2020 m. sausio 31 d. Tarybos posėdžio apžvalga

2020 m. sausio 31 d. Rūmų Taryba rinkosi naujose Lietuvos Respublikos odontologų rūmų patalpose, adresu Palangos g. 2., Vilnius.
       Tarybos posėdžio metu, Taryba, atsižvelgusi į 2020 m. sausio 25 d. Šiaulių teritorinio skyriaus visuotinio narių susirinkimo priimtą sprendimą, nutarė patvirtinti gydytoją odontologę Jurgitą Zakarevičiūtę laikinai vykdančia Šiaulių teritorinio skyriaus vadovės funkcijas iki šios Tarybos kadencijos pabaigos, t.y. 2020 m. gegužės 29 d.
 
        Organizacinio komiteto narys, atsakingas už mokslinę programą, Gintaras Janužis pristatė 2020 m. Rūmų narių įgaliotinių susirinkimo (konferencijos) ir Tarptautinio kongreso parengiamuosius darbus, mokslinę programą.
 
         Tarybos posėdžio metu buvo renkama geriausia 2019 m. klinikinė publikacija žurnale „Odontologų rūmų žinios“. Rūmų viešųjų ryšių specialistė Justina Šlimienė informavo, kad 2019 m. „Odontologų rūmų žiniose“ buvo publikuotos 5 klinikinės publikacijos. Odontologų rūmų nariai internetinėje apklausoje rinko geriausią klinikinę publikaciją. Iš viso balsavo 323 Rūmų nariai. Daugiausia balsų (189) surinko straipsnis - „Vienkartinės galvos padėties korekcijos poveikis kramtomajai sistemai“ Nr. 3 (55), p. 18. Autorės - Ieva Masiulytė ir Giedrė Jurgelaitienė.
      Taryba slaptu balsavimu išreiškė savo nuomonę. Balsų skaičiavimo komisija suskaičiavus visus balsus paskelbė, kad geriausia 2019 m. publikacija žurnale išrinktas straipsnis - „Vienkartinės galvos padėties korekcijos poveikis kramtomajai sistemai“, kuris buvo publikuotas Nr. 3 (55), p. 18. Autorės - Ieva Masiulytė ir Giedrė Jurgelaitienė. Rūmų Tarybos pirmininkas pasidžiaugė, kad Rūmų nariai interneto svetainėje aktyviai rinko geriausią publikaciją ir, kad odontologų bendruomenės ir Tarybos nuomonės sutapo.
 
       Rūmų Panevėžio teritorinio skyriaus vadovas Vytautas Bosas akcentavo, kad teritorinis skyrius jau pasirengęs Tarptautinei odontologų dienai ir visų laukia 2020 m. vasario 8 d. Panevėžyje.
 
        Rūmų teisininkė Jūratė Goštautienė pristatė Odontologijos praktikos įstatymo taikymo esminius punktus. Išsami Odontologijos praktikos įstatymo taikymo apžvalga bus publikuojama Odontologų rūmų internetiniame puslapyje.
 
        Svarstytas klausimas dėl Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros, pacientų prašymų, pareiškimų nagrinėjimo. Tarybos pirmininkas Alvydas Šeikus informavo, kad 2019 metais buvo atlikta 30 licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros patikrų (16 planinių ir 14 neplaninių). Išskirti 2019 m. dažniausi teisės aktų reikalavimų pažeidimai, jų mastas bei priežastys dėl:
1. Minimaliems asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimams atitinkančių dokumentų ir/arba kokybės vadovo;
2. Aktyviųjų medicinos prietaisų apskaitos žurnalo;
3. Gaminamų prietaisų (dantų protezų) rūšių registravimo VASPVT pažymėjimo;
4. Odontologų įrašų (asmens sveikatos istorijų, Forma Nr. 025-043/a);
5. Sutikimo dėl chirurginės operacijos, invazinės ir (ar) intervencinės procedūros atlikimo formos;
6. Teikiamų paslaugų, kurios nebuvo įrašytos licencijos priede
(paslaugų sąraše).                                                                             
        Tarybos pirmininkas informavo, kad š.m. vasario 11 d. LR Vyriausybėje vyks posėdis dėl „šešėlio” odontologijos srityje. Posėdyje dalyvaus ir LR Odontologų rūmų atstovai. Posėdžio metu aptartas VŠĮ „Saugok save“ atliktas tyrimas. Pateikta informacija apie pacientų prašymus/skundus.
 
           Atsižvelgdamas į priimtus Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymo Nr. IX-1929 pripažinimo netekusiu galios įstatymą bei Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymą, t.y. kad nuo 2020 m. gegužės 1 d. gydytojams odontologams, gydytojams odontologams specialistams, burnos priežiūros specialistams licencijas išduos Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, taip pat į tai, kad narystė Rūmuose bus savanoriška, o ne privaloma, Prezidiumas rekomendavo Tarybai svarstyti klausimus, susijusius su Rūmų Statuto projektu, Rūmų ketvirtinio žurnalo „Odontologų rūmų žinios“ popierine versija, Rūmų atliekamos licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros, Rūmų vykdomo pacientų prašymų nagrinėjimo bei Rūmų pašto ženklo platinimo klausimus.
           Taryba, siekdama kuo efektyviau naudoti Rūmų lėšas, nutarė, suderinus su reklamos davėjais žurnale „Odontologų rūmų žinios“, iki Rūmų narių įgaliotinių susirinkimo ir Tarptautinio kongreso „Odontologijos kompasas 2020“ (toliau - Renginys), vyksiančio š.m. gegužės 29 d. Druskininkuose, išleisti 1 (vieną) žurnalo popierinės versijos numerį. Taryba  nutarė parengti Statuto pataisas ir pristatyti jas artimiausio posėdžio metu.
 
