2017 m. gegužės 5 d. Tarybos posėdžio apžvalga

   
       
Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Tarybos posėdį pradėjo Rūmų Tarybos pirmininkas A. Šeikus pristatydamas posėdžio dalyviams gydytojos odontologės E. Vindašiūtės iniciatyvą – sudaryti palankesnes sąlygas gauti protezavimo paslaugas senelių globos namuose gyvenantiems senjorams. Lietuvos Respubikos odontologų rūmai padės organizuoti senelių, gyvenančių globos namuose, pervežimimą į akcijos organizatorių nurodytas gydymo įstaigas.
       Taip pat Odontologų rūmų Tarybos pirmininkas susitikime su LR Sveikatos apsaugos ministru, dalyvaujant ir Ligonių kasų atstovams, pateikė ministrui galimus problemos sprendimo būdus, kuriuos įgyvendinus susidarytų palankesnės sąlygos gauti protezavimo paslaugas senelių globos namuose gyvenantiems senjorams. Rūmai Sveikatos apsaugos ministerijai pateikė Gydytojo odontologo paslaugų teikimo namuose organizavimo tvarkos aprašo pataisas.
 
         Posėdžio metu Tarybos pirmininko pavaduotoja doc. dr. V. Brukienė ir Tarybos pirmininko pavaduotoja R. Adomaitienė pristatė veiklos ataskaitas už 2016 m. birželio 1 d. – 2017 m. gegužės 1 d. laikotarpį.
     Rima Adomaitienė akcentavo, kad atstovavo Odontologų rūmus užsienyje: FDI Generalinėje asamblėjoje Poznanėje; Estijos odontologų asociacijos 95-erių metų minėjimo renginyje Taline. Dalyvavo skundų nagrinėjime ir įstaigų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūroje. Aktyviai dalyvavo susitikimuose su institucijų atstovais arba kitose institucijose:
· 2016-12-09 ir 12 d. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centre gydytojų odontologų pagalbininkų kvalifikacinio egzamino vertinimo komisijos pirmininkė;
· 2017-01-12 susitikimas Rūmuose su Ministro pirmininko patarėju P. Gradecku;
· 2017-01-12 susitikimas SAM su viceminstre G. Šakalyte.
· 2017-04-05 dalyvavimas Utenos kolegijoje organizuotoje apskrito stalo diskusijoje „Dantų technikų rengimo ir profesinės veiklos aktualijos ir perspektyvos“.
· 2017-04-06 Dalyvavimas Ūkio ministerijoje projekto „Verslo priežiūros sistemų tobulinimas“ pristatyme.
      R. Adomaitienė rengė informaciją dėl gyvsidarbrio atliekų šalinimo tvarkos; infekcijų kontrolės reikalavimų aprašą.
 
      Tarybos pirmininko pavaduotoja doc. dr. Vilma Brukienė kaip komisijos pirmininkė 2016 metų spalio – lapkričio mėnesiais dalyvavo penkių įstaigų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi patikrose. Aktyviai dirba Lietuvos medicinos normos MN 45:2015 “Gydytojas vaikų odontologas: Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ darbo grupėje; Žurnalo „Slauga. Mokslas ir praktika“ redakcinėje kolegijoje. Vilma Brukienė yra deleguota ir nuoširdžiai dirba Nacionalinė burnos ligų profilaktikos programos koordinavimo komitete.
  
         Per ataskaitinį laikotarpį doc. dr. Vilma Brukienė dalyvavo susitikime su sveikatos apsaugos viceministre prof. dr. G. Šakalyte. Viceministrės prašymu paruoštas ir išsiųstas burnos higienistų funkcijų PSPC ir įdarbinimo galimybių aprašymas. Diba SAM darbo grupėje odontologijos aktualiems klausimams spręsti: dėl burnos higienistų įdarbinimo; dėl studentų suteiktų paslaugų apmokestinimo; dėl skubios veido ir žandikaulių pagalbos teikimo. V. Brukienė konsultavo Visuomenės sveikatos priežiūros departamentą dėl HG amalgamos pozicijos Tarybos aplinkos klausimų darbo grupei. Su Sveikatos apsaugos ministerija ir Nacionaliniu vėžio institutu sprendė klausimus dėl veido ir žandikaulių srities onkologinių pacientų odontologinio sanavimo ir reabilitacijos. Ataskaitiniu laikotarpiu Tarybos pirmininko pavaduotoja doc. dr. Vilma Brukienė dalyvavo susitikimuose su Premjero patarėju P. Gradecku aptariant odontologinių įstaigų veiklos vertinimo kriterijus (odontologų skaičius regione; vaikų sergamumas kariesu regione; burnos higienistas įdarbinimas; dantų hermetizavimas silantais; suteiktų profilaktikos paslaugų skaičius). Susitikime su LR Seimo sveikatos komiteto pirmininke A. Širinskiene. Odontologų rūmus atstovavo FDI kongrese Poznanėje (Lenkija) ir Vokietijos odontologų dienose.
        Taryba vienbalsiai patvirtino Tarybos pirmininko pavaduotojų veiklos ataskaitas.
 
