2017 m. kovo 24 d. Tarybos posėdžio apžvalga

 
Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Tarybos posėdį pradėjo Dr. Jono Basanavičiaus Karo medicinos tarnybos gydytojas odontologas Š. Ratkus, informuodamas posėdžio dalyvius apie odontologų veiklą Lietuvos kariuomenėje. Akcentuotas karo medicinos gydytojų odontologų ir karo medicinos gydytojo odontologo padėjėjų, priimtų pacientų skaičius. Papasakota apie profilaktinę karių sveikatos patikrinimo svarbą.
     
  Tarybos pirmininko pavaduotoja doc. dr. V. Brukienė skaitė pranešimą apie Rūmų komisijų 2016 metų veiklą, aktualijas, kylančių problemų išsamią analizę. Tarybos pirmininko pavaduotoja R. Adomaitienė pristatė pranešimą apie Rūmų Teritorinių skyrių 2016 metų veiklą, aktualijas, kylančių problemų, jų sprendimo būdų išsamią analizę.
        R. Adomaitienė akcentavo, kad Rūmų teritoriniai skyriai intensyviai dirba, kad visi gydytojai odontologai pasikeistų spaudus. Akcentuota, kad Rūmų teritoriniai skyriai organizuoja tobulinimosi konferencijas Rūmų nariams.
 
Odontologų rūmų Taryba pritarė 2017 m. kovo 23 d. prezidiumo nutarimui Nr. 17/PN-06 dėl Eglės Vindašiūtės iniciatyvos padėti senelių globos namų gyventojams. Nutarimas skamba taip:
 Atsižvelgdamas į susiklosčiusią situaciją socialiniuose tinkluose dėl iniciatyvos padėti senelių globos namų gyventojams įvairiuose Lietuvos miestuose, pagaminant jiems dantų plokšteles, Prezidiumas nutarė, jog Rūmai prisijungia prie rengiamos akcijos iniciatorių ir įsipareigoja pagal jų pateiktą senelių globos namų gyventojų, kuriems reikalinga dantų protezavimo paslauga, sąrašą Rūmams pristatyti minėtus asmenis į akcijos organizatorių nurodytas asmens sveikatos priežiūros (pagalbos) įstaigas, jei šiose įstaigose bus suteiktas NEMOKAMAS senelių globos namų gyventojų, kuriems reikalinga ši paslauga, dantų protezavimas, t.y. nurodyta asmens sveikatos priežiūros (pagalbos) įstaiga atliks minėtas paslaugas nenaudojant PSDF biudžeto lėšų.
 
     Komisijos pirmininkė doc. dr. A. Tutkuvienė skaitė pranešimą apie Odontologų licencijavimo komisijos 2016 metų veiklą, aktualijas, dažniausiai komisijos praktikoje kylančių klausimų apžvalgą.
         Akcentuota, kad per 2016 metus buvo išduota 302 licencijos gyd. odontologams ir gyd. odontologams specialistams bei 230 licencijų burnos priežiūros specialistams. 88 gyd. odontologams ir gyd. odontologams specialistams taip pat 200 burnos priežiūros specialistų licencijos galiojimas buvo sustabdytas. 46 -  gyd. odontologams ir gyd. odontologams specialistams bei 65 burnos priežiūros specialistams licencijos galiojimo sustabdymas buvo panaikintas. Per 2016 metus Rūmų Odontologų licencijavimo komisija svarstė 410 gydytojų odontologų ir 447 burnos priežiūros specialistų 5-ių metų  tobulinimosi ir profesinės praktikos deklaracijas.
    Per 2016 metus panaikinta 80 gyd. odontologų ir gyd. odontologų specialistų bei 142  burnos priežiūros specialistų praktikos licencijų galiojimas. Taryba išklausiusi Odontologų licencijavimo komisijos veiklos pranešimo už 2016 metus nutarė jį patvirtinti.
 
