2006 06 09

2006 m. birželio 9 d. tarybos posėdžio apžvalga
 
Tarybos posėdyje pristatyti 2006 m. gegužės 5 d. įvykusios Rūmų narių įgaliotinių konferencijos metu priimtos rezoliucijos pateikimo valstybės institucijoms atgarsiai. Į rezoliuciją, kurioje keliami ypatingai svarbūs odontologijos klausimai – finansavimo, apmokėjimo už suteiktas paslaugas, paciento teisės pasirinkti gydytoją odontologą problemos, atsakymus pateikė Vyriausybė bei Seimo pirmininkas informuodami, jog rezoliucija perduota nagrinėti kompetentingoms, jiems pavadžioms institucijoms – LR Sveikatos apsaugos ministerijai bei Seimo Sveikatos reikalų komitetui.
 
Malonu, jog Seimo Sveikatos reikalų komitetas parodė ypatingą dėmesį odontologijos problemoms ir savo iniciatyva 2006 m. gegužės 10 d. į komiteto posėdį pakvietė Rūmų bei Sveikatos apsaugos ministerijos atstovus aptarti rezoliucijoje išdėstytų aktualijų. Posėdžio metu Sveikatos reikalų komiteto bei Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai pripažino, jog šiuo metu įtvirtinta odontologijos finansavimo, specialistų rengimo, paslaugų teikimo tvarkos sistema nėra gera. Buvo pasiūlyta Sveikatos apsaugos ministerijos atstovams atidžiau pažvelgti į odontologijos problematiką bei imtis principingų žingsnių ją spręsti. Vienas svarbiausių susitikimo momentų – Sveikatos reikalų komiteto įpareigojimas ministerijai parengti odontologijos viziją, kuri apimtų kompleksinį šios srities reguliavimą, atspindėtų gyventojų poreikius bei realias valstybės galimybes juos patenkinti.
 
Taryba taip pat aptarė galimybes gydytojui tam tikrais atvejais atsisakyti paciento. Šiuo klausimu Rūmai yra kreipęsi tiek į Sveikatos apsaugos ministeriją, tiek į Seimo Sveikatos reikalų komitetą. Rūmai savo raštu pristatė daugumos odontologų poziciją, jog tik turėdamas galimybę atsisakyti gydyti tam tikrus pacientus gydytojas gali teikti kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Rūmai šią galimybę sieja ne su diskriminacinio pobūdžio nuostatomis, tačiau su objektyviomis priežastimis, kai pacientas piktybiškai kenkia gydytojui, savo veiksmai kelia grėsmę gydytojo fizinei bei psichinei pusiausvyrai. Svarbu tai, jog ši Rūmų pozicija grindžiama Europos medicinos etikos ir Europos odontologų profesinės etikos kodeksais bei kitų valstybių bendravimo su pacientais patirtimi. Nors Sveikatos apsaugos ministerijos pozicija šiuo klausimu ilgą laiką buvo kategoriška ir visiškai atmetanti tokią galimybę, komiteto nariai nusprendė svarstyti šią problemą. Pritarta minčiai suformuoti darbo grupę iš sveikatos priežiūros specialistų bei teisininkų, kurie galėtų įvertinti, ar gydytojo teisę atisakyti paciento galima įgyvendinti esant tokiam sveikatos priežiūros sistemos teisiniam reguliavimui.
 
Rūmų taryba, įvertinus susitikimo Sveikatos reikalų komitete, nutarė, jog būtų tikslinga suformuoti darbo grupes, kurios lygiagrečiai su Sveikatos apsaugos ministerija rengtų odontologijos viziją, analizuotų ir teiktų pasiūlymus atskirais odontologijos klausimais. Tarybos nutarimu patvirtintos darbo grupės ir jų atsakingi asmenys – specialistų rengimo ir kokybės (G. Janužis, A. Survila. T. Ravickienė), vaikų odontologijos ir profilaktikos (I. Balčiūnienė, S. Milčiuvienė), ortopedijos (A. Šurna, K. Sveikata, Krivickienė), periodonto ligų (J. Žekonienė, J. Žilinskas), ortodontijos (J. Šidlauskas, L. Linkevičienė), burnos chirurgijos (R. Abunevičius, D. Sakavičius), odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų veiklos (P. Ralys, A. Pūrienė, G. Macnorienė). Kviečiame visus Rūmų narius aktyviai prisidėti prie odontologijos vizijos rengimo ir išsakyti savo poziciją šiuo aktualiu ir ypač reikšmingu klausimu.
 
