2016 m. rugsėjo 23 d. Tarybos posėdžio apžvalga

 
2016 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos Respublikos odontologų rūmuose vyko Tarybos posėdis. Į posėdį pakviesti svečiai: LR Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės departamento direktorė N. Stasiulienė, draudimo kompanijų atstovai nagrinėjo odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų Privalomojo ir/arba Savanoriškojo civilinės atsakomybės draudimo turtinei ar neturtinei žalai atlyginti klausimus.
 LR Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės departamento direktorė N. Stasiulienė akcentavo, kad Sveikatos apsaugos ministerija, kaip valstybinė institucija, pasisako, kad odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos draustųsi Privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, nes draudimo sutartyje aiškiai aptartos draudiminės taisyklės. Draudimo kompanijų atstovai pristatė draudimo etapus, aptarė minimalių ir maksimalių draudiminių sumų lubas.
 
Posėdžio metu suformuota Profesinės praktikos apibendrinimo komisijos sudėtis. Komisijos pirmininku išrinktas R. Pletkus. Nariais – E. Guzaitienė, P. Kalesinskas, S. Miežinienė, R. Milvidas, P. Ralys, Š. Ratkus.
 
Taryba, siekdama Rūmų narius kiek įmanoma daugiau informuoti apie Rūmų veiklą, Komisijų atliekamus uždavinius, nutarė, kad Rūmų Komisijų pirmininkai likus savaitei iki Tarybos posėdžio e. paštu turi atsiųsti informaciją apie savo Komisijos veiklą Tarybos pirmininko pavaduotojai doc. dr. V. Brukienei. Negavus informacijos (ataskaitos) iš Komisijų, bus laikoma, kad Komisija darbų nevykdė. Taip pat nutarta, kad Rūmų teritoriniai skyriai apie įvykdytą renginį Rūmams ataskaitą turi pateikti per 10 dienų.
 
Taryba, siekdama užtikrinti efektyvesnį pacientų pareiškimų/prašymų nagrinėjimą ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą bei racionalų Rūmų lėšų panaudojimą, svarstė pareiškimų/prašymų nagrinėjimo ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros tvarką. Nutarta, jog Tarybos pirmininko pavaduotojai, Rūmų komisijų pirmininkai ir nariai, išskyrus Odontologų licencijavimo, Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo, Profesinės kompetencijos vertinimo komisijų pirmininkus, nagrinėja pacientų pareiškimus/prašymus bei vykdo odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą.
 
      2017 m. Visuotinio odontologų rūmų narių susirinkimo ir Tarptautinio kongreso Organizacinio komiteto pirmininkė doc. dr. V. Brukienė pristatė Organizacinio komiteto sudėtį. Akcentuota, kad šiame renginyje už  medicinos prietaisų ir priemonių parodą, kontaktus su rėmėjais bus atsakinga Tarybos narė R. Kiaunienė. Svarstyta Kongreso tema, renginio koncepcija. Posėdžio metu buvo siūloma 2017 metų konferencijoje dėmesį sutelkti į tas temas, kurios rečiau analizuojamos odontologų tarptautiniuose kongresuose. Akcentuoti, kaip šiuolaikinė visuomenė, jos poreikiai, problemos, pasikeitimai daro įtaką gydytojo odontologo darbui. Pvz: narkotikai, smurtas, traumos, vakcinacijos problemos, šunų terapija odontologijoje, etika, gydymas bendrojoje nejautroje. 
 
        Taryba, atsižvelgdama į Tarybos pirmininko pavaduotojos, 2017 m. Visuotinio odontologų rūmų narių susirinkimo ir Tarptautinio kongreso Organizacinio komiteto pirmininkės doc. dr. V. Brukienės siūlymus, patvirtino Komiteto sudėtį taip pat vienbalsiai nutarė patvirtinti 2017 m. Tarptautinio kongreso pavadinimą –„Visuomenė ir odontologija: iššūkiai ir sprendimai“.
 
