Kovo 27 d. vykusio Tarybos posėdžio apžvalga

Lietuvos Respublikos odontologų rūmuose kovo 27 d. vyko Tarybos posėdis. Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro (toliau – Centro) Mokymo ir programų skyriaus direktorė Loreta Gudelienė-Gudelevičienė Tarybos nariams pristatė Centrosukurtą mokomąjį filmuką „Burnos priežiūra“, kuriame rodoma kaip taisyklingai valyti dantis. Taip pat perduota Centro generalinio direktoriaus Juozo Ruolio padėka LR odontologų rūmams ir doc. dr. Rūtai Bendinskaitei už idėjos palaikymą, profesionalią pagalbą ir geranorišką bendradarbiavimą. Su Centro vaizdine mokomąja medžiaga bus galima susipažinti ir Rūmų interneto svetainėje www.odontologurumai.lt.

Tarybos pirmininkas Alvydas Šeikus posėdžio dalyviams pristatė LR odontologų rūmų išleistą knygutę „Odontologai rekomenduoja: Apie vaikų dantis“, skirtą vaikų tėvams ir globėjams. Šis leidinys yra pasiekęs visus Rūmų Teritorinius skyrius ir platinamas vaikų tėvams.

Posėdžio metu Teritorinių skyrių vadovai pasidžiaugė, kad knygutės yra puikiai vertinamos tiek odontologų, tiek vaikų tėvelių. Elektroninę knygutės versiją galite atsisiųsti čia.

Posėdyje buvo svarstyti klausimi dėl Lietuvos medicinos normos MN 45:2009 „Gydytojas vaikų odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ ir Lietuvos medicinos normos MN 44:2005 „Gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ projektų. Kadangi dar aktyviai dirbama darbo grupėse, kitame Tarybos posėdyje bus pristatyti šių medicinos normų projektai.

Apžvelgtas Lietuvos medicinos normos MN 42:2011 „Gydytojas odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ projektas, kuris buvo gautas iš Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) su kalbos redaktoriaus siūlymais. Dėl šios Lietuvos medicinos normos projekto buvo konsultuojamasi su Gydytojų odontologų draugija (GOD).  Nuspręsta likti prie ankstesnio medicinos normos varianto.

Kalbėdamas dė l„Gydytojų odontologų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reglamentuojamoms procedūroms atlikti, reglamentuojamų procedūrų priežiūros ir kontrolės tvarkos“ peržiūrėjimo, darbo grupės vadovas doc. dr. D. Sakavičius pažymėjo, kad darbo grupė neatliko numatytų darbų. Daugumos Tarybos narių spendimu, ši darbo grupė išformuota. „Gydytojų odontologų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reglamentuojamoms procedūroms atlikti, reglamentuojamų procedūrų priežiūros ir kontrolės tvarkos“ projekto parengimą kuruos Rūmų Tarybos pirmininkasir Tarybos pirmininko pavaduotojai doc. dr. Anastazija Tutkuvienė ir Petras Ralys.

Posėdyje apžvelgtas 2015 m. Tarptautinės odontologų dienos minėjimo renginys. Pasidžiaugta gražia ilgametes tradicijas puosialėjančia švente, šiais metais vykusia Panevėžyje. 

2016 m. Rūmų narių įgaliotinių susirinkimoir tarptautinio kongreso organizacinio komiteto pirmininkė doc. dr. A.Tutkuvienė pristatė kongreso pavadinimų variantus. Taryba vienbalsiai išrinko kitų metų kongreso pavadinimą: „Burnos sveikatos ir gyvenimo kokybės dermė“. Taip pat nutarta odontologų bendruomenę glaustai supažindinti su Tarybos narių ir komisijų darbais 2016 m. „Odontologų rūmų žinių“ žurnalo kovo mėnesio numeryje. 2016 m. birželio mėnesio žurnalo numeryje numatoma išsamiai pristatyti ketverių metų kadencijos Odontologų rūmų Tarybos narių ir kitų struktūrinių padalinių bei komisijų darbo rezultatus. 2015 d. sausio 30 d. Tarybos posėdyje nutarta, kad 2016 m. Rūmų narių įgaliotinių susirinkimas ir tarptautinis odontologų kongresas vyks 2016 m. gegužės 27-28 d. Druskininkuose.

Primename, kad šiuo metu Odontologų rūmų interneto svetainėje (pagrindiniame puslapyje kairiame stulpelyje) vyksta balsavimas, kuriame galite išsakyti nuomonę, kokių temų labiausiai pageidaujate 2016 metų moksliniameodontologųkongrese.

Posėdyje apžvelgtaskovo 4 d. Rūmų odontologų ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų reklamos priežiūros komisijosorganizuotas išplėstinis posėdis „Odontologas ar reklamos agentas, kur riba“, kuriame dalyvavo Tarybos pirmininkas A. Šeikus, Rūmų odontologų ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų reklamos priežiūros komisija, reklamą Lietuvoje priežiūrinčios institucijos – LR konkurencijos taryba ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Rūmų etikos ir procedūrų komisija, implantatus ir dantų balinimo priemones Lietuvoje reklamuojančių įmonių atstovai. Akcentuota, kad su odontologija susijusios reklamos turi atitikti reklamą reguliuojančius įstatymus ir teisės aktus, taip pat Odontologų profesinės etikos kodeksą. Pažymėta, kad Odontologų rūmai gauna daug paklausimų, prašymų paaiškinti tam tikras įmonių reklamos pozicijas. Todėl buvo reikalinga diskusija su reklamą užsakančiais implantų ir dantis balinančių priemonių atstovais. Atkreiptas dėmesys, kad pastebėtas galimas įstaigos / įmonės pažeidimo odontologijos reklamoje atvejis bus perduotas valstybės įstaigoms, nagrinėjančioms reklamos Lietuvoje pažeidimus, o jei galimas pažeidimas bus susijęs su Rūmų nariu, jį nagrinės Rūmų etikos ir procedūrų komisija. Rūmų nariai, pastebėję galimus pažeidimus odontologijoje, gali apie tai pranešti Rūmų odontologų ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų reklamos priežiūros komisijai arba kreiptis į valstybines institucijas, nagrinėjančias reklamos pažeidimus.