Tarybai taip pat pristatytas dar vienas atsileipimas į Rūmų narių įgaliotinių priimtą rezoliuciją – tai Sveikatos apsaugos ministerijos kreipimasis į Rūmus, prašant pasiūlyti atstovus, kurie dalyvautų darbo grupėje dėl Sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų sveikatos priežiūros paslaugų, sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarko bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 67-2175) patvirtintų odontologinių paslaugų įkainių perskaičiavimo ir papildymo. Rūmai delegavo P. Ralį, R. Abunevičių, J. Skvernelį ir D. Dambrauskienę atstovauti odontologų bendruomenę šioje darbo grupėje.
 
Taryba, siekdama užtikrinti, jog odontologai sąžiningai ir tinkamai tobulintų savo profesinę kvalifikaciją, nutarė nustatyti registracijos Rūmų organizuojamų tobulinimo renginiuose bei sertifikatų išdavimo tvarką. Nustatyta, kad nuo 2007 m. liepos 1 d. registracija į Rūmų organizuojamus respublikinius ir tarptautinius renginius bus baigiama vieną savaitę iki renginio. Iki šios datos dalyviai, norėdami tikrai dalyvauti renginyje, privalės pavedimu sumokėti dalyvio mokestį pavedimu į Rūmų sąskaitą. Ta pačią tvarką kitais metais tikimasi pritaikyti ir teritorinių skyrių organizuojamiems renginiams. Atkreipiame dėmesį, jog sertifikatai bus suteikiami tik tiems asmenims, kurie užsiregistruos renginyje asmeniškai ir jame dalyvaus.
 
Tarybos posėdžio metu išspręsti Viešųjų ryšių bei Socialinių reikalų ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo komisijų sudėties klausimai. Buvo patenkintas Viešųjų ryšių komisijos nario S. Povilaičio prašymas atleisti jį iš užimamų pareigų, o jo vietoje komisijos nare paskirti L. Braknytę. Taip pat buvo pritarta Socialinių reikalų ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo komisijos pirmininko G. Gumbelevičiaus prašymui atleisti iš komisijos pirmininko pareigų. Šios komisijos pirmininke Taryba paskyrė Kauno teritorinio skyriaus vadovę R. Kiaunienę.
 
 
Posėdžio metu tarybai pristatyta Valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaitos „Civilinė atsakomybė už pacientams padarytą žalą privalomojo draudimo įgyvendinimo vertinimas“ projekto išvadomis. Išvados nėra palankios odontologijai – kadangi tik labai maža dalis įmonių yra apsidraudusi būtent privalomuoju civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimu, yra siūloma griežtinti įmonių licencijavimo sąlygas bei numatyti griežtas sankcijas įmonėms nevykdančioms šio reikalavimo. Rūmuose taip pat gautas Valstybinės medicininio audito inspekcijos raštas informuojantis, jog bus rengiamas civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo draudimo stebėsenos aprašas. Tai reiškia, jog parengus aprašą bus griežčiau kontroliuojamas privalomasis civilinės atsakomybės įmonių draudimas. Į darbo grupę, rengsiančią šį aprašą Rūmai delegavo Socialinių reikalų ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo komisijos pirmininkę R. Kiaunienę.
 
