2013-12-20

2013 m. gruodžio 20 d. Tarybos posėdžio apžvalga
 
Paskutinį 2013 – ųjų metų Tarybos posėdį Rūmų Tarybos pirmininkas A. Šeikus pradėjo sveikinimu Tarybos nariui, Rūmų Neformaliojo švietimo komisijos pirmininkui dr. G. Janužiui, apdovanotam Vilniaus medicinos draugijos garbės raštu už geriausią mokslo darbą, įdiegtą į praktiką. Tarybos narė, Rūmų Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkė prof. habil. dr. I. Balčiūnienė pasidžiaugė puikiu dr. G. Janužio darbo „Transponuoto smilkininio raumens fiksavimo metodas“ pristatymu ir priminė, kad Vilniaus medicinos draugijos garbės raštais už geriausius mokslo darbus, įdiegtus į praktiką, anksčiau buvo apdovanoti – gyd. B. Adomulienė, prof. habil. dr. I. Balčiūnienė, doc. dr. P. Šileikis ir dr. R. Randis.
 
Į Tarybos posėdį pakviesta Radiacinės saugos centro (toliau – RSC) direktoriaus pavaduotoja R. M. Stasiūnaitienė, supažindino posėdžio dalyvius su radiacinės saugos problemomis odontologijoje. Akcentuota, kad Lietuvoje yra 1004 odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos, turinčios licenciją verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais. Pristatytas darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų bei dantų rentgeno aparatų kokybės kontrolės bandymų atlikimo periodiškumas. R. M. Stasiūnaitienė priminė, kad darbo vietų dozimetriniai matavimai ir kokybės kontrolės bandymai atliekami vieną kartą per tris metus, o individuali dozimetrinė kontrolė, t.y darbuotojų, pradėjusių dirbti su dantų rentgeno aparatais ir priskirtų B kategorijai, išorinės apšvitos stebėsena, atliekama vienerius metus. Jei įsitikinama, kad ji neviršija metinio išorinės profesinės apšvitos dozių registruojamojo lygio, tai suderinus su RSC tokių darbuotojų apšvita gali būti vertinama pagal darbo vietos stebėsenos rezultatus. Dozimetrai keičiami kas tris mėnesius.
Posėdžio metu RSC direktoriaus pavaduotoja pažymėjo, kad siekiant mažinti administracinę naštą odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigoms, RSC interneto svetainėje skelbiami metiniai patikrinimų planai, todėl gydytojai odontologai gali sužinoti, kurios įstaigos numatomos tikrinti metų bėgyje. Apie planinį patikrinimą, nurodant, kas bus tikrinama, pranešama iš anksto (prieš 10 darbo dienų). Patikrinimų metu naudojami aktai – klausimynai (RSC direktoriaus 2013 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. V-68 „Dėl radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimo klausimynų ir aktų-klausimynų bei akto formų patvirtinimo“). Pažeidimai pagal savo svarbą vertinami balais.
 
Nuo 2013 m. II ketvirčio patikrinta 101 odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaiga, 53 – jose rasti pažeidimai. R. M. Stasiūnaitienė išskyrė šiuos dažniausiai pasitaikančius pažeidimus: neišklausyti pakartotiniai radiacinės saugos kursai; nepateikti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio (toliau JSŠ) metinės inventorizacijos duomenys; nepranešta apie pasikeitusias licencijavimo sąlygas; nedaromi įrašai technikos priežiūros žurnale; neatlikta individualių apsaugos priemonių patikra; nepažymėtas JSŠ; neatlikti kokybės kontrolės matavimai; nevykdoma darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsena. Per pastaruosius keletą metų nustatyta 10 atvejų, kai odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos neteisėtai (be RSC išduotos licencijos) vertėsi veikla su dantų rentgeno aparatais. Todėl RSC direktoriaus pavaduotoja didžiausia problema įvardijo nepagrįstai naudojamą panoraminę įrangą ar dantų kompiuterinius tomografus, kurie sąlygoja papildomą pacientų apšvitą.
R. M. Stasiūnaitienė supažindino posėdžio dalyvius su atliekamais veiksmais, kurie turėtų sumažinti odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų radiacinės saugos pažeidimus. Tai įspėjimas apie licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su JSŠ galiojimo sustabdymas; sprendimo dėl darbo su JSŠ sustabdymo priėmimas; administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymas.
Baigdama pranešimą RSC direktoriaus pavaduotoja priminė, kad kaip prevencijos priemonę RSC organizuos papildomus seminarus ir mokymus odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigoms, nustačius pažeidimus, suaktyvins patikrinimus ir vykdys neplaninius ar radiacinės saugos žinių patikrinimus; papildomai dirbs su darbuotojais, atsakingais už radiacinę saugą; taikys administracinio poveikio priemones; stabdys (aparato plombavimas) arba naikins odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijas; nuolatos teiks informaciją LR odontologų rūmams.
Taryba, išklausiusi RSC atstovų pateiktą aktualią informaciją apie radiacinės saugos problemas odontologijoje, atsižvelgusi į tai, kad pastaruoju metu odontologijoje sparčiai diegiamos naujos technologijos su JSŠ, o kai kurie Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys reikalavimus medicininėje rentgenodiagnostikoje, yra jau pasenę ir neatitinkantys šiuolaikinių aktualijų, nutarė kreiptis į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją su siūlymu, kad ši inicijuotų darbo grupę, kuri peržiūrėtų senuosius teisės aktus, susijusius su radiacine sauga odontologijojoje, taip pat adaptuotų Lietuvos Respublikai Europos Komisijos parengtas metodines rekomendacijas intraoralinių ir panoraminių dantų rentgeno aparatų bei kompiuterinių tomografų odontologijoje naudojimo pagrįstumo klausimais.
 
