2010 10 22

Posėdžio metu ypatingas dėmesys buvo skirtas pacientų skundų analizei. Buvo išklausyti du skundų nagrinėjimo procedūros ir rezultatų Odontologų rūmuose bei SAM teisės departamente pranešimai.
Odontologinių paslaugų kontrolės specialistė J. Goštautienė pateikė odontologinių paslaugų kontrolės apžvalgą. Buvo informuota apie pacientų prašymus ir (ar) skundus, išnagrinėtus rūmų sudarytose komisijose, nustatytos jų priežastys, priimti sprendimai.
 
Pateikta licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros apžvalga, nurodyta, kad buvo sukurtas odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijuojamos veiklos registras, leidžiantis visapusiškai įvertinti Odontologų rūmams pavestos funkcijos vykdymo kokybę. Atkreiptas dėmesys, kad atlikus licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą, nustatyta nemažai trūkumų odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigose. Per 2010 m. 82 proc. patikrintų įstaigų buvo paskirta papildoma kontrolė.
SAM Teisės departamento direktorė, Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos pirmininkė N. Stasiulienė pateikė šios komisijos veiklos analizę odontologinių paslaugų kokybės aspektu. Nors bendrame kontekste nusiskundimų dėl odontologinių paslaugų užregistruota gana ženkliai, pabrėžta, kad didžioji jų dauguma yra nepagrįsti. Kalbėta apie naują pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo redakciją ir šio įstatymo ypatumus. Šiame įstatyme numatyta, kad protezavimo paslaugos bus teikiamos iš Privalomojo sveikatos draudimo lėšų.
Odontologų rūmų teisininkė R. Žvykaitė pateikė informaciją, kad Odontologų rūmai, įsigaliojus 2010 m. spalio 11 d. SAM ministro įsakymui Nr. V-893 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-1 "Dėl Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 122-6217), suteiks numerius gydytojo odontologo, gydytojo odontologo specialisto, dantų techniko, gydytojo odontologo padėjėjo, burnos higienisto spaudams. Per dvi savaites Valstybinė akreditavimo tarnyba turi perduoti Odontologų rūmams visus turimus duomenis, susijusius su spaudų išdavimu. Taryba svarstė, kaip optimizuoti ir palengvinti spaudų išdavimo procesą, atsisakant perteklinio dokumentų pateikimo. Taryba nusprendė, tais atvejais, kai specialistai turės Odontologų rūmuose išduotą licenciją, suteikiant spaudo numerį, nebus prašoma pateikti diplomų ar kitų profesinės kvalifikacijos įgijimą patvirtinančių dokumentų.
 
Spaudo numeriai yra privalomi visais atvejais. Pateikta informacija, kad senieji spaudai galioja iki 2012 m. gruodžio 31 d. Informuota, kad pagal profesinį vardą galima turėti tik vieną spaudą. Tarkime, jei specialistas turi gydytojo odontologo ir burnos chirurgo licenciją, jam bus suteiktas tik vienas spaudo numeris. Tuo tarpu gydytojams odontologams, turintiems dar ir burnos priežiūros specialisto licenciją, gali būti suteikti du skirtingi spaudų numeriai. Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu galiojančioje tvarkoje nenumatytas joks gydytojo odontologo profesijos ženklas. Rūmai kreipėsi į VU MF Odontologijos institutą bei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Odontologijos fakultetą, prašydami pateikti pasiūlymus, kaip turėtų atrodyti odontologo profesijos ženklas. Prašome rūmų narių teikti savo pasiūlymu šiuo klausimu.
Norminių aktų rengimo komisijos pirmininkas R. Milvidas pristatė Nuolatinės norminių aktų rengimo komisijos veiklą, uždavinius ir funkcijas. Posėdyje pateikti ankstesnėje kadencijoje pradėtos norminių teisės aktų peržiūros tęstinumas bei rezultatai, pranešta, kad bendromis Rūmų vadovybės ir tarybos pastangomis peržiūrėtos bei atnaujintos medicinos normos ir patvirtintos LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymais Lietuvos medicinos normos: MN 45:2009 „Gydytojas vaikų odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, MN 49:2009 „Gydytojas endodontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, MN 48:2010 „Gydytojas odontologas ortopedas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė”. Pateikta informacija, kad šiuo metu vykdomas pasirengimas medicinos normos MN 42:2005 „Gydytojas odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ peržiūrai. Pranešta apie svarbiausios komisijos veiklos srities – higienos normų – pakeitimų rezultatus. Ypatingas dėmesys atkreiptas į tai, kad sutelkus bendras pastangas, ypač padedant Rūmų vadovybei, pavyko pasiekti higienos normų HN 66:2008 pataisų dėl medicininių atliekų rūšiavimo, reikalavimų atliekų saugojimui odontologijos įstaigose supaprastinimo, bei sulaukti palankesnės odontologijos įstaigoms HN 47-1:2010 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ redakcijos, kuri įsigaliojo 2010 m. liepos 30 d.
Posėdyje paminėti kiti komisijos veiklos, bendradarbiaujant su taryba, nuolatinėmis ir laikinomis komisijomis, darbo grupėmis, rezultatai ir aspektai. Taip pat išsakyti pagrindiniai komisijos veiklos bruožai bei siekiai. Pasiūlyta atsižvelgiant į susiklosčiusią ir pasiteisinusią praktiką, siekiant ir toliau gerinti komisijos darbo operatyvumą bei efektyvumą, komisijos nuostatuose ir darbo reglamente įteisinti komisijos veiklą elektroninių telekomunikacijos priemonių pagalba.
Teisininkė R. Žvykaitė supažindino su Odontologų ir burnos priežiūros specialistų profesinės kompetencijos patikrinimo tvarkos pakeitimais. Odontologų profesinės kompetencijos vertinimo komisijos nuostatus bei Odontologų ir burnos priežiūros specialistų profesinės kompetencijos patikrinimo tvarką keisti buvo reikalinga, siekiant šiuos dokumentus suderinti su Odontologijos praktikos įstatymo nuostatomis, Sveikatos apsaugos ministro patvirtinta Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kompetencijos patikrinimo tvarka, taip pat Odontologijos bei burnos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo taisyklėmis.
 