Tarybai pateikti ir derybų su UADB „Reso Europa“ rezultatai. Bendrovė sutiko mažinti įmokų dydžius Rūmų nariams, besidraudžiantiems šioje bendrovėje. UADB „Reso Europa“ nustatė mažesnę pagrindinę įmoką gydytojams odontologams bei gydytojams vaikų odontologams, nuo kurios skaičiuojami kitų specialybių gydytojų odontologų bei burnos priežiūros specialistų įmokų dydžiai. Pagrindinė įmoka sumažėjo apie 15 - 20 %. Draudimo bendrovė sutiko leisti įmonėms, ne iš karto mokančioms visą draudimo sumą, netaikyti pabrangimo mokesčio. Be to, įmonėms pakartotinai besidraudžiančioms bendrovėje taikoma 10 % nuolaida. Taryba tikisi, jog sumažėjusios draudimo įmokos paskatins odontologų bendruomenę aktyviau drausti savo profesinę riziką.
 
Tarybos posėdžio metu pristatytas Rūmų parengtas reprezentacinis leidinys „Odontologija Lietuvoje 2006“. Leidinys išleistas lietuvių ir anglų kalbomis. Jo tikslas pristatyti odontologijos situaciją Lietuvoje, nušviesti problemiškus šios srities momentus, pasidžiaugti pasiekimais. Leidinį ketinama periodiškai atnaujinti, jog jis būtų aktualus ir naudingas.
 
Posėdžio metu aktyviai diskutuota dėl dentalinių rentgeno aparatų įsigijimo odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigose būtinumo. Taryba pritarė, jog šie aparatai yra būtini odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigose, siekiant suteikti kokybišką ir kvalifikuotą pagalbą. Nors artimiausiu metu privalomo reikalavimo dirbti su dentaliniais rentgeno aparatais nustatyta nebus, tačiau odontologai skatinami teikti tik aukščiausios kvalifikacijos pagalbą, nustatant pereinamąjį laikotarpį aparatams įsigyti ir pradėti visuotinai jais naudotis.
 
Rūmų tarptautinių ryšių atstovė Erminija Guzaitienė apžvelgė dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose patirtį. Tarptautinių ryšių atstovė 2006 m. gegužės 17-20 d. dalyvavo Europos odontologų tarybos (Council of European Chief Dental Officers) susirinkime Austrijoje. Jo metu daug dėmesio skirta odontologo profesijos reglamentavimui Europos sąjungoje. Ypač daug diskusijų šio susitikimo metu sukėlė amalgamo naudojimo odontologijoje klausimas. Kadangi ši medžiaga yra sunkiai utilizuojama, ateityje gali būti uždraustas jos naudojimas. 2006 m. gegužės 25-28 d. Rūmų tarptautinių ryšių atstovė dalyvavo Europos sąjungos Odontologų bendradarbiavimo komiteto (Dental Liaison Comimitee) posėdyje, kurio metu Rūmai tapo tikraisiais šios organizacijos nariais. Posėdžio metu nemažai dėmesio skirta burnos higienisto specialybei. Priešingai nei Lietuvoje, daugumoje Europos sąjungos šalių šios profesijos atstovai užima ženklią vietą teikiant odontologinės priežiūros paslaugas. Komitetas diskutavo dėl valstybių galimybių kuo daugiau išplėsti burnos higienistų kompetenciją, siekiant sumažinti odontologinių paslaugų įkainius.
 
Taryba pritarė Vilniaus teritorinio skyriaus narių visuotinio susirinkimo pasiūlytai naujos vadovės kandidatūrai. Vilija Bučienė yra gydytoja odontologė ortopedė, dirbanti savo odontologijos klinikoje. Vilija Bučienė pristatė veiklos skyriuje planą, pateikė esamos skyriaus situacijos vertinimą, atkreipė dėmesį į aktualias, daug narių vienijančio teritorinio skyriaus problemas.
 
Tarybos posėdyje įteikti Padėkos raštai Rūmų nuolatiniams rėmėjams. Padėkos raštų atsiimti tiesiogiai atvyko kompanijos „Wrigley“, AB „Dantis“, bendrovės „SK – impeks“ atstovai. Kadangi kitų nuolatinių rėmėjų, kompanijų „Colgate- Palmolive“, „Procter &Gamble“, „Oral B“, atstovai negalėjo atvykti į tarybos posėdį, padėkos bus įteiktos jiems patogiu metu.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.