 
            Rūmų Revizijos komisijos pirmininkas A. Baškys posėdžio dalyviams pristatė Rūmų finansinės veiklos patikros už 2016 metus rezultatus. Akcentuota, kad Odontologų rūmų pajamų pagrindas – Rūmų nario mokestis.
      Rūmų Revizijos komisija, atlikusi Rūmų finansinės veiklos patikrą pateikė išvadas, kad Rūmų finansinė atskaitomybė teisingai atspindi Lietuvos Respublikos odontologų rūmų finansinę būklę 2016 m. gruodžio 31 dienai ir yra parengta pagal LR galiojančius norminius aktus ir bendruosius apskaitos principus.
 
Revizijos komisija pateikė rekomendacijas:
Pajamų-išlaidų planas ir jo vykdymas. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo sudarytas ir 2015 m. gegužės 30 d. patvirtintas visuotiniame narių susirinkime pajamų-išlaidų sąmatos projektas. Per laikotarpį buvo gauta mažiau piniginių lėšų nei planuota ir išleista mažiau negu planuota.
Dabartiniai pajamų-išlaidų sąmatos projekto parengimo ir patvirtinimo terminai atitinka numatytus nuostatuose. Kadangi dauguma projektų realiai numatomi tiktai metų pradžioje, pajamų-išlaidų sąmatos projekto paruošimas prieš prasidedant finansiniams metams nėra tikslingas. Tačiau siekiant kuo tiksliau bei skaidriau planuoti Rūmų finansinius srautus metų eigoje ir planingai valdyti sukauptas lėšas, siūloma,  kad ateinančių metų Rūmų pajamų - išlaidų sąmatos projektas būtų sudaromas, svarstomas ir tvirtinamas kuo anksčiau.
Laisvų lėšų valdymo efektyvumas.Siūloma, esant laisvoms lėšoms, atlikti Rūmų renovacijos darbus, kadangi ankstesnių metų pinigai tam nebuvo panaudoti.
Socialinio rėmimo išlaidos. Siūloma didinti vienkartines pašalpas.
Remiantis daugelio Rūmų narių pastabomis: Panaikinti Tobulinimo ir profesinės praktikos deklaracijosmokestį arba mažinti Rūmų nario mokestį.
 
         Taryba, susipažinusi su Rūmų Revizijos komisijos pirmininko A. Baškio pateikta Rūmų finansinės veiklos patikros už 2016 metus pažyma pritarė Komisijos išvadoms ir įtraukia į 2017 m. Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę klausimą dėl 2016 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimo.
 
         Tarybos pirmininkas A. Šeikus posėdžio dalyviams tvirtinti pristatė pajamų ir išlaidų sąmatą 2017-iesiems metams. Akcentuota, kad norima įsteigti du papildomus etatus darbuotojams, kurie nuolat vykdytų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą, vyktų į odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigas, vykdytų planines ar neplanines patikras, teiktų ataskaitas. Posėdžio metu svarstyti mokestiniai klausimai.
 
         Taryba nutarė teikti naujas pareigybes bei visus mokestinius klausimus pristatyti š.m. gegužės 27 d. vyksiančiam Visuotiniam odontologų Rūmų narių susirinkimui tvirtinti.  Taryba, susipažinusi su Rūmų Revizijos komisijos siūlymu pakeisti Rūmų paramos skyrimo tvarką, padidinant finansinės paramos dydį iki 1000 eurų, nutarė pritarti šiam siūlymui.
 
       Taryba, susipažinusi su Rūmų Revizijos komisijos pasiūlymu naikinti mokestį už Tobulinimo ir profesinės praktikos deklaracijos tvirtinimą asmeniui, norinčiam verstis asmens sveikatos priežiūros praktika, nutarė pritarti šiam siūlymui. Taigi pritarta atsisakyti Tobulinimo ir profesinės praktikos deklaracijos tvirtinimo asmeniui mokesčio. Nuo deklaracijos mokesčio bus atleisti visi Rūmų nariai, kurių deklaracijos data (skaičiuojama lygiai kas 5 metai nuo licencijos išdavimo datos) yra nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.
 
