2014-04-25

2014 m. balandžio 25 d. Tarybos posėdžio apžvalga
 
 
Išvažiuojamąjį Tarybos posėdį Klaipėdoje LR odontologų rūmų (toliau – Rūmai) Tarybos pirmininkas A. Šeikus pradėjo sveikinimu Tarybos narei, Rūmų Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkei prof. habil. dr. I. Balčiūnienei, prof. dr. A. Pūrienei ir habil. dr. I. Lukšaitei, išleidusioms knygą „Gydytojos odontologės – Lietuvos kūrėjų motinos ir žmonos”. Prof. habil. dr. I. Balčiūnienė pristatydama knygą akcentavo, kad joje aprašytos trisdešimt penkios Lietuvos šeimos, kurios atspindi gydytojų odontologių vaidmenį, įnašą į ryškiausių Lietuvos asmenybių gyvenimą ir darbą.
 
Posėdžio metu Tarybos pirmininkas A. Šeikus pristatė Rūmų veiklą. Renginio dalyviai buvo supažindinti su pagrindiniais Rūmų veiklos dokumentais, Rūmų struktūra, deleguotomis valstybinėmis funkcijomis, profesinės kvalifikacijos tobulinimosi tvarka, temomis ir valandomis. Dėmesys skirtas pacientų skundams ir/ar prašymams, Rūmų veiklos kontrolei.   
 
Į Tarybos posėdį pakviesti svečiai nagrinėjo problemas, susijusias su odontologija Klaipėdos regione. Klaipėdos teritorinės ligonių kasos atstovas G. Jankus akcentavo gydytojų vaikų ortodontų stygių ir prastą paslaugų prieinamumą Klaipėdos regione. Klaipėdos vaikų ligoninės vyr. gydytoja K. Bobianskienė išreiškė prašymą, kad Rūmai, Rūmų Klaipėdos teritorinis skyrius parašytų LR sveikatos apsaugos ministrui bendrą raštą, kad Dienos chirurgijos paslaugas vaikams galėtų teikti ir gydytojas odontologas.
Taryba, susipažinusi su VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės vyr. gydytojos kreipimusi, vadovaudamasi Lietuvos medicinos normos MN 42:2011 „Gydytojas odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. V-706, 16.22 punktu, nutarė kreiptis į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją dėl Dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų ir dienos chirurgijos paslaugų sąrašo, patvirtinto 2013 m. liepos 25 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-755 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. V-668 „Dėl Dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų ir dienos chirurgijos paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 7.1. punkto papildymo gydytojo odontologo profesine kvalifikacija.
 
Diskusijose posėdžio svečiai daugiausia dėmesio skyrė prastam paslaugų prieinamumui, dideliems paslaugų teikimo įkainiams, dantų protezavimo iš PSDF lėšų problematikai, budinčio gydytojo odontologo būtinybei klinikose.
Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja A. Šlepetienė pristatė Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų) valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės vykdymą ir darbo specifiką. Akcentuota, kad kontrolės tikslas - nustatyti, ar objektai laikosi visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, įgyvendinti priemones, mažinančias galimų pažeidimų skaičių, teikti metodinę pagalbą bei konsultuoti. A. Šlepetienė išskyrė pagrindines kontrolės rūšis: periodinė (planinis patikrinimas); grįžtamoji (neplaninis patikrinimas); operatyvioji (neplaninis patikrinimas). Pabrėžta, kad periodinė kontrolė atliekama pagal metinius Periodinės kontrolės planus, kurie skelbiami Klaipėdos visuomenės sveikatos centro interneto svetainėje. Periodinė kontrolė atliekama ne dažniau kaip vieną kartą per metus ir ne anksčiau kaip praėjus 1 metams nuo leidimo-higienos paso išdavimo. Likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki Periodinės kontrolės pradžios objekto vadovas informuojamas apie priimtą sprendimą atlikti patikrinimą. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja pastebėjo, kad objekto vadovui raštu informavus apie objektyvias aplinkybes, dėl kurių nurodytą dieną negali būti atliekamas patikrinimas, bendru susitarimu gali būti nustatyta kita patikrinimo data. Nustačius visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimus, atsakingiems asmenims taikomos administracinio poveikio priemonės arba leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymas.
A. Šlepetienė posėdžio dalyvius supažindino su dažniausiai nustatomais pažeidimais odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigose: neužtikrinama tinkama įrankių dezinfekcija, sterilizacija; nepateikti procedūrų aprašymai; nevykdoma darbo įrangos kontrolė, medicininių atliekų tvarkymas neatitinka teisės aktų reikalavimų; procedūrų aprašymai neatitinka teisės aktų reikalavimams; netinkama patalpų ir įrangos priežiūra; patalpų įrengimas neatitinka teisės aktų reikalavimams.
 