Tarybos posėdžio metu buvo patvirtintas 2012 m. vyksiančio Odontologų rūmų ataskaitinio-rinkiminio visuotinio narių susirinkimo bei Tarptautinio odontologų kongreso pirmininkas Alvydas Šeikus.
Taryba nutarė pakeisti „Gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimosi ir tvarką ir mastus“ ir nustatyti, kad renginio organizatoriai privalo iki tobulinimo renginio ar ne vėliau kaip per penkias dienas (anksčiau buvo 15 dienų) po jo pateikti informaciją Odontologų rūmų tobulinimo renginių registrui. Su dokumentu galite susipažinti Odontologų rūmų svetainėje.
Svarstant einamuosius klausimus buvo pasiūlyta nustatyti keturias privalomojo tobulinimosi temas per penkerius metus: Infekcijų kontrolė, Būtinoji pagalba, Profesinė etika, Burnos ligų profilaktika. (Pastaroji tema yra nauja.) Kiekvienai temai skiriant po 2 valandas. Taryba pateiktam pasiūlymui pritarė ir nustatė, kad šis tarybos sprendimas įsigalioja nuo 2011 m. sausio 1 d.
Tarybos pirmininkė A. Tutkuvienė pristatė tarybai Rūmų parengtus raštus:
VU MF Odontologijos institutui - Dėl pirminės odontologinės priežiūros (pagalbos) apimties. Kadangi į pirminės odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų mastą (sudėtį) yra įtrauktas apikalinio periodontito gydymas. Tačiau tai neapima dantų kanalų pergydymo. Rūmų vertinimu, toks teisinis reglamentavimas nėra tinkamas, nes neatspindi susiklosčiusios odontologijos praktikos gydant apikalinį periodontitą. Pagal savo kompetenciją gydytojai odontologai gali atlikti dantų kanalų pergydymą, tačiau tam yra reikalinga tikslinti dokumentuose vartojamą pergydymo sąvoką.
 
Konkurencijos tarnybai - Dėl sveikatos priežiūros įstaigų atliekų tvarkymo paslaugų teikimo rinkos. Kadangi teisės aktai numato pareigą odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigoms sudaryti sutartis dėl medicininių atliekų išvežimo. Neesant konkurencijos šioje rinkoje, įstaigos yra priverstos pasirašyti sutartis joms nepalankiomis sąlygomis. Kai kurie paslaugų teikėjai sutartyse nustato abonentinį mėnesinį paslaugos mokestį, nors išvežti atliekas teisės aktai sudaro galimybes tik kas tris mėnesius, jei jos tinkamai saugomos. Taip pat reikalaujama papildomi mokėti už krovinio pakuotes, svorį, kartais ir už kilometrus, nuvažiuotus nuo vežėjo buveinės iki konkrečios sveikatos priežiūros įstaigos. Rūmų vertinimu, tokia situacija nėra toleruotina, nes odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos, susiduria su nepagrįstai didelėmis išlaidomis.
 
UAB “Krizių tyrimo centrui” ir Anesteziologų-reanimatologų draugijai - Dėl pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės sudėties. Kadangi praėjusiame tarybos posėdyje buvo svarstytas klausimas dėl pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės sudėties odontologijos priežiūros (pagalbos) įstaigose, Odontologų rūmai raštu kreipėsi UAB „Krizių tyrimo centrą“ ir Anesteziologų-reanimatologų draugiją, prašydami parengti pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl racionalios ir optimalios pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės sudėties.
Kitas Tarybos posėdis vyks gruodžio 3 dieną.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.