          Komisijos pirmininkė R. Kiaunienė skaitė pranešimą apie Socialinių reikalų ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo priežiūros komisijos 2016 metų veiklą, aktualijas, dažniausiai komisijos praktikoje kylančių klausimų apžvalgą. Pristatyta nauja komisijos sudėtis. Priminti komisijos tikslai, veiklos gairės. R. Kiaunienė akcentavo, kad pagrindiniai motyvai paramai gauti: nedarbingumas ligos atveju; nelaimingas atsitikimas; sunki materialinė padėtis. Motyvai atleisti nuo Rūmų nario mokesčio: sunki liga ir garbingas amžius.
         Per ataskaitinį laikotarpį įvyko keturi posėdžiai: svarstyti narių prašymai dėl atleidimo nuo nario mokesčio bei paramos gavimo; organizuoti susitikimai su draudimo kompanijų atstovais; paruoštas klausimynas draudimo kompanijoms, siekiant išsiaiškinti, kaip efektyviai veikia privalomojo CAD už pacientams padarytą žalą mechanizmas; organizuotas susitikimas - diskusija su SAM atstovais ir  draudiminių kompanijų atstovais (Lietuvos draudimu, BTA ir kt.) Rūmuose; Parašytas straipsnis apie Privalomojo ir savanoriško civilinės atsakomybės draudimus už pacientams padarytą žalą į žurnalą „Odontologų rūmų žinios“. Svarstyti aštuoni prašymai: trys  prašymai atmesti dėl motyvacijos nebuvimo bei dokumentų trūkumo; vienas prašymas tenkintas iš dalies; svarstyti ir teikti pasiūlymai tarybai. Taryba išklausiusi Socialinių reikalų ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo priežiūros komisijos veiklos už 2016 m. pranešimą, nutarė jį patvirtinti.
 
      Komisijos pirmininkas R. Pletkus skaitė pranešimą apie Profesinės praktikos apibendrinimo komisijos 2016 metų veiklą, aktualijas, dažniausiai komisijos praktikoje kylančių klausimų apžvalgą.
    Taryba išklausiusi Profesinės praktikos apibendrinimo komisijos veiklos už 2016 m. pranešimą, kurį pristatė Komisijos pirmininkas R. Pletkus,nutarė jį patvirtinti.
 
       Komisijos narys J. Vyšniauskas skaitė pranešimą apie Odontologų ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų reklamos priežiūros komisijos 2016 metų veiklą, aktualijas, dažniausiai komisijos praktikoje kylančių klausimų apžvalgą. Per metus vyko keturi posėdžiai. Nagrinėtos odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos ir jų publikuojama reklama.
         J. Vyšniauskas akcentavo, kad Rūmų atstovai buvo susitikę su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau VVTAT) specialistais aptarti galimus pažeidimus odontologinio pobūdžio reklamoje spaudoje, televizijoje bei elektroninėse visuomenės informavimo priemonėse. VVTAT specialistai, išklausę problemas, pasiūlė galimą sprendimą: Odontologų rūmai yra savitvarkos organizacija ir, vadovaujantis Odontologų profesinės etikos kodeksu, turi teisę įspėti reklamos pažeidėją. Jeigu pažeidėjas į įspėjimus nereaguoja, bus kreiptasi į VVTAT, kuri turi teisę taikyti veiksmingesnes (ekonomines) priemones. 
           Taryba išklausiusi Odontologų ir odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų reklamos priežiūros komisijos veiklos už 2016 m. pranešimą, nutarė jį patvirtinti.
 