Tarybos pirmininkas A. Šeikus pristatė klausimą dėl 2017 m. renginio „Baltijos jūros regiono šalių odontologų dienos (Baltic Dental Days)“. Svarstyta renginio koncepcija. Pasak Rūmų pirmininko,pirmą renginio dieną bus kviečiamos visos Baltijos regiono odontologų asociacijos, bus deramasi, ar jos pristatys save, savo veiklą, ar paskirs lektorius aktualiems klausimams analizuoti. Pasak A. Šeikaus,  yra pakviestos ir visos Lietuvos odontologų specialybinės draugijos, kurios taip pat turėtų paskirti savo lektorius. Kitą renginio dieną, planuojama pakviesti LR Seimo narius, Valstybinių ir visuomeninių organizacijų atstovus, kurie atsakytų į visuomenei rūpimus klausimus. Posėdžio metu aptarta organizacinio komiteto sudėtis. Taryba, atsižvelgusi į Tarybos pirmininko A. Šeikaus siūlymą, patvirtinošią 2017 m. renginio „Baltijos jūros regiono šalių odontologų dienos“ (angl. Baltic Dental Days), kuris vyks 2017 m. rugsėjo 21-23 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, Organizacinio komiteto sudėtį.
 
Tarybos pirmininkas A. Šeikus posėdžio dalyvius supažindino, kad š.m. spalio 14 d. vyks profesinės kvalifikacijos tobulinimo privalomomis valandomis konferencija „4x2 – tai svarbu!”, kuri kiekvieną kartą sulaukia vis didesnio odontologų bendruomenės susidomėjimo.
 
Taryba nutarė, kad 2017 m. Tarptautinės odontologų dienos minėjimas vyks vasario 11 d., šeštadienį, Vilniaus teritoriniame skyriuje, ir atsakingu asmeniu už šio renginio organizavimą paskyrė Vilniaus teritorinio skyriaus vadovę V. Bučienę. Taip pat Rūmų Teritoriniai skyriai iki š.m. lapkričio 9 d. turi pateikti kandidatus nominacijoms gauti.
 
Posėdžio metu Tarybos pirmininko pavaduotoja doc. dr. V. Brukienė pristatė FDI kongreso metu priimtas rezoliucijas ir pasidžiaugė, kad FDI mokslinėje konferencijoje pirmą kartą paskaitą skaitė Rūmų narys gyd. odontologas ortopedas doc. dr. T. Linkevičius.
 
 Tarybos pirmininkas pristatė klausimą dėl 2016 m. renginio Vokietijos odontologų dienos (German Dental Days). A. Šeikus akcentavo, kad yra palaikomi glaudūs ryšiai su Vokietijos odontologų bendruomene. Svarstytas delegatų sąrašas, kuris vyks į Vokietijos odontologų dienas. Taryba nutarė deleguoti Tarybos pirmininką A. Šeikų, Tarybos pirmininko pavaduotoją doc. dr. V. Brukienę, Tarybos narius – R. Kiaunienę ir S. Kriaučiūną.
 
 Tarybos pirmininkas A. Šeikus posėdžio dalyvius informavo, kad Rūmai gavo oficialų kvietimą į Estijos odontologų asociacijos 95-ojo gimtadienio jubiliejų Taline. Svarstytas delegatų sąrašas, kuris vyks į Estiją. Taryba nutarė, kad į Estiją vyks Tarybos pirmininkas A. Šeikus, Tarybos pirmininko pavaduotoja R. Adomaitienė ir Tarybos narė E. Guzaitienė (gavusi asmeninį kvietimą iš Estijos odontologų asociacijos).
 
 Norminių aktų rengimo komisijos pirmininkė S. Miežinienė pristatė Lietuvos medicinos normos MN xx:2015 „Gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ projektą. Taryba, įvertinusi darbo grupės pateiktą projektą, nutarė dokumentą, pakoreguotą pagal Tarybos narių išsakytas pastabas, tvirtinti ir teikti derinti valstybinėms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.
 
 Daug diskusijų sulaukė darbo grupės pirmininkės V. Gailienės pristatytas Lietuvos medicinos normos MN 24:2016 „Gydytojo odontologo padėjėjas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ projektas.Taryba, įvertinusi darbo grupės pateiktą Lietuvos medicinos normos MN 24:2016 „Gydytojo odontologo padėjėjas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ projektą, nutarė projektą, pakoreguotą pagal Tarybos narių išsakytas pastabas, tvirtinti ir teikti derinti valstybinėms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.
 
