2018 m. kovo 16 d. tarybos posėdžio apžvalga

Lietuvos Respublikos odontologų rūmų tarybos posėdį pradėjo tarybos pirmininkas Alvydas Šeikus. Pirmiausia jis padėkojo visiems, dalyvavusiems diskusijoje Lietuvos Respublikos Seime š. m. vasario 2d., kur buvo svarstomi odontologų bendruomenei aktualūs klausimai.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Atliekų departamento vyr. specialistai Petras Vileikis ir Juozas Jezukevičius supažindino su atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų tieikimo taisyklėmis.
Specialistai teigė, kad Rūmų nariai turi vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu  Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“, kurio nauja redakcija įsigaliojo nuo š.m. sausio 1 d. Aplinkos ministerijos atstovas Petras Vileikis informavo, kad atliekas privalu tvarkyti, jei susidaro bet koks kiekis pavojingų atliekų, o infekuotos atliekos priskirtos pavojingoms atliekoms, vadinasi, būtina vykdyti apskaitą, net jei susidaro nedidelis jų kiekis.
Atliekų susidarymo apskaitą vykdo tiek įmonė, tiek jos skyriai ar padaliniai. Jei yra centrinė įmonė ir jeigu nors viename padalinyje susidaro pavojingų atliekų, reikia atskirai vykdyti apskaitą. Ketvirčio pabaigoje GPAIS (vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje) formuojama ketvirtinė ataskaita, o metų pabaigoje formuojamos metinės ataskaitos, jos pateikiamos Aplinkos apsaugos agentūrai.
Šiuo metu taikomas pereinamasis laikotarpis, kad ūkio bei verslo subjektai prisitaikytų prie sistemos. Pereinamasis laikotarpis – iki birželio 31dienos. Nuo liepos 1 d. įstaigos turi naudotis sistema ir vykdyti apskaitą. Pereinamojo laikotarpio metu iki kiekvieno mėnesio pabaigos duomenis iš lydraščių reikia suvesti į GPAIS. Juos galima vesti koncentruotai, paimant visus duomenis, sudedant į vieną lydraštį ir pervedant į sistemą.
Tarybos narai domėjosi, ar visos atliekos turi būti tvarkomos, ar tik pavojingos? Ministerijos atstovas atsakė, kad kiekvieną srautą reikia apskaityti. Kiekvieną dieną nereikia atliekų registruoti. Nepavojingas atliekas reikia registruoti vieną kartą per dvi savaites, pavojingas - vieną kartą per savaitę.
 
Tarybos nariai pateikė daug pasiūlymų Aplinkos ministerijos specialistams ir išreiškė nepasitenkinimą dėl to, kad šis įsakymas buo rengiamas, nederinant jo su odontologų bendruomene.
Aplinkos ministerijos atstovas Juozas Jezukevičius paaiškino, kad sutartys su atliekų surinkėjais netinka, reikia susirasti įmones, kurios naikina atliekas, o surinkėjas tik perduoda atliekas tvarkytojams.
Pirmininkas apibendrino, kad yra daug neaiškumų ir norisi toliau bendradarbiauti su Aplinkos ministerija, paprašė padėti palengvinti naštą ir suteikti daugiau informacijos, parengti rekomendacijas būtent odontologinėms įstaigoms, kaip tas atliekas tvarkyti ir apskaityti. 
 
 
Tarybos nariai vieningai reikalavo, kad šis įsakymas būtų pržiūrėtas ir būtų atsižvelgta į mažų odontologinių įmonių (kurios sudaro 85 proc. visų įmonių) norus, kad nebūtų didinama našta skaičiujant, sveriant ir kiekvieną dieną apskaitant butines atliekas.
 