Taryba, susipažinusi su Tarybos pirmininko A. Šeikaus pristatytu 2017 metų pajamų ir išlaidų sąmatos projektu nutarė atsižvelgti į Tarybos narių pateiktas pastabas Projektui, pakoreguoti Projektą pagal pastabas ir teikti jį š.m. gegužės 27 d. vyksiančiam visuotiniam Odontologų rūmų narių susirinkimui tvirtinti.
  
        Posėdžio metu Komisijos pirmininkė E. Guzaitienė pristatė Rūmų Viešųjų ryšių komisijos veiklos už 2016 m. ataskaitą. Pranešėja akcentavo, kad ataskaitiniu laikotarpiu buvo dalyvauta: CED Infekcijos kontrolės darbo grupės veikloje ir nuotoliniame susirinkime rugsėjo mėn; CED visuotiniame susirinkime Briuselyje gruodžio mėn. kartu su komisijos nariu P. Šeikumi; Formuojant Lietuvos poziciją dėl saugaus amalgamos naudojimo kartu su SAM ir Aplinkos ministerijos atstovais, atsižvelgiant į nuolatos kintančią EP ir pirmininkaujančios šalies pasiūlymus; Pateiktos pastabos SAM dantų balinimo darbo grupei dėl rengiamo aprašo. Taryba, išklausiusi Viešųjų ryšių komisijos (toliau - Komisija) veiklos ataskaitą už 2016 m., nutarė  ataskaitą patvirtinti.
 
Komisijos pirmininkė V. Gailienė pristatė Burnos priežiūros specialistų komisijos veiklos už 2016 m. ataskaitą. Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 4 posėdžiai:
 • Posėdis dėl MN 24:2017 „Gydytojo odontologo padėjėjas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ Odontologų rūmuose. Posėdis inicijuotas darbo grupės, jame dalyvavo burnos priežiūros specialistų komisijos nariai. Aptarta normos struktūra, dalys, apimtis. Pavesta patikslinti kai kuriuos aspektus.
 • E-posėdis dėl MN 24:2017 „Gydytojo odontologo padėjėjas. Teisės, pareigos, kompetencijos ir atsakomybė“. Pastabos įtrauktos į rengiamos naujos redakcijos normos projektą. Aptarta naujausia redakcija. Nutarta projektą teikti Tarybai 2016 m. rugsėjo 23 d. posėdžio metu. Taryba projektui pritarė.
 • E-posėdis dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro paklausimo „Dėl burnos higienistų galimybės dirbti gydytojo odontologo padėjėjais“. Posėdžio nutarimas pateiktas Tarybai ir svarstytas 2016 m. gruodžio 9 d. Tarybos posėdžio metu. Taryba nutarimui pritarė.
 • E-posėdis dėl infekcijų kontrolės leidinio Tarybos pirmininko pavaduotojos R. Adomaitienės prašymu. Pastabos pateiktos pirmininko pavaduotojai.
 • Profilaktikos programų koordinavimo komisijos posėdis 2016 m. lapkričio 4 d., kuriame dalyvavo burnos priežiūros specialistų komisijos pirmininkas, dėl burnos higienistų ir odontologo padėjėjų įtraukimo į profilaktikos veiklą.
Komisija aktyviai dalyvavo ir dalyvauja internetinėse diskusijose, sprendžiant aktualius Odontologų Rūmų ir bendruomenės klausimus.
 • 2016 m. gegužės – birželio mėn. komisijos nariai dalyvavo burnos priežiūros specialistų baigiamuosiuose vertinimuose Lietuvos aukštosiose mokyklose.
 • 2016 m. lapkričio mėn. komisijos nariai dalyvavo gydytojų odontologų pagalbininkų baigiamuosiuose vertinimuose Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centre.
 • Vyko diskusijos, susitikimai su Profilaktikos programų koordinavimo komisijos pirmininku ir Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro atstovais dėl burnos profilaktikos mokymo programų odontologo padėjėjams parengimo.
 • Komisijos nariai aktyviai dalyvavo įvairiuose edukaciniuose renginiuose, burnos sveikatos dienai skirtuose renginiuose.
Burnos priežiūros specialistų komisijos pirmininkas atstovauja Rūmus Sveikatos apsaugos ministerijoje kaip gydytojo odontologo padėjėjo specialistas konsultantas.
 • Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centre Vilniuje ir Panevėžyje pagal neformaliąsias švietimo programas burnos priežiūros specialistų komisijos nariai vedė tobulinimosi kursus „Sveikatos priežiūra odontologijoje“ ir „Higieninė ir epidemiologinė priežiūra odontologijoje bei pirmoji medicinos pagalba“ gydytojo odontologo padėjėjams.
 • Tobulinimo programų vertinimas. Komisijos nariai dalyvavo Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro parengtų tobulinimo programų „Hospitalinių infekcijų kontrolė ir profilaktika“ ir „Medicinos prietaisų ir gaminių sterilizacija ir sterilizacijos proceso kontrolė“ vertinime.
         Odontologų rūmų tarybos pirmininko pavaduotojo pavedimu, parengtas raštas dėl gyvsidabrio, esančio amalgamos plombose, saugaus laikymo ir utilizavimo.Per ataskaitinį laikotarpį komisija negavo Rūmų narių siūlymų ir skundų, susijusių su burnos priežiūros specialistų praktika. Komisija dalyvauja įstaigų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros veikloje.Taryba, išklausiusi Burnos priežiūros specialistų komisijos veiklos ataskaitą už 2016 m., pateiktą komisijos pirmininkės V. Gailienės, nutarė ją patvirtinti.
 
