Spalio 23 d. LR odontologų rūmų tarybos posėdžio apžvalga

 
LR odontologų rūmų (toliau – Rūmai) tarybos posėdį pradėjo S. Miežinienė, pristatydama Lietuvos medicinos normos MN XX:2015 „Gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ projektą.
Darbo grupės pirmininkė pažymėjo, kad darbo grupė intensyviai dirbo Normos rengimo klausimu, todėl Taryba, įvertinusi darbo grupės pateiktą Normos projektą nutarė projektą, pakoreguotą pagal Tarybos narių išsakytas pastabas, tvirtinti ir teikti derinti valstybinėms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.
 
        Rūmai yra gavę trijų pacienčių nusiskundimus dėl vieno Rūmų nario odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų, suteiktų pažeidžiant profesinės etikos nuostatas, įtvirtintas Odontologų profesinės etikos kodekse. Rūmų nario profesinė veikla buvo vertinama Rūmų etikos ir procedūrų komisijoje. Komisija, išnagrinėjusi Rūmų nario paaiškinimus raštu ir žodžiu,  ambulatorinių kortelių įrašus, kasos pajamų orderių kvitus bei įvertinusi kitą turimą medžiagą konstatavo, kad Rūmų narys gydytojas odontologas savo profesine veikla, nesugebėjimu abipusio dialogo būdu išspręsti iškilusių problemų, nepagarbiu elgesiu, nevykdydamas odontologo profesinių pareigų pažeidė Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymą, Odontologų profesinės etikos kodekso reikalavimus, ir pasiūlė Rūmų tarybai spręsti klausimą dėl drausmės bylos iškėlimo Rūmų nariui ir jo perdavimo Rūmų Garbės teismui. Taryba, atsižvelgusi į pacienčių kreipimąsi bei įvertinusi Rūmų turimą medžiagą, nutarė kelti drausmės bylą Rūmų nariui ir perduoti ją nagrinėti Rūmų Garbės teismui.
 
      Tarybos pirmininkas A. Šeikus posėdžio dalyvius informavo apie Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP-3087(2), kurį pateikė Seimo nariai. Akcentuota, kad 2015 m. spalio 7 d. Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komitete organizuoti klausymai dėl Odontologų rūmų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto. Tarybos pirmininkas A. Šeikus pabrėžė, kad Seimo Sveikatos reikalų komiteto pasirinkti ekspertai ar jų atstovai, taip pat raštu pateiktų ekspertų pastabos ir siūlymai, tame tarpe ir LR Seimo kanceliarijos teisės departamentas ir LR Sveikatos apsaugos ministerija – argumentuotai neigiamai atsiliepė apie siūlomą Odontologų rūmų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą. Tačiau nustebino Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vyriausiosios respublikos specialistės prof. A. Pūrienės ir Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorės N. Ribokienės nuomonės, priešingos Sveikatos apsaugos ministerijos pozicijai.
 
           Organizacinio komiteto pirmininkė doc. dr. A. Tutkuvienė pristatė klausymą dėl 2016 m. Rūmų narių įgaliotinių susirinkimo ir Tarptautinio kongreso „Burnos sveikatos ir gyvenimo kokybės dermė“ parengiamųjų darbų. Doc. dr. A. Tutkuvienė posėdžio dalyviams priminė, kad 2016 m. Rūmų narių įgaliotinių susirinkimas bei Tarptautinis kongresas vyks 2016 m. gegužės 27-28 dienomis Druskininkuose „SPA Vilnius Druskininkai“.
       Taryba nutarė nustatyti Rūmų narių įgaliotinių atstovavimo kvotą ataskaitiniame - rinkiminiame susirinkime, vyksiančiame 2016 m. gegužės 27-28 dienomis Druskininkuose,  santykiu 1:40. Įvertinus šios dienos Rūmų narių skaičių teritoriniuose skyriuose, teritoriniai skyriai savo konferencijose į ataskaitinį – rinkiminį susirinkimą išrenka įgaliotinius taip: Rūmų Vilniaus ter. skyrius – 63 įgaliotinius; Kauno ter. skyrius – 64; Klaipėdos ter. skyrius – 26; Panevėžio ter. skyrius – 22; Šiaulių ter. skyrius - 20. Teritorinių skyrių vadovai įpareigoti išrinktų įgaliotinių sąrašus Rūmams pateikti iki 2016 m. balandžio 1 d. Taryba taip pat pritarė kongreso Rėmimo pasiūlymams.
        Akcentuota, kad Dalyvių registracija į kongresą vyks internetu. Kaip ir praeitais metais Kongreso dalyvis vietą renginyje turės rezervuoti internetinėje svetainėje adresu www.odontologurumai.lt, tačiau siekiant Rūmų nariams užtikrinti patogią ir sklandžią registraciją į Kongresą, nutarta palikti ir popierinę Dalyvio vietos rezervacijos anketą, kuri bus siunčiama kartu su „Odontologų rūmų žiniomis“.
       Tarptautinio kongreso organizacinio komiteto narė E. Guzaitienė pristatė preliminarią mokslinę programą, užsienio ir lietuvių lektorius, kurie sutiko skaityti paskaitas kongreso metu.
 