Posėdžio metu Tarybos narė, Profilaktikos programų koordinavimo komisijos pirmininkė V. Brukienė supažindino Tarybą su 2014 m. burnos ligų profilaktikos renginių planu, kuris žymiai prasiplėtė, lyginant jį su 2013 metais organizuotais tokio pobūdžio renginiais. Atsižvelgiant į burnos ligų profilaktikos renginių gausą, Komisijai reikės daryti atranką ir apsispręsti, kuriuos iš jų paremti. Taryba pritarė renginių planui ir pasidžiaugė burnos priežiūros priemonių, kurios perduodamos burnos ligų profilaktikos renginiams, rėmėjų gausa.
 
Pirmininkas A. Šeikus Tarybai pristatė šiais metais Rūmų teritorinių skyrių siūlomus Šv. Apolonijos ir Burnos priežiūros specialistų nominantus. Taryba slaptu balsavimu išrinko laureatus. Šv. Apolonijos statulėle bus apdovanotas gydytojas odontologas, gydytojas burnos chirurgas Romas Abunevičius; Dantų techniko nominacijos statulėlė bus įteikta dantų technikui Egidijui Barsevičiui; Gydytojo odontologo padėjėjo nominacijos statulėle bus apdovanota gydytojo odontologo padėjėja Valentina Nikiforova. Taip pat išrinkti nusipelnę savo srities specialistai, kuriems bus įteikti Rūmų padėkos raštai. Laureatai ir apdovanotieji bus pagerbti iškilmingame Tarptautinės odontologų dienos minėjime, kuris vyks 2014 m. vasario 9 d. Šiauliuose.
Tarybos pirmininkas pasidžiaugė, kad odontologų bendruomenė labai aktyviai dalyvavo pirmą kartą surengtame elektroniniame balsavime, siūlant geriausią 2013 metų klinikinę publikaciją. Rūmų Tarybos nariai 2013 metų geriausia klinikine publikacija „Odontologų rūmų žiniose“ išrinko Gvido Jankausko ir Dainiaus Razukevičiaus straipsnį „Kodėl neveikia laidinė nejautra apatiniame žandikaulyje?“ („Odontologų rūmų žinios“ Nr. 4 (34)). Ši publikacija surinko net 40,40 proc. odontologų bendruomenės balsų.
 
Tarybos narė, Norminių aktų komisijos pirmininkė S. Miežinienė pristatė klausimą dėl burnos higienos studijų programos gretutinės odontologijos priežiūros šakos. Po aktyvių Tarybos narių pasisakymų bei diskusijos, nutarta į artimiausią Rūmų Tarybos posėdį kviesti kolegijų, ruošiančių burnos priežiūros specialistus, burnos priežiūros specialistų specialybinių draugijų atstovus, kurie išsakytų savo nuomones ir poziciją šiuo klausimu, taip pat suinteresuotus asmenis, norinčius vykdyti burnos higienos studijų programą su gretutine odontologijos priežiūros šaka, pateikiant Rūmų Tarybai koleginių studijų programas, kurias baigus būtų suteikiamas dvigubas – burnos higienos ir gydytojo odontologo padėjėjo – profesinis bakalauro laipsnis.
 