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Prevencijos skyriaus vyriausiosios specialistės Valerija Gedeikė ir Aurelija Krisenel pristatė asmens duomenų apsaugos reformą.  
Inspekcijos atstovės papasakojo, kad 2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje bus pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Reglamentas galioja visos ES mastu, taigi inspekcija nelabai šiuo požiūriu turi įtakos. Taisyklės vienodos visoms šalims. Pagrindinis tikslas – suvienodinti taikymą visose šalyse ir atitikti ES teisės aktams.
Asmens duomenys (pagal Reglamentą ir pagal dabartinį reglamentavimą) yra bet kokia informacija apie asmenį, kurį galime nustatyti tiesiogiai arba netiesiogiai. Sveikatos duomenys priskiriami specialiųjų asmens duomenų kategorijai. Jiems taikomas griežtesnis reglamentavimas. Duomenys apie buvusią, esamą fizinę būklę, įvairūs tyrimo rezultatai, sveikatos istorijos numeriai, įvairūs mokslinių tyrimų numeriai ir pan. - ši informacija, surinkta apie pacientą gydymo įstaigoje, net ir po paciento mirties laikoma konfidencialia informacija. Į tai reikia atsižvelgti. Kai žurnalistas nori jūsų paklausti, ar pas jus nesigydė Petraitis, bendra taisyklė – jūs neturite teisės to atskleisti.
Duomenų tvarkymas realiai yra bet koks veiksmas, atliekamas su asmens duomenimis. Ką bedarytumėt – rinktumėt, trintumėt, taisytumėt, tarpusavyje jungtumėt – tokiems veiksmams taikomas Reglamentas. VšĮ nuo Reglamento įsigaliojimo turės pasisamdyti asmens duomenų tvarkytojus, mažos odontologinės įstaigos gales apsitelkti į pagalbą advokatą ar kitą darbuotoją.
Inspekcijos atstovės paaiškino, kad asmens duomenys turi būti renkami teisėtais tikslais, subjektai turi būti informuojami. Galima rinkti tik tiek duomenų, kiek yra būtina, perteklinis duomenų rinkimas yra draudžiamas. Teisės aktai gali nustatyti, kad rinkimas yra perteklinis.  Reikia stengtis kuo mažiau duomenų rinkti, tik tuos, kurie būtini. Atsakingas pats valdytojas, jis pats ir sprendžia.
Tarybos nariai replikavo: gal galime tik sunumeruoti pacientus, ir viskas? Inspekcijos atstovė atsakė, kad jeigu teisės aktai numato, kokie duomenys turi būti, tokie ir turi būti. Pabrėžė, kad teisės aktai nereglamentuoja tiesioginės rinkodaros – pvz., pasiūlymų siuntimo, jei pranešama, kad ateinantį mėnesį paslaugos bus teikiamos nemokamai. Šito teisės aktai nereglamentuoja. Jei vykdoma tiesioginė rinkodara, turite gauti asmens sutikimą tiesioginei rinkodarai.
Duomenys turi būti tikslūs, juose neturi būti klaidų. Konfidencialumas svarbus – turi būti įdiegtos tinkamos saugumo priemonės. Turite sugebėti įrodyti, kad laikotės Reglamento. Vykdant patikrinimą, jūs turite pateikti visus įrodymus priežiūros institucijai, kad atitinkate Reglamento reikalavimus. Šitoje vietoje – čia yra naujovė, kadangi iki šiol nebuvo reikalaujama, o dabar inspekcijos funkcijos labai stipriai keičiamos ir atsakomybė perkeliama ant duomenų valdytojo.
Duomenis draudžiama tvarkyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra būtina. Reglamentas numato, kad tvarkančiam asmeniui galiotų pareiga išsaugoti profesinę paslaptį.
Inspekcijos atstovės paaiškino, kad įsigalioja naujovė - duomenų veiklos įrašai. Iki šiol duomenų tvarkymą automatiniu būdu reikėdavo registruoti, pateikti pranešimą inspekcijai. Šito nebelieka pagal Reglamentą, bet atsiranda duomenų veiklos įrašai, kurie yra iš principo registro pakaitalas, esmė ta, kad valdytojas turi tvarkyti. Negalioja pareiga, kai yra mažiau negu 250 darbuotojų, bet kai yra tvarkomi specialių kategorijų duomenys, jų tarpe ir sveikatos duomenys, tai nepaisant darbuotojų skaičiaus, turi būti tvarkoma pagal įstatymą.
Inspekcijos atstovė teigė, kad atlikus poveikio vertinimą, jei paaiškėja, kad pavojus yra didelis, yra pareiga konsultuotis su kontroliuojančia institucija, šiuo atveju su inspekcija. Inspekcija gali pateikti savo nuomonę, rekomendacijas.
Kada turi būti paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas? Viešoji įstaiga turės turėti asmens duomenų kontrolierių, pagal šitą kriterijų privalomai reikės pasiskirti, nes VšĮ vykdomas duomenų tvarkymas dideliu mastu. Pateikiami kriterijai, duomenų subjektų skaičius procentiniu būdu skaičiuojamas nuo gyventojų skaičiaus. Bendras pavyzdys – vienas savarankiškai dirbantis gydytojas nedaug surenka duomenų, bet rajono ligoninė - jau daug. Įmonės vadovas, vadovaujantis asmuo, kuris priima sprendimus, negali būti asmens duomenų pareigūnu. Gali būti advokatas.
Inspekcijos atstovės rekomendavo Rūmams parengti elegsio kodeksą nariams, kuriame būtų apibrėžtos duomenų tvarkymo procedūros.
Tarybos pirmininkas Alvydas Šeikus pasakė, kad dėl duomenų tvarkymo kyla daug neaiškumų, ir Rūmai norėtų bendradarbiauti su inspekcija, siekdami parengti rekomendacijas Rūmų nariams dėl duomenų tvarkymo.
 
