2010 12 03

Tarybos pirmininkė doc. dr. A. Tutkuvienė priminė informaciją apie odontologijos specialistų įvertinimus LR Odontologų rūmuose. Geriausi savo srities specialistai renkami nuo 2005 m. Įvairiomis nominacijomis, padėkos raštais per tą laiką pagerbti 67 Rūmų nariai, dar 25 specialistus LR SAM ministras paskatino padėkos raštais. Tarybos posėdyje išvardyti kandidatai į 2010 m. Šv. Apolonijos bei Metų burnos priežiūros specialisto nominantus. Pasiūlyta parengti padėkas Odontologų rūmų partneriams.
 
Komisijos pirmininkas P. Ralys pateikė Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisijos veiklos ataskaitą už 2010 m. VI-XII mėn. Šios komisijos veiklos nauda akivaizdi odontologinėms įstaigoms, Rūmams, ja pasitiki Sveikatos apsaugos ministerija, bendruomenė. Atkreiptas dėmesys, kad per šį laikotarpį nebuvo sustabdyta/panaikinta nė viena įstaigos licencija už licencijos normos sąlygų laikymosi priežiūros reikalavimų p ažeidimus.
Šalia einamosios komisijos veiklos vyksta ir kiti darbai, kaip antai, komisijos vidaus auditas – savikontrolė. Šis procesas vyksta nuolat. Visa medžiaga nuolat papildoma, taisoma, keičiama, saugoma. Tuo pačiu metu atliekamas ir notifikavimas: bendradarbiaujama su odontologų rūmų duomenų baze. Aptarti parengiamieji darbai dėl licencijavimo galimybės elektroniniu būdu.
 
Posėdyje buvo svarstyti pirminiai siūlymai „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 35:2004 „Burnos higienistas. Teisės, pareigos, kompetencijos ir atsakomybė“ atnaujinimo“. Pranešimą skaitė darbo grupės vadovė, Kauno kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Burnos ir dantų priežiūros katedros vedėja Danguolė Mieldažienė. Šiuo metu higienistus rengia Kauno sveikatos mokslų universitetas bei Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Utenos ir Šiaulių kolegijos, šių specialistų rengimą reglamentuoja LR SAM patvirtinti įsakymai, šiems specialistams būtinas aukštasis išsilavinimas.
Doc. dr. A. Tutkuvienė akcentavo, kad svarbi higienisto darbo sritis - parinkti ir pritaikyti profesionalios higienos planą. Diskutuojant apie odontologijos specialistų komandinį darbą, doc. dr. A. Tutkuvienė pabrėžė šio darbo eiliškumo svarbą, t.y. odontologinių paslaugų teikimas privalo prasidėti nuo gydytojo odontologo konsultacijos. Pirmąją ir svarbiausią vietą užima specialisto – gydytojo odontologo diagnozė, gydymo planavimas. Tik po to paciento priežiūrą gali tęsti higienos priežiūros specialistas. Svarbiausia higienisto kompetencija, pasak docentės, turėtų būti profilaktika.
Diskutuota apie gydytojų odontologų galimybę vizituoti neįgaliuosius ar gerontologinius ligonius namuose, siūlyta, kad tokia pagalba būtų teikiama visų amžiaus grupių pacientams. Pasiūlyta įtraukti į gydymo programą kursą, kaip prižiūrėti ir teikti odontologinę pagalbą specialiųjų poreikių pacientams.
Išsakyta nuomonė apie tai, kad higienistams privalu mokėti rengti norminius aktus. Taip pat kalbėta apie tai, kad higienos studijų programos turi atitikti medicinos normą. Nuspręsta, kad šis projektas toliau bus svarstomas kitame odontologų rūmų tarybos posėdyje.
 
