2019 m. rugsėjo 20 d. Lietuvos Respublikos odontologų rūmų tarybos posėdžio apžvalga

   
 
2019 m. rugsėjo 20 d. Vilniuje po vasaros pertraukos rinkosi LR odontologų rūmų taryba. Posėdį Rūmų Tarybos pirmininkas pradėjo sveikinimu naujai išrinkties Tarybos nariams – dantų technikui V. Čeplauskui ir gydytojo odontologo padėjėjai J. Glazauskienei.
 
    Tarybos posėdį pakviesti svečiai analizavo ir diskutavo pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo klausimais. Rūmų revizijos komisijos narė, Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos narė V. Raslanienė pristatė pacientų skundų pavyzdžius, kuriems vadovaujantis pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, buvo pripažinta/nepripažinta žala.
      Advokatas A. Zeleckis pristatė pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo esminius aspektus, aktualiausius punktus. Akcentuojamos problemos, su kuriomis susiduria pacientai, gydytojai ir teisininkai.
   Advokatas, partneris E. Langyskalbėjo tema „Mediacijos taikymas ginčuose tarp sveikatos priežiūros įstaigų ir pacientų“. Akcentuota, kad mediacija tai alternatyvus ginčų sprendimo būdas tarp sveikatos priežiūros įstaigos ir pacientų – kai nešališkas asmuo – mediatorius -  “susisodina” gydymo įstaigos atstovus bei pacientus ir ieško sprendimo būdų. Advokatas E. Langys pristatė ginčų sprendimo tarp pacientų ir sveikatos priežiūros įstaigų teisinį reglamentavimą, gydytojų ir pacientų teises ir pareigas. Pacientams ir gydytojams ginčų metu kylančius klausimus. Išskirtos priežastys, dėl kurių pacientai kreipiasi į teismą. Pranešimo metu pristatytos mediatoriaus užuotys procese, mediacijos proceso vietos parinkimas, koks asmuo turėtų medijuoti. Aptartas mediacijos ir atsiprašymo santykis procese.
 
     Posėdžio metu pristatyti 2019 m. tarptautinės konferencijos „Baltijos jūros regiono šalių odontologų dienos“ parengiamieji darbai. Akcentuota, kad į renginį atvyksta užsienio odontologų delegacijos, kurios pristatys pranešimus „Valstybės reguliavimo odontologijoje“ tema.. Tarybos pirmininkas visus Tarybos narius pakvietė aktyviai dalyvauti diskusijoje, kurioje bus akcentuojamos Rūmų problemos kitų Europos odontologų asociacijų kontekste. Tarybos nariai išsakė nuogastavimus, kad konferencijoje „Baltijos jūros regiono šalių odontologų dienos“ vangiai sutinka dalyvauti LR Seimo, LR Vyriausybės atstovai.
 
  Susitikimo metu svarstytas klausimas dėl 2020 m. Tarptautinės odontologų dienos minėjimo. Taryba nutarė, kad 2020 m. Tarptautinės odontologų dienos minėjimas vyks 2020 m. vasario 8 d., šeštadienį, Panevėžio teritoriniame skyriuje, ir atsakingu asmeniu už šio renginio organizavimą paskyrė Panevėžio teritorinio skyriaus vadovą V. Bosą.
 
   Organizacinio komiteto pirmininkas A. Šeikus Tarybos nariams pristatė 2020 m. Rūmų narių įgaliotinių susirinkimo (konferencijos) ir Tarptautinio kongreso parengiamuosius darbus. Taryba nutarė pakeisti 2019 m. birželio 11 d. Prezidiumo nutarimu Nr. 19/PN-19 patvirtintą 2020 m. Rūmų narių įgaliotinių susirinkimo (konferencijos) ir Tarptautinio kongreso datą į 2020 m. gegužės 29-30 d.
 
