2017 m. spalio 27 d. išvažiuojamojo Tarybos posėdžio Šiauliuose apžvalga

 
           Š.m. spalio 27 d. įvyko Lietuvos Respublikos odontologų rūmų tarybos išvažiuojamasis posėdis Šiauliuose. Pirmojoje posėdžio dalyje - susitikime su visuomene dalyvavo Šiaulių vicemeras Justinas Sartauskas, kuris sveikindamas susirinkusius į posėdį dalyvius informavo, kad sprendžiant šiauliečių sveikatos klausimus pažadėjo kartu ieškoti sprendimo būdų.
           Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto dekanė Ginta Gerikaitė džiaugėsi, kad Odontologų rūmų taryba stiprina bendruomeniškumą organizuodama viešus susitikimus su visuomene. 
            Gyd. odontologas Aidas Baškys apžvelgė tarpukario dantų gydytojų asociacijos raidą Lietuvoje, pristatė svarbiausias tuo metu veikusios Lietuvos dantų gydytojų sąjungos asmenybes.
           Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Šiaulių departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėjos pavaduotoja Danguolė Jočienė skaitė pranešimą apie infekcijų kontrolę odontologijos įstaigose. Pranešimo metu buvo apžvelgti dokumentai, kuriais remiantis atliekama įstaigų patikra, įvardijo dažniausiai nustatomus pažeidimus bei akcentavo kad svarbiausia yra darbuotojo ir paciento saugumas.
           Šiaulių teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja dr. Dalia Miliauskienė pristatė dantų protezavimo suaugusiems ir vaikams paslaugų išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto aktualijas. Ji paminėjo, kad Šiaulių m. savivaldybė taip pat skiria lėšų gyventojų, net ir ne pensinio amžiaus, dantų protezavimui, atsižvelgiant į tam tikrus kriterijus. Todėl gyventojai kviečiami teikti prašymus dantų protezavimo paslaugoms kompensuoti. 
          Šiaulių m. savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro Sveikatos stebėsenos specialistė Zita Sakalauskaitė pristatė Vaiko sveikatos pažymos Nr. 027-1/a  vaikų burnos sveikatos vertinimo analizę, išvardino problemas, kylančias dėl netinkamo pažymų užpildymo bei supažindino su burnos sveikatos stiprinimo renginiais, kuriuos organizavo VSB. 
          Dar vienas šios posėdžio dalies klausimas - Odontologų rūmuose gauti raštai bei kreipimaisi, į kuriuos paaiškinimus padėjo suformuoti posėdyje dalyvavusių valstybės institucijų atstovai bei tarybos nariai.
 
 
          Antrojoje posėdžio dalyje buvo svarstomi kiti su Odontologų rūmų veikla susiję klausimai
 
         Profilaktikos programų koordinavimo komisijos pirmininkė. R. Račienė pristatė klausimą apie vaikų burnos sveikatą 2016 m. Akcentuota, kad iš Higienos instituto buvo sudėtinga gauti tiksliai susistemintus duomenis, kai kurie duomenys nesutampa. R. Račienė atkreipė dėmesį, kad Vilniuje tik 59,6 proc. vaikų, Klaipėdoje – 58,5, o Alytuje tik 49,6 proc. vaikų į mokyklas pateikė formą 027-I. Pasak, R. Račienės 19,7 proc. vaikų neturi „blogų“ (ėduonies pažeistų, plombuotų, pašalintų) dantų; 80,3 proc. turi „blogų“ dantų. Daugiausia pirmokų vaikų sveikais  dantimis: Palangoje 32,1 proc.; Kretingos raj. 29,2 proc.; Anykščių raj. 27,6 proc.; Akmenės raj. 26,3proc.; Alytuje 26,3 proc.; Mažeikių raj. 25,3 proc. Mažiausiai pirmokų vaikų sveikais  dantimis: Neringoje 0 proc.; Rietave 5,8 proc.; Šilutės raj. 6,4 proc.Plungės raj. 7,5 proc.; Varėnos raj. 7,6 proc.; Joniškio raj. 8 proc. Profilaktikos programų koordinavimo komisijos pirmininkė apžvelgė ir šeštokų bei dviliktokų burnos sveikatą skirtinguose Lietuvos rajonuose. Kadangi Lietuvos vaikų dantų būklė ypatingai bloga: 51 proc. trijų metų amžiaus vaikų turi nesveikų dantų, sulaukus šešerių – kai kuriuose rajonuose tokių vaikų skaičius siekia 91 proc., o tarp 12 metų amžiaus vaikų išlieka pakankamai aukštas ir siekia 85 proc. 2016 metais patvirtinta Nacionalinė burnos sveikatos programa, kurioje numatyta individuali, kolektyvinė ir visuomeninė burnos ligų profikatika, ypač daug dėmesio skiriant vaikų ir jaunimo burnos ligų profilaktikai, nefunkcionuoja, realių pokyčių ir sprendimų nesulaukta. Burnos higienistų įdarbinimas vaikų ugdymo įstaigose pagal Nacionalinę burnos sveikatos programą atidėtas iki 2019 metų. Šiais metais atliktas visuomenės nuomonės tyrimas parodė, kad Lietuvos gyventojai, nors ir yra patenkinti odontologų darbo kokybe, tačiau nerimauja dėl per mažo valstybės dėmesio vaikų, senjorų ir specialiųjų poreikių turinčių asmenų odontologinei priežiūrai. Posėdžio metu Profilaktikos programų koordinavimo komisijos pirminkė pristatė kreipimąsi į Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministeriją. Odontologų bendruomenė sutaria, kad profesionali burnos sveikatos prevencija yra labai svarbi siekiant išsaugoti sveikus vaikų dantis, todėl jai reikėtų skirti ypatingą prioritetą ir numatyti atskirą finansavimą, atsižvelgiant į visų amžiaus grupių reikmes.
 
