2016 m. sausio 22 d. Tarybos posėdžio apžvalga

                  
Pirmąjį 2016 m. Lietuvos Respublikos odontologų rūmų (toliau - Rūmai) Tarybos posėdį Tarybos pirmininkas A. Šeikus pradėjo primindamas Tarybai, kad iki kadencijos pabaigos liko 127 dienos ir ragindamas ją užbaigti pradėtus darbus ir sėkmingai perduoti tęstinius kitai Rūmų Tarybai.
               Rūmų Klaipėdos teritorinio skyriaus vadovas, darbo grupės pirmininkas R. Abunevičius pristatė klausimą dėl Profesinės kvalifikacijos tobulinimo programų, skirtų Kursanto teoriniam ir praktiniam pasirengimui atlikti Reglamentuojamas procedūras, pataisų. Taryba, įvertinusi darbo grupės pirmininko pateiktas pataisas bei atsižvelgusi į Tarybos nario dr. G. Janužio siūlymus nutarė atidėti Mokymo programų Reglamentuojamoms procedūroms atlikti pataisų svarstymą kitam posėdžiui bei įpareigojo darbo grupę, ruošiant Mokymo programų Reglamentuojamoms procedūroms atlikti pataisas, pasitelkti ekspertus, Mokymo bazių vadovus bei suderinti šias pataisas su Gydytojų odontologų draugijos pirmininku M. Aleksiejūnu.
 
              Taryba, vadovaudamasi 2015 m. lapkričio 5 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1252 patvirtinta Lietuvos medicinos norma MN 42:2015 „Gydytojas odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (toliau - Norma) nutarė iki šios Normos patvirtintų Reglamentuojamų procedūrų pavadinimus patikslinti pagal dabar galiojančioje Normoje nustatytas procedūras, t.y.:
 
Reglamentuojamų procedūrų pavadinimas
pagal MN 42:2011
Reglamentuojamų procedūrų pavadinimas
pagal MN 42:2015
Lopo operacija (esant išplitusiam patologiniam procesui)
______________________
Dantenų plastika
Burnos minkštųjų audinių plastika,
Žandikaulio alveolinės ataugos augmentacija
 
Žandikaulio alveolinės ataugos osteoplastika 
Osteoplastika periodonto ir(ar) dantų implantacijos operacijų metu
Viršutinio žandikaulio ančio dugno vienmomentis pakėlimas
Viršutinio žandikaulio ančio dugno uždaras pakėlimas, reikalingas dantų implantavimui
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
          Tarybos posėdžio metu buvo renkama geriausia 2015 m. klinikinė publikacija žurnale „Odontologų rūmų žinios“. Suskaičiavus visus balsus, Tarybos pirmininkas Alvydas Šeikus paskelbė, kad geriausia 2015 m. publikacija žurnale išrinktas straipsnis „Pacientų su bedančiu apatiniu žandikauliu gydymo dantų implantais galimybių apžvalga“, kuris buvo publikuojamas„Odontologų rūmų žinių“ žurnalo Nr.1, p. 18. Šio straipsnio autoriai dr. Vaidas Varinauskas, prof. habil. dr. Ričardas KubiliusŠis straipsnis surinko 256 Rūmų narių balsus. Rūmų Tarybos pirmininkas pasidžiaugė, kad Rūmų nariai interneto svetainėje aktyviai rinko geriausią publikaciją ir kad odontologų bendruomenės ir Tarybos nuomonės sutapo.
 
             Posėdžio dalyviams buvo pristatytas Rūmų Garbės teismo pirmininko prof. habil. dr. R. Kubiliaus aiškinamasis raštas dėl drausminių nuobaudų skyrimo Rūmų nariams. 2015 m. Rūmų taryba perdavė Rūmų Garbės teismui nagrinėti dvi bylas dėl drausmės bylų kėlimo gydytojai odontologei V. S. ir gydytojui odontologui S.V. Įvykus  Rūmų Garbės teismo posėdžiams nutarta, gydytojui odontologui S. V. skirti drausminę nuobaudą – įspėjimą bei įpareigoti S.V. pasirengti dokumentus dėl chirurginių operacijų bei invazinių ir intervencinių procedūrų (pagal LR Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 8 d. įsakymą Nr.    V-184 „Dėl sutikimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formos reikalavimų aprašo patvirtinimo“) taip pat teikti siūlymą Rūmų Odontologų licencijavimo komisijai sustabdyti gydytojos odontologės V. S. odontologijos praktikos licencijos galiojimą iki vienerių metų.
 