     Komisijos pirmininkė R. Račienė skaitė pranešimą apie Profilaktikos programų koordinavimo komisijos2016 metų veiklą, aktualijas, dažniausiai komisijos praktikoje kylančių klausimų apžvalgą. Komisija per ataskaitinį laikotarpį paruošė ataskaitą apie vaikų burnos sveikatos būklę 2015 m., remiantis Vaiko sveikatos pažymos (forma 027-I/a) duomenimis (išspausdinta „Odontologų rūmų žiniose“ Nr. 2, 2016); paruoštos instrukcijos apie teisingą KPI ir sąkandžio būklės žymėjimą Vaiko sveikatos pažymoje (forma 027-I/a); paruoštos „Vaiko burnos sveikatos rizikos vertinimo“ lentelės atskiroms amžių grupėms. Informacija apie jas pateikta konferencijose: „4x2 - tai svarbu“ (spalio 14 d.); Rūmų Panevėžio teritorinio skyriaus (lapkričio 19 d.) ir Rūmų Klaipėdos teritorinio skyriaus konferencijose (lapkričio 26 d.).
     R. Račienė akcentavo, kad per ataskaitinį laikotarpį įvyko susitikimas Skuodo raj. savivaldybėje vaikų burnos ligų profilaktikos klausimais (lapkričio 25 d.). Komisijos atstovai dalyvavo „Vaikų šalis“ parodoje Litexpo su „Dantukų klubu“ (pristatyta „Saldumynų šeštadieniais“ iniciatyva, burnos higienos mokymai vaikams ir jų tėvams) (lapkričio 25-27 d.). Vykdyta veikla bendradarbiaujant su Visuomenės sveikatos biurais (susitikimas VSB rugsėjo 9 d., metodinės medžiagos paruošimas vaikų darželiams burnos sveikatos mokymo klausimais). Komisijos iniciatyva paruošta ir išleista knygelė „Odontologai rekomenduoja: Apie cukraus žalą“. Ruošiamas maisto katalogas, nurodant cukraus kiekį juose (tęsiamas bendradarbiaujant su Sveikatos mokymų ir ligų prevencijos centru, Nacionaliniu maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutu, Sveikatos apsaugos ministerija). Taryba išklausiusi Profilaktikos programų koordinavimo komisijos veiklos už 2016 m. pranešimą, kurį pristatė Komisijos pirmininkė R. Račienė, nutarė jį patvirtinti.
 
      Rūmų finansininkė R. Šimulionienė įvertinusi kompetetingų institucijų išaiškinimus dėl tam tikrų teisės aktų pasikeitimų teikė Tarybai nutarimus pripažinti juos netekusiais galios. Taip pat Tarybai pristatyti darbuotojų etatai ir jų skaičius bei pateikti patvirtinti šių darbuotojų pareigybių (etatų) sąrašai. Reikia akcentuoti, kad visuotiniam Odontologų rūmų narių susirinkimui svarstyta siūlyti Rūmų Teritorinio skyriaus vadovų, Tarybos pirmininko pavaduotojų ir Rūmų komisijų pirmininkų pareigybes. Taryba įvertinusi kompetetingų institucijų išaiškinimus dėl tam tikrų teisės aktų pasikeitimų, nutarė pripažinti netekusiais galios Tarybos nutarimus ir teikti š.m. gegužės 26 d. vyksiančiam Visuotiniam odontologų Rūmų narių susirinkimui tvirtinti naujų pareigybių Rūmuose sąrašą.
 
        Tarybos narė, darbo grupės pirmininkė S. Miežinienė posėdžio dalyviams pristatė darbo grupės pastabas, rengiant Lietuvos medicinos normos MN 44:2017 „Gydytojas burnos chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" projektą.
        Taryba, atsižvelgusi į darbo grupės pirmininkės S. Miežinienės pristatytą  Lietuvos medicinos normos MN 44:2017 „Gydytojas burnos chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (toliau - Norma) projektą nutarė projektą, pakoreguotą pagal Tarybos narių išsakytas pastabas, tvirtinti ir teikti derinti valstybinėms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.
 
        Pranešėja - darbo grupės pirmininkė V. Gailienė pristatė komisijos išsakytas pastabas rengiant MN 24:2016 „Gydytojo odontologo padėjėjas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ projektą. Taryba, susipažinusi su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos  pateiktomis pastabomis Lietuvos medicinos normos MN 24:2017 „Gydytojo odontologo padėjėjas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ projektui, įvertinusi darbo grupės pateiktus siūlymus, nutarė pritarti darbo grupės siūlymams, taip pat pakoreguoti Normos projektą pagal Tarybos narių išsakytas pastabas ir pakartotinai teikti derinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai.
 