  Posėdžio metu glaustai pristatytas klausimas dėl Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-3955(3), Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymo Nr. IX-1929 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1049(2), Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1050(2), Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo Nr. VII-602 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3335, Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. IX-709 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3336.
 
  Didelių diskusijų sukėlė klausimai susiję su Kokybės vadovo (Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų), Paciento (jo atstovo) teisių ir pareigų įgyvendinimo tvarkos, Medicininių dokumentų pildymo tvarkos, Medicininių pažymų išdavimo tvarkos tobulinimu. Taryba balsavo ir nutarė, kad reikia tobulinti Pacientų teisių ir pareigų įgyvendinimo tvarkos aprašą, medicininių pažymų formos 094a ir 094a1/a išdavimo tvarką ir iki kito posėdžio, kol iš praktiką atliekančių medikų bus gauta žinių, ką dar reikėtų pridėti medicininių kortelių pildyme, atidėti šio klausimo nagrinėjimą.        
 
    Rūmų Tarybos pirmininkas A. Šeikus posėdžio dalyvius informavo, kad 2019 m. rugpjūčio 9 d. buvo gautas Rūmų nario gydytojo odontologo ortopedo J. Masilionio pasiūlymas dėl nustatytos reglamentuojamų procedūrų pripažinimo tvarkos. Pasiūlyme Rūmų narys klausė, „kodėl baigus kursus, kurie patvirtinti Odontolgų rūmuose, atestuotose mokymo bazėse, pats gydytojas odontologas turi pristatyti dokumentus apie kursų baigimą? Kodėl to padaryti negali kursų organizatorius?“. Pasak J. Masilionio „už kursus mokami nemaži pinigai. Gydytojui būtų supaprastinta tvarka, kai kursų organizatoriai pristato visus dokumentus. Gydytojui lieka tik pareiga sumokėti pažymėjimo išdavimo mokestį (19 eur.).“
       Taryba nutarė informuoti gydytoją odontologą ortopedą J. Masilionį, kad jo pateiktas siūlymas yra išnagrinėtas ir priimtas sprendimas - gydytojo odontologo į Odontologų rūmus pristatomi dokumentai, apie kursų baigimą Odontolgų rūmuose atestuotose mokymo bazėse, yra tam tikras kontrolės mechanizmas, kuris turi veikti. Gydytojas odontologas, baigęs kursus mokymo bazėse, gali net nepraktikuoti, todėl Odontologų rūmams pateikdamas dokumentus apie kursų baigimą, įrodo savo atsakomybę.
 
