vėliau kaip per 30 dienų nuo 1 punkte išvardintų dokumentų pateikimo, Taryba priima sprendimą dėl odontologo įrašymo į Rūmų narių sąrašą.
3.Tarybai priėmus sprendimą dėl odontologo įrašymo į Rūmų narių sąrašą, pažymėjimas išduodamas per 10 darbo dienų.
 
II.Pažymėjimo duomenų keitimas:
4. Rūmų narys privalo per 10 dienų pranešti Rūmams apie duomenų, nurodytų prašymo formoje, pasikeitimą.
5.Tuo atveju, jei keičiasi odontologo vardas, pavardė ar profesija, jis privalo pateikti prašymą pakeisti jo pažymėjimo duomenis.
6. Pažymėjimas gali būti keičiamas ir odontologo prašymu, keičiant odontologo kontaktinius duomenis ar nuotrauką.
 
III. Pamesto ar sugadinto pažymėjimo pakeitimas nauju
7. Praradus ar sugadinus pažymėjimą išduodamas naujas pažymėjimas per 10 darbo dienų.
Odontologas privalo pateikti:
1)   prašymą pagaminti naują pažymėjimą;
2)   1 3x4 dokumentinę nuotrauką  (popieriniame arba elektroniniame formate);
3)   Dokumentą, patvirtinantį apmokėjimą už pažymėjimo keitimą.
 
IV.Pažymėjimo išdavimo bendrosios sąlygos:
8. Dokumentai, susiję su pažymėjimų keitimu, pateikiami Rūmams tiesiogiai ar juos siunčiant paštu ar per kurjerio tarnybas.
9. Jei dokumentai pateikiami ne asmeniškai, o per įgaliotus atstovus, jie turi pateikti asmens tapatybę ir tinkamą atstovavimą patvirtinančius dokumentus.
10.  Visais atvejais, kai pažymėjimo duomenys yra keičiami ir išduodamas naujas pažymėjimas, nario numeris, kuris kartu yra ir pažymėjimo numeris išlieka tas pats, išskyrus tuos atvejus, kai pažymėjimo duomenys keičiami Rūmų nariui įgijus kitą profesinę kvalifikaciją.
 
Kitas Rūmų Tarybos posėdis vyks 2016 m. balandžio 29 d. Vilniuje.
 
 
 

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.