2011 09 02

2011 m. rugsėjo 2 d. įvyko Rūmų tarybos posėdis, kurio metu didelis dėmesys buvo skirtas Lietuvos medicinos normos MN 35:2011 „Burnos higienistas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ projekto 15.1 punktui, įtvirtinusiam tai, kad burnos higienistas gali atlikti dantų silantavimą savarankiškai, tačiau po gydytojo odontologo ar vaikų gydytojo odontologo konsultacijos. Posėdyje dalyvavusi darbo grupės vadovė ir Lietuvos burnos higienistų draugijos pirmininkė D. Mieldažienė pabrėžė Burnos higienistų draugijos norą, jog dantų silantavimą burnos higienistai galėtų atlikti absoliučiai savarankiškai, t.y. be gydytojo odontologo konsultacijos. Po diskusijoje dalyvavusių prof. I. Balčiūnienės, doc. V. Brukienės, prof. S. Milčiuvienės ir doc. I. Vasiliauskienės (nuomonę pateikė raštu) bei Tarybos narių nuomonės nutarta palikti medicinos normos projekto 15.1 punktą nekeistą, normą atiduoti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai (toliau - SAM) tvirtinti.
 
Nemažai dėmesio susilaukė ir Lietuvos medicinos normos MN 42:2011 „Gydytojas odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ 16.24 punkto įgyvendinimo projektas, kurį pristatė darbo grupės vadovas R. Milvidas. Taryba įpareigojo darbo grupę, atsižvelgus į duotas kolegų pastabas ir pasiūlymus, pakoreguoti 16.24 punkto įgyvendinimo tvarką, parengti unifikuotą teorinio ir praktinio mokymo programos projektą ir pristatyti jį artimiausiame Tarybos posėdyje. Tuo pačiu buvo aptartas tęstinio tobulinimosi privalomų valandų skaičius implantavimo klausimais. Tęstiniam tobulinimui gydytojas odontologas, gavęs Rūmų nustatytos formos pažymėjimą dėl dantų implantavimo apimčių išplėtimo, turės pateikti Odontologų licencijavimo komisijai kas 5 metai (prie dabar esančių 120 val.) papildomai dar 30 val. implantavimo klausimais.
 
Taip pat posėdžio metu buvo aptarti klausimai, susiję su 2011 m. liepos 25 d. Vilniaus teritorinės ligonių kasos ir VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos raštu „Dėl odontologijos paslaugų problemų“. Po diskusijų Taryba suformavo nuomonę, kad teikiant būtinąją pagalbą (tame tarpe ir odontologinėje praktikoje) reikėtų vadovautis 2004 m. balandžio 8 d. ministro įsakymo Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 55-1915) nuostatomis, o 1996 m. spalio 28 d. įsakymą Nr. 540 „Dėl teisės aktų tvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 107-2463), kuriuo yra reglamentuotas būtinosios odontologinės priežiūros mastas, kaip netobulą, neatitinkantį šiuolaikinės odontologijos klinikinės praktikos, reikėtų paskelbti netekusiu galios.
 
Tarybos posėdyje taip pat svarstyta dėl Sveikatos priežiūros paslaugų klasifikatoriuje nustatytų odontologijos paslaugų lygių panaikinimo tikslingumo ir vidutinės gydytojo odontologo specialisto konsultacijos kainos nustatymo. Posėdyje akcentuota, kad klinikinėje odontologinėje praktikoje specializuotų odontologinių paslaugų, teikiamų gydytojų specialistų, skirstymas į antrinio ir tretinio lygio paslaugas yra netikslingas, nes odontologijos paslaugų diferencijavimas į lygius yra sunkiai įgyvendinamas praktikoje.
Vieningu pritarimu Taryba siūlo, kad ambulatorinėje odontologijos praktikoje paslaugos turėtų būti skirstomos į paslaugas, kurias teikia gydytojai odontologai, ir paslaugas, kurias teikia gydytojai odontologai specialistai (neišskiriant antro ir trečio lygio).
Tarybos nuomone, vidutinė gydytojo odontologo specialisto konsultacijos kaina turėtų būti dabar esančių antro ir trečio lygio paslaugų kainos vidurkis.
Tuo pačiu Taryba siūlo naikinti 1998 m. rugsėjo 14 d. ministro įsakymą Nr. 521 „Dėl teisės aktų tvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 7-156), kaip netobulą, neatitinkantį šiuolaikinės odontologijos nuostatų, sunkiai įgyvendinamą klinikinėje praktikoje.
 