Posėdžio dalyviams pristatyta Tarybos pirmininko A. Šeikaus susitikimų darbotvarkė. 2017 m. kovo 1 d. įvyko susitikimas Rūmuose su Profesinės praktikos apibendrinimo komisija; 2017 m. kovo 2 d. - susitikimas Rūmuose su LRV Ministro Pirmininko patarėju, atsakingu už sveikatą, Pauliumi Gradecku; 2017 m. kovo 9 d. susitikimas su Vartotojų teisių tarnyba; 2017 m. kovo 20 d. susitikimas su SAM dėl odontologų prisijungimo prie e-sveikatos sistemos.
 
          Rūmų Tarybos pirmininkas posėdžio dalyviams pristatėRūmų licencijavimo archyvo tvarkymo būtinybę ir pagrindinius tikslus. Siekiant optimizuoti Rūmų licencijavimo specialistų darbą, Taryba nutarė:
1)      organizuoti licencijos turėtojų bylų pertvarkymą, t.y. suformuoti vieną licencijos turėtojo bylą, perkeliant į ją atskiras licencijos turėtojo bylas, suderinant bylų atitiktį su Rūmų registro duomenimis;
2)      2017 m. Rūmų biudžete numatyti licencijų turėtojų bylų pertvarkymo organizavimui skirtas lėšas ir šiai funkcijai atlikti reikiamų kanceliarinių prekių ir biuro technikos įsigijimui.
 
            Rūmų Tarybos pirmininkas pristatė Kęstučio Sveikatos labdaros ir paramos fondo kreipimąsi į Rūmus, paremti Kęstučio gydymą dviem būdais:
1.        Pervesti 2 proc.pajamų mokesčio dalį
2.        Pervesti laisvanorišką paramąį sąskaitą banke LT66 7044 0600 0808 9874, Kęstučio Sveikatos labdaros ir paramos fondas, į.k. 304227920.
Taryba nutarė įdėti pranešimą į Rūmų internetinę svetainę apie galimybes paremti Rūmų narioKęstučio Sveikatos gydymą.
 
      Kadangi Odontologų rūmuose nebeliko senojo leidimo Odontologų profesinės etikos kodeksų, kurie yra nemokamai dalinami naujiems Rūmų nariams, atsirado poreikis pakartotinam išleidimui.Taryba nutarė pritarti Odontologų profesinės etikos kodekso pakartotiniam išleidimui numatant tiražą nuo 500 iki 1000 vnt. remiantis sąmata.
 
       Rūmų Tarybos pirmininkas informavo apie gautą Studentų Odontologų Asociacijos prašymą,kuriame nurodoma, kad2017 metų rugpjūčio 20 – 26 dienomis Vilniuje vyks tarptautinis Europos Odontologijos Studentų Asociacijos (angl. - EDSA) suvažiavimas. Šis renginys yra Europos Odontologijos Studijų Asociacijos (angl. – ADEE) rengiamo kasmetinio kongreso dalis.
       Prašyme nurodoma, kad šiemet planuojama sulaukti 120 studentų iš įvairių Europos universitetų. Kongreso metu dalyviai turės galimybę išgirsti tarptautinių lektorių paskaitas, dalyvauti diskusijose bei pristatyti mokslinius darbus. Taip pat bus organizuoti praktiniai užsiėmimai, kurių metu studentai skirs laiką manualinių įgūdžių lavinimui. Be to, į programą bus įtraukti studentų susibūrimų vakarai bei kultūriniai renginiai.
        Renginį organizuoja Studentų Odontologų Asociacija, kuriai priklauso VU bei LSMU odontologijos studentai, kartu su profesorės V. Pečiulienės pagalba. Kadangi suvažiavimas yra rengiamas rėmėjų finansinės pagalbos dėka, prašoma prisidėti prie renginio ruošimo.
Taryba balsų dauguma nutarė Europos Odontologijos Studentų Asociacijos (angl. - EDSA) suvažiavimo parengiamiesiems darbams skirti finansinę paramą., studentams nurodant lėšų panaudojimo tikslingumą.
 