           Komisijos pirmininkas G. Janužis pristatė Neformaliojo švietimo komisijos veiklos už 2015 m. ataskaitą. Akcentuota, kad 2015 metais, lyginant su 2014 metais, išaugo renginių dalyvių skaičius. Renginiuose apsilankė net 13807 žmonės. Per 2015 metus įvyko 268 renginiai. 2015 m. įvertintos ir patvirtintos 9 paraiškos reglamentuojamoms procedūroms atlikti. Taryba, atsižvelgusi į Neformaliojo švietimo komisijos pirmininko G. Janužio siūlymus ir įvertinusi Gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimo tvarkos ir mastų, patvirtintų 2004 m. rugsėjo 3 d. Tarybos nutarimu Nr. 11 (nauja redakcija 2006 m. spalio 6 d. Tarybos nutarimu Nr. 06/TN-63) (toliau – Tvarka ir mastai), taikymo praktinius aspektus nutarė pakeisti Tvarkos ir mastų:
1)       1.1. punktą, papildant jį sakiniu „<...>. Tobulinimo renginys, vykdomas ne ilgiau kaip 5 metus, nesikeičiant jo programai ir lektoriams, laikomas daugkartiniu tobulinimo renginiu.“ ir išdėstyti jį taip:
„1.1. Tobulinimo renginys – tai bet kokios formos (seminaras, paskaita, konferencija ir pan.) neformaliojo švietimo renginys, skirtas gydytojų odontologų bei burnos priežiūros specialistų profesinei kvalifikacijai tobulinti. Tobulinimo renginys, vykdomas ne ilgiau kaip 5 metus, nesikeičiant jo programai ir lektoriams, laikomas daugkartiniu tobulinimo renginiu.“
2)      6.3. punktą, papildant jį formuluote „<...>, išskyrus tuos atvejus, kai Renginio organizatorius naudojasi tobulinimosi registro sugeneruojamais pažymėjimais (sertifikatais)“ ir išdėstyti jį taip:
„6.3. Pažymėjimo (Sertifikato) pavyzdį, išskyrus tuos atvejus, kai Renginio organizatorius naudojasi tobulinimosi registro sugeneruojamais pažymėjimais (sertifikatais);“
3)      61. punktą ir išdėstyti jį taip:
„61. Daugkartiniai tobulinimosi renginiai, kurie užregistruoti Rūmuose, gali būti vykdomi ne ilgiau kaip 5 metus. Suėjus šiam terminui, daugkartinis tobulinimosi renginys turi būti perregistruojamas.“
4)      7 ir 8 punktus išbraukti, vietoj jų Tobulinimo tvarką ir mastus papildyti nauju punktu ir išdėstyti 7 punktą taip:
„7. Komisija apie priimtą sprendimą registruoti arba neregistruoti tobulinimosi renginio ar daugkartinio tobulinimosi renginio informuoja Renginio organizatorių jo nurodytu elektroniniu paštu.“
5)      9 punktą, pernumeruojant jį punktu 8 ir išdėstant taip:
„8. Renginio organizatorius privalo iki tobulinimo renginio ar ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po jo pateikti informaciją apie tobulinimo renginio dalyvius Registre https://tobulinimas.odontologurumai.lt/, nurodant dalyvių vardus, pavardes, ir Rūmų nario pažymėjimo numerį bei patvirtinti tobulinimosi registro sugeneruotą aktą.“
6)   Papildyti Tvarką ir mastus 9 punktu ir jį išdėstyti taip:
„9. Renginio organizatorius nepanaudotus ar sugadintus sertifikatus po renginio privalo sunaikinti.“
 
            Komisijos pirmininkė V. Raslanienė pristatė Rūmų Viešųjų ryšių komisijos veiklos už 2015 m. ataskaitą. Akcentuota, kad komisija dalyvavo organizuojant šiuos renginius: Švenčionių J. Siniaus meno mokyklos piešinių konkursą „Aš sveikų dantukų šeimininkas“; vasaros stovyklą „Padėk draugui, gink savo kraštą“; Tarptautinį kongresą Druskininkuose. Dalyvauta Teritorinių skyrių renginiuose; Rūmų Odontologų ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų reklamos priežiūros komisijos posėdyje. Paruoštas pranešimas „Pacientų pareiškimų analizė“, kurį V. Raslanienė skaitė keturiuose Rūmų teritoriniuose skyriuose. Akcentuota, kad ir toliau tvarkomas Rūmų metraštis; sutvarkyta Rūmų video medžiaga; Stomatologų sąjungos archyvas. Taryba, išklausiusi Rūmų Viešųjų ryšių komisijos veiklos už 2015 m. ataskaitą, pateiktą komisijos pirmininkės V. Raslanienės nutarė ją patvirtinti.
 