 
Darbo grupės pirmininkė, tarybos pirmininko pavaduotoja doc. Dr. Vilma Brukienė pristatė  Gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimo tvarkos ir mastų pataisas.
Pranešėja teigė, kad darbo grupė padarė pataisas, atsižvelgdama į praeito posėdžio metu
Nutarta priimti Tobulinimosi tvarkos ir masto pataisas.
 
Svarstyta Odontologų licencijavimo komisijos veiklos ataskaita už 2017 metus.
Komisijos pirmininkė doc. dr. Anastazija Tutkuvienė pranešė, kad pagal Rūmų reikalavimus, ataskaita Sveikatos apasaugos ministerijai yra pateikta. Joje yra visi pagrindiniai duomenys.
Odontologų licencijavimo komisijos pirmininkė doc. dr. Anastazija Tutkuvienė išsamiai pristatė komisijos veiklą už 2017 m.
Nutarta pritarti Odontologų licencijavimo komisijos veiklos ataskaitai.
 
Svarstyta Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisijos veiklos ataskaitos už 2017 metus.
Komisijos pirmininkas  tarybos narys Petras Ralys supažindino su išsamia komisijos veiklos ataskaita.
Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisijos veiklos ataskaitai pritarta.
 
Komisijos pirmininkas tarybos narys doc. dr. Gintaras Janužis pristatė Neformaliojo švietimo komisijos veiklos ataskaitą už 2017 m.
Neformaliojo švietimo komisijos veiklos ataskaitai pritarta.
 
Svarstyta Burnos priežiūros specialistų komisijos veiklos už 2017 m. ataskaita.
Pranešėjos komisijos pirmininkės Virginijos Gailienės parengtą ataskaitą pristatė komisijos narė Rima Adomaitienė.
Nutarta Burnos priežiūros specialistų komisijos veiklos ataskaitai pritarti.
 
Komisijos pirmininkė Erminija Guzaitienė pristatė Viešųjų ryšių komisijos veiklos ataskaitą už 2017 m.
Tarybos narė Rima Adomaitienė paklausė, kodėl neatnaujinama puslapyje informacija pacientams, paskutinį kartą ji atnaujinta 2013 m. Erminija Guzaitienė atsakė, kad informaciją turi atnaujinti specialistas.
Nutarta Viešųjų ryšių komisijos veiklos ataskaitai pritarti.
 
Svarstytos Rūmų teritorinių skyrių veiklos už 2017 m. ataskaitos.
Klaipėdos teritorinio skyriaus vadovas Romas Abunevičius apžvelgė situaciją Klaipėdoje. Tendencija – narių daugėja, daugėja burnos higienistų, nes Klaipėda ruošia. Jei taryba priims leidimą joms dirbti padėjėjomis, problema išsisprendžia. Tendencija į augimo pusę, žmonės atvažiuoja į provinciją. Nesame dideli konkurentai vieni kitiems. Su specialistais yra prasčiau – pokyčių jokių, valstybinėse įstaigose neturim nė vieno ortodonto, žmonės nepatenkinti, bet nuo mūsų tai nepriklauso. Turim tik tris vaikų odontologus, ir visi senosios kartos. Progresyvių, naujų nėra. Norėtume prašyti universitetų, kad „pamestų“ specialistų. 
Buvo surengti keturi skyriaus renginiai per metus. Skyriuje neregistruotas nė vienas skundas, bet visi skundai, visos pretenzijos yra sprendžiamos vietoje, į mūsų skyrių kasdien ateina iki dešimties žmonių pasiimti pažymėjimų, ir kartais tuos skundus išsprendžiame. Poreikiai – skyrių nariai pageidauja spausdintų leidinių, ypač apie vaikų dantis leidinio norime. Norime tokių, kuriuos galėtume pacientams dalinti, metodinių rekomendacijų prašo apie duomenų apsaugą ir atliekų tvarkymą. Skyrius paprašė skaitmenizuotos registracijos į renginius, kad su kortelėmis būtų galima papulti į renginius
Klaipėdos teritorinio skyriaus ataskaitai pritarta.
 