   Rūmų tarybos narys P. Kalesinskas pristatė klausimą dėl odontologų ruošimo. P. Kalesinskas akcentavo, kad siekiant sumažinti gydytojų odontologų rengimo kaštus 2004 m. Lietuvoje internatūros studijos buvo panaikintos jas suintegruojant į penkerių metų odontologijos studijų programą.
Atkurti panaikintas internatūros studijas odontologijoje tapo būtina dėl šių priežasčių:
  1. Odontologijos specialybė yra išskirtinė tuo, kad skirtingai nuo kitų medicinos specialybių joje labai svarbios ne tik teorinės žinios, bet ir įgyti praktikiniai manualiniai įgūdžiai.
  2. Labai brangių odontologijos studijų kaštus aukštosios mokyklos eilę metų stengėsi sumažinti nepagrįstai didindamos priimamų studentų kiekį. Tačiau dėl labai padidėjusio studijuojančių skaičiaus aukštųjų mokyklų bazės jau eilę metų yra nepajėgios užtikrinti tinkamą klinikinės praktikos valandų skaičių.
  3. Aukštasias mokyklas baigusių absolventų nuomone jiems baigus studijas teorinių žinių pakanka, bet labai trūksta klinikinės praktikos ir pasitikėjimo savo jėgomis (savarankiškumo). Nesant pakankamai patirties ir manualinių įgūdžių jiems sudėtinga racionaliai planuoti laiką pradėjus savarankiškai dirbti klinikinėje praktikoje.
  4. Lietuvoje stebimos labai aiškios nuoseklaus traukimosi tendencijos tiek valstybinių gydymo įstaigų, tiek ir praktikuojančių odontologų skaičiaus valstybiniame sektoriuje.
  5. Baigusių studijas gydytojų odontologų kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimasis vyksta  savarankiškai ir tik asmeninėmis lėšomis. Skirtingai nuo visos likusios medicinos, jau daugelį metų valstybė visiškai neskiria jokių lėšų podiplominių studijų finansavimui ir gydytojų odontologų tobulinimui.
Siekiant spręsti išdėstytas problemas siūloma:
  1. Atsižvelgiant į esamą situaciją ruošiant gydytojus odontologus ir siekiant užtikrinti kvalifikuotas, prieinamas ir kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas pacientams būtina sugrąžinti vienerių metų trukmės internatūros studijas panaudojant jau sukurtą infrastruktūrą ir racionaliai perskirstant šiuo metu skiriamas valstybės lėšas.
  2. Atsižvelgti į tarptautinių ekspertų, asociacijų ir darbdavių jau eilę metų teikiamus siūlymus ir absolventų atsiliepimus. Siekiant užtikrinti pacientų teisėtus lūkesčius ir interesus bei paslaugų prieinamumą valstybiniame sektoriuje būtina prioritetine tvarka skirti maksimalų dėmesį internatūros podiplominių studijų organizavimui bei šiuo metu labai trūkstamų specialybių (vaikų odontologijos ir ortodontijos) rezidentų ruošimui.
  3. Šiai labai brangiai medicinos sričiai būtinas atsakingas ir racionalus valstybės skiriamų lėšų planavimas.
           Taryba išklausiusi Tarybos nario P. Kalesinsko pasisakymų nutarė kreiptis į LR Sveikatos apsaugos ministeriją odontologų ruošimo klausimu.
 
          Tarybos narė, Rūmų viešųjų ryšių komisijos pirmininkė E. Guzaitienė Tarybos narius supažindino su 2019 m. rugsėjo 2-8 d San Franciske (JAV) vykusiu Pasaulio odontologų  kongresu (FDI). Akcentuoti kongrese priimti pagrindiniai nutarimai, aptartas įvykęs balsavimas renkant ir priimant naujus narius į FDI tarybą.
 
           Tarybos narys, Rūmų Etikos komisijos pirmininkas J. Vyšniauskas pristatė Etikos komisijos nutarimą dėl galimai neetiško gydytojo odontologo elgesio.
 
         Tarybos pirmininkas A. Šeikus pristatė klausimą dėl komercinio pasiūlymo „Patalpų, adresu J. Jasinskio g. 16, Vilnius, pardavimo/keitimo“. Akcentuota, jog LR odontologų rūmų atstovai apžiūrėjo siūlomas naujas patalpas, kur Rūmų ofisas galėtų išsikraustyti. Peržiūrėjus siūlomų patalpų nuotraukas ir išklausius Tarybos pirmininko pasisakymų, Taryba nepritarė galimoms patalpoms.
 
      Tarybos pirmininkas informavo, kad šiais metais LR Sveikatos apsaugos ministerija atsisakė tęsti ir prisidėti prie projekto „Sveikos šypsenos pažadas“.
 
     Posėdžio metu Tarybos pirminikas pabrėžė, jog sulaukiama didelio filatelistų susidomėjimo išleistu Rūmų pašto ženklu, tačiau Rūmų Taryba kol kas nepritarė galimybei įsigyti Rūmų išleistą privatų pašto ženklą filatelistams ir Rūmų nariams.
 
Kitas Tarybos posėdis vyks 2019 m. spalio 25 d. Rūmų Kauno teritoriniame skyriuje ir 2019 m. lapkričio 29 d.

 

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.