        Rūmų Neformaliojo švietimo komisijos pirmininkas Gintaras Janužis pristė komisijos veiklos ataskaitą už 2019 metus. Pristatytas komisijos narių aktyvumas. Akcentuota, kad komisija per 2019 metus įvertino 305 renginius, 20 renginių buvo neregistruota. Iš viso renginiuose dalyvavo 15035 žmonės. G. Janužis išskyrė neregistravimo priežastis:
• Skurdus lektorių CV (neatitinka forma);
• Lektoriaus neatitikimas reikalavimams;
• Nepagrįstas tobulinimosi valandų skaičiusgydytojams odontologams ir specialistamsir burnos priežiūros specialistams;
• Neišsamios tezės;
• Klaidinantys ir neaiškūs pavadinimai;
• Pildymo klaidos (dokumentų trūkumas, klaidingai nurodomi duomenys).
      Posėdžio metu pristatytas kontrolės mechanizmas (Reglamentuojamųjų paslaugų mokymo bazių patikra. Patikrintos 4 bazės ir viena bazė neturi mokymo vadovo, neturi reikiamų priemonių mokymams. Inicijuojama stabdyti bazės veiklą.
       Tarybos nariai išsakė nuomones, kad Neformaliojo švietimo komisija turėtų padaryti renginių organizatorių apklausą, siekiant išsiaiškinti jų preikius, problemas ir pastebėjimus. Taip pat buvo paprašyta, kad komisijos nariai apsilankytų LR Sveiksatos apsaugos ministerijos renginiuose, susitiktų su jų registratoriais.
Taryba, išklausiusi Neformaliojo švietimo komisijos 2019 m. veiklos ataskaitą, pateiktą komisijos pirmininko G. Janužio, nutarė   ją patvirtinti.
 
      Socialinių reikalų ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo priežiūros komisijospirmininkė Ramunė Kiaunienė pristatė Socialinių reikalų ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo priežiūros komisijos veiklos už 2019 m. ataskaitą. Komisija yra kolegialus organas, priimantis sprendimus Rūmų narių socialinių reikalų bei privalomojo civilinės atsakomybės draudimo priežiūros klausimais. 
   R. Kiaunienė pristatė motyvus paramai gauti:
•  Nedarbingumas ligos atveju;
•  Nelaimingas atsitikimas;
•  Sunki materialinė padėtis
Motyvai atleisti nuo nario mokesčio:
• Sunki liga;
• Sunki materialinė padėtis;
• Garbingas amžius.
         Komisijos pirmininkė akcentavo, kad per ataskaitinį laikotarpį įvyko keturi posėdžiai, kurių metu svarstyti Rūmų narių prašymai paramai gauti, prašymai dėl atleidimo nuo nario mokesčio. Svarstyti trys prašymai dėl paramos. Posėdžių protokolai pateikti Tarybai. Pristatyti Socialinių reikalų ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo priežiūros komisijos siūlymai tolimesnei veiklai:
• Straipsnis internetinėje svetainėje apie naują įsigaliojusį Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo  žalos be kaltės modelį, kartu su teisininkų komentarais.
• Organizuoti susitikimus su VLK bei SAM atstovais dėl naujojo įstatymo  tvarkos.
        Taryba išklausiusi Socialinių reikalų ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo priežiūros komisijos ataskaitos už 2019 m. nutarė ją patvirtinti.
 
     Burnos priežiūros specialistų komisijosnarė Rima Adomaitienė pristatė Burnos priežiūros specialistų komisijos veiklos už 2019 m. ataskaitą. Akcentuota, kad per ataskaitinį laikotarpį įvyko vienas posėdis dėl E. Volchovičiūtės paklausimo dėl burnos higienisto kompetencijų. Ar gali burnos higienistas atlikti „Icon DMG“ aplikacijas? Posėdžio metu buvo priimta išvada, jog burnos higienisto kompetencija neleidžia taikyti gydymo „Icon DMG“ priemone. Šią priemonę gali naudoti tik gydytojas odontologas. Pristatyta komisijos visuomeninė, edukacinė veikla, atstovavimas LR odontologų rūmams.
       Taryba išklausiusi Burnos priežiūros specialistų komisijos veiklos už 2019 m. ataskaitą, nutarė jai pritarti.
 
      Atsakingoji sekretorė Jolita Baltūsienė pristatė įrašytų ir išbrauktų Rūmų narių sąrašus. Taryba pritarė Prezidiumo nutarimams.
 
      Posėdžio metu svarstytas klausimas dėl  Lietuvos Respublikos odontologų rūmų atliekamų odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi patikrinimų taisyklių priedų nr. 1 nr. 2 keitimo. Siekiant užtikrinti kuo efektyvesnę  odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijuojamos veiklos priežiūrą, Taryba, atsižvelgusi į teisės aktų pakeitimus, nutarė atitinkamai pakeisti Lietuvos Respublikos odontologų rūmų atliekamų odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi patikrinimų taisyklių priedus Nr. 1 ir Nr. 2 (dėl Civilinės atsakomybės (savanoriškojo ar privalomojo) draudimo sutarties).
 
Kitas Tarybos posėdis 2020 m. vasario 28 d.
 
 

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su privatumo politika.