            Komisijos pirmininkė R. Adomaitienė posėdžio dalyvius supažindino su Burnos priežiūros specialistų už 2015 m. ataskaita. Pranešėja akcentavo, kad 2015 m. vasario mėn. buvo iškeltas klausimas dėl gydytojo odontologo pagalbininkų rengimo kokybės, didelio jų skaičiaus. Tačiau pagalbininkai nėra Rūmų nariai, todėl iškilo neaiškumas, ar šį klausimą turi spręsti Burnos priežiūros specialistų komisija. Komisija aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje: Lietuvos burnos higienistų draugijos kvietimu, Burnos priežiūros specialistų komisijos nariai dalyvavo Burnos sveikatos dienos akcijoje Lietuvos didžiųjų miestų prekybos centruose bei sveikatos priežiūros įstaigose; dalyvavo burnos priežiūros specialistų baigiamuosiuose vertinimuose Lietuvos aukštosiose mokyklose; Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centre gyd. od. padėjėjams vedė tobulinimo kursus. Kartu su Lietuvos burnos higienistų draugija atliktas burnos higienistų poreikio tyrimas. Šiuo metu vyksta duomenų suvedimas ir skaičiavimas. Sudaryta darbo grupė dėl Infekcijos kontrolės odontologijos praktikoje leidinio atnaujinimo. Jau atlikta Rūmų narių apklausa dėl leidinio aktualumo. Taryba, išklausiusi Burnos priežiūros specialistų komisijos veiklos už 2015 m.ataskaitą, pateiktą komisijos pirmininkės R. Adomaitienės nutarė ją patvirtinti.
 
            Komisijos pirmininkė R. Kiaunienė pristatė Socialinių reikalų ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo priežiūros komisijos veiklos už 2015 m. ataskaitą. Komisija rūpinasi Rūmų narių socialine gerove, priima svarstyti prašymus socialinei paramai gauti, priima prašymus atleisti nuo Rūmų nario mokesčio mokėjimo, užtikrina civilinės atsakomybės draudimo įstatymo vykdymą, stebi ir analizuoja draudimo įmonių veiklą Rūmų narių atžvilgiu. R. Kiaunienė išskyrė pagrindinius motyvus paramai gauti: nedarbingumas ligos atveju;nelaimingas atsitikimas;sunki materialinė padėtis. Motyvai atleisti nuo nario mokesčio – sunki liga ir garbingas amžius. 2015 metais vyko penki Socialinių reikalų ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo priežiūros komisijos posėdžiai, kurių metu svarstyti aštuoni prašymai. Vienas prašymas atmestas dėl motyvacijos nebuvimo bei dokumentų trūkumo; vienas prašymas tenkintas iš dalies kiti buvo svarstomi Rūmų Taryboje. Taryba, išklausiusi Socialinių reikalų ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo priežiūros komisijos veiklos už 2015 m. ataskaitą, pateiktą komisijos pirmininkės R. Kiaunienės, nutarė ją patvirtinti.
 
       Komisijos pirmininkė S. Miežinienė pristatė Norminių aktų rengimo komisijos veiklos už 2014-2015 m. ataskaitą. Ši komisija rengia įstatymų, poįstatyminių teisės aktų ir norminių aktų projektus gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų veiklos, odontologinės priežiūros ir praktikos veiklos organizavime gerinimo klausimais, Lietuvos Respublikos odontologų rūmų statutu numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Per ataskaitinius metus parengta daug teisės aktų pakeitimo Projektų. Sudarytos darbo grupės peržiūrėti gyd. burnos chirurgo, gyd. odontologo padėjėjo, dantų techniko medicinos normas, odontologinių įstaigų akreditavimo standartų parengimui, infekcijos kontrolės aprašo atnaujinimui. Dalyvauta LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdžiuose, svarstant Odontologų rūmų problemas, LR Sveikatos apsaugos ministerijos posėdžiuose dėl „Nacionalinės burnos sveikatos programos" įgyvendinimo, susitikimuose su Valstybinės ligonių kasos atstovais sprendžiant ,,Gyd. vaikų odontologo išplėstinių konsultacijų su manipuliacijomis", klausimus ir t.t. Taryba, išklausiusi Norminių aktų rengimo komisijos veiklos už 2014-2015 m. ataskaitą, pateiktą komisijos pirmininkės S. Miežinienės nutarė ją patvirtinti.
 
         Tarybos posėdžio metu veiklos už 2015 ataskaitas pristatė Rūmų teritorinių skyriųvadovai –  R. Abunevičius, V. Bosas, E. Kameneckienė, R. Kiaunienė. Rūmų Vilniaus teritorinio skyriaus vadovė V. Bučienė ataskaitą pristatys kito posėdžio metu.
 