       Komisijos pirmininkė S. Miežinienė posėdžio dalyvius supažindino su Norminių aktų rengimo komisijos veikla per ataskaitinį laikotarpį.
Parengti Lietuvos medicinos norminių aktų projektai:
•      Gyd. burnos, veido ir žandikaulių chirurgas (Komisijos pirmininkas – S. Miežinienė);
•      Gyd. burnos chirurgas (Komisijos pirmininkas – S. Miežinienė);
•      Gyd. odontologo padėjėjas (Komisijos pirmininkas – V. Gailienė);
•      Gyd. vaikų odontologas (Komisijos pirmininkas – R. Kiaunienė);
•      Dantų technikas (Komisijos pirmininkas – P. Ralys
 
Dalyvauta institucijose, rengiant įstatymus ir kitus teisės aktus:
•      LR SAM  pasitarimas ,,Dėl dantų protezavimo paslaugų teikimo, kainų reguliavimo“;
•      LR SAM ,, Nacionalinė burnos sveikatos programos“ tolimesnio įgyvendinimo  svarstymas;
•      LR SAM sudaryta darbo grupė ,, Dėl ortodontijos problemų sprendimo“;
•      Teikti siūlymai panaikinti LR SAM 1999-07- 30 įsakymo Nr. 357, 9.6 p. t.y. dėl štampuotų – lituotų dantų protezų iš netauriųjų metalų;
•      Dalyvauta susitikimuose su Visuomenės sveikatos biuru.
•      Teiktos konsultacijas Lietuvos Respublikos odontologų rūmų nariams, įstaigoms, institucijoms:
•      Nuolatinis Rūmų narių konsultavimas (dėl asmenų  ir įstaigų licencijavimo, dantų protezavimo tvarkos);
•      Komisijos nariai padeda rengti  Rūmų narių profesinio tobulinimo renginius teritoriniuose skyriuose, skaito pranešimus;
•      Komisijos nariai konsultuoja Teritorinės ligonių kasos atstovus dėl piliečių dantų protezavimo klausimų sprendimo, odontologinių paslaugų teikimo;
•      Komisijos nariai dalyvauja pacientų prašymų/skundų nagrinėjime;
•      Bendradarbiavimas su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centro prie SAM, Regiono  departamentais;
•      Bendradarbiavimas su  Radiacinės saugos centru.
      Taryba, išklausiusi Norminių aktų rengimo komisijos 2016 m. veiklos ataskaitą, pateiktą komisijos pirmininkės S. Miežinienės, nutarė ją patvirtinti.
 
    Komisijos pirmininkas dr. A. Černikis pristatė Rūmų Etikos ir procedūrų komisijos veiklos už 2016 m. ataskaitą.Akcentuota, kad Komisija per ataskaitinį laikotarpį išnagrinėjo 3 skundus ir priėmė sprendimus. Pradėtas odontologų profesinės etikos kodekso tobulinimas ir papildymas, kuris bus pateiktas po CED Etikos kodekso priėmimo. Rūmų Etikos ir procedūrų komisija pateikė CED Etikos kodekso papildymus. Taryba, išklausiusi Etikos ir procedūrų komisijos veiklos ataskaitą už 2016 m., pateiktą Komisijos pirmininko A. Černikio, nutarė ją patvirtinti.
 
