2014-08-29

2014 m. rugpjūčio 29 d. Tarybos posėdžio apžvalga
 
Išvažiuojamąjį Tarybos posėdį Šiauliuose LR odontologų rūmų (toliau – Rūmai) Tarybos pirmininkas A. Šeikus pradėjo pristatydamas Rūmų veiklą. Renginio dalyviai buvo supažindinti su pagrindiniais Rūmų veiklos dokumentais, Rūmų struktūra, deleguotomis valstybinėmis funkcijomis, profesinės kvalifikacijos tobulinimosi tvarka, temomis ir valandomis. Dėmesys skirtas pacientų skundams ir/ar prašymams, Rūmų veiklos kontrolei.
Į Tarybos posėdį pakviesti svečiai nagrinėjo problemas, susijusias su odontologija Šiaulių regione. Šiaulių teritorinės ligonių kasos (toliau - Šiaulių TLK) direktoriaus pavaduotojas P. Nainys akcentavo, kad Šiaulių TLK veiklos zonos asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios odontologines paslaugas, užtikrina bendros praktikos odontologinių paslaugų teikimą, tačiau trūksta gydytojų vaikų odontologų, gydytojų ortodontų. Pabrėžta, kad 2013 m. nepanaudotos PSDF biudžeto lėšos dantų protezavimo paslaugoms kompensuoti taip pat auga gyventojų, pageidaujančių gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto, skaičius. P. Nainys pasidžiaugė, kad vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programos vykdymas 2014 m. I pusmetį pagerėjo, lyginant su 2013 m. I pusmečiu. 
Šiaulių Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėjas A. Vyšniauskas atkreipė renginio dalyvių dėmesį, kad Šiaulių mieste ir rajone 2013 metais odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigose iš viso atlikta 95 patikrinimai, o 2014 metais – 51. 2013 metais odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigose 38 patikrinimuose nustatyti pažeidimai, 2014 metais - 22 patikrinimuose. A. Vyšniauskas išskyrė dažniausiai nustatomus pažeidimus odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigose: infekcijų kontrolės procedūrų vadovas nepatikslintas pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus, atsižvelgiant į įmonėje teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, atliekamas procedūras, naudojamus medicinos prietaisus, susidarančias medicinines atliekas; ne visiems medicinos prietaisams pridėta lietuvių kalba paruošta informacija (etiketė, naudojimo instrukcija); krovinio (įkrovos) registracijos kortelėje pateikta ne visa informacija apie sterilizacijos procesą; atsparūs sterilizacijai antgaliai nesterilizuojami ir kt.
A. Vyšniauskas akcentavo, kad pardavėjai ir paslaugų teikėjai prekių ir paslaugų kainas privalo skelbti dviem valiutomis (litais ir eurais), todėl Visuomenės sveikatos centras privalės atlikti prekių ir paslaugų kainų nurodymo litais ir eurais, perskaičiavimo, apvalinimo reikalavimų laikymosi patikrinimus prekių ir paslaugų teikimo vietose. Prekių ir paslaugų kainų nurodymo litais ir eurais, taip pat šiam nurodymui ir perskaičiavimui keliamų reikalavimų laikymosi priežiūra nuo 2014 m. rugpjūčio 22 d.iki 2015 m. birželio 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad oficialus fiksuotas lito ir euro santykis 3,4528 lito už 1 eurą.
Tarybos posėdžio metu Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto dekanė G. Gerikaitė pristatė pranešimą „Burnos higienos studijų programos vykdymo aktualijos socialinių dalininkų interesų darnos kontekste“. Šiaulių radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyriaus vedėjas H. Grušas nagrinėjo radiacinės saugos problemas odontologijoje Šiaulių regione. Pabrėžta, kad pažeidimų skaičiaus mažėjimui didelės įtakos turėjo Radiacinės saugos centro ir Rūmų taikomos priemonės (konsultacijų teikimas, seminarai, viešai skelbiama informacija apie planuojamus patikrinimusir pan.), tačiau dažniausiai pasitaikantys pažeidimai išlieka vis tie patys t.y. neteikiami duomenys (metinės inventorizacijos, apie įsigytus rentgeno aparatus, naujus darbuotojus ir pan.), neatliekama įrangos techninė priežiūra.
 
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės „Žalgirio klinikos“ vyr. ordinatorė radiologijai D. Ivanauskaitė pristatė klausimą dėl radiologijos ir radiacinės saugos bei odontologo-radiologo profesinės kvalifikacijos patvirtinimo reikalingumo. Nagrinėta galimybė suvienodinti studijų programas, siekiant, kad formaliojo švietimo studijas baigę studentai gebėtų vienodai atlikti rentgeno nuotraukas, svarstyta mintis, ar tikslinga būtų įvesti naują profesinę kvalifikaciją – gydytojas odontologas radiologas, nes, pasak universitetų ir kolegijų atstovų, Lietuvoje mažai specialistų, kurie galėtų dėstyti odontologinę radiologiją formaliojo švietimo institucijose.
Taryba, išklausiusi vyr. ordinatorės radiologijai D. Ivanauskaitės pateiktą aktualią informaciją ir atsižvelgdama į spartų radiologijos mokslų vystymąsi ir naujų technologijų atsiradimą, nutarė sudaryti darbo grupę radiologinės būklės odontologijoje įvertinimui.
 