  Rūmų Tarybos pirmininkas A. Šeikus posėdžio dalyvius informavo, kad Rūmai gavo raštą iš Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos centro dėl burnos higienistų galimybės dirbti gydytojo odontologo padėjėjais. Raštas perduotas svarstyti Rūmų Burnos priežiūros specialistų komisijai. Komisija išnagrinėjus, išdiskutavusi šį klausimą, atsakymą turi pateikti Rūmų Tarybai.
 
 Profilaktikos programų koordinavimo komisijos pirmininkė dr. R. Račienė posėdžio dalyviams pristatė profilaktikos programų koordinavimo komisijos nuveiktą veiklą per 2016 m. liepos – rugsėjo mėn. Akcentuota, kad ruošiama knygelė apie cukraus įtaką burnos sveikatai; ruošiamas projektas apie maisto produktų katalogą, nurodant cukraus kiekį atskiruose produktuose; planuojamas susitikimas Vilniaus m. Visuomenės sveikatos biure; paruoštas straipsnis apie vaikų burnos sveikatą už 2015 m., remiantis Vaiko sveikatos pažymos (forma Nr.027/1A) duomenimis, taip pat paruošta KPI teisingo žymėjimo instrukcija. Pristatyta ir planuojama komisijos veikla:
1. Organizuoti išvažiuojamuosius posėdžius – apvaliojo stalo diskusijas burnos ligų profilaktikos klausimais visuose teritoriniuose skyriuose, supažindinant su Vaiko sveikatos pažymos rezultatais, numatant pasiūlyti realių galimybių įgyvendinimą, siekiant užtikrinti geresnę vaikų burnos sveikatą.
2. Inicijuoti projektą „Sveiki nuo pirmojo dantuko“, remiantis priimta Nacionaline Burnos Sveikatos programa. Šio projekto idėja: nėščiųjų mokymas apie vaiko burnos priežiūrą bei vaikų iki 1 metų  patikra pas gydytoją odontologą, higienistą, įvetinant burnos ligų riziką bei mokant taisyklingos burnos priežiūros; paruošti lankstinukus nėščiosioms apie vaikų dantų vystymąsi, dantų ligas bei vaiko burnos higieną; paruošti lankstinukus tėvams apie vaikų pieninių dantų priežiūrą, mitybos įtaką dantų ligoms.
 
Svarstytas klausimas dėl Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra. Odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimosi ir profesinės praktikos kontrolės tvarkos. Nutarta3.5. p. išdėstyti taip:
3.5. Teisėtą profesinę veiklą (darbo stažą) patvirtina kartu su deklaracija pateikiami tai įrodantys dokumentai – darbdavio (-ių) pažyma (-os) arba patvirtintos darbo sutarčių kopijos, arbaEuropos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos bei trečiųjų valstybių kompetetingų institucijų pažymos.
 
 Tarybos narys P. Šeikus posėdžio dalyvius informavo, kad Rūmai jau gauna duomenis iš SODROS. Iš viso buvo gauta 30035 įrašai apie darbo vietas. Viso veikiančių darbo vietų 9363. Apie 800 gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų neturi darbo vietų. Nepatvirtintos darbo vietos 2260. P. Šeikus akcentavo, kad duomenis dar reikia analizuoti pritaikant juos Rūmų odontologų ir odontolinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisijų darbui.
 
Rūmų Viešųjų ryšių komisijos pirmininkėE. Guzaitienė posėdžio dalyvius informavo, kad Viešųjų ryšių komisijos  posėdis įvyko 2016 m. rugsėjo 2 d. Vilniuje. Svarstytas komisijos veiklos planas. Nutarta peržiūrėti komisijos nuostatus, atnaujinti rūmų puslapį, teikiant daugiau informacijos apie tarybos pirmininko, komisijų bei teritorinių skyrių veiklą, operatyviau reaguoti į komentarus žiniasklaidoje, informuoti redakcijas apie Odontologų etikos kodeksą.
 
Kitas Tarybos posėdis vyks 2016 m. spalio 28 d.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.