Taip pat posėdyje diskutuota dėl „Odontologinių ligų diagnostikos ir gydymo protokolų (gydytojo odontologo kompetencija)“. Praėjusį posėdį Taryba buvo nutarusi atnaujinti 2005 m. kovo 18 d. 68 Tarybos nutarimu parengtus ir 2007 m. išleistus „Odontologinių ligų diagnostikosir gydymo protokolus“. Buvo kreiptąsi į anstesnės darbo grupės, rengusios šiuos protokolus, pirmininką doc. dr. S. Drukteinį. Taryba buvo supažindinta su doc. dr. S. Drukteinio siūloma naujos darbo grupės sudėtimi, kurią sudarytų gydytojai odontologai specialistai iš Vilniaus ir Kauno universitetų.

Pirmininkas A. Šeikus Tarybai pristatė susitikimo su Radiacinės saugos centru (toliau – RSC) rezultatus. Kalbėta, kad susitikime dalyvavę RSC direktorius Albinas Mastauskas ir direktoriaus pavaduotoja Ramunė Marija Stasiūnaitienė džiaugėsi produktyviu bendradarbiavimu su Rūmais – institucijos apsikeičia aktualia informacija, su ja supažindinami Rūmų nariai.

Tarybai buvo pristatytas kovo 20-ąją dieną vykęs Pasaulinės burnos sveikatos dienos minėjimas.

Tądien Lietuva su daugiau nei 75 – iomis pasaulio šalimis visuomenei priminė, kaip svarbu apsaugoti dantis ir burnos sveikatą visą gyvenimą – nuo vaikystės iki senatvės. Šių metų Pasaulinės burnos sveikatos dienos tema buvo „Šypsenos visam gyvenimui“.

Pasaulinę burnos sveikatos dieną Lietuvos Respublikos odontologų rūmai Lietuvos žmones kvietė atkreipti dėmesį į burnos sveikatos gerinimą. Gydytojai odontologai, gydytojai odontologai specialistai ir burnos higienistai bei būsimi specialistai gyventojus kvietė nemokamai pasitikrinti burnos sveikatą ir gauti profesionalių rekomendacijų burnos sveikatos klausimais. Visuomenės sveikatos gerinimą propaguojantys esami ir būsimi gydytojai odontologai ir burnos priežiūros specialistai apsilankė lopšeliuose, vaikų darželiuose ir mokyklose. Akcijos vyko didžiųjų Lietuvos miestų prekybos centruose. Šiemet pirmą kartą renginiai vyko globos įstaigose suaugusiems neįgaliems ir senų žmonių globos įstaigose.

Tarybos pirmininkas A. Šeikus pristatė SAM  2015 d. kovo 24 d. įsakymu Nr. V-405 pasikeitusią Odontologų licencijavimo komisijossudėtį, kurią dabar sudaro:
 
Komisijos pirmininkė, doc. dr. Anastazija Tutkuvienė
Profesinė kvalifikacija – gydytoja endodontologė, Rūmų Tarybos pirmininko pavaduotoja
 
Komisijos nariai:
Komisijos narys Romas Abunevičius
Profesinė kvalifikacija – gydytojas odontologas, gydytojas burnos chirurgas
 
Komisijos narė Elvyra Kameneckienė
Profesinė kvalifikacija – gydytoja odontologė ortopedė
 
Komisijos narė Laimutė Šulinskienė
Profesinė kvalifikacija – dantų technikė
 
Komisijos narė Audra Knyvienė                                                                                                                                        
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Specialistų licencijavimo skyriaus vedėja
 
Komisijos narėdoc. dr. Laura Linkevičienė        
Profesinė kvalifikacija – gydytoja ortodontė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Odontologijos institutas
 
Komisijos narysprof. dr. Algimantas Antanas Šurna                                                                                                 
Profesinė kvalifikacija – gydytojas odontologas ortopedas.
 
Taip pat pristatyta SAM  2015 d. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-362 pasikeitusi Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisijos sudėtis, kurią dabar sudaro:
 
Komisijos pirmininkas, Petras Ralys                                                                                                                                    
Profesinė kvalifikacija – dantų technikas, Rūmų Tarybos pirmininko pavaduotojas
 
Komisijos nariai:
Komisijos narė Erminija Guzaitienė
Profesinė kvalifikacija – gydytoja odontologė
 
Komisijos narė Violeta Raslanienė
Profesinė kvalifikacija – gydytoja odontologė
 
Komisijos narys doc. dr. Dalius Sakavičius
Profesinė kvalifikacija – gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas
 
Komisijos narė Viktorija Buzytė
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos LNSS koordinavimo ir sveikatos sveikatos priežiūros įstaigų valdybos Antrinio ir tretinio lygio koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė
 
Komisijos narys prof. habil. dr. Ričardas Kubilius
Profesinė kvalifikacija – gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikų Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikos vadovas
 
Komisijos narė Jolanta Sruogienė
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos Įstaigos vertinimo skyriaus vedėja.Kitas Tarybos posėdis vyks balandžio 24 d. Vilniuje. 

Kitas Tarybos posėdis vyks balandžio 24 d. Vilniuje. 

 

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.