        Tarybos pirmininko pavaduotoja doc dr. A. Tutkuvienė pristatė klausimą dėl Gydytojų odontologų profesinės kvalifikacijos tobulinimo Reglamentuojamoms procedūroms atlikti, Reglamentuojamų procedūrų priežiūros ir kontrolės tvarkos atnaujinimo projekto (toliau – Tvarka). Akcentuota, kad pagrindinis pasikeitimas Tvarkoje, kad teisę eiti į Reglamentuojamų procedūrų kursus turi tik gydytojas odontologas.
       Tvarkoje pakeisti reikalavimai įstaigoms, teikiančioms prašymą pripažinti Reglamentuojamų procedūrų mokymo bazėmis. Remiantis nauja Tvarkos redakcija, įstaiga privalės turėti galiojančią odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licenciją specializuotoms odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugoms, kurios galiojimas per paskutinius 5 metus nebuvo sustabdytas ar panaikintas.
       Siekiant sugriežtinti įstaigų, teikiančių prašymą pripažinti Reglamentuojamų procedūrų mokymo bazėmis, atranką, Neformaliojo švietimo komisija, įvertinusi įstaigos atitikimą tapti Reglamentuojamų procedūrų mokymo baze ir pateiktus įstaigos dokumentus kartu su Komisijos protokolu perduos ją svarstyti Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisijai, kuri ir priims galutinį sprendimą.  
 Pagal atnaujintą Tvarką, Reglamentuojamų procedūrų mokymo vadovas gali būti gydytojas odontologas specialistas (burnos chirurgas, gydytojas periodontologas ar burnos, veido ir žandikaulių chirurgas), turintis ne mažesnę kaip 5 metų specialisto profesinės praktikos patirtį ir galiojančią atitinkamos profesinės kvalifikacijos licenciją, kurios galiojimas per paskutinius 5 metus nebuvo sustabdytas ar panaikintas. Mokymo vadovas ir Mokymo bazė, vykdydama Mokymo programas, turi vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, neproteguoti atskirų gamintojų produktų.
           Įtrauktas naujas punktas, kad Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisija, patvirtinusi įstaigą Reglamentuojamųjų procedūrų baze ir Mokymo vadovu, turės išduoti atitinkamą pažymėjimą.  Taip pat naujojoje Tvarkos redakcijoje numatyta, kad Mokymo bazė ne vėliau kaip per 3 dienas turi informuoti Rūmus apie priimtą mokytis Kursantą, Kursų pradžią ir pabaigą. Mokymo bazė, pradėjusi vykdyti Mokymo programą iki šios Tvarkos naujos redakcijos įsigaliojimo ne vėliau kaip per 3 dienas turi informuoti Rūmus apie priimtą mokytis Kursantą, Kursų pradžią ir pabaigą.
         Kursų baigimo pažymėjimo priede turės būti nurodoma kada, kiek ir kokių Reglamentuojamų procedūrų Kursantas stebėjo, kada, kiek kartų ir kokioms Reglamentuojamoms procedūroms asistavo, kada, kiek ir kokių Reglamentuojamų procedūrų atliko Reglamentuojamų procedūrų mokymo vadovo priežiūroje.
        Kursų baigimo pažymėjimą su priedu, išduotą Reglamentuojamų procedūrų mokymo bazės, parašu dabar tvirtins Mokymo bazės (įstaigos) vadovas ir Reglamentuojamų procedūrų mokymo vadovas. Akcentuota, kad Odontologų licencijavimo komisijai teikiami tvirtinti Kursų baigimo pažymėjimas ir priedas negali būti pateikiami praėjus daugiau negu 2 metams nuo jų išdavimo.
          Keitėsi Užsienyje įgyto išsilavinimo atlikti Reglamentuojamas procedūras pripažinimas: Neformaliojo švietimo komisija, atsižvelgdama į pateiktą gydytojo odontologo medžiagą turės įvertinti teorinį ir/ar praktinį jo pasirengimą atlikti Reglamentuojamas procedūras. Trūkstamą teorinį ir/ar praktinį pasirengimą  gydytojas odontologas privalės atlikti Rūmų patvirtintose Mokymo bazėse.
      Tvarkoje pridėtas punktas, jog Neformaliojo švietimo komisijai nustačius trūkumų dėl Mokymo bazės ar Mokymo vadovo, nepakankamos Kursų kokybės, netinkamo programos vykdymo, medžiaga ir Komisijos protokolas perduodami Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisijai, kuri ir priima galutinį sprendimą.
          Taryba, įvertinusi Gydytojų odontologų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reglamentuojamoms procedūroms atlikti, reglamentuojamų procedūrų priežiūros ir kontrolės tvarkos praktinius taikymo aspektus nutarė 2012 m. sausio 27 d. Tarybos nutarimu Nr. 12/TN-03 patvirtintą Tvarką išdėstyti nauja redakcija.
 