 
         Viešųjų ryšių komisijos pirmininkė. E. Guzaitienė posėdžio dalyviams pristatė Europos odontologų tarybos (CED) veiklą ir įtaka ES teisės aktams.
        Rūmų Tarybos pirmininkas posėdžio dalyvius informavo, kad 2017 m. spalio 13 d. Odontologų rūmai gavogydytojo odontologo ortopedo Jono Masilionio raštą, kuriame Rūmų narys akcentuoja problemas susijusias su pertekliniais Higienos normų reikalavimais. Taryba nutarė sudaryti darbo grupę, kuri peržiūrėtų Lietuvos higienos normą HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintą 2012 m. spalio 19 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-946, o taip pat ir 2016 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. V-932 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-69 „Dėl privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“ pakeitimo“ ir pateiktų konkrečius siūlymus Profesinės praktikos apibendrinimo komisijai. Taryba patvirtino darbo grupę.
Tarybos pirmininko pavaduotoja R. Adomaitienė posėdžio dalyvius informavo, kad Odontologų Rūmuose 2017 m. spalio 5 d. buvo susirinkusi gydytojo odontologo padėjėjo normą MN 24:2017 rengusi darbo grupė, kuriai vadovavo V. Gailienė. Į pasitarimą buvo pakviestos LR SAM vyr. specialistė V. Buzytė bei Odontologų licencijavimo komisijos pirmininkė doc. dr. A. Tutkuvienė. Susitikime dalyvavo Rūmų Tarybos pirmininkas A. Šeikus bei jo pavaduotoja R. Adomaitienė. Susitikimo tikslas – ieškoti sprendimų, kaip patenkinti gydytojo odontologo padėjėjų poreikį darbo rinkoje. Jau kurį laiką odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos susiduria su problema, kai negali suformuoti tinkamos komandos, nes trūksta gydytojo odontologo padėjėjų. 
       Diskusijos metu buvo bandoma ieškoti sprendimų. Pastebėta, kad kolegijose studentai menkai renkasi šią specialybę. Tačiau itin didelį susidomėjimą kelia vykdomos burnos higienos studijos. Kasmet burnos higienos studijas kolegijose bei LSMU baigia daugiau kaip 100 absolventų. Todėl šių specialistų integravimas į darbo rinką tampa sudėtingas. 
      Siekiant sumažinti gydytojo odontologo padėjėjų trūkumą, nutarta papildyti gydytojo odontologo padėjėjo medicinos normą ir numatyti, kad burnos higienistams, po papildomų kompetencijų įgijimo neformaliuoju būdu, bus suteikiama teisė dirbti gydytojo odontologo padėjėju. 
Siūlymas Tarybai dėl medicinos normos Lietuvos medicinos norma MN 24:2017 „Gydytojo odontologo padėjėjas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. V-1069 redakcija, papildymo.
      Taryba nutarė pritarti Lietuvos medicinos norma MN 24:2017 „Gydytojo odontologo padėjėjas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. V-1069 redakcija, papildymui ir teikti ją atsakingoms institucijoms.
 