Posėdžio metu pristatyta ir organizacinio komiteto nuomonė apie vykusį 2011 m. tarptautinį kongresą „Burnos sveikata visiems“. Po kongreso organizacinis komitetas buvo sukviestas į darbinį pasitarimą, kurio metu apsvarstyti kongreso rezultatai, pasižymėtos pastabos kitam kongresui.
Tarybos nariai aptarė klausimą dėl 2012 m. Tarptautinio kongreso parengiamųjų darbų. Organizacinio komiteto pirmininkas A. Šeikus informavo, kad kongresas įvyks birželio 8-9 dienomis konferencijų centre „Grand Spa Lietuva“, esančiame Druskininkuose, akcentavo, jog kartu vyks ir ataskaitinė - rinkiminė konferencija.
Doc. dr. A. Tutkuvienė informavo, kad už Rūmų narių įgaliotinių ataskaitinės-rinkiminės konferencijos organizavimą bus atsakingas Tarybos vicepirmininkas P. Ralys. Pasiūlytas organizacinis komitetas: J. Baltūsienė, V. Kairys, R. Kiaunienė, S. Miežinienė, P. Ralys, V. Raslanienė, D. Sakavičius ir R. Šimulionienė.
Taryba nutarė patvirtinti organizacinį komitetą ir įpareigojo A. Šeikų kitame Tarybos posėdyje pristatyti preliminarią mokslinę programą.
 
Posėdžio metu didelis dėmesys buvo skirtas klausimams dėl gydytojo odontologo pagalbininko programos įgyvendinimo ir dėl slaugytojų perkvalifikavimo atnaujinimo. Doc. dr. A. Tutkuvienė priminė, kad pagal gydytojo odontologo pagalbininko programą mokymo trukmė – 12 savaičių, t. y. 480 valandų, iš kurių 178 teorinės ir 286 praktinės valandos. Mokytis bus galima turint vidurinį išsilavinimą. Baigus šiuos mokslus bus išduodamas valstybės pripažįstamas kvalifikacijos pažymėjimas. Parengiamieji darbai vyksta toliau. Planuojama pirmuosius mokymus organizuoti jau kitais metais.
Posėdžio dalyviai svarstė slaugos darbuotojų perkvalifikavimo galimybės į gydytojų odontologų padėjėjus atnaujinimą. Rūmai kreipėsi į SAM su prašymu leisti Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centrui perkvalifikuoti motyvuojant tuo, kad gydytojų odontologų padėjėjų stygius yra tikrai didelis.
Tarybos posėdžio metu doc. dr. A. Tutkuvienė informavo, kad š. m. rugsėjo 1 d. buvo susitikusi su VLK ir SAM atstovais Rūmuose. Susitikimo metu buvo diskutuota keliais klausimais:
1) Dėl dantų protezavimo programos vykdymo. VLK ir SAM atstovai pristatė kai kuriuos skaičius ir suvestines, iš kurių matyti, kad kai kuriuose rajonuose blogai įsisavinami pinigai, o žmonių, laukiančių protezavimo, eilės labai didelės. Labai prastai atrodo Kauno ir Šiaulių apskritys, šiek tiek geriau – Klaipėdos apskritis. Geriausiai protezavimui skirtos lėšos įsisavinamos Vilniaus ir Panevėžio apskrityse (beveik 100%). VLK prašė Rūmų paramos išsiaiškinant lėšų prasto įsisavinimo priežastis. Kadangi viena iš priežasčių – informacijos stoka, tai buvo pasiūlyta, kad VLK deleguotų asmenį, kuris vyktų į teritorinių skyrių konferencijas ir suteiktų visą trūkstamą informaciją, tuo sudomindamas narius ir suaktyvindamas šį procesą, taip pat šiuo klausimu paskelbti išsamią informaciją Rūmų informavimo priemonėse.
2) Dėl vaikų dantų protezavimo. Susitikimo metu buvo išsakyta problema, kad viršijamos indikacijos, kad dantys vaikams protezuojami labai brangiais protezais. Kadangi šios indikacijos yra vadovėliuose ir gaunamos studijuojant, buvo pasiūlyta papildyti 2009 m. rugsėjo 11 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. V-743 „Dėl dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 112-4784) ir sudėlioti indikacijas taip, kad dirbančiam gydytojui nekiltų problemų, pasirenkant vienokį ar kitokį vaikų dantų protezavimo būdą. Buvo sutarta, kad VLK su SAM sukvies į pasitarimą vedančiuosius gydytojus odontologus ortopedus ir apibrėš vaikų dantų protezavimo indikacijas įvairiame amžiaus tarpsnyje (pieniniame, mišriame ar nuolatiniame sąkandyje).
 
