2014-02-21

2014 m. vasario 21 d. Tarybos posėdžio apžvalga
 
 
Pirmąjį 2014 – ųjų metų išvažiuojamąjį Tarybos posėdį Kaune LR odontologų rūmų (toliau – Rūmai) Tarybos pirmininkas A. Šeikus pradėjo Rūmų veiklos pristatymu. Posėdžio dalyviai buvo supažindinti su pagrindiniais Rūmų veiklos dokumentais, Rūmų struktūra. Akcentuota, kad šiuo metu Rūmų nariais yra 7429 specialistai, iš jų 3832 gydytojai odontologai. Didžiąją dalį, net 88 proc. odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų sudaro privačios įstaigos ir tik 12 proc. viešosios įstaigos. Pristatytos Rūmams deleguotos valstybinės funkcijos (teisės aktų nustatyta tvarka licencijuoti gydytojus odontologus, gydytojus odontologus specialistus bei burnos priežiūros specialistus; teisės aktų nustatyta tvarka licencijuoti odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigas; organizuoti savo narių profesinės kvalifikacijos tobulinimą), profesinės kvalifikacijos tobulinimosi tvarka, temos ir valandos. Dėmesys skirtas pacientų skundams ir/ar prašymams, Rūmų veiklos kontrolei.
 
Į Tarybos posėdį pakviesti svečiai nagrinėjo problemas, susijusias su odontologija Kauno regione. Kauno Visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja Asta Liubinaitė akcentavo, kad Visuomenės sveikatos centras vykdo planines patikras odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigose. Prieš kiekvieną patikrinimą įstaiga gauna pranešimą, kada, pagal kokius teisės aktus bus atliekamas patikrinimas. Įmonė apie patikrinimą įspėjama prieš dešimt darbo dienų. Asta Liubinaitė išskyrė dažniausiai odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigose patikrinimų metu nustatomus pažeidimus – medicinos prietaisų sterilizavimas, medicinos prietaisų naudojimo priežiūra, rankų higiena, medicininių atliekų tvarkymas, procedūrų aprašymai.
 
Radiacinės saugos centro Kauno radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyriaus vedėja Irena Račienė pabrėžė, kad šiuo metu ypatingai suintensyvėjęs Radiacinės saugos centro ir Rūmų bendradarbiavimas organizuojant Rūmų teritoriniuose skyriuose papildomus seminarus ir mokymus odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigoms. Rūmų Tarybos pirmininkas A. Šeikus posėdžio dalyvius informavo, kad nuo š.m. rugsėjo 1 d. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Odontologijos institute ir nuo š.m. gegužės mėnesio Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Odontologijos fakultete bus pradėti organizuoti kursai darbui su kompiuteriniais tomografais.
 
Į Tarybos posėdį atvykusi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Kontrolės departamento direktorė, projekto „Baltieji chalatai“ vadovė Valė Kulvinskienė akcentavo, kad 2013 m. projektas buvo orientuotas į mokesčių mokėtojų informavimą, kokius duomenis būtina teikti mokesčių administratoriui, Sodrai ir kitoms institucijoms ir pasidžiaugė, kad į patikras buvo sureaguota ir jau matomi teigiami pokyčiai, tačiau 2014 m. bus vykdoma pakartotinė kontrolė. Planuojama vertinti duomenis, rizikingiausiu atžvilgiu pradėti patikrinimus, todėl VMI Kontrolės departamento direktorė odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigoms dar kartą akcentavo, kad mokestinių patikrinimų metu labiausiai reikia atkreipti dėmesį į pajamų apskaitymą, įmonės deklaruojamas pajamas vienam darbuotojui, vienai dienai, mokamą darbo užmokestį, mokamas socialinio draudimo įmokas, pelningumą, nuostolingumą. Pastebėta, kad mokesčių administravimo tikslais, norint nustatyti gydytojų odontologų užimtumą, paslaugų atlikimą, pacientų apsilankymo skaičių, galima paimti asmens sveikatos korteles. Valstybinės mokesčių inspekcijos Kontrolės departamento direktorė pabrėžė, kad VMI, bendradarbiaudama su Rūmais, privalo sukurti naują formą, ar patvirtinti naują teisės aktą, kuris leistų lengviau atsekti mokestinius duomenis t.y. apsilankiusių pacientų skaičių, sumokėtus mokesčius. Valė Kulvinskienė teigė, kad VMI pasiruošusi padėti Rūmams parengti atsakymų, odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų mokestiniais klausimais, projektą LR Sveikatos apsaugos ministerijai.
2014 m. VMI patikrinimai bus įgyvendinamiu ne tik odontologijos, tačiau ir privačiame medicinos sektoriuje, veterinarijoje. Planuojama atlikti ir rizikingiausių privačių klinikų savininkų, vadovų rizikos vertinimą turto pajamų atitikimo požiūriu, kontrolės veiksmus. Valė Kulvinskienė pabrėžė, kad VMI gyventojų kontrolei skiria didelį dėmesį, tai sudaro net 44 proc. patikrinimų, kita dalis juridinių asmenų. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojas, atliekantis viršininko funkcijas Gintautas Muznikas pažymėjo, kad per 2013 m. Kauno apskrityje buvo patikrintos 89 odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos. Daugiau nei pusę įstaigų buvo nustatyti pažeidimai.
 