       Rūmų Tarybos pirmininkas A. Šeikus posėdžio dalyvius informavo apie Studentų odontologų asociacijos prašymą, kurį vienbalsiai nutarta tenkinti.
 
     Pasidžiaugta, kad Rūmų organizuota privalomųjų profesinės kvalifikacijos tobulinimo valandų konferencija „4x2 – tai svarbu“, skirta gydytojams odontologams, gydytojams odontologams specialistams bei burnos priežiūros specialistams, sulaukė didelio Rūmų narių susidomėjimo ir teigiamų atsiliepimų apie lektorių skaitytų paskaitų aktualumą ir naujumą.
 
      Pristatyta 2015 m. rugsėjo 20 – 29 dienomis Bankoke (Tailandas) įvykusio kasmetinio FDI World Dental Federation pasaulinio kongreso ataskaita. Šiuometinis kongresas buvo pripažintas didžiausiu visoje FDI istorijoje pranešėjų skaičiumi: savo pranešimus pristatė 150 aukščiausios kvalifikacijos pranešėjų iš visų pasaulio šalių. Kongreso dalyviai turėjo galimybę rinktis iš 90-ties įvairiausių mokslinių sesijų, buvo pristatyta 500 stendinių pranešimų. Rūmų Tarybos pirmininkas dar syki padėkojo kongrese dalyvavusiems atstovams ir priminė posėdžio dalyviams, kad kitas FDI pasaulinis kongresas įvyks 2016 metų rugsėjo 7 – 10 dienomis Poznanėje (Lenkija).
 
     Tarybos posėdžio metu nutarta sudaryti naują darbo grupę dėl MN 24:2007 „Gydytojo odontologo padėjėjas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ atnaujinimo. Darbo grupės pirmininke patvirtinta Tarybos narė V. Gailienė.
 
     Pritarta keisti Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra. Odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimosi ir profesinės praktikos kontrolės tvarkos 3.3. punktą išdėstant jį taip: „3.3. Odontologas ar burnos priežiūros specialistas turi įrodyti privalomą profesinį tobulinimą kas penkerius metus: gydytojams odontologams ir gydytojams odontologams specialistams – 120 valandų, dantų technikams ir burnos higienistams – 60 valandų, gydytojų odontologų padėjėjams – 50 valandų, iš jų odontologams ar burnos priežiūros specialistams po 2 valandas būtinosios pagalbos, infekcijų kontrolės, profesinės etikos ir burnos ligų profilaktikos privalomų temų. Odontologas ar burnos priežiūros specialistas privalo įrodyti ne mažesnę kaip 3 metų klinikinę praktiką kas penkerius metus.“
          Atnaujinti ir  Lietuvos Respublikos odontologų rūmų odontologų licencijavimo komisijos darbo nuostatai.
 
      Taryboje svarstytas klausimas dėl odontologų galimybės vykdyti veiklą pagal Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą. Taryba, atsižvelgusi į tai, kad galiojantys Lietuvos teisės aktai numato galimybę ūkio subjektams vykdyti veiklą pagal Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą, nutarė sudaryti darbo grupę, kuri spręstų gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų teisės vykdyti veiklą pagal Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Valstybine mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos bei kitomis valstybinėmis institucijomis įgyvendinimo klausimą. Darbo grupės pirmininku paskirtas – Rūmų narys T. Linkevičius.
 
     Posėdyje kalbėta apie Rūmų nario pažymėjimo formos keitimą. Taryba pritarė pažymėjimo formos atnaujinimui, naujų kodų, susietų su Rūmų narių tobulinimusi ir kita įvedimui.
 
      Taryba sudarė darbo grupę leidiniui „Infekcijų kontrolė odontologijos praktikjoje“ atnaujinimui. Darbo grupės pirmininke paskirta Tarybos narė R. Adomaitienė.
 
Kitas Rūmų Tarybos posėdis vyks 2015 m. gruodio 18 d.
 

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.