Posėdžio metu doc. dr. A. Tutkuvienė kalbėjo dėl privačių šeimos medicinos klinikų arba įstaigų, neturinčių savų odontologų veiklos. Pirmininkė akcentavo, jog odontologinėms įstaigoms reikia aiškinti, kad būtų pasirašoma tik trišalė sutartis: šeimos centras, teritorinė ligonių kasa ir odontologinė įstaiga. Tik tokiu atveju žinios apie odontologinių įstaigų atliekamą darbą pasiekia VLK. Kitaip, jei nėra pasirašoma trišalės sutarties, tai, maža to, kad dažnai negaunami 100% odontologijai skirtų pinigų, bet ir žinios apie odontologinių įstaigų atliekamą darbą nepasiekia VLK. Tarybos pirmininkė informavo, kad nuo Naujųjų metų papildomas atlygis bus mokamas už gerus darbo rodiklius. Taigi tos įstaigos, kurios neturi trišalės sutarties, negalės gauti papildomo priedo už gerus darbo rezultatus, nes nėra jokių duomenų apie tų įstaigų atliekamą darbą. Geri darbo rodikliai siejami su vaikų dantų profilaktinių patikrų intensyvumu.
 
Doc. dr. A. Tutkuvienė informavo apie š.m. rugpjūčio 18-19 d. Latvijoje, Siguldos mieste, vykusį kasmetinį trijų Baltijos šalių odontologų susitikimą, kurio tema „Strategija ir strateginiai dokumentai odontologijoje“. Susitikime pranešimus skaitė A. Šeikus, G. Janužis, S. Miežinienė, A. Gleiznys, J. Narbutaitė, A. Tutkuvienė ir R. Račienė. Susitikimo metu buvo priimtas sprendimas suformuluoti bendrą trijų Baltijos valstybių strategiją odontologijos srityje artimiausiam dešimtmečiui, t.y. iki 2020 m., pasikvietus ir Skandinavijos ekspertus. Į darbo grupę iš Lietuvos pusės buvo pasiūlyti E. Guzaitienė, doc. J. Narbutaitė ir prof. I. Balčiūnienė. Informuota, kad kitų metų tarpvalstybinis susitikimas vyks Lietuvoje apie rugpjūčio pabaigą (tikslesnis laikas dar bus derinamas). Jame įvyks ir pirminis pozicijų aptarimas.
 
Viešųjų ryšių komisijos pirmininkė V. Raslanienė pasiūlė gražią idėją suorganizuoti visoje Respublikoje vaikų piešinių konkursą „Dantukų šalyje“, kuriame dalyvautų darželinukai ir pradinių klasių mokiniai. Svarstyta, kad informaciją apie šį konkursą būtų galima paskleisti per teritorinius skyrius į miestų švietimo skyrius, visuomenės sveikatos biurus. Taryba pritarė tokiam pasiūlymui. Detalesnė informacija šiuo klausimu bus skelbiama Rūmų tinklalapyje.
Kitas Tarybos posėdis vyks š.m. spalio 21 d.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.