Pranešimą apie Profesinės praktikos apibendrinimo komisijos veiklą skaitė komisijos pirmininkas Rolandas Pletkus. Pranešėjas pateikė informaciją, kad komisija veikia pagal numatytas užduotis. Pagrindinė veikla – odontologo pagalbininko programos kūrimas. Ateinantiems metams numatytos kelios svarbios užduotys: pirma – apklausti darbdavius dėl įmonėse dirbančių specialistų kompetencijos, antra – toliau kaupti duomenis ir analizuoti pacientų prašymus.
 
Apie pasirengimą Odontologo dienos minėjimui kalbėjo Klaipėdos skyriaus vadovas Bronius Einars. Aptarta renginio programa, dalyvių skaičius, atvykimo iš kitų miestų klausimai. Atkreiptas dėmesys, kad renginio organizavimu rūpinasi Klaipėdos skyrius. Renginio programa skelbiama Rūmų žurnale ir interneto svetainėje www.odontologurumai.lt
  
Odontologų rūmų tarybos vicepirmininkas, organizacinio komiteto pirmininkas Alvydas Šeikus pranešė, kad 2011 m. gegužės 27-28 d. vyksiančio tarptautinio kongreso mokslinė programa yra parengta. Kongrese dalyvaus 9 profesoriai bei 5 mokslų daktarai iš užsienio bei Lietuvos. Aptarta kongreso anketa: dalyvio mokestis, registravimo klausimai. Nuspręsta nuo sausio mėn. skelbti informaciją reklamos davėjams ir rėmėjams. Kitų metų kongreso devizas „Burnos sveikata visiems“. Su programa galima susipažinti Rūmų interneto svetainėje www.odontologurumai.lt
 
Patvirtintas 2012 m. vyksiančio tarptautinio kongreso laikas. Bendru sutarimu kongresas vyks 2012 m. birželio 8-9 d.
 
Pranešimą dėl radiacinės saugos mokymų skaitė tarybos narys R. Milvidas. Aptarta Europos šalių patirtis, akcentuota jog svarbiausias kursų tikslas – sužinoti naujienas. Diskutuojant išaiškėjo, kad visos programos artimos, nors valandų kiekis nežymiai skiriasi.
 
Posėdžio metu pateiktos Etikos ir procedūrų komisijos išvados dėl gyd. odontologo (pavardė žinoma) dalyvavimo reklamoje. Išnagrinėjus minėto gydytojo pasiaiškinimą, Reklamos komisija pasiūlė imtis veiksmų, kurie nebeleistų pasikartoti panašiems atvejams, t.y. apie tai informuoti Rūmų narius seminaruose, profesinio rengimo susitikimuose ir pan. Etikos komisija įpareigota pateikti informacija kito posėdžio metu.
Taryba įgaliojo Tarybos narę, Rūmų Kauno teritorinio skyriaus vadovę Ramunę Kiaunienę atstovauti Lietuvos Respublikos odontologų rūmus Lietuvos standartizacijos departamento (LST) technikos komiteto (LST TK) LST TK32 „Sveikata“ veikloje, suteikiant teisę reikšti Lietuvos Respublikos odontologų rūmų nuomonę.
 
Taryba, įgaliodama savo atstovą dalyvauti šio LST TK veikloje, įsipareigoja sudaryti jam sąlygas vykdyti LST TK standartizacijos darbus, nagrinėti departamento pateiktus šio LST TK veiklos srities dokumentų projektus ir teikti apsvarstytus institucijoje pasiūlymus bei pastabas, išreiškiant įgaliotąjį asmenį skyrusios institucijos, kaip LST TK nario, nuomonę.
 