            Tarybos pirmininko pavaduotoja V. Brukienė Tarybai pristė renginio organizacinio komiteto sprendimą, „Baltijos jūros regiono šalių odontologų dienos“ („Baltic dental days“) renginį skirti tik gydytojams odontologams ir gydytojams odontologams specialistams. Pateiktas svarstyti renginio dalyvio mokestis.Taryba, atsižvelgdama į Organizacinio komiteto narės siūlymus,   nutarė 2017 m. renginį „Baltijos jūros regiono šalių odontologų dienos“ („Baltic dental days“) skirti gydytojams odontologams ir gydytojams odontologams specialistams (22 tobulinimosi valandos, iš jų 4 val. privalomosiomis temomis), į šį renginį registruoti apie 1000 dalyvių, patvirtinti dalyvio mokesčio dydį ir registracijos tvarką.
 
      Rūmų narys gyd. odontologas G. Gumbelevičius kartu su Lietuvos Karito labdaros ir paramos organizacijos atstove pristatė Lietuvos odontologų labdaros ir paramos fondo kūrimo tikslus: teikti nemokamą pagalbą neįgaliesiems, ligoniams, vienišiems, vyresnio amžiaus asmenims, vaikams, daugiavaikėms ir menkai materialiai aprūpintoms šeimoms, asmenims, kurių gaunamos pajamos negali užtikrinti minimalių sveikatos ir socialinių poreikių tenkinimo; siekti socialinėje atskirtyje gyvenančių žmonių integruoto ir oraus gyvenimo; jautrinti visuomenės narius ir siekti jų indėlio sprendžiant socialinėje atskirtyje gyvenančių asmenų sveikatos ir socialines problemas; prisidėti prie esamų ir kurti naujus socialinius, edukacinius, prevencinius, ekologinius projektus, skirtus pažeidžiamų grupių ir visuomenės sveikatos gerinimui, sveikos gyvensenos įpročių formavimui, ligų prevencijai bei socialiniai sanglaudai didinti ir užtikrinti.
     Akcentuota, kad dalyvauti fondo veikloje galima dviem būdais: kaip steigėjas/dalininkas (atsakomybė už fondo veiklą ir jos vystymą; pradinis ir kasmetiniai įnašai fondui; dalyvavimas dalininkų susirinkimuose ir sprendimų priėmime; fondo atstovavimas viešumoje; prisidėjimas prie fondo veiklos iš anksto aptartais būdais ir sąlygomis; ir kaip rėmėjas (galimybė dalyvauti fondo veikloje teikiant neatlygintiną pagalbą fondo atrinktiems žmonėms;Išpildyta įmonės socialinės atsakomybės sritis; mokesčių lengvatos; prisidėjimas prie fondo veiklos pagal norus ir galimybes.).
         Pagrindinė fondo veikla: nemokama pagalba skurdžiau gyvenantiems; stomatologinės paslaugos atrinktiems asmenims; švietimo veikla.
     Posėdžio metu pristatytas tolimesnis fondo veiklos finansavimas: dalininkų įnašas; rėmėjų aukotos lėšos; projektinis finansavimas.
                                    
       Rūmų Tarybos pirmininkas A. Šeikus pristatė Tarptautinės odontologų dienos detales ir pateikė renginio išlaidas. Taryba pritarė pateiktai ataskaitai.
 
       A. Šeikus posėdžio dalyvius informavo, kad norima tobulinti ir keisti Gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimo tvarkos ir mastų tvarką, nes renginių registravimo metu pastebimi sistemingi pažeidimai. Siekiant aukštesnės renginių registravimo kokybės, nuspręsta šį klausimą nagrinėti ir pateikti kitame posėdyje.
 
Kitas Rūmų Tarybos posėdis vyks 2017 m. gegužės 5 d.

 

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.