Tarybos narė, Norminių aktų rengimo komisijos pirmininkė Santa Miežinienė pristatė klausimą dėl burnos higienos studijų programos gretutinės odontologijos priežiūros šakos. Vadovaujantis Gretutinės krypties studijų vykdymo ir dvigubo kvalifikacinio laipsnio teikimo tų studijų krypčių, kuriose nevykdomos akredituotos laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų programos, tvarkos aprašu, burnos higienos ir gydytojo odontologo padėjėjo veikla įeina į odontologinės priežiūros (pagalbos) šaką, todėl, jeigu kolegija ketina vykdyti gretutinės krypties studijas, ji tai gali daryti tik verslo ar vadybos studijų krypčių grupėje.
Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Biomedicinos mokslų katedros vedėja Aleksandra Sakalauskienė atkreipė Tarybos posėdžio dalyvių dėmesį, kad Šiaulių valstybinėje kolegijoje buvo atliekamas pilotinis tyrimas ir priimtas sprendimas parengti burnos priežiūros specialistų rengimo tobulinimo planą. Šio plano kontekste numatyta galimybė svarstyti klausimą, ar tikslinga rengti studijų programą, esant akredituotai burnos higienos programai su gretutine programa.
Posėdžio metu, Tarybos narė, Burnos priežiūros specialistų komisijos pirmininkė, Panevėžio kolegijos Sveikatos priežiūros katedros lektorė Rima Adomaitienė teigė, kad burnos higiena ir odontologinė priežiūra dvi skirtingos specialybės ir nereikėtų jų sujungti.
Lietuvos burnos higienistų draugijos vadovė Danguolė Mieldažienė akcentavo, kad draugija taip pat nepritaria šių dviejų specialybių sugretinimui.
Lietuvos dantų technikų sąjungos pirmininkas Raimundas Bagdonas posėdžio dalyviams pristatė dantų technikų rengimo klausimą. Iškelta problema, kad kolegijos ruošia per didelį skaičių dantų technikų, kurie yra siauros specializacijos, taip pat Lietuvą pasiekė skaitmeninių technologijų raida, kuri neišvengiamai daro įtaką ir dantų technikų poreikiui. Technologinių procesų automatizavimas yra susijęs su darbo vietų mažinimu arba visišku dantų technikų darbo rankų eliminavimu, todėl daugelis restauracijų yra nuo pradžios iki galo gaminamos gydytojo kabinete. Raimundas Bagdonas pabrėžė, kad ši padėtis lemia didelį dantų technikų nedarbą. Pastebėta, kad studentų praktinių įgūdžių ir teorinių žinių lygis neatitinka praktikų reikalavimų. Studijų programos trumpinamos, skiriama mažiau laiko praktikiniams darbams, studentams sudėtinga rasti vietas praktikai. Stinga ir kvalifikuotų specialistų (dėstytojų), gebančių perteikti teorines bei praktines žinias, todėl studentų mokymas nėra užbaigiamas kolegijoje, jis pradedamas iš naujo darbo vietoje. Lietuvos dantų technikų sąjungos pirmininkas teigė, kad analizuojama problema aktuali ir besirenkantiems studijas ir jas baigiantiems, bei studijas organizuojantiems. Po aktyvių Tarybos narių ir kviestinių svečių pasisakymų bei diskusijos, nutarta nepritarti gretutinės krypties studijų rengimui.
 
Odontologų licencijavimo komisijos pirmininkė doc. dr. Anastazija Tutkuvienė posėdžio dalyvius supažindino su komisijos 2013 m. veiklos ataskaita. Odontologų licencijavimo komisija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo mėn. 6 d. įsakymu Nr. V-624 patvirtintų Odontologijos praktikos licencijavimo taisyklių 55.3 punktu, nutarė sustabdyti 89 gydytojų odontologų, 16 gydytojų odontologų specialistų odontologijos praktikos licencijų galiojimą vieneriems metams ir vadovaujantis Burnos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo taisyklių 54 punktu - 45 burnos higienistams, 74 dantų technikams bei 128 gydytojo odontologo padėjėjams. Doc. dr. Anastazija Tutkuvienė išskyrė odontologijos praktikos licencijos galiojimo sustabdymo pagrindines priežastis: odontologų ir burnos priežiūros specialistų 5-ių metų tobulinimosi ir profesinės praktikos deklaracijų nepateikimas; Rūmų nario prievolių nevykdymas (Rūmų nario mokesčio nemokėjimas); leidimo gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje pratęsimo nepateikimas; Odontologų licencijavimo komisijos reikalavimų neįvykdymas. Odontologų licencijavimo komisija panaikino 63 odontologijos praktikos licencijų, verstis odontologijos praktika pagal gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją ir 9 odontologijos praktikos licencijas verstis odontologijos praktika pagal gydytojo odontologo specialisto profesinę kvalifikaciją ir vadovaujantis Burnos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo taisyklių 68 punktu - 11 burnos higienistų, 51 dantų technikui, 38 gydytojų odontologų padėjėjams. Licencijų turėtojai per komisijos nustatytą terminą nepateikė licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimą įrodančių dokumentų. Doc. dr. A. Tutkuvienė atkreipė odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų vadovų dėmesį, kad jie turi kontroliuoti, kaip jų darbuotojai tobulina savo kvalifikaciją ir, vadovaujantis teisės aktais, privalo sudaryti sąlygas jiems kelti profesinę kvalifikaciją. Odontologų licencijavimo komisijos pirmininkė pasidžiaugė, kad komisija per metus pasiūlė ne vieną Tarybos nutarimų pataisą. Rūmai elektroninėje erdvėje turi Licencijų registrą, kuriame atsispindi visi duomenys apie licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą, todėl Rūmų nariams ir kontroliuojančioms institucijoms nebūtina turėti „popierinio“ deklaracijos varianto, nes visą reikiamą informaciją galima rasti elektroniniame Licencijų registre. Taryba, išklausiusi Odontologų licencijavimo komisijos veiklos ataskaitą, nutarė ją patvirtinti.
 
Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisijos pirmininkas Petras Ralys pristatė komisijos veiklos ataskaitą už 2013 metus. Komisija panaikino 15 odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijų galiojimą. Sprendimo pagrindas buvo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo mėn. 30 d. įsakymu Nr. V-694 patvirtintų Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo taisyklių 49.1 bei 49.2 punktais (licencijos turėtojas pateikė prašymą panaikinti licenciją bei gautas oficialus pranešimas apie įstaigos likvidavimą). Taryba, išklausiusi ataskaitą, jai pritarė.
 
Rūmų teisininkė, odontologinių paslaugų kontrolės specialistė Jūratė Goštautienė posėdžio dalyvius supažindino su odontologinių įstaigų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra, gautais pacientų pareiškimais ir/ar prašymais. Akcentuota, kad Rūmams pareiškimus, prašymus 2013 m. pateikė 17 pareiškėjų (iš jų 2 - Lietuvos Respublikos Seimas; 3 - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, 2 - Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos; 10 – pacientai). Daugiausia pareiškimų, prašymų gauta dėl dantų protezavimo paslaugų, kas sudarė 65 proc. visų skundžiamų odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų. Jūratė Goštautienė pabrėžė, kad nagrinėjant Rūmų sudarytose komisijose pacientų pareiškimus, prašymus kartu yra vertinama ir medicininių dokumentų pildymo tvarka, jų kokybė. Nustatyta, kad 5 atvejais medicininė dokumentacija (pvz. asmens sveikatos istorijos, gydymo planai, pacientų sutikimai ir pan.) buvo nepildoma ar pildoma netinkamai. Per 2013 metus pagal pateiktus skundus buvo atlikta 16 odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų kokybės kontrolių, iš kurių pacientų skundai nepasitvirtino 2 atvejais. Rūmų teisininkė išskyrė pagrindinius odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų pažeidimus: dokumentacijos pildymas; informavimo; medicininės dokumentacijos saugojimo; vidaus dokumentų; skundų nagrinėjimo savalaikiškumo; apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo.
 
Taryba vienbalsiai pritarė Rūmų Šiaulių teritorinio skyriaus parengtai 2014 m. Tarptautinės odontologų dienos finansinei ataskaitai.
 
Taryba, atsižvelgusi į 2014 m. vasario 11 d. Studentų odontologų asociacijos (toliau - SOA) prašymą skirti finansinę paramą SOA atstovų dalyvavimui 53-ajame Europos odontologijos studentų asociacijos (European Dentistry Students’ Association, EDSA) suvažiavime ir metiniame kongrese, kuris vyks š.m. kovo 2-9 d. Košicės mieste, Slovakijoje, nutarė tenkinti šį prašymą.
 
Posėdžio metu Taryba, susipažinusi su 2014 m. vasario 5 d. Lietuvos periodontologų draugijos kreipimusi dėl Lietuvos medicinos normos MN 41:2013 „Gydytojas periodontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (toliau - Norma) pataisų inicijavimo, atsižvelgusi į tai, kad Normos atnaujinimo projektą (toliau – Normos projektas) parengė ir teikė Tarybai svarstyti darbo grupė, kurios didžiąją dalį sudarė gydytojai periodontologai, bei į tai, kad Normos projektas buvo suderintas su Lietuvos periodontologų draugija, VU ir LSMU, įvertinusi tai, jog ši Norma yra gana nauja ir tik 2013 m. gegužės 30 d. patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-568 nutarė Lietuvos periodontologų draugijos siūlymui nepritarti ir šiuo metu Normos pataisų neinicijuoti.
 
Taryba, atsižvelgusi į Rūmų Neformaliojo švietimo komisijos pasiūlymus dėl Rūmų tobulinimo renginių registro atnaujinimo bei įvertinusi pateiktą darbų sąmatą, nutarė pritarti pateiktam tobulinimo renginių registro projektui.
 
Kitas Tarybos posėdis vyks š.m. kovo 21 d. Panevėžyje.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.