Kauno teritorinio skyriaus vadovė Ramunė Kiaunienė pranešė, kad Kauno skyriuje suorganizuotos keturios konferencijos, kvalifikacinio tobulinimosi ataskaitos priatatomos finansininkei. Posėdžiai vyksta pagal reikalą. Užsiima ryšiais ir konferencijų organizacija. Kita veikla: dėl atliekų pasiūlyta su AM bendradarbiauti. Rūmų renginiuose dalyvauja. Rita Juchnevičienė dalyvauja vaikų burnos profilaktikos renginiuose. Aktyviai dalyvauja Burnos sveikatos dienose dalyvauja, reikia, kad būtų pakankamai Rūmuose dantų šepetėlių, pastų etc.
Nutarta Kauno teritorinio skyriaus ataskaitai pritarti.
 
Vilniaus skyriaus vadovė Vilija Bučienė pranešė, kad skyrius suorganizavo tris tobulinimosi renginius, vienas vyko Alytuje. Du valdybos posėdžiai buvo. Skyrius gavo septynis skundus, tris dėl protezavimo, du dėl gydymo. Planuojama šiais metais pakartoti Alytaus konferenciją.
Vilniaus teritorinio skyriaus ataskaitai pritarta.
 
Panevėžio skyriaus vadovas Vytautas Bosas prsitatė, jog Panevėžyje vyko trys skyriaus valdybos posėdžiai. Du rašytiniai prašymai gauti, žodiniai skundai. Su pacientais bendravo Vytautas Bosas ir Santa Miežinienė. Profilaktikos renginys vyko, ikimokyklinėse įstaigose, globos namuose. Skyriaus nariai aktyviai dalyvauja renginiuose. Aktyvi atstovės taryboje Santos Miežinėnės veikla.
Panevėžio teritorinio skyriaus ataskaitai pritarta.
 
Šiaulių sk. vadovė Elvyra Kameneckienė pranešė, kad į Šiaulius grįžta jaunimas, pasinkęs tėvelių profesiją, pernai grįžo trys jauni žmonės. Skyriuje nemažai higienistų. Vyko trys seminarai, vienas žurnalui „Stomatologija“. Privalomosios valandos suorganizuoto burnos priežiūros specialistams, gydytojams odontologams. Buvo mokomasi suteikti pirmąją pagalbą.  Lietuvos Respublikos odontologų rūmų padėkos raštais apdovanotos skyriaus narės Jurgita Zakarevičiūtė, Jūratė Sutkienė, Asta Šimašienė. Aktyviai dirba Radviliškio skyrius. Šiaulių skyrius parengė plakatą „Kelionė į sveikų dantukų šalį“.
Nutarta pritarti Šiaulių teritorinio skyriaus ataskaitai.
Nutarta Odontologo dieną 2019 m. surengti Šiauliuose 2019 m. vasario 9 d.
 
Svarstytas Vilniaus miesto Visuomenės sveikatos biuro prašymas dėl paramos dantų šepetukais. Profilaktikos komisijos pirmininkė Rasa Račienė teigė, jog Rūmai galėtų pagelbėti tiek tiems vaikams, kurių tėvai neišgali nupirkti šepetėlių. Doc. dr. Anastazija Tutkuvienė teigė, kad Rūmai yra pasirengę padėti metodiškai.
Nutarta Visuomenės sveikatos biurui atsakyti neigiamai, nes nėra galimybių patenkinti prašymo.
 
Organizacinio komiteto pirmininkas doc. Dr. Gintaras Janužis pristatė Rūmų narių įgaliotinių susirinkimo (konferencijos) ir Tarptautinio kongreso parengiamuosius darbus.
Nutarta priimti redakcinę pataisą dėl balsų skaičiavimo komisijos. Ginčų ir mandatų komisijos sudėtį paskelbti prieš mėnesį iki Kongreso .
 
Svarstyta Tarptautinės odontologo dienos minėjimo ataskaita. Pranešėja – Kauno teritorinio skyriaus vadovė Ramunė Kiaunienė padėkojo darbuotojams ir visiems dalyvavusiems.
Tarptautinės odontologo dienos minėjimo ataskaitai pritarta.
 
Svarstytos Odontologų profesinės etikos kodekso pataisos.
Nutarta klausimą dėl Odontologų profesinės etikos kodekso pakeitimo atidėti.
 
Rūmų atsakingoji sekretorė Jolita Baltūsienė supažindino Tarybos narius su prezidiumo nutarimais.
Gauti 33 prašymai tapti Rūmų nariu, išbraukti 23 asmenys.
 
Svarstyti einamieji klausimai.
 
Kitą tarybos posėdį nutarta surengti balandžio 20 d. Kaune.
 

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.