Tarybos posėdžio metu LR Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausioji respublikos specialistė odontologijai, VUL Žalgirio klinikos direktorė prof. dr. A. Pūrienė nagrinėjo odontologinės sveikatos priežiūros problemas Lietuvoje. Prof. dr. A. Pūrienė pastebėjo, kad PSDF biudžetas ir BVP nuo 1998 m. yra nuolat mažėjantis, o gyventojų dantų būklė yra kritiška. Lietuvoje dantų ėduonies ir apydančio ligos plačiai paplitusios tiek tarp vaikų, tiek tarp suaugusių, o daugelyje Lietuvos miestų ir rajonų yra nepakankamas gydytojų odontologų skaičius, kas taip pat daro įtaką prastai vaikų burnos sveikatai. Akcentuota, kad Lietuvoje vykdoma vienintelė profilaktinė „Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis“ programa, tačiau lėšos, skirtos šiai programai, panaudojamos tik iš dalies.
LR Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausioji respublikos specialistė odontologijai išskyrė lėšų trūkumo reikiamoms sveikatos priežiūros paslaugoms problematiką, kuri lemia, kad viešosiose įstaigose pažeidžiamas sveikatos priežiūros tinkamumo principas. Akcentuota, kad didžioji dalis gydytojų odontologų bazuojasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose, tačiau iki šiol neišspręstas tolygaus gydytojų pasiskirstymo Lietuvoje klausimas. Kritikuotinas ir odontologinės sveikatos priežiūros įstaigų išsidėstymas. Pasak prof. dr. A. Pūrienės, dar neįteisinta atsakomybė už vaikų dantų negydymą nei instituciniu, nei šeimos lygmeniu, neišspręsta odontologijos praktika individualios veiklos pagrindu. Vyriausioji respublikos specialistė odontologijai atkreipė dėmesį, kad galimybės teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas pagal Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos pažymą klausimą Rūmai kelią jau ne vienerius metus, tačiau jis iki šiol dar nėra išspręstas. Spręstinas klausimas ir dėl brangių tyrimų atlikimo organizavimo, odontologų radiologų trūkumo. Prof. dr. A. Pūrienė kaip odontologinės sveikatos priežiūros problemą Lietuvoje išskyrė ir ES struktūrinės paramos užtikrinimo odontologijos sričiai sekančio EU pinigų įsisavinimo laikotarpiu būtinumą, odontologinių statistinių duomenų rinkimą, kuris padėtų spręsti sergamumo, odontologinės sveikatos priežiūros klausimus. Taip pat spręstinas e-odontologinės kortelės įdiegimas. Pasak prof. dr. A. Pūrienės, e-odontologinės kortelės kūrimo projektą įgyvendina VUL Žalgirio klinika ir netrukus turėtų būti sukurtas kortelės bazinis variantas, kuris, LR Sveikatos apsaugos ministerijai patvirtinus, būtų išplatintas odontologų bendruomenei. Pabrėžtas odontologinės sveikatos priežiūros sistemos įstatyminės ir poįstatyminės bazės tobulinimas, kritikuotina odontologijos studentų praktikinio darbo apmokėjimo tvarka, neišspręsta ir PSDF pinigų panaudojimo ir kontrolės sistema.
 
LSMU Medicinos akademijos Odontologijos fakulteto dekanas prof. habil. dr. R. Kubilius nagrinėjo klausimą dėl gydytojų odontologų rengimo. Prof. habil. dr. R. Kubilius pristatė odontologijos studijų Kaune istoriją, raidą, statistinius duomenis. Pabrėžta, kad tikslinio finansavimo odontologijoje nėra, todėl LSMU Odontologijos studijas baigę studentai patys gali pasirinkti, kuriame mieste norės dirbti.
Taryba, išnagrinėjusi posėdžio metu pristatytą medžiagą dėl gydytojų odontologų rengimo Lietuvoje bei įvertinusi ES šalių rodiklius nutarė kreiptis į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją ir rekomenduoti nedidinti studentų priėmimo į Odontologijos studijas universitetuose skaičiaus; pareikšti Rūmų nuomonę, jog būtų tikslinga iš vientisųjų odontologijos studijų išskirti ir organizuoti atskirą 1 metų internatūrą; atsižvelgiant į tai, kad asmuo, studijuojantis odontologijos studijas, po 5 ar 6 mokymosi semestrų įgyja žinias, atitinkančias gydytojo odontologo padėjėjo profesinei kvalifikacijai keliamus reikalavimus, rekomenduoti sudaryti galimybę studijų laikotarpiu po 5 ar 6 mokymosi semestrų minėtiems asmenims verstis burnos priežiūros specialistų praktika pagal gydytojo odontologo padėjėjo profesinę kvalifikaciją.
 