Tarybos pirmininkas A. Šeikus posėdžio dalyvius supažindino su Tarptautinio kongreso „Nuo idėjos iki pasiekimų”, skirto Rūmų 10 – ties metų veiklai paminėti, parengiamaisiais darbais, moksline programa. Siekiant odontologų bendruomenei ir visai visuomenei pristatyti Lietuvos odontologų veiklą, nutarta išleisti Rūmų jubiliejinį leidinį.
 
Posėdžio metu buvo peržvelgta „Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra. Odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimosi ir profesinės praktikos kontrolės tvarka“ (toliau – Tvarka), patvirtinta LR Odontologų Rūmų 2004 m. rugsėjo 3 d. Tarybos nutarimu Nr. 12. Tarybos nariai vienbalsiai pritarė Tvarkos patikslinimui, t.y Tvarkos 5.3. punkto pataisoms bei Tvarkos papildymui 5.3 ¹ punktu (žr. patikslintą Tvarką).
 
Taryba bendru sutarimu nutarė paremti prof. habil. dr. I. Balčiūnienės, prof. dr. A. Pūrienės, habil. dr. I. Lukšaitės knygos „Gydytojos odontologės – Lietuvos kūrėjų motinos ir žmonos“ išleidimą. Šios knygos tikslas – parodyti gydytojų odontologių vaidmenį, įnašą į ryškiausių Lietuvos asmenybių gyvenimą ir darbą. Tikimasi, kad išleista knyga turės ne tik istorinę vertę, bet bus ir sektinas pavyzdys Lietuvos visuomenei.
 
Informacine parama nutarta paremti European Society of Dental Ergonomy’s (ESDE), Odontologijos ergonomikos draugijos ir VU MF Odontologijos instituto organizuojamą tarptautinę konferenciją “26th ESDE Annual Meeting 2014”, kuri vyks 2014 m. gegužės 9-10 d. Vilniuje. Pasak renginio organizatorių, „šis tarptautinis renginys suteiks naujų ergonomikos žinių Lietuvos ir užsienio odontologams bei burnos priežiūros specialistams, o taip pat ir šių specialybių studentams ir rezidentams“.
 
Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisijos pirmininkas P. Ralys ir Rūmų teisininkė J. Goštautienė pasidalijo informacija apie odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo posėdį, vykusį 2013 m. gruodžio 12 d.
Rūmai 2013 m. spalio 18 d. iš Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos gavo raštą su sąrašu odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų, kurios, mokesčių administratoriaus manymu, nepildė statistinės formos, t.y. asmens sveikatos istorijos (forma 025-043/a), patvirtintos 1999 m. lapkričio 29 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (Žin., 1999 m., Nr. 103 – 2972). Atsižvelgiant į gautą informaciją, kad įstaigos nevykdė SAM ministro įsakymo Nr. 515, t. y. nepildė ir nesaugojo asmens sveikatos istorijų, Rūmai 2013 m. gruodžio 12 d. pasikvietė visus VMI rašte paminėtų odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų vadovus į įstaigų licencijavimo komisijos posėdį dėl licencijuojamos veiklos sąlygų nesilaikymo. Atvykę įstaigų vadovai pateikė aiškinamuosius raštus, kuriuose nurodyta, kad jų įstaigose buvo pildoma ir vedama medicininė dokumentacija (asmens sveikatos istorijos), taip pat pateikė VMI išrašytus dokumentų poėmio aktus, kuriuose fiksuotas įvairus patikrinimų metu paimtų asmens sveikatos istorijų skaičius.
Įstaigų licencijavimo komisija, į kurios sudėtį įeina ir LR Sveikatos apsaugos ministerijos deleguoti asmenys, išnagrinėjusi visus turimus dokumentus ir įvertinusi VMI pateiktą informaciją, priėmė sprendimą, kad nėra teisinio pagrindo stabdyti šių įstaigų licencijų galiojimo, nes įstaigose buvo nustatyti tik smulkūs mokestiniai pažeidimai, kurie nesusiję su licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi kontrole, be to šios įstaigos atsisakė tikslinti mokesčių deklaracijas, neįžvelgdamos padarytų mokestinių pažeidimų.
 
Baigiantis posėdžiui, Tarybos pirmininkas palinkėjo visiems Tarybos nariams sėkmingų ir darbingų 2014 metų atstovaujant visą odontologų bendruomenę.
 
Kitas išvažiuojamasis Tarybos posėdis vyks 2014 m. vasario 21 d. Kaune.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.