 
       Kauno teritorinio skyriaus vadovė R. Kiaunienė susirinkusiems trumpai pristatė Tarptautinės odontologų dienos minėjimo eigą.
      Rūmų Neformaliojo švietimo komisijos pirmininkasG. Janužis pasiūlė į komisiją įtraukti Rūmų Tarybos narę Rasą Račienę.Taryba nutarė pritarti Rūmų Neformaliojo švietimo komisijos pirmininko siūlymui.
       Rūmų narių įgaliotinių susirinkimo (konferencijos) ir Tarptautinio kongreso Organizacinio komiteto pirmininkas pasiūlė į komiteto sudėtį įtraukti doc. dr. A. Tutkuvienę, kuri būtų atsakinga už Rūmų narių įgaliotinių susirinkimą. Taryba pritarė.
          Rūmų Tarybos pirmininkas akcentavo, kad 2018 m. vasario mėnesį LR Seime numatoma konferencija, skirta LR odontologų rūmų iškeltoms problemoms aptarti. A. Šeikus posėdžio dalyviams pristatė preliminarias konferencijos temas, aptarti konferencijos lektoriai. Sudaryta darbo grupė šiam renginiui organizuoti.
       Posėdžio dalyviai informuoti, kad 2017 m. spalio 13 d. Odontologų rūmai gavo Lietuvos odontologų labdaros ir paramos fondo bendradarbiavimo prašymą, kuriame kviečiama Lietuvos Respublikos odontologų rūmus tapti iniciatyvos socialiniais partneriais ir siekti abipusiai naudingo bendradarbiavimo. Taryba nutarė įpareigoti Rūmų Etikos ir procedūrų komisiją apsvarstyti šįLietuvos odontologų labdaros ir paramos fondo bendradarbiavimo prašymą ir pateikti atsakymą sekančio posėdžio metu.
   
  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 364 straipsnio, 2 dalimi, ūkio subjektų priežiūrą vykdančios institucijos privalo pasitvirtinti planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašų sudarymo kriterijus, planinių ir neplaninių patikrinimų atlikimo tvarką ir trukmę įtvirtinančias taisykles (toliau – Taisyklės).
       Atsižvelgiant į tai, kad Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijos sąlygų laikymosi priežiūros tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas 2010 m. balandžio 23 d. Tarybos nutarimu Nr. 10/TN-17 neatitinka Įstatyme numatytų reikalavimų, Rūmai parengė Aprašo pakeitimo projektą, išdėstant jį nauja redakcija – „Lietuvos Respublikos odontologų rūmų atliekamų odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi patikrinimų taisykles“ (toliau – Taisyklės) bei Aprašo priedų, t.y. „Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros akto“ (Priedas Nr. 1) ir „Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros akto (Dantų technikų laboratorijoms)“ (Priedas Nr. 2) pakeitimus, atitinkančius Taisyklėse numatytus reikalavimus, t.y. nurodant Priede Nr. 1 ir Priede Nr. 2. ūkio subjekto patikrinimo pagrindą bei rūšį.
       Tarybos narys A. Kavaliauskas posėdžio metu iškėlė klausimą, kad turi būti peržiūrėtas LR Odontologų rūmų atliekamų odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi patikrinimų taisyklių Priedas Nr. 2 Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrosaktas (dantų technikų laboratorijoms). Taryba pritarė šiems klausimams.
     Rūmų Revizijos komisija susirinkusi į posėdį 2017 m. spalio 25 d. susipažinusi su Rūmų skyrių veiklos ataskaitomis, kurios buvo paateiktos Rūmų finansininkei ir Revizjijos komisijos pirmininkui A. Baškiui, Revizijos komisija pateikė siūlymus, kaip būtų galima gerinti Rūmų teritorinių skyrių veiklą. Po ilgų diskusijų Taryba nutarė šiuos Rūmų Revizijos komisijos siūlymus svarstyti sekančiame posėdyje, prieš tai sukviečiant į pasitarimą Rūmų Prezidiumo narius, Rūmų Revizijos komisijos pirmininką, Rūmų teritorinių skyrių vadovus ir vadybininkus.
 
Kitas Tarybos posėdis vyks 2017 m. lapkričio 24 d.
 
 
 

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.