Rūmų tarybos narė R. Kiaunienė atstovavo Rūmus LR Sveikatos apsaugos ministerijos organizuotoje diskusijoje apie medicinos specialistų tarptautinį mobilumą. R. Kiaunienė papasakojo apie sveikatos specialistų mobilumo programą „PROMETHEUS“ Europoje. Ši programa tiria sveikatos specialistų migraciją, ryšius Europoje ir už jos ribų, migracijos priežastis, teigiamas ir neigiamas pasekmes. Siekia atsakyti į klausimus, kas skatina šią migraciją, kaip tai priklauso nuo šalių politikos ir kaip šalis gali pritraukti daugiau specialistų. Pasitelkiami statistiniai duomenys, atliekamos apklausos. Ši programa veikia ES ir kaimyninėse šalyse nuo 2009 m. sausio mėn., bendradarbiauja su ES sveikatos institucijomis ir Pasauline sveikatos organizacija. Akcentuota, kad per pastaruosius metus Baltijos šalys prarado nemažai sveikatos specialistų, kurie emigravo į kitas šalis. Šiam procesui įtakos gali turėti ir užsitęsusi ekonominė krizė. Todėl svarbu, kad būtų ieškoma sprendimų, kaip išlaikyti specialistus ir pritraukti naujus. Tam būtinas politinis dialogas, darbdavių pastangos, pokyčiai sveikatos sistemoje.
 
Tarybos posėdžio metu diskutuota apie odontologo pagalbininko mokymo kursus bei programos tobulinimą. Pranešimą skaitė R. Pletkus. Atkreiptas dėmesys, kad, pirma, būtų tikslinga „šešių darbo rankų vieta“, t.y. vieno paciento priėmimo metu turėtų dirbti trys specialistai: gyd. odontologas ir du burnos priežiūros specialistai. Antra, privalo būti sudarytos sąlygos specialistams įsidarbinti legaliai. Trečia, aukštąjį išsilavinimą turintis burnos priežiūros specialistas negali užsiimti ne savo darbu (plauti, tvarkyti atliekų, valyti). Atkreiptas dėmesys, kad odontologo pagalbininkas gali imtis savo darbo tik leidus gydytojui odontologui. Baigus odontologo pagalbininko kursus, iškart galima būtų pradėti dirbti su gydytoju odontologu ir gydytojo odontologo padėjėju, t.y. atlikti pagrindinę paskirtį – sutvarkyti darbo vietą, išvalyti šiukšles.
Diskutuota, kokias funkcijas gali atlikti odontologo pagalbininkas. Kalbant apie asistavimą, nuspręsta, kad būtina sukurti teisinį pagrindą dirbti konkrečiai reglamentuotą darbą, kurį privalo išmanyti ir mokėti minėtasis specialistas.
 
Taryba informuota apie tai, kad odontologų ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų reklamos priežiūros komisijai pavesta peržiūrėti ne mažiau nei 30 odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų interneto svetainių; patikrinti, ar reklamuodamos teikiamas odontologinės priežiūros (pagalbos) ir/ar burnos priežiūros paslaugas, jos nurodo turimos licencijos numerį; patikrinti, ar interneto svetainėse pateikiamoje informacijoje apie dirbančius gydytojus odontologus ar burnos priežiūros specialistus yra pateikiama informacija apie jų licencijas.
 
Pateikta informacija, kad jau parengta naujoji higienos norma 66:2010 “Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“. Pastabas ir pasiūlymus pateikė Rūmai.
 
Posėdžio metu pirminiam svarstymui buvo pateikti mūsų profesijos ženklo eskizai. Diskutuota apie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Odontologijos instituto dėstytojų pasiūlymus. Doc. dr. A. Tutkuvienė akcentavo, kad spaude privalo būti istoriškai pagrįsti baziniai fragmentai.
 
Kalbėta apie vaikų gydytojo odontologo paslaugų tobulinimo darbo grupės veiklą, diskutuota apie vaikų gydytojo odontologo darbo gerinimą. SAM sudaryta darbo grupė dėl vaikams teikiamų paslaugų prieinamumo gerinimo, kurioje dirba ir Rūmų atstovai. Kviečiame odontologų bendruomenę aktyviai išsakyti ir savo poziciją šiuo klausimu.
Kitas tarybos posėdis vyks sausio 28 d. Vilniuje.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.