Rūmų Profilaktikos programų koordinavimo komisijos pirmininkė doc. dr. V. Brukienė dar syki atkreipė visų susirinkusiųjų dėmesį, kad KPI indeksas tai - dantų ėduonies intensyvumo rodiklis, kuris rodo, kiek ėduonies pažeistų dantų tenka vienam gyventojui. Ėduonies pažeisti dantys gali būti: negydyti, plombuoti ir išrauti dėl karieso. Todėl ėduonies intensyvumui išreikšti yra naudojamas KPI indeksas, rodantis K – kariozinių, P – plombuotų ir I – dėl karieso išrautų dantų skaičių, tenkantį vienam asmeniui. Jeigu viename dantyje yra ir kariesas, ir plomba, tai intensyvumo indekse toks dantis skaičiuojamas kaip kariozinis dantis. Pieninių dantų karieso intensyvumo indeksas užrašomas mažosiomis raidėmis kpi. i - dėl karieso pašalinti pieniniai dantys. Kreiptasi į Visuomenės sveikatos biurus, kad būtų pradėta vesti statistika. Rūmų Neformaliojo švietimo komisijos (toliau – Komisija) pirmininkas G. Janužis analizavo Komisijos nuostatų bei Gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimosi tvarkos ir mastų (toliau – Tvarka ir mastai) pataisas.Taryba, įvertinusi Tvarkos ir mastų, patvirtintų 2004 m. rugsėjo 3 d. Tarybos nutarimu Nr. 11 (nauja redakcija 2006 m. spalio 6 d. Tarybos nutarimu Nr. 06/TN-63), taikymo praktinius aspektus nutarė pakeisti Tvarkos ir mastų 1.2. punktą išdėstant jį taip: „1.2. Tarptautinis tobulinimo renginys – tai tobulinimo renginys, organizuojamas formaliojo švietimo institucijų, specialybinių draugijų ar Rūmų, kuriame užsienio lektorių pranešimai sudaro ne mažiau nei 30 procentų tobulinimo renginio valandų“; papildyti Tvarkos ir mastų 1 punktą 1.5. ir 1.6. papunkčiais, išdėstant juos taip: „1.5. Lektorius – asmuo, vykdantis tobulinimą ir atitinkantis bent vieną iš 6.4.4. punkte nurodytų reikalavimų. 1.6. Užsienio lektorius – asmuo, kurio klinikinė ir/ar pedagoginė praktika nuolatos vykdoma užsienyje ir atitinkantis bent vieną iš 6.4.4. punkte nurodytų reikalavimų“; pakeisti Tvarkos ir mastų 3. punktą išdėstant jį taip: „ 3. Tobulinimo renginių aprobavimą, registraciją ir kontrolę vykdo Rūmų Neformaliojo švietimo komisija“, pakeisti Tvarkos ir mastų 6.4.4. punkto b dalį ir išdėstyti ją taip: „b) yra gydytojas odontologas specialistas, publikavęs mokslinius straipsnius (asmeninės specialisto kompetencijos temomis) žurnaluose, įtrauktuose į tarptautines mokslo duomenų bazes; papildyti Tvarkos ir mastų 6.4.4. punkto f dalį ir išdėstyti ją taip: „f) yra gydytojas odontologas, turintis ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį ir publikavęs straipsnį numatomo tobulinimo tema žurnale, įtrauktame į tarptautines mokslo duomenų bazes, arba gavęs atitinkamos specialistų draugijos rekomendaciją“; papildyti Tvarką ir mastus 61 punktu ir išdėstyti jį taip: „61.Tobulinimosi renginiai, kurie užregistruoti Rūmuose ir vykdomi pakartotinai, gali būti vykdomi ne ilgiau kaip 5 metus. Suėjus šiam terminui, tobulinimosi renginys turi būti perregistruojamas“
 
Taip pat Rūmų Taryba, atsižvelgdama į profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimo aspektus, nutarė įpareigoti Neformaliojo švietimo komisiją iki 2014 m. gruodžio 31 d. organizuoti profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginių, organizuojamų formaliojo švietimo institucijų arba patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje, ir minėtų renginių dalyvių registracijos įtraukimą į Rūmų Tobulinimo renginių registrą.
 
Tarybos posėdžio metu aktyviai svarstytos Lietuvos medicinos normos MN 44:2005 „Gydytojas burnos chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pataisos, kurias pristatė Rūmų Norminių aktų rengimo komisijos pirmininkė S. Miežinienė.
 
Tarybos pirmininkas A. Šeikus supažindino posėdžio dalyvius su 2014 m. Visuotinio odontologų rūmų narių susirinkimo ir Tarptautinio kongreso „Nuo idėjos iki pasiekimų“, skirto Rūmų įkūrimo 10 – ties metų jubiliejui paminėti, ataskaita. Taryba pritarė ataskaitai.
 
Tarybos posėdžio metu buvo renkama 2015 m. Tarptautinio kongreso data ir vieta. Suformuotas Tarptautinio kongreso Organizacinis komitetas, kurio pirmininke tapoTarybos narė R. Kiaunienė. Pristatytos Tarptautinio kongreso mokslinės programos gairės, pirmieji užsienio svečiai ir lektoriai, sutikę dalyvauti ir skaityti pranešimus šiame Rūmų organizuojamame renginyje. Posėdžio metu patvirtinta, kad 2015 m. Tarptautinis kongresas vyks 2015 m. gegužės 29-30 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje.
 
Tarybos pirmininkas A. Šeikus analizavo klausimą dėl Viešųjų ryšių komisijos veiklos. Posėdžio metu patvirtinta, kad iš Viešųjų ryšių komisijos veiklos pasitraukė R. Kiaunienė taip pat iš pirmininkės pareigų atsistatydino E. Guzaitienė. Balsavimu nauja komisijos pirmininke išrinkta V. Raslanienė.
Kitas Tarybos posėdis vyks š. m. spalio 17 d. Vilniuje

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.