         Rūmų teritorinių skyrių vadovai, V. Bosas, V. Bučienė ir skyrių atstovai pristatė veiklos ataskaitas. Narių skaičių, organizuotų renginių skaičių, problemas ir pasiekimus. Taryba, susipažinusi su pateiktomis Rūmų teritorinių skyrių veiklos ataskaitomis už 2016 m. nutarė jas patvirtinti.
 
               Tarybos pirmininko pavaduotojos doc. dr. V. Brukienė ir R. Adomaitienė skaitė pranešimus apie Rūmų komisijų 2017 metų veiklą, aktualijas bei Rūmų Teritorinių skyrių 2017 metų veiklą, kylančių problemų, jų sprendimo būdų išsamią analizę. R. Adomaitienė akcentavo, kad Rūmų teritoriniai skyriai intensyviai dirba, kad visi Rūmų nariai pasikeistų Nario pažymėjimus naujais. Šiuo laikotarpiu yra pakeista apie 2200 pažymėjimų.
 
       Organizacinio komiteto pirmininkas A. Šeikus nagrinėjo klausimą dėl 2017 m. renginio „Baltijos jūros regiono šalių odontologų dienos (Baltic Dental Days)“. Akcentavo, kad nuo 2017 m. gegužės 8 d. pradedame registraciją į renginį. Pristatyta preliminari renginio mokslinė programa. Numatomos renginio išlaidos. Taryba, atsižvelgusi į Tarybos pirmininko, 2017 m. renginio „Baltijos jūros regiono šalių odontologų dienos“ (angl. Baltic Dental Days) Organizacinio komiteto pirmininko A. Šeikaus pristatytą informaciją, nutarėpritarti renginio numatomoms išlaidoms.
 
      Tarybos narys, darbo grupės pirmininkas P. Ralys nagrinėjo Lietuvos medicinos normos MN 46:2017 „Dantų technikas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ projektą. Taip pat svarstytas klausimas dėl technikų ruošimo. Taryba, atsižvelgusi į darbo grupės pirmininko P. Ralio pristatytą Lietuvos medicinos normos MN 46:2017 „Dantų technikas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ projektą, nutarė Projektą, pakoreguotą pagal Tarybos narių išsakytas pastabas, tvirtinti ir teikti derinti valstybinėms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.
 
          A. Šeikus posėdžio dalyviams akcentavo, kad siekiant gerinti ir tobulinti Gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimo tvarką ir mastus būtina ją keisti. Po ilgų diskusijų Taryba nutarė sudaryti darbo grupę, kuri peržiūrėtų Gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimo tvarką ir mastus, patvirtintus 2004 m. rugsėjo 3 d. Tarybos nutarimu Nr. 11 (nauja redakcija 2006 m. spalio 6 d. Tarybos nutarimu Nr. 06/TN-63) (toliau – Tvarka ir mastai), ir pateiktų Tvarkos ir mastų projektą Tarybai tvirtinti.
 
          Taryba, susipažinusi su Tarybos pirmininko pavaduotojos R. Adomaitienės siūlymais pakeisti Lietuvos medicinos normą MN 35:2012 „Burnos higienistas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (toliau - Norma), praplečiant burnos higienisto kompetenciją, nutarė nepritarti pateiktiems siūlymams. 
 
      Siekiant palengvinti dantų technikų laboratorijų veiklą, buvo siūloma parengti Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros aktą dantų technikų laboratorijoms. Taryba, įvertinusi Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijos sąlygų laikymosi priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto 2010 m. balandžio 23 d. Tarybos nutarimu Nr. 10/TN-17, priedo Nr. 1. „Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros aktas“ (toliau - Aktas) taikymo praktinius aspektus, ir siekdama, jog būtų optimizuota ir efektyviai atliekama licencijos sąlygų laikymosi priežiūra dantų technikų laboratorijose, nutarė papildyti Tvarkos aprašą priedu Nr. 2.
 
          Tarybos narys P. Šeikus akcentavo, kadbus išplatintas pranešimas visoms odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigoms su kvietimu jungtis prie e-sistemos.
 
Kitas Tarybos posėdis vyks 2017 m. rugsėjo 29 d. Panevėžio teritoriniame skyriuje.
 
 

 

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.