           Klaipėdos teritorinio skyriaus vadovas R. Abunevičius pristatė klausimądėl 2015 m. Tarptautinės odontologų dienos minėjimo.Šiemet Lietuvos odontologai ir burnos priežiūros specialistai vasario 6 dieną susirinks Klaipėdoje Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje. Savo profesinę šventę tradiciškai pradės šv. mišiomis. Iškilmingoje ceremonijoje už ilgametės praktikos metu sukauptas teorines ir klinikines žinias, humanišką ir altruistinę veiklą bei aktyvų dalyvavimą profesinėje visuomeninėje veikloje šv. Apolonijos nominacija bus apdovanota gydytoja odontologė Olga Čerkauskienė. Taip pat bus apdovanoti metų burnos priežiūros specialistai: burnos higienistė Daiva Mačiulienė, gydytojo odontologo padėjėja Nijolė Valutytė, dantų technikė Laimutė Šulinskienė. Šventės metu už nuopelnus bus įteikiami LR Vyriausybės, LR sveikatos apsaugos ministro padėkos raštai.
 
        Organizacinio komiteto pirmininkė doc. dr. A. Tutkuvienė supažindino posėdžio dalyvius su 2016 m. Rūmų narių įgaliotinių susirinkimo ir Tarptautinio kongreso „Burnos sveikatos ir gyvenimo kokybės dermė“ parengiamaisiais darbais.Taryba, atsižvelgusi į 2015 m. spalio 23 d. Tarybos nutarimu Nr. 15/TN-53 nustatytą  Rūmų narių įgaliotinių atstovavimo ataskaitiniame - rinkiminiame susirinkime, vyksiančiame 2016 m. gegužės 27-28 dienomis Druskininkuose, kvotą (1:40) ir įvertinusi Rūmų narių skaičių teritoriniuose skyriuose2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis, nutarė,jog Rūmų teritoriniai skyriai savo konferencijose į ataskaitinį – rinkiminį susirinkimą išrenka įgaliotinius taip: Vilniaus teritorinis skyrius – 65; Kauno teritorinis skyrius – 67; Klaipėdos – 26; Panevėžio – 23; Šaulių – 20. Teritorinių skyrių vadovai įpreigojami išrinktų įgaliotinių sąrašus Rūmams pateikti iki 2016 m. balandžio 1 d.
 
           Taryba, siekdama pateikti išsamią 2012-2016 m. Rūmų veiklos ataskaitą odontologų bendruomenei, nutarė vietoj žurnalo „Odontologų rūmų žinios“ II-ojo numerio išleisti ataskaitinį leidinį, kurio sąmata neviršytų žurnalo vieno numerio leidimo kaštų. Taip pat taryba įpareigojo Rūmų Teritorinių skyrių vadovus bei Komisijų pirmininkus pateikti išsamias ataskaitas Rūmams iki š.m. kovo 1 d.
 
           Lietuvos Respublikos odontologų rūmai, matydami, jog Lietuvoje nustatoma vis daugiau burnos gleivinių ligų, ypač priešvėžinių ir piktybinių susirgimų, pasitaiko atvejų kai liga diagnozuojama pažengusi arba per vėlai, nutarė išleisti mokomąjį leidinį apie burnos onkologiją, skirtą visiems Lietuvos žmonėms. Taryba, susipažinusi su pateikta preliminaria 2016 m. leidinio „Apie burnos vėžį“ išleidimo sąmata, nutarėleisti leidinį, kurio tiražas - 2000 vnt.
 
         Taryba, susipažinusi su Neformaliojo švietimo komisijos sekretoriaus P. Šeikaus pateiktais atnaujintais Rūmų nario pažymėjimo pavyzdžiais nutarė patvirtinti naują Rūmų nario pažymėjimo formą, kuri bus išduodama nuo 2016 m. sausio 1 d. naujiems nariams ir naudojama iki bus sukurta elektroninė Rūmų nario kortelė. Taryba nutarė, jog seno pavyzdžio Rūmų nario pažymėjimai, išduoti iki 2016 m. sausio 1 d., lieka galioti.
 
     Taryba, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos bei Radiacinės saugos centro siūlymus nustatyti rentgenodiagnostikos indikacijas odontologijoje nacionaliniu lygiu, remiantis EK rekomendacijomis (Radiation protection Nr. 136 European guidelines on radiation protection in dental radiology ir Radiation protection Nr. 172 Cone Beam CT for Dental and Maxilloficial radiology), nutarė šiam tikslui sudaryti darbo grupę. Darbo grupės pirmininke išrinkta  Rūmų Norminių aktų rengimo komisijos pirmininkė, gydytoja odontologė S. Miežinienė.
 
         Tarybos posėdžio metu Tarybos narė S. Miežinienė pristatė klausimą dėl Gydytojo odontologo specialisto konsultacijos teikimo organizavimo ir apmokėjimo už ją tvarkos aprašo.
 
Kitas Tarybos posėdis vyks 2016 m. kovo 4 d. Vilniuje.
 
 
 
 
 

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.