Posėdžio metu Revizijos komisijos pirmininkas A. Rimkevičius pristatė Revizijos komisijos ataskaitą už 2013 m., informuodamas posėdžio dalyvius, kad finansinė atskaitomybė teisingai atspindėjo Rūmų finansinę būklę. Rūmų Revizijos komisija pateikė Rūmams siūlymą, kad esant laisvoms lėšoms, būtų grąžinta dalis kredito už lizinguojamą ilgalaikį turtą (patalpas, esančias adresu J. Jasinskio g. 16, Vilniuje) už 2014 m. ir 2015 m. prieš terminą. Taryba, susipažinusi su Rūmų Revizijos komisijos pirmininko pateikta Rūmų finansinės veiklos patikros pažyma, pritarė Komisijos išvadoms ir pateiktiems siūlymams.
 
Tarybos pirmininkas A. Šeikus posėdžio dalyvius supažindino su Rūmų pajamų ir išlaidų sąmatos 2014 – iesiems metams projektu. Buvo analizuojamas 2014 m. Odontologų rūmų biudžetas. Tarybos nariai po aktyvių pasisakymų pritarė 2014 m. Rūmų pajamų ir išlaidų sąmatos projektui.
 
Tarybos pirmininko pavaduotoja doc. dr. A. Tutkuvienė pristatė klausimą dėl teisės aktų keitimo projektų (Ūkio ministerijos išvados bei pasiūlymai dėl licencijų išdavimo tvarkos). Akcentuota, kad Rūmai, vadovaudamiesi 2012 m. liepos 18 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 937 patvirtintu Licencijavimo pagrindų aprašu, atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos pateiktas išvadas ir pasiūlymus, parengė teisės aktų pakeitimų projektus.
Doc. dr. A. Tutkuvienė išskyrė Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo esminius pakeitimus: galimybė teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas pagal Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos pažymą; odontologui, įgijusiam kelias profesines kvalifikacijas, išduodama viena licencija, nurodant visas įgytas odontologijos praktikos profesines kvalifikacijas; papildyta nuostata, jog sprendimas dėl licencijos priimamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo paraiškos ir visų reikalingų dokumentų licencijai gauti pateikimo dienos arba paraiškoje nurodytą dieną, kai ši diena yra vėlesnė nei paraiškos pateikimo diena, jei odontologas kreipiasi per metus nuo odontologijos studijų baigimo; įstatyminiu lygmeniu nustatyti sprendimo atsisakyti išduoti licenciją pagrindai; galimybė odontologo prašymu sustabdyti, panaikinti licencijos galiojimą; įstatyminiu lygmeniu nustatyti odontologo profesinės kompetencijos vertinimo pagrindai.
Tarybos pirmininko pavaduotoja atkreipė susirinkusių dalyvių dėmesį, jog Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo taisyklių pakeitimo projekte taikomas licencijos išdavimo modelis “D”, t.y. licencija išduodama kitą darbo dieną nuo paraiškos užregistravimo ir visų reikalingų dokumentų licencijai gauti pateikimo dienos arba paraiškoje nurodytą dieną, jei ši diena yra vėlesnė nei paraiškos užregistravimo diena. Papildyti licencijos galiojimo sustabdymo pagrindai, nustatant galimybę sustabdyti licencijos galiojimą nedelsiant, kai įstaiga, pateikusi licencijai gauti netinkamai įformintus dokumentus, per nustatytą terminą nepašalino mažareikšmių trūkumų; Rūmai, asmens sveikatos priežiūros veiklą kontroliuojančios institucijos nustato, kad įstaiga per kalendorinius metus pakartotinai pažeidė Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius odontologinės priežiūros (pagalbos) ar burnos priežiūros paslaugų teikimą ar licencijuojamą veiklą.
 
Tarybos pirmininkas A. Šeikus posėdžio dalyvius supažindino su odontologijos strategija. Kadangi daugiausia odontologinių paslaugų yra teikiama didžiuosiuose Lietuvos miestuose, o atokesnėse Lietuvos vietose gydytojų odontologų trūksta, siūloma keisti specialistų rengimo ir įdarbinimo tvarką. Manoma, kad būtų tikslinga didžiuosiuose šalies miestuose steigti pagrindinius profilaktikos centrus, mažesniuose miestuose – filialus. Šie centrai bendradarbiautų su poliklinikomis, privačiais kabinetais, mokyklomis, ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, visuomenės sveikatos biurais. Susitikimo dalyvių dėmesio susilaukė ir siūlomos pažangios naujovės: Latvijos kolegų patirtis teikti mobilią odontologinę pagalbą specializuotuose autobusiukuose, kursuojančiuose po visą šalį.
 
Posėdžio metu Taryba įpareigoja Neformaliojo švietimo komisiją (toliau - Komisija) peržiūrėti Komisijos nuostatus bei Gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimo tvarką ir mastus, patvirtintus 2004 m. rugsėjo 3 d. Tarybos nutarimu Nr. 11 (nauja redakcija 2006 m. spalio 6 d. Tarybos nutarimu Nr. 06/TN-63) (toliau – Tvarka ir mastai), ir artimiausio posėdžio metu pristatyti Tarybai reikalingus Komisijos nuostatų bei Tvarkos ir mastų pakeitimų projektus.
Kitas Tarybos posėdis vyks š. m. rugpjūčio 29 d. Šiauliuose.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.